خبر و دیدگاه

مقام وزارت مبارک ‌تان ‌باد

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیروز دوازده نامزد وزیر را برای کابینه دولت در مجلس نماینده‌گان معرفی کرد. در جمع این نامزد وزیران آقایان:
۱- دگر جنرال طارق شاه بهرامی در سال ۱۳۴۶ در قریه چهار باغ ولسوالی قرعه‌یی ولایت لغمان تولد گردیده، تعلیمات ابتدائیه را در مکتب ابتداییه چهارباغ ولایت لغمان وتعلیمات بکلوریا را در لیسه سید نورمحمد شاه ولایت کابل درسال ۱۳۶۲ به پایان رسانیده بعد از فراغت از صنف دوازده شامل دانشگاه حربی و درسال ۱۳۶۵ به درجه لیسانس به حیث دوهم بریدمن فارغ گردیده است. درسال ۱۳۶۷ کورس عالی افسران را سپری نمود و درسال ۱۳۹۳ ازکالج مساعی قرارگاه وقوماندانیت کشور شاهی انگلستان، درجه ارکان حرب را به دست آورده است. وی آموزش های نظامی در امریکا و انگلستان را نیز داشته است.
آقای بهرامی وظیفه ابتدایی را از معاونیت تولی آغاز کرده آهسته آهسته تا به این مقام رسیده آقای بهرامی در پست های مختلف در چوکات وزارت دفاع ملی ایفای وظیفه کرده، زمانی آمر دفتر فرماندهی قول اردوی (۲۰۱) سیلاب بوده همچنان از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۱ به حیث فرمانده قطعه (۴۴۴) کوماندو در ولایت هلمند ایفای خدمت نموده است.
جنرال بهرامی به حیث فرمانده قطعه (۴۴۴) کوماندو در ولایت هلمند کارنامه های بارز جنگی را از خود بر جا گذاشته، برعلاوه وظایف محاربوی به منظور دفع و طرد حملات طالبان در چندین عملیات سنگین و پیچیده آن ولایت ازجمله عملیات تصرف مجدد ولسوالی های مارجه، نادعلی و واشیر در زمان های مختلف سهم بارز و تعیین کننده را ایفا نموده است.
بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی وی درسمت رییس عمومی اخذ و همآهنگی اطلاعات دفتر شورای امنیت که یک ساختار نو؛ به منظور ایجاد همآهنگی اطلاعات درسطح ملی بوده ایفای وظیفه کرده است درحوت سال ۱۳۹۵ در بست ستر پاسوال به حیث معیین ارشد امنیتی وزارت امورداخله مقرر گردید .
درماه ثور ۱۳۹۶ بر اساس فرمان ریاست جمهوری به حیث سرپرست وزرات دفاع ملی افغانستان منصوب گردیده است وی متأهل بوده سه پسر ودو دختر دارد .
۲ –انجینیر ویس احمد برمک سرپرست وزارت امورداخله در سال ۱۳۵۱ درولسوالی رخه ولایت پنجشیر تولد گردیده، تعلیمات ابتدائیه و ثانوی خویش‌را در مکتب سیدال‌ناصری خیر خانه و دوره ثانوی را در لیسه خواجه عبدالله انصاری کابل به اتمام رسانیده است. وی بعد از اتمام دوره لیسانس رشته مهندسی در دانشکده انجنیری دانشگاه کابل، دوره ماستری خویش را در رشته مطالعات توسعه یی، قانون و حکومتداری خوب، اقتصاد سیاسی جنگ، منازعات، خشونت، مدیریت و رهبری بحران، روش های بازسازی و روند دولت سازی در کشور های بعد از جنگ، از طریق برنامه چیونینگ (Chevening) انگلستان دربخش مطالعات شرقی و افریقایی دانشگاه لندن به پایه اکمال رسانیدند.
آقای برمک در سال‌های ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۱ در نهاد های مختلف بین المللی به شمول برنامه انکشافی ملل متحد(UNDP)، دفتر ملل متحد کار کرده است.وی در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ در زمان حکومت آقای کرزی وزیر انکشاف دهات بوده است.
بعد از ختم دوره ماستری و برگشت به وطن، آقای برمک از اوایل سال ۱۳۸۱ الی اواخر این سال به حیث مشاور ارشد پالیسی، برنامه ریزی و نهاد سازی وزارت احیاء و انکشاف دهات، بعداً به حیث رییس اجرائیوی برنامه ملی سرک سازی دهات، سپس برای مدت دوسال به حیث رییس اجرائیوی برنامه همبستگی ملی و متعاقباً از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰، به حیث معین برنامه های وزارت احیاء و انکشاف دهات، با نقش کلیدی در طرح و دیزان برنامه های بزرگ ملی مانند برنامه توسعه منطقوی وزارت احیاء و انکشاف دهات، برنامه صنایع روستایی، برنامه سرک سازی دهات، برنامه توسعه همه جانبه زراعت و انکشاف دهات و برنامه حمایت از انرژی قابل تجدید ایفای وظیفه نمودند.
سپس از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ به حیث وزیر احیاء و انکشاف دهات کار نموده اند همچنان آقای برمک دراوایل حکومت وحدت ملی، برای مدت سه ماه به حیث نماینده خاص رییس جمهور در امورحکومتداری و امنیت و نیز سپس منحیث نماینده خاص رییس جمهور در امور رسیده‌گی به حوادث ایفای وظیفه نموده است.
سپس به تاریخ ۲۲ اسد ۱۳۹۶، طی فرمان رییس جمهور، آقای برمک به حیث سرپرست وزارت امور داخله مؤظف شده است، آقای برمک متاهل بوده و یکی از جمله انجینیران لایق و پر کار است .
۳- خانم نرگس «نهان» بنت محمد رفیق در ولایت کابل در یک خانواده روشنفکر ، دیده به جهان گشوده است.
خانم نهان به اساس فرمان ۹۵ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۴ ریاست جمهوری با ایجاد واحد انسجام پالیسی ریاست جمهوری به حیث رییس این واحد در بست خارج رتبه، مقرر گردیده بود.
خانم نهان در دوران حکومت آقای کرزی در پست های مهم دولتی ایفای وظیفه نموده چنانچه وی زمانی به حیث رییس عمومی خزاین وزارت مالیه، معاون دانشگاه کابل در امور اداری و مالی، مشاور ارشد مالی و اداری وزیر معارف و مشاور ارشد پلانگذاری و همآهنگی در وزارت تحصیلات عالی کار نموده است و از مدت تقریباً یک سال به این سو نظر به فرمان رییس جمهور به حیث وزیر معادن و پطرولیم ایفای وظیفه می‌کند. خانم نهان تا کنون ازدواج نکرده است .
۴- محمد حمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت متولد سال ۱۳۵۸ ولایت غزنی است.
وی تعلیمات ابتدایی و ثانوی خویش را در زادگاهش به اتمام رسانیده بعداً شامل دانشکده حقوق و علوم سیاسی کابل گردید.
وی زمانی‌که در سال ۱۳۸۴ از دانشگاه فارغ گردید به حیث سارنوال در مربوطات اداره لوی سارنوالی کشور مقرر گردید کار در سارنوالی طهماسی را با نکات قوت و ضعف سیستم عدلی افغانستان آشنا ساخته و اساس مراحل نهایی ترقی را برایش پایه گذاری کرد.
آقای طهماسی یک حقوق‌دان است در دانشگاه های خصوصی مانند دانشگاه باختر ، مشعل و یومف سویس مضامین حقوقی را تدریس نموده است.
دانش حقوقی و بلدیت با حکومتداری مردمی محلی هردو نیازهای اساسی یک مقام تصمیم گیرنده است. ایفای وظیفه به عنوان مشاور حقوقی اداره مستقل ارگان‌های محلی دقیقاً به این دو نیاز پاسخ مثبت ارائه کرد. زیرا طهماسی با شرکت در جلسات متعدد پالیسی سازی محلی و مرور قوانین مربوط به ادارات محلی قدرت لابی گری برای طرح پالیسی های جوابده در وجودش را بیش از پیش نیرومندتر ساخت.
وی دوره ماستری خود را نیز در سال ۱۳۹۲ روی سیاست جنایی تقنینی افغانستان و ایران در مورد تخلفات کودکان به پایه اکمال رساند. آقای طهماسی در ماه عقرب سال ۱۳۹۵ به عنوان معین تأمیناتی وزارت امور داخله مقرر شد. وی متاهل بوده دارای یک فرزند است .
۵- پوهنمل مجیب‌الرحمن کریمی، سرپرست و نامزدوزیر وزارت احیا و انکشاف دهات، پوهنمل مجیب‌الرحمن کریمی فرزند دین محمد کریم، در سال ۱۳۵۶ در ولایت خوست متولد شد.
مکتب را در لیسه عالی غرغشت ولایت خوست و تحصیلات لیسانس خویش را در رشته‌ زراعت، در دانشگاه کابل در سال ۲۰۰۱ به پایان رسانده است.پوهنمل مجیب‌الرحمن، تحصیلات ماستری‌اش را در عرصه پلان‌گذاری ساحه‌ای و انکشاف دهات در دانشگاه بین‌المللی ATI تایلند در سال ۲۰۱۴ به پایان رسانده است. وی تقریباً شانزده سال در ادارات مختلف ایفای وظیفه کرده است.
جناب کریمی از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ در برنامه‌ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات به حیث ترینر آموزشی، مدیر عمومی آموزش و ارتقای ظرفیت، کار کرده است.
از سوی دیگر، آقای کریمی از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ در دفتر معاونت سازمان ملل (یوناما) به عنوان کارمند ساحه‌ای و مسؤول همآهنگی ایفای وظیفه کرده است.
وی در سال ۲۰۱۵ به حیث رییس دانشگاه شیخ زاهد خوست تعیین شد و بعداً به تاریخ ۳۰ سنبله ۱۳۹۶ طی حکمی از سوی رییس جمهور به عنوان سرپرست و نامزدوزیر وزارت احیا و انکشاف دهات تعیین شد.
وی متاهل بوده دارای سه فرزند است .
۶- گل آغا شیرزی فرزند حاجی عبداللطیف که نام اصلی آن محمد شفیق است به قوم بارکزی بوده در دوران جهاد عضویت تنظیم محاذ ملی را داشته با پیروزی مجاهدین آقای شیرزی به عنوان والی قندهار منصوب شد و قدرت زیادی در تمامی مناطق جنوبی افغانستان داشت. گفته می شود در جنگ های داخلی افغانستان پدرش توسط نیروهای حزب اسلامی حکمتیار کشته شد و او لقب شیرزی (پسر شیر) را برای خود انتخاب کرد.
در سال ۱۳۸۰ آقای گل آغا شیرزی در سرنگونی حکومت طالبان نقش مهمی داشت. بعد از سقوط حکومت طالبان والی قندهار شد وی در آن زمان از جمله شخصیت های مهم و همکار آقای کرزی بود.
آقای شیرزی مدت کوتاهی را در سمت وزارت فواید عامه و وزارت امور شهرسازی و مسکن کار کرد و در سال ۲۰۰۴ به عنوان والی ننگرهار در شرق افغانستان تعیین شد. او در این سمت، فعالیت زیادی در عرصه بازسازی ولایت ننگرهار از خود نشان داد. این فعالیت‌ها در حدی بود که آقای شیرزی به «بولدوزر» معروف شد.
گل‌آغا شیرزی در سال ۲۰۱۳ برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان از پست خود استعفا داد و همراه با سید حسین عالمی بلخی به عنوان معاون اول و محمدهاشم زارع به عنوان معاون دوم وی در این انتخابات حضور یافتند، اما کامیاب نشد.
آقای شیرزی شخصیت با کرکتر و از جرأت خوبی برخوردار است . وی اخیراً به حیث سرپرست وزارت سرحداد-اقوام و قبایل تعیین گردید.
۷- انجینیر یما یاری فرزند راز محمد یاری در سال ۱۳۶۰ خورشیدی در یک خانواده روشنفکر در ولایت هرات چشم به جهان گشوده است.
وی تعلیمات ابتداییه و متوسطه را در کابل به اکمال رساند، اما تحصیلات عالی خویش را در مقاطع مختلف در نهاد های معتبر علمی خارج از کشور به پایان رسانیده است.
مدارک تحصیلات عالی وی قرار ذیل است:
دیپلوم لیسانس درجه اول در حوزه علوم انجنیری ساختمانی از دانشگاه معتبر بین المللی برایتون کشور انگلستان. جایزه ویژه محصل ممتاز از انستیتیوت انجینیری ساختمان (ICE)آن کشور به موجب تلاش های فوق العاده و ارائه پژوهش های علمی و تخصصی در حوزه مطالعات انجینیری ساختمانی کسب نمود. وی برای ادامه تحصیلات عالی در مقطع کارشناسی ارشد ( ماستری) وارد دانشگاه بین المللی، معتبر و مشهور کشور انگلستان امپریال کالج لندن گردید که در سال ۲۰۱۰ میلادی گواهی نامه کارشناسی ارشد (ماستری) خویش را در رشته علوم انجینیری و اداره تجارت به دست آورد.
آقای یاری در حکومت وحدت ملی به صفت رییس عمومی اداره تدارکات ملی کار نموده بر علاوه این وظیفه وی عضویت شورای عالی اقتصادی را نیز داشت. سر انجام به تاریخ ۱۵ اسد سال ۱۳۹۶ ذریعه فرمان ریاست جمهوری، آقای یاری به عنوان سرپرست وزارت فواید عامه توظیف گردیدند.
۸- شهزاد گل آریوبی، فرزند وزیر گل در سال ۱۳۵۹ در ولایت پکتیا متولد گردیده و تحصیلات عالی خود را در رشته اداره و تجارت تکمیل نموده است، برعلاوه آن، تحصیلات کوتاه مدت دیگر چون دیپلوم در کمپیوتر ساینس، دیپلوم در تکنالوژی معلوماتی، PRINCE II، تخصص در مدیریت پروژه ها، تخصص در بخش پلان و پالیسی، برنامه ریزی برای مدیریت مؤثر را نیز فراگرفته، برعلاوه آن، آقای آریوبی سند فصاحت زبان انگلیسی را از سازمان ملل به دست آورده که یکی از باپرستیژ ترین سند درین عرصه می‌باشد.
شهزاد گل آریوبی در بخش حکومتداری الکترونیکی، زیربنای تکنالوژی معلوماتی، امنیت سایبری و شبکه سازی یا نیتورکنگ و سیستم GIS نیز تخصص دارد و به زبان های پشتو، دری، انگلیسی، عربی و اردو بلدیت دارند.
آقای آریوبی درسال ۱۳۹۵ به حیث رییس عمومی اداره «آسان خدمت» وزارت مالیه تعیین گردیده بود و اخیراً طی حکم شماره ۱۵۷۲ مؤرخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ رییس جمهوری به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعیین گردید.
۹- داکتر محمد مصطفی”مستور”فرزند محمدهاشم سرپرست وزارت اقتصاد درسال ۱۳۴۷ درشهرکابل تولد یافته است.
وی بعد از فراغت از لیسه حربی ، تحصیلات عالی خویش را در دانکشده طب دانشگاه کابل به انجام رسانیده،تحصیلات بعــدی خویش را به سطح ماسـتری (MBA)اداره ومنجمنت درمؤسسه تحصیلی پریستون شهرپشاورپاکستان به پایه اکمال رسانیده است.
وی ازسال ۱۳۷۲الی۱۳۸۳ دراکادمی علوم طبی موسسات غیر حکومتی(درزمان زمامداری طالبان)وبعداً به حیث رییس بخش کمک های خارجی وزارت صحت عامه ایفای وظیفه نموده است . درماه قوس ۱۳۸۵به حیث رییس بودجه وزارت مالیه انتخاب گردید وبعد ازسپری شدن سه ونیم سال درپست ریاست بودجه،براساس حکم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث معین مالی وزارت مالیه مقررگردید.
وی به زبان‌های ، دری، پشتو، اردو و انگلیسی تسلط کامل دارد. گفته می‌شود که آقای مستور عضویت چندین سازمان منطقوی و بین المللی ،همکاری‌های اقتصادی وانکشافی را داراست.
۱۰- نجیب الله خواجه عمری نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی است پیش از این عبداللطیف روشان به حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی معرفی شده بود بعداٌ گفته شد که آقای روشان دارای تحصیلات عالی نبوده، اسناد تحصیلی آن قناعت پارلمان را فراهم کرده نتوانست.
در مورد آقای نجیب الله خواجه عمری اطلاعات زیادی تاکنون نشر نگردیده آنچه که من می‌دانم وی دارای تحصیلات عالی و قبلاٌ استاد دانشکده انجینیری بوده و از چندی به اینسو به حیث یکی از معاونین شورای امنیت ملی ایفای وظیفه می‌کرده است .
۱۱- آقای فیض الله ذکی نامزد وزیر وزارت کار وامور اجتماعی، شهدا و معلولین است. وی در سال ۱۳۴۰ متولد گردیده و ۵۶ سال عمر دارد. وی به قوم ازبیک است. آقای ذکی لیسانس خود را در رشته زمین شناسی از دانشگاه کابل اخذ نموده و بعد وارد سیاست شده و از اعضای رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم است. آقای فیض الله ذکی در سال ۲۰۰۵ به عنوان نماینده مردم جوزجان به مجلس نماینده‌گان افغانستان راه یافت.
آقای ذکی مدتی به عنوان سخنگوی جبهه متحد ملی که مرکب از حدود ۲۰ حزب سیاسی مخالف دولت حامدکرزی بود، کار کرد. در روز های نخست رییس دفتر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور بود بعداً به حیث معاون شورای امنیت ایفای وظیفه کرده و در حال حاضر سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی است. آقای ذکی شخص آگاه، متواضع و خوش برخورد است .
۱۲- جناب آقای نصیر احمد درانی زمانی معین وزارت معدن و در حدود سه سال وزیر انکشاف دهات بوده اند، در مورد بیوگرافی و زندگینامه شان هموطنان ما قبلاً آگاهی دارند .
نوت : نخواستم در مورد پیوند های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، قومی و قبیلوی این نامزد وزیران تبصره ای داشته باشم تا خدا ناخواسته به ضرر یا مفاد شان تمام نشود. آنچه را که می‌توانم به یقین بگویم این که دوازده کاندید وزیران از همین پارلمان رأی اعتماد به دست می‌آورند دلایل چیست .
۱.بدون نجیب الله خواجه عمری کاندیدای وزارت تحصیلات عالی دیگر وزیران فرصت زیادی برای کمپاین خویش داشته اند هر عضو مجلس نماینده‌گان را دیده اند و به آن ملاقات و تعهد های داشته اند .
۲. اعضای مجلس نماینده‌گان می‌دانند که اگر با این وزیران رأی اعتماد ندهیم رییس جمهور یکبار دیگر آن‌ها را به صفت سرپرست در وزارت مربوط توظیف می‌نمایند و ما هر قدر صدا بلند کنیم نه ارزشی دارد و شنونده ای، پس از همین لحظه برای این دوازده نامزد وزیر این‌که مسلکی اند یا غیر مسلکی، این‌که چیزی می‌دانند یا نمی‌دانند، این‌که در زدوبند های سیاسی دامن زدن به تعصبات قومی و زبانی در فساد چه جایگاهی داشته و دارند، اینکه در جریان انتخابات ریاست جمهوری به نفع کاندید ها چقدر پول مصرف کرده اند اینکه چقدر برای اعضای پارلمان مهمانی در هوتل ها داده اند اینکه چقدر تحفه های نقدی و جنسی در خدمت شان قرار داده اند اینکه در تقرری ها برای بعضی از نماینده ها چه وعده کرده اند اینکه در قرار داد پروژه ها دست کدام وکیل را فشار داده اند کاری ندارم خدا هم میداند مردم هم میدانند از همین لحظه مقام وزارت برای‌شان مبارک باد .

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا