خانه » خبر و دیدگاه » وضع موجود در کشور و راه ھای حل آن

وضع موجود در کشور و راه ھای حل آن

پروفیسور دکتور لعل زاد در این نوشتۀ کوتاه و موجز خویش با واقعبینی مشکلات افغانستان و علل عقبمانی آنرا به قلم آورده است و مانند یک طبیب حاذق نسخۀ علاج آنرا نیز توصیه فرموده است.

برای مطالعه کامل موضوع به این جا کلک نمائید.

پاسخ بدهید

ابراز نظر

Your email address will not be published.

ارسال

Copyright © Jawedan.com