خبر و دیدگاه

ما آمریکایی ها غول و دبنگیم

 

 

 گفته بالا از سناتور رورا بیکراست 

هنگامی که نسبت جنگ شش روزۀ اعراب با اسرییل به سود ناتو تمام شد جهان اسلام سخت صدمه دید سران ممالک عضوملل متحد درمقرملل متحد درنیویارک جمع شدند به نماینده گی ازمردم ما شهید میوندوال رئیس حکومت هم اشتراک ورزیدند. 

یک روز قبل محترم عبدالرحمن پژواک رفیق صمیمی و هم صنفی اش که نماینده دایمی وطن ما درملل متحد بود، برایش گفته بود بیانیه ات را بده که من ببینم، درجواب شنیده بود بچیم اگر گپ های مره می شنوی بیا فردا درتالاربشنو! 

نظربه استعداد خداوندی که پروردگارعالمیان نصیبش کرده بود هیچگاه هنگام ایراد بیانیه وی قلم و کاغذ دردست نداشت و دُرمیسُفت این بیانیه اش که به زبان انگلیسی روان با ادبیات عالی وشجاعت مدت  45 دقیقه را در بر گرفت پخش شد، 

میوندوال ازعقب مکروفون ملل متحد به امریکا وممالک غربی اخطارداد که دست ازپشتیبانی بیدریغ اسراییل غاصب طفلک یکدانه تان بردارید وهم ازجنگ درویتنام، که حاصلش جزبدنامی، خسارات اقتصادی، تلفات جانی، دیگرحاصلی ندارد منصرف شوید!

وزیرخارجه امریکا زارزارمی نالید که میوندوال از یک مملکت غریب ما را بی آبرو کرد می خواهد مارا درس بدهد! این بیانیه اش که به زبان انگلیسی روان با ادبیات عالی وشجاعت پخش شد، اکثریت رئیسان دول اورا ستودند، دروطن ما به اثرخواهش شنوندگان باربارازرادیو با ترجمه اش پخش شد. 

جنگ ویتنام  اگست 1975 به رسوایی وشکست افتضاح آمیزتلفات 55 هزارعساکر، مصرف صدها ملیارد دالروصد ها هزارمعیوب که عدۀ زیاد آنها انتحارکردند تمام شد وتاریخ امریکا را با خط مشقی سیاه برای ابد در جهان نوشت. وهشتاد ملیارد دالرمقروض ممالک که مهمات خوراکه باب البسه ودیگرضروریات جنگ بود شد بطور مثال ازآن جمله 6  ملیارد قرضدارمملکت دنمارک نسبت فرستادن مواد غذایی بود این 80 ملیارد دالررا هم بدون پشتوانه چاپ و قروض خودرا پرداخت که ازآن به بعد دالرجهانگیرشد

امریکایی ها بعد حادثه ی 911/  و ندادن تسلیمی بن لادن تصمیم با اخراج طالبان از اوغانستان گرفتند به فکر نصب  حکومتی نوی شدند  جارج  بش پسراز حاضرین مجلس می پرسد که برای این که خلای حکومت پیدا نشود بایدرئیس  جمهور باشد رئیس سیا میگوید همین جا شخصی بنام کرزی دردهلیز های دفاتر ما بالا و پایین می شود .بش میگوید همانرا بگیرید. که بعدا صحنه سازی در شهر بن آلمان در ماه نومبر 2001 گرفته میشود.

درین مجلس 14 تن حق رأی داشتند که کرزی فقط 2 رأی بُرد اما سیا همان 2 رأی را بر 12 معتبرخواند استاد معظم پروفیسور عبدالستار سیرت سابق مشاور ظاهر شاه وجوان ترین وزیر عدلیه در کابینهء شهید میوندوال و استاد در دانشگاه کابل و دانشگاه  القرا در مکهء معظمه جریان را برایم چنین گفت من خودم در مجلس رأی گیری حضور نداشتم من دراطاق جداگانه با نمایندهء ملل متحد آقای لختر ابراهیمی که به زبان عربی صحبت میکردیم برایم گفت رئیس جمهورماه ها قبلا تعیین شده خودرا زحمت مده وقتی من از انتصاب آقای کرزی خبر شدم برای هیئت امریکایی ها گفتیم بیست سال است که در مجالس ما کرزی شرکت دارد یکبار هم از وی پیشنهاد معقول نظریه ی قابل شنیدنی باشد یا حس وطن دوستی در مقبابل بیگانه پرستی نشنیدیم هیئت امریکایی گفت وی پشتون است برای شان گفتم زلمی محمود غازی پسر عم شاه پشتون وکار آزموده است که برای شما وما شخصیت مناسبی است ویا آقای واصفی که وزیر زراعت وکیل پارلمان و رئیس پارلمان بود انتخاب کنید گفته های مارا چند باربا مقامات بالایی بردند و شنیدند اما واضحا گفتند انتخاب ما همان است که گفتیم برای شان گفتیم هر روز باشد از انتصاب خود سخت پشیمان میشوید.

واین باربد نامی شان بد تر ازآن بود قرار گفته  جو بایدن 1.9.21 با مصارف« روزانه 300 ملیون دالر 2460 کشته   20744  زخمی  و روزانه 18 نفر خودکشی میکنند» بعد از 20 سال اول مذاکره و گفت گو را بدون اطلاع حکومت ما یا کدام نمایدهء ملت ما با طالبان که 20 سال  قبل آنهایی را که قتل عام کرده بودند سر مذاکره را باز کردند بعد یک سال چانه زنی  200 حکومتی مارا بدست یک باند جهول بخشیدند ریش از ما واکش بدست دیگران که خود نمایانگرتسلیمی تمامی خاک ما بود سپردند .و با گرفتن تصمیم آنی بازهم ملت مظلوم مارا تنهای تنها گذاشتند .راه فرار را بر قرار ترجیح داده خودرا رسوای عالم و سر افگنی که ثبت تاریخ برای ابد شد  دادند..مانند هتلر به دست خود آباد کردند و به پای خود ویران  امریکایی ها می خواستند از فاصله ی 10 هزار کیلو متری از واشنگتن توسط دست نشانده ی سیا بالای ما  حکو مت کنند. آنهایی که فرق بامیه و بامیان را نمی توانند. اما فقط با انتخاب جاسوس احمق خود آرزوی ملت مظلومی را نادیده گرفتند و کرزی مزور و مکار را که هیچ گونه تجربهء کاری نداشت وطن ماراتسلیمش کردند در حال که مارا به مرگ گرفته بودند که به تب رضا شویم 

قسمت دوم 

کرزی پست فطرت حتی برای پاکستانی ها هم جاسوسی میکرد هنگام ریاست جمهوری استاد ربانی مرحوم  فهیم  قسیم مسئول امنیت ملی بود که گفته شد کرزی بعدا ویرا زهر خورانید و کرزی معین اداری وزارت خارجه که مؤظفین ویرا با دستگاه مخابره اش با آی اس آی گرفتند مدتی درزیرخانهء وزارت خارجه بندی  بود که اجنت های  پاکستانی درنزدیکی اطاق وی راکتی فیرکردند؛ پهره داران کرزی از ترس گریختند وی از موقع سوء استفاده کرده فرارکرد دربیرون محوطه پاکستانی ها انتظارش را داشتند ویرا باخود اول به سفارت و بعدا به ملک خود بردند. داکترسپنتا در کتاب روایتی از درون در ص 203 کرزی را قبیله گرا و دربسیاری موارد سیاسی تنگ نظر میگوید.

 پول های کمکی با یک طیاره می آمد و به طیاره دیگردوباره  بار میشد. کسی نبود  ویا نمی خواستند یا نمی توانستند  که بپرسند آقا این دارایی ملت است .

رئیس اوغانستان بانک داکتر شاه محمد محرابی گفت «کرزی شخصا به کابل بانک آمد جهت مصارف انتخاب دوبارهء خود 80  ملیون دالر از حساب کابل بانک بدون اینکه به کابل بانک رسیدی بدهد برداشت » بعد افشای این خیانت وی تهدید به مرگ شد که اجبارا ترک وطن کرد. بدین لحاظ نتوانست پول های کمکی که باید توسط آن وطن ما آباد میشد به جهت درستش  اداره کند.

اخیرا هفته نامه تایمز لندن می نویسد ما به اسناد دست یافته ایم که نشان میدهد حامد کرزی رئیس جمهورسابق افغانستان از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۴ مبلغ ۶۰۰ میلیون دالر از پول های کمکی جامعه ی جهانی برای تقویت طالبان از بودجه افغانستان پرداخت کرده است!

البته قسمتی ازپول های کمکی  برای ساختن بلند منازل توسط اشخاص بخصوص به شمول برادران و اقربای کرزی که نظر به اسناد دست داشتهء مرحوم پروفیسور حمید هادی « 21 نفر شان در امریکا موتر شوی و بشقاب شوی بودند وحالا به دالر ملیونر شدند» و  طورمثال  محمود کرزی برادر بزرگ عبدالاحد کرزی در حکومتی کرز ولایت قندهار 13 هزار اپاتمان و همین قسم در امریکا و کابل  چندین باب هوتل و رستورانت آباد کرده قسمتی دیگر از این پول یعنی 18 ملیارد دالر را جنرالان امریکایی نظربه نشرات امریکایی بین خود تقسیم کردند که یکی از این جنرالان طور نمونه دردوران حکومت  اوباما به محکمه کشیده  شد (ودر عراق 68 ملیارد را همین جنس جنرالان دزدیند) 

 

داکتر اسپنتا مینویسد « کرزی در سال دوم حکومت خود بار اول مبلغ 50 هزاردالربرای ملا عمر درولایت قندهار روان کرد» 

رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین امریکا در کتاب خاطرات خود ص 212 نوشته است آقای کرزی ( ملا عمر اصلی ) در یک نشست محرمانه درارگ کابل از من خواست تا درازبین بردن سران جبهه شمال وتضعیف آنها همرایش همکاری نمایم.  و به من گفت بزرگ ترین تهدید در برابرحکومت من جبهه شمال است نه طالبان ! وکرزی افزود حد اقل دست مرا درتقویه طالبان بازبگذارید تا بتوانم از آن طریق تفنگ سالاران را از بین ببرم.

بعدا طالبان توسط چرخ بال ها به میدان هوایی کندزآورده میشدند.

شاید همه به یاد داشته باشید که از شمال کشور صدا های بلند شد که شبانه هلیکوتر های ناشناس در مناطق شمالی مخصوصا درولایت کندوز طالبان آورده میشوند وکرزی در جواب  خبرنگاری گفت «بلی من هم شنیده ام این کارامریکایی هاست».. 

اما کرزی پشتون های سرحدی را ازپاکستان با فامیل های شان بنام عودت کنندگان وبیجا شده گان توسط هلی کپترها آغاز نمود واین هلیکوپتر ها مربوط نیروی ویژه انگلیس ها بود که سلاح وتجهیزات آنها را هم اکمال  میکرد کرزی تا اخیر دورهء حاکمیت خود آنها را تمویل وتجهیزمی نمود.

اولین جابجای آنها در منطقه کیله گی ، دند غوری ، چشمه شیر وخواجه الوان ولایت بغلان بود همین گفته های رابرت گیتس را داکتر رنگین سپنتا هم قسما در کتاب خاطرات خود تایید میکند .

” حتی کرزی هیئت از مرکز فرستاد وآنها را جابجا نمود     

این کار در زمان وزارت داخله ی اتمر و پتنگ صورت گرفت. 

بعدا این پروژه را در ولسوالی های چهاردره ودشت ارچی ولایت کندز نیز عملی نمود.

به خاطر داشته باشید که بدون شک مردم پلخمری فراموش نکرده اند درگیری های شدیدی در همان روز ها بین افراد جدید الورود  دعودت کنندگان ( طالبان) و مردم پلخمری صورت گرفته بود.

 

 داکتر اسپنتا میگوید در سال 2009 درانتخابات داکتر عبدالله 53,7 در صد رأی برد سفیرانگلیس به نمایندگی قوای مهاجم به هیئت امرکرد نتیجه باید اعلان  نشود وبه کرزی گفت؛ رأی گیری را به دوردوم بکشان که البته در دور دوم رای گیری جعلی کرزی برنده شد  مهاجمین بازهم میخواستند حکومت به شکل وحدت ملی ایجاد شود؛ اما کوشش شان جایی را نگرفت.کرزی با هر بی شرمی که داشت یعنی با آوردن 1.2 ملیون رأی ساختگی، خود را برنده اعلان کرد. 

 و هم چنین   2014 درانتخابات  غنی احمد زی به  تأیید آقای رحمت الله  نبیل رئیس پیشین امنیت ملی که انسان وطندوست است گفت« ماشین چاپ اوراق رأی گیری درمنزل حنیف اتمربود؛ که در صندوقهای رأی داکترغنی احمدزی ریختند و برنده شد این خیانت  امرخیل و اتمرتوسط  قوماندان امنیهء ولایت کابل آقای جنرال ظاهر یکی ازخادمین مردم کشف شد؛ اما این افشاگری شنیده نشد که بعدا به خانه نشینی این مرد مردمی تمام شد.

 

 امرالله صالح و آقای نبیل که هردوی شان رؤسای  امنیت ملی بودند یکی پس از دیگربه امررئیس آی اس آی توسط عبدالاحد کرزی برطرف شدند.

 

و امرخیل به پاداش خیانتش درجلال آباد به حیث والی نصب شد که بعدا آن ولایت را  به طالبان تسلیم کرد. اسپنتا میگوید:«اسنادی از حکومتیی را دیدم که اصلا هیچ خانمی ثبت نام نکرده بود، اما صدها رأی به نام خانمها در صندوق بود. داکتر سپنتا این انتخابات را یک فاجعه، یک افتضاح  یک غمنامه و شرم آور میخواند. این جعل و تقلب برای هر وطندوست مایۀ سرافگنده گیست. وی اضافه میکند دراول اکثریت کابینه و کرزی طرفدار احمدزی نبودند. نمیدانم چرا به یک بارگی تغییر عقیده کردند،

اما عجبتر از آن؛ گوینده ی اتحادیه ی اروپا همین انتخابات را خواب وحشتناکی خواند.

.غنی احمدزی به کوشش کرزی جا نشینش شد خیانت  و قوم پرستی را قدم به قدم با کرزی عملی کرد.

تا وقتی که امیراسمعیل مجاهد والی هرات وعطا محمد نوروالی بلخ بودند  پیشرفت معارف اقتصاد آرامی در آن ولایات بهتر از کابل بود. چرا بزرگمردان جهادی مارا کنار زدند؟ بجای آنها افراد مغرض و ولگرد مانند لغمانی والی غزنی و همین طورحمد الله محب که 48 حکومتی را به دست نشاندگان خود تفویض کرده بود که دراول همین ها تسلیم طالبان شدند و.. چه بزرگمردان بی شمارجهادی مارا که از بین نبردند محمد قسیم فهیم جنرال داوود  استاد ربانی و….

 

دیدیم و شنیدیم چه جنایتی بود که حامد خان با همراهانش درحق ملت مظلوم ما و چاکری برای بیگانگان از دستش شد که نکرد بالاخره آرزوی  حامد کرزی ‌آوردن غنی احمد زی و اخراج امریکایی ها بود که مؤفق شد.

 

پوتین گفت؛ حضور 20 سالهء امریکا درافغانستان با نتیجهء صفر پایان یافت. 

بش پسر؛ طالبان دشمنان  ما اند آنها ناقص حقوق بشر جاهل و وحشی اند ما به افغانستان لشکر کشی کرده  آنها را نابود میکنیم .

ترامپ؛  ما با طالبان تعامل بسیار خوبی داریم آنها سرسخت زیرک و تند استند آنها باید  آیندهء اوغانستانرا رقم زده کشور شانرا رهبری کنند.

  جارج بش پسر گفته بود؛  من از افغاکستان دومین کوریای جنوبی میسازم  .

یک نمونه از خیانت احمد زی را می آورم :

افشای فساد و اختلاسهای اشرف غنی توسط محمد امین فرهنگ «یکی از اولین وزرای کابینه کرزی. میگوید :« اشرف غنی وقتی به افغانستان آمد یک موئسسه به نام ” انسجام کمکهای بین المللی” درکشورساخت. 

کمکهای جهانی را در اختیار خود گرفت. وزارتهای دولت بکنار گذاشته شدند. من  و مفتشها را زمانی راه دادند که تمام سافت ویر و حارد دسک های همه کامپیوترها را کشیده بودند. تا دانسته نشود پولها چه شد».

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا