خانه » طنز

طنز

اســتیضاح گــران کــه خــود اســتهزا شــدند

نمــاینــدگــان کــه مــی خــواســتند مســولــین امنیتــی را به جــرم غــفلت وظــیفوی اســتیضاح کــنند خــود در اثر نا آشــنایی با مــواد ...

متن کامل »

شـــک درعـــدالـــت الـــهی

وجـــود تبعیـــض جنـــسی و بی عـــدالتـــی در طـــریقه بدســـت آوردن کـــلید بهشـــت و پاداش آن برای مـــردان و زنان  من ...

متن کامل »

گــلمِ گــلم جــمع جــمع شــد

بالاخــره پاکســتان و بادرانش مــوفــق شــدند که گــلمِ گــلم جــمع را جــمع کــرده و از نوکــر شــان را در افغــانســتان ...

متن کامل »

قــرص افغــانیت و شــربت ولایت

قــورت کــردن قــرص افغــانیت بدون شــربت ولایت به یقــین گــلون اســتاد عطــا را پاره میکــرد خــواهی که دل دلبــر تو ...

متن کامل »

مدینۀ فاضلۀ سرزمین عجایب وغرایب

پادشاهی سرزمین بزرگی زیر نگین داشت و کام‌روا بود برهمه چیزی. روزی حکیمی زمین ادب بوسید و پرسید: ای قبله‌ی ...

متن کامل »

پیرمردی که آسمان را جاروب می‌کند

دوستی روایت می‌کرد که رفته بودیم به دامنۀ یکی از تپه‌ها قرغه تا لحظه‌هایی سنگ غم‌ها زنده‌گی و روزگار را ...

متن کامل »

دو تنها و دو سرگردان دو بی‌کس

گویند دیشب دوساعت گذشته از نیمه، موبایل سلطانی رییس الوزرا جناب داکترعبدالله به صدا در آمد؛ جررررنگ جررررنگ جررررنگ!!!  داکتر ...

متن کامل »

موشاوردانی است موشاوردانی!

شبی بود گذشته که یکتن از بی خبران دنیای بگیر و نمان پوز بالا اعلان کرد که وزارت متعالی شانزده ...

متن کامل »

کارتون: بمرگ بگیرش که به تب راضی شود

 

متن کامل »

پیام حکمتیار

  مژده ای همو طن برای شما خصم گر دیده آشنای شما گلبدین در غم وطن گشته یارو محبوب جان ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com