خانه » طنز

طنز

وفــادار به مــیراث پدر

فــرزندان احــمد شــاه بابا در عصــر انتــرنت و فیســبوک هــم به مــیراث فــرهنــگی پدر وفــا دار اند. گر چه از ...

متن کامل »

رهــبر محــبوب ملــت

    العجب ! برای محــافظــت عکــس هــای رهــبر محــبوب ملــت به ســیم خــار دار و نگهــبان تفنــگدار نیــاز اســت. ...

متن کامل »

تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن

پیـش قـراولان اسـتعمار کهـن انگلـیس با اسـتفاده از تجـارب گهـر بار شـان گفـته اند تفـرقـه بیـانداز و حکـومـت کـن ! ...

متن کامل »

همه چیز فوتوشاپ

همه چیز فوتو شاپ بود و حالا کار خیر دگروال صایب هم فوتوشاپ شد ! افغانستان نه تنها کشور انفجار ...

متن کامل »

مــرده گــاو ســیاسی

فــاحشــه ســیاســی را مــی شــناختــید حــالا با مــرده گــاوســیاســی قــدری معــرفــت حــاصــل کــنید ! لغتنامه غیاث الغات اصطلاح فاحشه سیاسی ...

متن کامل »

ســـنت پیــامـبر مــانع اعــتراض علمــای دین شـــد

علمـای کـرام میخـواسـتند که در مـورد قـتل و کشـتار وحشــیانه سـربازان و مـردم بی گـناه اعـتراض شـدید شـان را ابراز ...

متن کامل »

قیمــت کلــید بهشــت

  الجــب ! فقــط با تخــریب خــانه خــدا ، ســوخــتاندن کــتاب و قــتل بنــدگــانش در اثنــای نمــاز مــی توان کلــید ...

متن کامل »

کــرزی نشخــوار چــه گــوارا میکــند

کــرزی بعــد از یکعمــر جــیره خــواری ارباب امــریکــایی حــالا در خــزان عمــر نشخــوار چــه گــوارا میکــند. صداقت و راستی ، ...

متن کامل »

برده داری در زیر چــتر دیمــوکــراســی

برده داری در زیر چــتر دیمــوکــراســی و جــامعــه مــدنی در راســتای حفــظ ســنن پســندیده آبایــی ! خانم زهرا فرخنده نادری ...

متن کامل »

پیــام تبــریکــی اشــرف غنــی به منــاســبت روز دخــتر

الحاج محمد اشرف غنی احمد زی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان به مناسبت روز جهانی دختر این روز خجسته را ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com