خانه » فرهنگ و هنر » شعر » خطاب به بانوان عزیز هم مهینم

خطاب به بانوان عزیز هم مهینم

چادری

شاعر:خواجه محمد نعیم قادری

ای فـــــروزان ســــتاره یی پـر نــور

در پـس ابــــــر تـــا بــکی مسـتــــور

” ای هُـمــایون همـــای پـرده نشـین”

در سپهــــــر هــنر کن  تو ظهــــــور

شـرف افـــــزای بزم عــــرفــــان شو

عطــر شادی فـشـان به نور حضــور

سـهــــم خـود را اداء زِ ایـمـــــان کن

تـا شــود چشــــم دشمـــــنانت کــــور

روشنی بخش  دیـــن و عـــرفــان شو

تا رســـد این پیـام حــق به وفــــــور

بهــــر جهد و جهاد با اهـــــــریمــــن

خویش را ساز یکسـره جمع و جـور

از برای صــــــفـا و صـلح و ثبــــات

شده ایم جمـله بهــــــــر آن مامـــــور

وعــــــــده هـــــای کـــــذایی دشـمــن

می نســــازد هـمـی تو را مغــــــرور

به مـقـــــــــام خــودت تأمـــــــــل کن

نه خــــوری تا فریب چــند مــــزدور

خــــــیز و بـر خویش اعتمــــادی کن

تا نه ســــازد کسی تو را مجـــــــبور

گر تلف می کـنـند حـقـــــوق تــــو را

نزد خـــــــدا و خـلـق بود منفــــــــور

گـــــر ســـــتم بـــهــر تــــو روا دارد

لعـنـتـــش باد از خـــــــــدای غفـــور

خویشـتن را بساز به دانـش و فهـــــم

کوش تا در هـــــنر شوی مشهـــــور

 هـــر کـه آزاده است و نیــــک اندیش

بودش عـقـل و شرع و دین منـشـــور

بهـــر دادخــــواهی کرده ایم قــــــیـام

شــاید این کار ما شـود منظــــــــــور

از بــــرای دفــــاعی مظـلــــــومـــان

چـــند حـــرفی نمـــــوده ایم مذکــــور

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com