خبر و دیدگاه

چرا در انتخابات شرکت کنیم ؟

ثبت نام کنید، کارت رأیدهى بگیرید و در انتخابات شرکت نمائید.
این جمله ایست که با آغاز پروسه ثبت نام براى انتخابات از زبان رؤساى جمهور و اجرائیه تا نخبه گان سیاسى و فعالان مدنى، از ورزشکاران تا هنرمندان و از طریق رسانه هاى صوتى و تصویرى بگوش مى رسد.
علیرغم خاطرات منفى از انتخابات و با درنظر داشت اختلاف دیدگاه ها در جامعه، این یکى از مواردى است که موافقان و مخالفان نظام در مورد آن اتفاق نظر دارند که باید در انتخابات شرکت نمود.
جناح دولت براى رونق بخشیدن انتخابات و مشروعیت دادن بازوى تقنینى خویش تلاش دارد. و اپوزیسیون نظام براى نقش آفرینى و محدود نمودن انحصار طلبى ارگ سعى دارند تا مردم را تشویق بمشارکت نمایند.
سئوال اینست که کدامیک از این پروسه سود خواهد برد؟ آیا حضور مردم مفید، سازنده و تعین کننده است و یا اینکه صرفاً کاربرد نمادین و تبلیغاتى دارد ؟ مشخص تر اینکه آیا اشتراک صواب است یا اینکه عدم اشتراک مصلحت است ؟
پارلمان یکى از نهاد هاى بسیار مهم و تعین کننده در کشورهاى پیشرفته و قانونمند است. در نظام هاى غیر دینى عقل جمعى مسئولیت قانون گذارى را دارد که نخبه گان جامعه بنابر شایستگى هاى فردى و با عبور از میکانیزم مشخص اجتماعى، سیاسى و ادارى  وارد پارلمان مى شوند.
با تأسف که در کشور ما تا هنوز که هنوز است نه تنها این روند ملى نهادینه نشده بلکه وجه المعامله مافیاى سیاسى، نظامى، استخباراتى و اقتصادى نیز است. که اعمال نفوذ خارجى ها و اغراض جناحهاى داخلى مانع از مؤثریت و کارایى آن بوده است.
چرا علیرغم تمایل اکثریت، که انتخابات را یک امر دموکراتیک و شرکت در آنرا وجیبه و مکلفیت ملى مى دانند، نسبت به این پروسه بدبین ام و در مورد آن دیدگاه منفى دارم؟ و اشتراک در آن را مؤثر و کارساز نمى دانم ؟
١- بدلیل عدم موجودیت شناسنامه معتبرى که تثبیت کننده هویت رأى دهنده گان قرار گیرد، امکان دستبرد و تقلب را نمیتوان منتفى دانست.
٢- بى توجه ى به مواصفات وکلاء اعم از عدم سوء پیشینه، تحصیلات عالى، سوابق و تجربه کارى، راه را براى ورود افراد نا مناسب باز گذاشته است.
٣- عدم استقلال کمیسیون انتخابات و وابستگى دست اندرکاران آن، سلامت این پروسه را خدشه دار ساخته است.
۴- اعمال نفوذ جناح هاى مافیایى قدرت براى داشتن حضور پر رنگ در قوه مقننه بمنظور اجراى مانور هاى جناحى از مؤثریت آن کاسته است.
۵- مداخله کشور هاى خارجى مخصوصاً همسایه ها در روند انتخابات و نفوذ دادن وابسته گان استخباراتى شان در ترکیب پارلمان، نهاد قانونگذارى را از مسیر منافع ملى منحرف نموده است.
۶- عدم آگاهى کافى مردم از ارزش رأى شان و نقش زورگویان محلى در سمت و سو دادن افکار مردم، امکان ورود اشخاص آگاه، دلسوز، وطندوست و کارآمد را محدود ساخته است.
هر چند اسلام و دموکراسى هر دو بر نقش مردم تأکید دارند. اما دوکتور شریعتى با این تذکر، معتقد است مادامیکه عامه ى مردم به آن سطحى از شعور اجتماعى و سیاسى نرسیده باشند که ارزش رأى شان را بدانند و آنرا در جهت درست بکار گیرند. انتخابات و اشتراک مردم در آن مؤثر و کارساز نیست.
با در نظر داشت نقیصه هاى عدیده ى تخنیکى فوق الذکر، مداخلات داخلى و خارجى براى منحرف نمودن این روند و باز بودن راه براى ورود افراد غیر واجد شرایط وکالت مردم، چه مردم رأى دهند چه ندهند. عده ى که به کرسى هاى سود آور این نهاد معتبر چشم دوخته اند، وارد پارلمان خواهند شد. با این تفاوت که در صورت اشتراک نمادین مردم، مشروعیت عوامفریبانه نیز به آنها داده خواهد شد.
فقدان یک پارلمان کارآمد و قدرتمندیکه در اندیشه خدمت بمردم باشد، سالهاست که اعتبار و پرستیژ این ضلع قدرت را چنان زیر سئوال برده که اکثر فیصله هاى آن تا امروز فاقد ارزش اجرایى بوده. چنانکه اسپنتا و چند وزیر دیگر علیرغم استیضاح و رد صلاحیت از سوى نماینده گان، دو سال بکار شان ادامه داده و به ریش پارلمان خندیدند. عدم اجرایى شدن قانون مصوب نماینده گان پارلمان در مورد شناسنامه هاى برقى، آب از روى پارلمان ریخت.
با در نظر داشت اوضاع و احوال جارى، نماینده گانى که از مجراى چنین روند ناسالمى به پارلمان راه مى یابند، نه تنها انگیزه ى خدمتگذارى را ندارند بلکه هرگز قادر به قانونمند کردن کشور و ارائه خدمت به مؤکلین شان نیز نخواهند بود. و انتظار داشتن خدمت از آنها همانند توقع نمودن جام پر از شهد، از بحر پر از زهر خواهد بود.
فراموش نکنیم، نارسایى هایى که در آینده دامنگیر کشور خواهد شد و اعتراضاتى که هرازگاهى از عملکرد پارلمان بلند مى شود. مقصر اصلى آن مائیم که با رأى و اشتراک خود، زمینه ساز آن بوده ایم.
بناً شرکت در انتخابات آب ریختن به آسیاب یک نظام فاسد و همکارى به دسته ى از منفعت جویان فرصت طلبى است که از این قوه ى قانونگذار، دوکان پر رونقى براى خود، بستگان و اربابان خارجى شان ساخته و مى سازند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا