خبر و دیدگاه

ائتلاف نیروهای ملی – دموکرات افغانستان

ائتلاف نیرو های ملی دموکرات یعنی چشم انداز نوین در تکامل وضع سیاسی اجتماعی، احیا و تحکیم قدرت نیروهای دموکرات و ترقی خواه افغانستان می باشد، این ائتلاف اصالت و عمق برخورد وطنپرستان نسبت به مردم و میهن شان بوده و وسیله ای است در یک مرحله معین تاریخی جامعه ما به منظور نجات وطن و خوشبختی مردم آن. ائتلاف بنیاد اصولی و کار پایه ای انجام یک رسالت بزرگ و یک تحول عمیق اجتماعی به نفع صلح، دموکراسی و ترقی در افغانستان می باشد، ائتلاف نیروهای ملی دموکرات افغانستان یعنی برخورد نوین در شرایط نو به مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نو است، ائتلاف تعمیم تجارب و دستآورد های گذشته وتکامل ایده آل های تازه و علمی و ضروری است که در شرایط کنونی مردم و جامعه افغانستان به آن ضرورت دارند.

ویا به بیان دیگر میتوان چنین گفت: ائتلاف نیروهای ملی دموکرات افغانستان روند سیاسی است که به عنوان یک ضرورت اجتماعیسیاسی بوجود آمده و به وسیله احزاب و سازمانهای که پرچم مبارزه ای متحد و مشترک را بر افراشته اند اداره و رهبری میشود و هدف در این روند نیل و رسیدن به قدرت سیاسی می باشد، ائتلاف نیروهای ملی دموکرات افغانستان طوریکه از نام آن آشکار است دارای خصلت ملی و دموکرات است، اجزا و عناصر ائتلاف منعکس کننده منافع تمام طبقات و اقشار جامعه می باشد، نگارنده نمی خواهم که به عنوان دفاع از ائتلاف نیروهای ملی دموکرات افغانستان به مبالغه و افراط پرداخته و از واقعیت به دور بروم، اما مانند آفتاب روشن است که ائتلاف نیروهای ملیدموکرات افغانستان در شرایط حاضر تنها و بزرگترین نیروی سیاسیاجتماعی و ترقی خواه در میدان سیاست افغانستان می باشد.

بعضی ها خواسته اند، تا ائتلاف نیروهای ملی دموکرات افغانستان را موقتی تحریف نموده، بی پایه و تاکتیکی جلوه بدهند، اما به تحلیل نگارنده، ائتلاف نیروهای ملیدموکرات افغانستان تاکتیکی نیست، بلکه استراتیژیک است و یک هدف دارد نجات افغانستان و اسقرار یک نظام عادلانه، به این ترتیب احزاب و سازمانها و شخصیت های با اعتبار سیاسی و ملی که بخاطر تحقق این آرمان ملی و منافع مشترک ملی در این ائتلاف باهم پیوسته اند در دراز مدت همراه و متحد می باشند که تحقق این آرمان یک مرحله ای از تاریخ سیاسی میهن ما را دربر می گیرد، مرحله حساس و بغرنجی که نیازمند مبارزه ای پی گیر و گذشت زمان است تا ائتلاف ثمرات خود را ببارآورد.

به این ترتیب ما نباید به تعریف های کلاسیک که از ائتلاف شده است خود را بچسپانیم و یا تحت تاثیر روانی تبلیغات مغرضین مبنی بر موقتی و موضعی بودن ائتلاف برویم، در تاریخ جنبش های آزادی بخش ملی و احزاب میهن پرست و مترقی اکثرا ائتلاف ها با گذشت زمان، با استحکام سازمانی و پختگی سیاسی و با فراگیر شدن و گسترش پایگاه توده ای آن در بین جامعه، به موفقیت های تاریخی و جاویدانه دست یافته اند. از جانب دیگر ائتلاف نیروهای ملی دموکرات افغانستان ضرورتی است که از شرایط عینی و تضاد های اصلی اجتماعی جامعه افغانستان برخاسته، یعنی بخاطر یک آرمان مشترک و علیه یک دشمن مشترک، چنین آرمانی که تلاش و مبارزه به ویژه از طریق مسالمت آمیز برای اسقرار عدالت، ترقی و برابری و نجات افغانستان است نمی تواند موقتی و گذرا باشد، بلکه شالوده مستحکمی برای یک ائتلاف، اتحاد، همکاری و یک استراتیژی طولانی و درازمدت است. نگارنده همیشه بیشتر از وحدت احزاب و نیروها، طرفدار جبهه و ائتلاف بوده ام، زیرا ائتلاف در صورت نفوذ دشمن درداخل آن، کمتر آسیب پذیر است نسبت به یک حزب سیاسی، ائتلاف دارای رهبری جمعی وسیع و بزرگ نیروهای ملی و دموکرات بوده و یک امکان واقعی است که تحقق پذیر می باشد، از طرف دیگر پروسه ائتلاف ها نسبت به پروسه اتحاد ها و وحدت ها بسیار دشوار و بغرنج نیست و تشکل آن روند طولانی را در بر نمی گیرد، ائتلاف از پایه های اجتماعی وسیعتری برخوردار است نسبت به یک حزب سیاسی، نه از یک طبقه، بلکه از منافع تمام طبقات جامعه دفاع می نماید و بلاخره ائتلاف بیشتر مورد اعتماد توده های مردم قرار می گیرد و به همین سبب است که سازمانهای اجتماعی و شخصیت های مستقل و با اعتبار ملی و سیاسی نیز میوانند در صفوف و رهبری ائتلاف بپیوندند.

بسخن دیگردرائتلاف نیروها، با هم متحد نمی شوند که بر روی برنامه ها و اساسنامه ها و خطوط سیاسی خویش پا بگذارند و اسقلال سیاسی و سازمانی خود را از دست بدهند، بلکه آنها بخاطر انجام یک هدف مشترک که در لحظه معیین تاریخی یک ضرورت تاریخی است ائتلاف می نمایند، که هیچکدام به تنهایی نمیتوانند به این هدف مشترک برسند و باید باهم ائتلاف نمایند.

ائتلاف نیروهای ملی دموکرات افغانستان بخاطر ایجاد توازن سیاسی در میدان نبرد سیاست افغانستان پایه گذاری شده و صورت گرفته که هدف آن تغییراوضاع سیاسی جامعه بنفع مردم و پیاده نمودن خطوط فکری و برنامه ائتلاف می باشد.

پیوستن به ائتلاف ها دارای شرایط مختلف و متنوع است ، اما پیوستن به ائتلاف نیرو های ملی دموکرات افغانستان مشروط به موازین برنامه و پذیرش خطوط فکری آن می باشد، یعنی توافق بر سر برنامه مشترک و همکاری و مبارزه متحدانه برای نیل به هدف مشترک با حفظ استقلال آیدیولوژیکی، سیاسی و سازمانی نیروهای عضو آن.

هم میهن!

امروز دشمن بزرگ ما تفرقه ای ماست، از این روست که فراخوان ائتلاف نیروهای ملی دموکرات افغانستان بر اهمیت و ضرورت اتحاد همه نیروهای ملی، مترقی و دموکرات در مبارزه بخاطر تحکیم یک ائتلاف بزرگ تاکید کرده و آماده همکاری و بهم پیوستن با کلیه نیروهای ملی و دموکرات است.

هموطن، رفقا، دوستان، میهن پرستان واقعی! شرایط و اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان بیانگر این واقعیت است که مبارزه بخاطر تکوین یک ائتلاف متشکل، متحد و قدرتمند و جضور فعال آن در صحنه سیاسی جامعه ما یک نیاز عینی، عملی و واقعی و ضروری است و وضع فاجعه بارافغانستان اهمیت برداشتن گامهای جدی و مسوولانه را برای رسیدن به چنین حضوری سیاسی، همه را فرامیخواند.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

 1. نویسنده محترم!
  اینکه شما میگوئید:”بخاطر یک آرمان مشترک و علیه یک دشمن مشترک، چنین آرمانی که تلاش و مبارزه به ویژه از طریق مسالمت آمیز برای اسقرار عدالت، ترقی و برابری و نجات افغانستان است … ” از طریق مسالمت گفتن شما دو معنی میتواند داشته باشد:
  1- اینکه شما مدت زیادی مبارزه نمائید که چند نسل را در بر گیرد. که آنهم آیا به ثمر برسد و یا نرسد.
  2- اینکه شما طالب را نشناخته اید. طالب به هیچ اصول مدنی باورمند نمی باشد، حقوق بشر ملل متحد و سایر میثاقهای آن نزد طالب اوراق بی معنی میباشد. طالب نیری اجیر و زیر هدایت و رهبری پاکستان است. به این حساب طالب بکسی چانس مبارزه را نمیدهد. طالب شریعت و دین اسلام را وسیله ساخته است و این یک وسیله خیلی قوی در کشور عقبمانده مثل افغانستان میباشد.
  بنظر من طالب دشمن افغانستان و دشمن مردم افغانستان و دشمن دین اسلام است. طالب را نباید زیاد فرصت داد. اگر فرصت یافت با این سلاح قوی ای که در دست دارد افغانستان را برای مدت خیلی طولانی تباه و برباد میکند. پس برای نجات افغانستان فقط دوراه میتواند وجود داشته باشد:
  -راه اول مبارزه مسلحانه و فداکارانه و خلع طالب از قئرت.
  – راه دوم به راه انداختن انقلاب اجتماعی. گروه اعتلاف باید ولایت هارا بین خود تقسیم نمایند و هرگروه ایتلاف رهبری انقلاب در ولایت مربوط خویش را بدست گیرد. در یک روز انقلاب عمومی اعلان شود. زن و مرد و طفل و کالانسالان همه با سنگ و چوب و سوته و تبر علیه طالب یورش ببرند. طالبان را خلع سلاح و نابود سازند. بدون شک بیست ملیون نفر در مقابل پنجاه هزار نیروی اجیر بصورت قطع پیروز میگردند. البته هر انقلاب و نجات وطن فداکاری میخواهد و بدون فداکاری هیچ نیروئی به پیروزی نمی رسد.
  خوشبختانه همین اکنون نیروی مقاومت ملی تحت رهبری احمد مسعود فعال است و مسلحانه علیه نیروی نیابتی اجنبی میرزمند و فداکاری میکنند. تمام گروها فقط بر بنای منافع کشور و نجات افغانستان از استعمار پاکستان میتوانند شورای رهبری جبه را تشکیل دهند و بمبارزه مسلحانه و قاطع و انجام کار توضیحی و بسیج تمام مردم افغانستان بخاطر انقلاب اجتماعی بپردازند و سازمانهای راه اندازی انقلاب را در هر قریه و شهر و ولسوالی و ولایت را تشکیل و سازمان دهند.
  مبارزه مسلمت آمیز در جائی قابل تطبیق است که مطابق قوانین مدنی اجراات صورت میگیرد و به حقوق بشر احترام میداشته باشتند. در افغانستان و در مقابل طالب از مبارزه مسا لمت آمیز شخن زدن فقط و مهمل و چرند پرند خواهد باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا