خانه » طنز

طنز

تعــادل قــومــی در اداره امــور

اشــرف غنــی عــلاوه بر زندان بگــرام تعــادل قــومــی را در اداره امــور ریاســت جمهــوری نیــز برقــرار کــرد حکایت میکنند که ...

متن کامل »

نیــرنگ جنــگ و آشــتی

جنــگ تان صــلح و صــلح تان جنــگ اســت ، کس نمــیداند این چــه نیــرنگ اســت ! اگر قبول کنیم که ...

متن کامل »

فتــوی جهــاد و گــوشــت خــوک

!مـلا فضـلو برعـلاوه صـدور فتـوی جهـاد گـوشـت خـوک هـم افغـانسـتان کـی صـادر کـرتاهـی  با ملا فضلو به عنوان کسیکه با ...

متن کامل »

مســابقــات جــام آســیایی گــردن زنــی

مســابقــات جــام آســیایــی ورزش گــردن زنــی در پایتخــت مــیانمــار تحـت نظـارت سـازمـان مـلل متحـد برگــزار شــد درین مسابقات شانزده کشور ...

متن کامل »

جــایزه نوبل صــلح برای راکــتیار

گفــته مــی شــود کــه گلــب الــدین راکــتیار برای دریافــت جــایزه نوبل صــلح از طــرف امــریکــا نامــزد شــده اســت. اگر گذشته ...

متن کامل »

رســوایــی مغــز متفــکر

.مغــز متفــکر فــریب تحــریکــات شــیادان فیســبوکــی را خــورده خــود را ســخت رســوا ســاخــت :توجــه شــما را به صحــبت میــان مغــز ...

متن کامل »

ناتو تحــت فــرمــان اشــرف غنــی

ناتو به فــرمــان اشــرف غنــی ســر قــومــاندان اعلــی قــوای مســلح افغــان ناتو، مــانع نشســت هــواپیمــای ترکــی حــامــل جنــرال دوســتم گــردید ...

متن کامل »

گــرانقیــمت ترین کــون دنیــا

ســرپرســت ســفارت امــریکــا در کــابل گفــته : امــریکــا حــاضــر اســت برای دفــاع از کــون ایشــچی حتــی از بمــب اتم اســتفاده ...

متن کامل »

ســیاســتمداری به شــیوه افغــانی

!اشــرف غنــی باز هــم قصــد دارد محــقق چــارزنه مــاهیچــه خــوار را در بدل دو کــادیلاک از هــم پیمــانانش جــدا ســازد ...

متن کامل »

معجــزه آبهــای افغــانســتان

!آبهــای افغــانســتان نه تنهــا کثــافــات کشــور را پاک میکــند بلــکه مــرده را زنده و خــاین ملــی را به بابای ملــت ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com