خبر و دیدگاه

استبداد طالب

 

وطن در زیـر استبداد طالب چـون جهنم شد

بهشت آروزهایی به خـاک و خون مدغم شد

به نام دیـن اسـلام سـلـطۀ قـومی شـده تحمیل

به فاشیزم غنی افزوده جهل وپشم واشکم شد

کسی بر زخم خونین وطن درمان نمی جوید

شِقاقِ خشم و چوب دار طالب تاکه مرهم شد

شـده دیـن و خـدا بـازیـچـۀ گـرگان آدمخـوار

که روح دیـو ودد بـا صـورت آدم مجـسّم شد

امید و آروزی زنـده مانـدن نیست در کشـور

حیات مردوزن دریک سخن مرگ دمادم شد

تروروجهل وخشم وکین واستبداد انسان سوز

بـرای انـهــــدام کــشــور و مــردم بـاهــم شد

چـه آوردسـت جهـل طالـبانی در وطـن یارب

فقط بحران و فـقر و ترس هـم پیمان ماتم شد

بکُـشـتـنـد امنـیــتِ اقـتــصــادی و روانـی را

بـرای شهرونـدان حق بـودن سخت مبهـم شد

تـنـوره می کَـشـد دیـو سـیـا در قـالـب افـراط

چـو کهـسـار تمـدن جـلـوگاه عـزم رسـتـم شد

نگـردد شعلۀ شـوق تمـدن در وطـن خامـوش

که این جام خرد درعصر نو خمخانۀ جم شد

نـدارد مهـر یـزدان در دل افراطـیـون جـایی

صفای حسن خورشید وطن پر دوده ودم شد

بـه غـار تنگ طالـب روح آزادی نمی گنجد

دو روزی مــردم آزاده بـنـدِ محبـس غم شـد

به قلـب مـردم میهن نگیرد هیچ طالـب جای

کجا افـراطـیت در خـانـۀ انـسـان محـرم شد

نـظـام مــردمی شـایـســتـۀ اقـوام مـی بـاشـد

حقـوق شهرونـدی و عـدالـت حُکـم حَکم شد

شده افراطیت با مافیای شرق و غـرب همراه

فـروش و پخش تریاک در جهان امرمسلم شد

چه خـواهـد داد بر همسایگان تـرفند پاکـستان

عراق و سوریه آخر چرا درهم و برهم شد?

17/11/2021

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

 1. وطن زیر چتر طالب گل گل شد
  چه خوب شد که سکولر و اشرار گم شد
  سعیدی اشرف غنی عطایی و دوستمی
  همه رفت در یک روز گم شد
  وطن زیر چتر طالب گل گل شد
  صالح نبیل عارف و اندرابی
  تمام شان در غار های بادران سرنگون شد
  وطن زیر چتر طالب گل گل شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا