خانه » طنز

طنز

ناتو تحــت فــرمــان اشــرف غنــی

ناتو به فــرمــان اشــرف غنــی ســر قــومــاندان اعلــی قــوای مســلح افغــان ناتو، مــانع نشســت هــواپیمــای ترکــی حــامــل جنــرال دوســتم گــردید ...

متن کامل »

گــرانقیــمت ترین کــون دنیــا

ســرپرســت ســفارت امــریکــا در کــابل گفــته : امــریکــا حــاضــر اســت برای دفــاع از کــون ایشــچی حتــی از بمــب اتم اســتفاده ...

متن کامل »

ســیاســتمداری به شــیوه افغــانی

!اشــرف غنــی باز هــم قصــد دارد محــقق چــارزنه مــاهیچــه خــوار را در بدل دو کــادیلاک از هــم پیمــانانش جــدا ســازد ...

متن کامل »

معجــزه آبهــای افغــانســتان

!آبهــای افغــانســتان نه تنهــا کثــافــات کشــور را پاک میکــند بلــکه مــرده را زنده و خــاین ملــی را به بابای ملــت ...

متن کامل »

ائتــلاف گــوینــدگــان ســه زبان در انقــره

ائتـلاف جـبری گـوینـدگـان سـه زبان در انقـره پایه هـای سـلطنت مطلقـه اشـرف غنـی را به لـرزه درآورد. ائتلاف گویندگان سه ...

متن کامل »

او مسلمـان هـا ببینـید این عجـایب کـار شـد مـرغ مـن نجـار شـد

مغـز متفـکر مـلا اشـرف غنـی خلیلـی هـزاره را مسـول برقـراری صـلح با طـالـب اوغـو مقـرر کـرد  جلالتماب محترم اشرف غنی ...

متن کامل »

جمعــه خــونیــن

  !حنیــف اتمــر میگــوید معــترضــین خــود مســول خــون ریزی شــان اند حنیف اتمر میگوید معترضین خود مسول خون ریزی شان ...

متن کامل »

سر الاغ را می برید، یا خُم را می شکنید

  روایت است که روزی در دهکدۀ دوری الاغی سر در خُم کرد تا چیزی برای خوردن پیدا کند. الاغ ...

متن کامل »

بیـــانکـــا ترامـــپ در جمـــع شـــکننده هـــای وضـــو

قـد و بالای بیـانکـای جـوان با لبـاسـهای نیمـه عـریانش وضـوی خـادمـان حـرمـین شـریفـین و دل عـاجـزه هـایشـان را شـکسـتاند بیانکا ...

متن کامل »

اشـرف غنـی دوسـتم را ذریعـه توپ ایشـچی به ترکـیه پرتاب کـرد

بالاخـره قـومـاندان اعلـی قوای مسـلح افغـانسـتان مجـبور شـد کـه دوسـتم را ذریعـه توپ چـارصـد و بیسـت ملـی مـتری ایشـچی به ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com