انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز سالم رهبری میشود

voting_communision_logo

 

انتخابات یگانه اصل دموکراتیک ومردمی است که با صرف مبالغ زیاد راه اندازی میشود.وقتی می بینیم پول زیاد مصرف این پروسه میگردد معنی اش ارج گذاری به آراء مردم است.دولت وجامعه جهانی تلاش می ورزند تا نقش مردم را در تعین نمایندگان شان بر جسته سازند.والقاء نظریات، آراء واندیشه های گوناگون از اقصاء نقاط کشور در شورای ملی سازندۀ قانونی است که رضامندی تمام مردم ومنافع ملی را تضمین میکند همان است که در جنب مصارف مادی بذل توجه معنوی در عرصه رهبری ومدیریت نیز از أهمیت با سزای بر خوردار است.

تصامیم منطقی أخیر رهبری کمیسیون مستقل انتخابات از جمله سوگند دادن روسای ۲۴ ولایت کمیسیون مستقل انتخابات تغیر و تبدیل ازیک ولایت به ولایت دیگر استفاده همسان از مطبوعات به رسانه ها یک جست نهایت ابتکاری وعادلانه بود که میتواند از فرصت طلبی ها، چالاکی وبهره گیری عدۀ به نفع شخصی یک ویا چند کاندید محدود جلو گیری نماید.ظاهر شدن هر کاندید در مطبوعات بخاطر طرح بر نامه های کاری وپلانهایش خیلی ضروری است اما این حضور باید قانونمند عادلانه ومساویانه باشد که ذیلا به آن اشاره میشود.

کاندبدان ومطبوعات: منظور از اعلامیه اخیر ریاست محترم کمیسیون انتخابات شاید این نباشد که کاندیدان قطعا از مطبوعات استفاده نکنند. بلکه حضور گاه وبیگاه برخی کاندیدان طور فردی در رسانه های تصویری خود بخود عدالت مبارزاتی را نقض میکند آنچه ضروری است حضور همسان وهمگون همه کاندیدان است که میشود بنام کمپاین مقایسوی در مطبوعات طور گروپی بر گزار گردد.یعنی گروپ های ده نفری در یک محل استاد شوند وبه سوال های مردم پاسخ بدهند ویا پیشنهاد های یکدیگر را جرح ویا تعدیل کنند وبعد مردم با یک مقایسه همگانی قضاوت کنند.این شکل حضور ضروری است.اگر چنین فرصت متناسب به همه میسر نگردد بعضی ها بخاطر داشتن روابط شخصی با اشخاص و افراد معین استفاده أعظمی را به نفع شخصی خود میکنند.که البته غیر عادلانه است واعلامیه دخیر کمیسیون این طرز رفتار را ممنوع وخلاف مقررات انتخاباتی دانسته اند.

 

انتخابات پارلمانی وشورای ولایتی

اول جا دارد که از تحمل ومدیریت کمیسیون مستقل انتخابات واستقلال عمل آن به معنی واقعی قدر دانی کنم چون تا هنوز هیچنوع شبه در نحوۀ عملکرد این کمیسیون به مشاهده نرسیده.وکمیسیون دارد حیثیت ملی وإعتبار مردمی خودرا حفظ میکند. هر چند رسانه حذف برخی کاندیدان نا مطلوب را انتقاد مینمایند اما باید کمی انصاف داشته باشیم وبر هر اقدام انتقاد نکنیم.چون ما از جزئیات أعمال گذشته وحال بسیاری از داو طلبان اطلاع کافی نداریم واگر معلومات خودرا درین زمینه تکمیل کنیم موی بر قامت ما راست میشود.بلی من تا هنوز بر عملکرد کمیسیون مطمئن ام وبر اقدامات اخیرش أحسن میگویم. ثانیا به یک مسئله اشاره میکنم وآن اینکه انتخابات پارلمانی ما باید دبیشتر ملی وهمه گیر باشد تا ولایت ومنطقه خاصی.بر گذاری یکسان انتخابات پارلمانی وشورا های ولایتی وگرفتن رأئی از عین پروسه سوال بر اگیز است که در آینده ها باید اصلاح شود.

انتخابات پارلمانی از انتخابات شورای ولایتی فرق دارد طوریکه.نمایندگان ولسی جرگه درسطح کل کشور انتخاب میشوند.وشورای ولایتی از مردم ولایت خود همان است که شورای ملی میگوئیم.اگر چنین نباشد فرکسیونهای سمتی ومنطقوی در داخل مجلس ملی شکل میگیرد وبر منافع ملی تمرکز صورت نمیگیرد .در کشورهای دیگر انتخابات پارلمانی درسطح کشور بر گزار میشود یعنی نماینده از کل ولایات کشورش رأئی میگیرد.یعنی نماینده نمایندۀ کل کشور است نه نمایندۀ ولایت ویا شهر داری خاصی که در افغانستان بگونه دیگر است یعنی نمایندگان شورای ولایتی هم از همان ئولایت انتخاب میشوند ونمایندگان پارلمان هم.یکی نماینده ولایت خود است ودیگری نمایندۀ کل ملت.در حالیکه استقا مت های کاری هر کدام اینها متفاوت است اما روش گزینش یکسان که باید تجدید نظر شود.البته برای دوره های بعدی .یعنی اگر در انتخابات پیشرو مؤفق شوم احتمالا این طرح را حضور نمایندگان محترم ملت پیشنهاد نمایم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا