خانه » خبر و دیدگاه » زئوس خدای بی خردان

زئوس خدای بی خردان


 

جاهل از جمع کتب صاحب معنی نشود     نسبتی نیست به شیرازه سخندانی را

زئوس خدا را خارج از هستی میداند. چنین درک از خدا در حد طلاب مدارس دینی است. این امر نشان میدهد که ایشان هیچ چیزی از فلسفه و عرفان نمی دانند. ای کاش این کلیپ را نمی گذاشتند تا در ذهن مردم به این حد تنزیل نمی کردند. آنان که دانش فلسفی دارند می دانند که هدف بنده چیست و دانش فلسفی این آقا در چه حد است. او فرق بین وجود و موجود را نمی داند،  بحث مشترک لفظی و مشترک معنوی را نمیداند. اصل وجود فقط بازی با کلمات نیست بلکه حاصل دو نیم هزار سال اندیشه بشر است. 

وجود مفهومی است که تمام هستی را در بر میگیرد چه واقعیت عینی باشد چه ذهنی. و هرچه از وجود بهره مند است موجود و مصداق وجود میباشد و وجه مشترک موجودات برخورداری از وجود است. تمام مصادیق وجود را نمی توان شمرد. آنچه با حواس پنجگانه میتوان دید فقط پنج فیصد موجودات است. همچنان انرژی تاریک و ماده تاریک هم از مصادیق وجود میباشند.

بحث برهان صدیقین از زمان ابن سینا و حتی قبل از او تا زمان ما هم جریان دارد و از مسائل مهم فلسفی و عرفانی میباشد. ملا صدرا مطابق نظریه عارفان اصالت را با وجود داد و ماهیات را اعتباری دانست. این مسئله فلسفه را چاق تر ساخت. اما عارفان خیلی قبل از فلاسفه به این امر پرداخته بودند. این عجیب است که زئوس عقل را حاصل حس و تجربه میداند. درست است که در اثر تجربه دانش اکتسابی ما تقویت می شود و ما با گذشت هر روز رو به پیشرفت هستیم. اما خود دستور دهنده، تجربه کننده و نتیجه گیرنده عقل است. اگر عقل نمی بود نمی توانستیم تجربه حسی یا تجربه علمی داشته باشیم. حتی میشود گفت که ما ظهور عقل هستیم. این را در پیچیدگی ساختار مغز میتوان دید. در برهان صدیقین که آقای زئوس خواندند شما بجای کلمه حق کلمه عقل بگذارید معنی برای شما آشکار خواهد شد. در بحث های عقلی هر کس اختیار دارد که خودش کلمات نزدیک به معنی را انتخاب کند و این کدام مشکلی ندارد. در نخست ندانستم که چرا ایشان با اصطلاحات مشکل دارند، بعدا متوجه شدم که دانش فلسفی و عرفانی شان خیلی کم است و معنی اصطلاحات را نمی توانند درک کنند. این امر از آنجا معلوم میشود که او خود کتاب ملا صدرا را نمی خواند بلکه از دیگران نقل قول میکند. چون درک فلسفه ملاصدرا برایش ثقیل است به این دلیل نقل قول های ساده را جستجو میکند. همچنان در مثال نور شمع و نور خورشید هدف ملاصدرا را درک نکرده است. زئوس خیلی کوشش میکند که عدم وجود خدا را ثابت کند. در حالیکه وجود امر بدیهی است نمیشود عدم او را ثابت کرد.

اصلا فرق بین وجود و موجود امر ذهنی است. چون موجود اسم مفعولی است. یعنی آنچه خودش فقر وجودی داشته باشد و دیگری عامل به وجود آمدنش باشد. اما فاعل یا وجود به عامل به وجود آورنده نیاز ندارد. به این دلیل می گوییم خداوند ازلی است. اگر از موجود وجود را بیرون کنی هیچ چیزی باقی نمی ماند. پس موجودات اصلا اعدام اند و  مسبوق به عدم اند. اینکه میگویند که هستی در ظهور عین خدا است دلیلش این است که او با وجودش موجودات را پدیدار ساخته است. موجود چیزی است که از عدم یا نیستی خارج شده است و لباس وجود یا هستی را پوشیده است. موجودات ماهیت های مختلف اند که واقعیت دار شده اند و وجود منشاء وحدت شان است. بهترین مثال برای وجود فضای خالی بین اتم ها است. اگر این فضا از بدن ما خارج شود از من و شما چیزی باقی نمی ماند.

فیزیکدانان ذرات اولیه و انرژی را برای تشکیل کائنات واجب میدانند. اما آنها هم وجود دارند و از وجود بهره مند اند. به این ترتیب خارج از وجود چیزی نیست. هیچ چیز نمیتواند خارج او باشد او محیط و محاط به هستی است.  پس میشود گفت که حقیقت هر موجود وجود است.

بدانید که زئوس روشنگری را در خدمت اهداف سیاسی خود قرار میدهد. از این کلیپ آخر معلوم شد که دانش فلسفی آقا صفر است. بعضی گروپ های مسلمان هم دین را بخاطر اهداف سیاسی استفاده میکنند. هدف شان رسیدن به قدرت و ثروت است اما فریاد الله و اکبر به زبان می آورند. این ها هرگز خدا را نشناخته اند و نمیتوانند بشناسند. مخلوق بی گناه و مسلمان خدا را میکشند تا دل کفار بسوزد و از افغانستان بیرون شوند. بعد نامش را پیروزی دین بر کفار مینامند. عجب پیروزیی. عجب ایمانی. عجب دینی. کسی که اصل وحدت وجود را درک کند و خدا را بشناسد حتی به یک مورچه یا یک گل یا یک درخت آسیب رسانده نمی تواند  چه رسد به انسان. چون به هر کی آسیب برسانی به او آسیب رسانده باشی. بدانید که تا وقتی که شخص محصور تعصبات باشد و متوجه قدرت و ثروت دنیا باشد از وجود چیزی نخواهد دانست. درک وجود بالاتر از آن است که اینها تصور میکنند.

مشورۀ من به زئوس این است که به بزرگنمایی و تمجید چند آدم نادان مغرور نباشد. از طرز صحبت کردن و خنده کردن دروغین شان معلوم است که آرامش روحی ندارند. او باید به سوی پروردگار خود برگردد. فقط آنجا میتواند آرامش روحی داشته باشد.

اصل وحدت وجود مربوط کدام دین و آیین مخصوص نیست. با دوری از تعصب و مطالعه نظریات عارفان هر کس میتواند به وجود پروردگارش پی ببرد. در مورد زئوس همینقدر که گفتیم کافی باشد.

 

امید این امانت به مستحق برسد. ۱۶-۷-۲۰۱۹

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com