انتخابات

تاخیر در اعلام نتایج انتخابات، وضعیت را متاثر ساخته است

voting_afghan2009

 

گفته میشود برخی تاجرانی که از کشورهای خارجی اموال تجارتی به افغانستان وارد میکنند، منتظر اعلام نتایج انتخابات میباشند. همچنان، شورای امنیت ملی افغانستان، گفته است به دلیل تاخیر اعلام نتایج نهایی انتخابات، درآمد دولتی کاهش، و جرایم افزایش یافته است. از سوی دیگر، بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نگرانیهای امنیتی نیز افزایش یافته است.

وزیر مالیه کشور گفته است به دلیل اعلام نشدن به موقع نتایج انتخابات، فعالیتهای اقتصادی کاهش و قیمت کالاها افزایش یافته و عواید داخلی نیز حداقل ماهانه یک میلیارد  افغانی کاهش داشته است.

در همین حال، تحلیلگران نیز به این باور اند که مشکلات انتخاباتی، تاثیر منفی روی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی گذاشته است.

داکتر عبدالقیوم سجادی، نمایندهی پارلمان کشور میگوید: “بحران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، و جنجالهایی که متعاقب انتخابات به وجود آمد، که در نتیجهی آن، اعلام نتایج انتخابات را با مشکل روبهرو ساخت، تاثیرات شدیدا منفی روی فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی مردم ما و حلقاتی که در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعال بودند، از خود بهجای گذاشت”.

نتیجهی ابتدایی انتخابات قبلا اعلام شده، اما هنوز معلوم نیست که نتیجهی نهایی انتخابات چه زمانی اعلام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به دلیل وجود شکایتها که از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی بررسی میشود، نتیجهی نهایی انتخابات اعلام نشده است.

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به رادیو صدای آلمان گفت براساس دستور کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی، ۳۵۸ محل رایدهی که نمونهگیر شده از ۳۴۹۸ محل، بررسی و ارزیابی شود که نتیجهی بررسیها، هفتهی آینده اعلام خواهد شد.

به گفتهی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، دلیل تاخیر در اعلام نتایج انتخابات، مسایل تخنیکی و مشکلات در انتقال صندوقهای آرا از ولایتها به مرکز میباشد. نور محمد نور میگوید تاهنوز نتیجهی نهایی بررسیهای کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی، به کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم نشده است.

براساس قانون، نتیجهی تایید شده و نهایی انتخابات، بعد از بررسی شکایتهای انتخاباتی توسط کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی، توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام میشود.

کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی در مجموع بیش از دو هزار و پنجصد شکایت انتخاباتی را دریافت کرده بود. گسترده بودن تقلبها و تخلفهای انتخاباتی، یکی از دلایل کندی روند بررسی شکایتهای انتخاباتی گفته شده است. اما تحلیلگران معتقد اند که برعلاوهی این مسایل، نکات دیگری نیز هستند که باعث شده اعلام نتایج انتخابات به تاخیر افتد.

داوود سلطانزوی، نمایندهی مردم غزنی در پارلمان کشور میگوید: “در ظاهر خوب معلومدار مشکلات فنی را اینها (مسوولین انتخابات)، به اصطلاح مطرح میکنند که این مشکلات سبب است که نتایج هنوز اعلام نشده، اما در اصل اگر خواسته باشند که آقای کرزی را دوباره برندهی انتخابات اعلام بکنند، اینها میترسند از عکسالعمل روانی مردم، حداقل. در روان مردم، یک عکسالعمل به وجود میآید”.

تحلیلگران میگویند استمرار این وضعیت و معلوم نشدن نتیجهی انتخابات، تاثیر منفی بالای مردم و روان اجتماعی میگذارد.

داکتر سجادی میگوید دلیل تاخیر اعلام نتایج انتخابات، چه مسایل سیاسی باشد و چه مشکلات تخنیکی، مهم این است که تاثیرات منفی آن متوجه مردم افغانستان است: “اولاین که هر دو عامل، هرکداماش که باشد، غرامت و ضرر تاخیر در اعلام نتایج انتخابات، در نهایت به دوش ملت افغانستان است؛ که متاسفانه هم از سوی افغانها و هم از سوی جامعهجهانی کمتر مورد توجه قرار میگیرد”.

به گفتهی سجادی، هم آنهایی که تاخیر در اعلام نتایج انتخابات را مسایل تخنیکی عنوان میکنند، و هم حلقههای سیاسیای که در این رابطه نقش دارند، در واقعیت عوامل بازدارندهای هستند که مانع پیشرفت کشور میشوند.

با این وجود، هرچند انتظار میرود در روزهای نزدیک کمیسیون مستقل انتخابات نتایج انتخابات را اعلام نماید، اما بحث انتخابات افغانستان هر روز جدیتر از روز قبل میشود.


برگرفته از سایت دویچه ویله

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا