خبر و دیدگاه

درباره ائتلاف نیروهای ملی – دموکرات افغانستان

 

  بنیانگذاری “ائتلاف نیروهای ملی – دموکرات افغانستان”رویداد تاریخی و آینده ساز، در زنده گی جنبش سیاسی میهن ما و مردم افغانستان است، در حالیکه مدتی زیادی از نشست ها و گردهمائی ها بخاطر ائتلاف نیروهای ملی – دموکرات نمی گذرد، زمان درستی سیاست ها و خواست وطن پرستانه و عدالتخواهانه احزاب و سازمانهای موسس آنرا  به اثبات رساند، آنها در پرتو سیاست های عملی و مسئولانه، متعهد و وفادار به آرمانهای ملی و مترقی، با گامهای استوار پروسه ائتلاف را طی نموده و با بنیانگذاری ائتلاف نیروهای ملی – دموکرات  چشم انداز نوید بخش را در میدان مبارزه سیاسی میهن ما مژده دادند.

این یک حقیقت آشکار است، که ائتلاف نیروهای ملی – دموکرات در شرایط جدید اجتماعی و سیاسی در بیرون از میهن پا به عرصه وجود میگذارد، اما ماهیت و مضمون ترقی خواهانه و میهن پرستانه آن را باید در ژرفای تاریخی و تجارب از گذشته های دور آنها، در پیروزی ها وشکست ها، در واقعیت و حقیقت این عمل شجاعانه و بموقع احزاب و سازمانهای تشکیل دهنده ای آن جستجو کرد، این ائتلاف وارث و ادامه دهنده پیکارهای ترقی خواهانه و عدالت خواهانه ای چندین نسل از تجدد گرایان و میهن پرستان  است که ستایش انگیزترین خدمات و جانبازیهای حماسه آفرین را نثار میهن و مردم افغانستان نموده اند.امروز وقتی ما به حوادث سالهای گذشته و درس های عبرت انگیز آن برمی گردیم، بدون تردید احساس می کنیم که ما باید برای تحکیم بیشترین دستاورد بزرگ، بیشتر از پیش کوشا ترو پیگیرتر باشیم وبا تجارب داشته ازائتلاف های گذشته، ائتلاف را با تمام ژرفای آن – به معنی یک پیروزی بزرگ و یک دستاورد سیاسی و ضرورت مبرم برای نجات افغانستان و مردم بی گناه و بی دفاع آن درک کنیم، ما از سالهای تفرقه و پراکندگی میهن پرستان درسهای غم انگیز داریم، به علت این تفرقه بود، که جنبش دچار بحران سیاسی شده و از آنچه که پیروزمندانه دفاع و پاسداری می نمودیم پامال رژیم های جل و جهل و گروهای عقب گرا و تاریک اندیش گردید، که پیامد های خانمانسوز آن تا هنوز دیدنی و نمایان است، در نتیجه این چندگانه گی ها بود، که نیروهای قرون وسطائی توانسته اند مدت سی و دو سال بالای مردم ما حاکمیت نمایند و میهن ما را به سوی نابودی بکشانند، ازاین رو شگفت آور نیست، که نیروهای ائتلاف یکبار دیگر ابتکار مبارزه، همبستگی، اتحاد و همکاری نیروهای وطن پرست را بخاطر نجات افغنستان  بدست گرفته و تمام وطن پرستان و نیروهای مترقی را به اتحاد عمل در یک ائتلاف ملی و سرتاسری فراخوانده است، بنیادگذاری ائتلاف نیروهای ملی – دموکرات امید و امکان جدیدی را برای احزاب، حلقه ها و شخصیتهای ملی و بااعتبار سیاسی وهمه آنانیکه قلب شان بخاطر میهن و انسان زحمتکش آن می تپد، پدید آورده است، ائتلاف به مثابه ای “سرآغآزیک حرکت صادقانه و مردم مداربرای تحقق اهدف ملی و دموکراتیک کشور” بخاطر دفاع مسالمت آمیز از صلح و ثبات، امنیت و دموکراسی، ترقی و مردم سالاری، نتیجه منطقی تلاشها و خواسته های دیرینه وآرمانهای تمام وطن پرستان است.

میهن پرستان! شخصیت های ملی و با اعتبار سیاسی! جوانان شجاع وطن – دختران و پسران!

روحانیون میهن پرست! احزاب سیاسی! سازمانهای اجتماعی! به ائتلاف نیروهای ملی – دموکرات بپیوندید، ائتلاف یگانه راه نجات مسالمت آمیز وطن عزیزما افغانستان است.

هموطن!    

به یاد داشته باشیم، که مسئله ائتلاف امروز بیشتر از هر زمان دیگر مطرح است، باید صف ها روشن شده و وجدان ها بیدار گردد و نیروهای گسیخته وپراگنده ازهم یکجا شده وآنانی که در قهرتزلزل، دودلی، محافظه کاری وسوظن نسبت به یکدیگر و نسبت به نجات میهن شان قراردارند باید به موهومات خاتمه داده و از دام خودخواهی ها و گرد خود پیچیدن و انحصارطلبی ها خویش را رها سازند، بسر بردن درحالت سردرگمی و “من زنده جهان زنده” روحیه ای وطن پرستی را می شکند وتوان خدمت به مردم را از آنها  سلب نموده، انسانها رابه ناظران بی تفاوت، حقیر، دشمن انسانیت و در بهترین حالت آن، به چهره های همدرد غیرفعال تبدیل مینماید.

وطندار!

 تجربیات تلخ دهه های گذشته و شرایط ناگوار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی موجود سبب شده، که بسیاری از نیروهای وطن پرست و مترقی درباره ای پیامد های ویرانگر تفرقه، یکه تازی و انحصارطلبی ها، بازنگری نموده و عمیق بیاندیشند، که در نتیجه طرح ها، نظریات و علایق همبسگی و اتحاد، آرام آرام در سازمانها و احزاب تشکیل دهنده ائتلاف بازتاب می یآبد و ائتلاف نیروهای ملی – دموکرات اساسگذاری می شود، این ائتلاف را نباید بی اهمیت دانست، نباید سبوتاژ و تخریب کرد، ائتلاف نجات افغانستان، ضرورت تاریخ و به ویژه خواست شرایط اجتماعی – سیاسی میهن ماست. 

به این بنیاد آنچه که امروز با اهمیت است و نقش اساسی را در نجات مردم و میهن ما بازی میکند، گسترش فزاینده نیروها، اعضا و صفوف این ائتلاف است و با اهمیت تر از آن هم این است، که نیروهای ائتلاف در این کارزار سیاسی اجتماعی از خود درایت و هوشیاری نشان بدهند و به جهانیان به دوستان و مخالفان و دشمنان افغانستان ثابت کنند که آنها شایستگی سیاست نمودن خوب و عاقلانه، برازنده گی رهبری و توانائی ساختمان مجدد وطن و حل موفقیت آمیزیکی ازپیچیده ترین پدیده های سیاسی دوران ما را که همبستگی مردم و نجات افغانستان است دارند. 

هم میهن!

بنیان گذاری ائتلاف نیروهای ملی – دموکرات را برای تمام اعضای آن و برای مردم افغانستان خجسته باد میگویم، واضح و واقعیت است، که این ائتلاف برپایه های استوارهمبستگی و اتحاد دوطلبانه وطنپرستان و آنچه خواست مردم ما است شالوده ریزی شده، خطوط اندیشوی ائتلاف نیروهای ملی – دموکرات افغانستان، اصول و هدف های آن به نفع صلح و امنیت و سعادت مردم افغانستان است، طوریکه آشکار است دکتاتوری، خشونت، قهر، سرنگونی و تهدید کدام سیستم و دولت در آن جا ندارد ونباید کسی از آن به وحشت افتد، این ائتلاف چرخشی است، بسوی مبارزات عادلانه منصفانه، بسوی دموکراسی و عدالت اجتماعی، بخاطر سعادت مردم و سربلندی افغانستان،  خطوط اندیشوی آن  ایدیالوژیکی و طبقاتی نیست و تمام لایه های جامعه در آن جایگاه خود را داشته و پیوند مستحکم میان مردم و ائتلاف را تمثیل و تضمین می کند.

یاران و همراهان، عاشقان دموکراسی و عدالت اجتماعی! خوب گوش کنید!

تجربه جنبش های سیاسی درجهان و در میهن ما نشان می دهد، هر جا که ائتلاف نیروهای مترقی و عدالتخواه تحقق یافته، حفظ شده و تحکیم پذیرفته است، جنبش توانسته به دستآوردهای بزرگی نائل آید ویا برخلاف آن جایکه ائتلاف ها  به علل مختلف گسسته ودرهم خورده ویا حفظ نگردیده، جنبشها پارچه پارچه ضعیف، امکان پیروزی کم وشکست آنان بیشتر و سهل تر میسر بوده است، بیایید این ائتلاف را چون مردمک چشم خویش حفظ نمائیم، وسعت بدهیم، قوی بسازیم، فراگیرش کنیم ما این نیرو و توانایی و تجربه را داریم در همین شرایط این آخرین امکان نجات افغانستان است، یا با وجدان آرم و سربلند این کار را به پیشبرده و با افتخارانجام می دهیم و یا به حیث مزدوران معذور و عمله خیانت و خودخواهی و انحصارطلبی در کوره پر نفیرشیطان به مثابه ای هیزم کشان، هم خود و هم میهن خود را می سوزانیم، مسئولیت این وظیفه بزرگ بدوش ماست، بدوش آنانی که دانش و آگاهی سیاسی دارند، بدوش آنانی که توانایی درک وضع و شرایط فاجعه بارجامعه ای افغانستان را دارند. بیائید تا به هر تهاجمی، تفرقه ای، تناقضی، تفاوتی با حوصله، با درنظرداشت منافع ملی و جنبش و با عقل سلیم پاسخ بدهیم.

 پیروزی و سعادت کشورما درگرو جذب و حرکت تمام مردم ما به سوی اتحاد، به سوی همکاری و همبستگی صرف نظر از هرگونه تفاوت های فکری، سلیقه وی، وسیاسی و آیدیولوژیک درائتلاف نیروی های ملی – دموکرات افغانستان است. 

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. نویسنده محترم! شما میفرمائید “خطوط اندیشوی ائتلاف نیروهای ملی – دموکرات افغانستان، اصول و هدف های آن به نفع صلح و امنیت و سعادت مردم افغانستان است، طوریکه آشکار است دکتاتوری، خشونت، قهر، سرنگونی و تهدید کدام سیستم و دولت در آن جا ندارد ونباید کسی از آن به وحشت افتد، این ائتلاف چرخشی است، بسوی مبارزات عادلانه منصفانه، بسوی دموکراسی و عدالت اجتماعی، بخاطر سعادت مردم و سربلندی افغانستان، خطوط اندیشوی آن ایدیالوژیکی و طبقاتی نیست و تمام لایه های جامعه در آن جایگاه خود را داشته و پیوند مستحکم میان مردم و ائتلاف را تمثیل و تضمین می کند.”
    او برادر طالبان وحشی همینکه بدانند کسی فکر ترقی و تجدد و دموکراسی را در سر دارد، او را نه چانس میدهند و نه زنده میگذارند. جای چنین اشخاص نزد طالبان یا زندان وحشت است و یا قبرستان. برای نجات از شر طالبان قرون وسطی ای فقط یک راه وجود دارد. و آنهم مبارزه مسلحانه و قیام عمومی. طالبان نه اهل مذاکره هستند و نه اهل استدلال و منطق. این ائیتلاف باید کارهای خودرا با جبه مقاومت ملی که فعلاک در شرایط دشوار علیه طالبان مبارزه مسلحانه را به پیش میبرد همنوائی نماید. ماهیت طالبانرا و اینکه زیر سلطه طالبان افغان بیچاره و ذلیل تر میشود به مردم افغانستان توضیح دهند تا مردم افغانستان آماده قیام عمومی شوند. غیر از قیام عمومی دیگر راهی برای نجات افغانستان سراغ شده نمیتواند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا