خانه » فرهنگ و هنر » شعر » شهیدِ راهِ حق

شهیدِ راهِ حق

محمد صدیق کرمخیل شاعر

خدابه کشورمانظم داده صف در صف
سز د به نام تو ای قهـر ما ن شا ن و شرف
سعا د تیست رفیع تر ، ترا ز چرخ فلک
کمال سیرت و صو ر ت چو( در) میان صدف
زما ن به ظلمت عصیا ن، فرو تر اختر شر ق
تو در مبارز ه چو ن کوه هـندو کش ، نه نجف
یگانه سر که نشد خم به دام و دانه غیر
تو یی که گا هـی نگشتی زحق جدا ز هـدف
دلیل هـستی افغا نستان شجاعت تست
وگر نه باد صبا بر ده بو د عنا ن ا ز کف
شهـید ر اه خد ا جا و دا نه ی مسعو د
نمیر ی تا به ابد ز ند ه با و قا ر و شر ف
نهـال هـستی کشورز خو ن تو گلگو ن
قبای وحدت اقو ا م با شعا ر و شغف
مکن تو وصف ، کر م خیل از شجاعت او
هـمیشه قصه بکن قصه هـا ی اوبه خلف
اهدا به روح پاک شهید قهـر مان ملی کشور احمدشاه مسعود
روزشنبه ١٧سنبله

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com