خبر و دیدگاه

« طالبان ما را می کُشند»، « من زندگی خودرا تباه کردم.»

                 

zafari-aw
عبدالودود ظفری – المیدا کلیفورنیا

دوجملۀ بالا را دو ترجمان قوای امریکادرافغانستان بیان داشته اند.

 

روزنامۀ نیویارک تایمزگزارشی باعنوان «آنها مارامیکشند»، درشمارۀ 9 اگست خودبه قلم هوتی من گزارش خودوهمکارش محمدفهیم عابد ازکابل به نشررسانده است. برگردان فارسی آن پس ازیک تبصره خدمت تقدیم میگردد.

حالت کنونی افغانستانی هاییکه پس ازتهاجم امریکابرآنکشور، بنام ترجمان باقوای امریکاهمکاری کرده اند، تقریبا مشابه حالتی میباشدکه همکاران ویتنامی امریکا هنگام خروج قوای امریکادرسال 1975 از ویتنام بدان مواجه بودند. درجریان جنگ ویتنام شمارزیاد ویتنامی ها درخدمت قوای نظامی امریکا قرارداشتندکه باقوای ویتنام شمالی در جنگ بودند. ارایۀ اخبارآنروزهانشان میدادکه بانزدیک شدن قوای ویتنام شمالی به حواشی سایگون، چسان صدهاوهزاران ویتنامی با هراس ازسرنوشت خیلی بد، به در ودیوارسفارت امریکادرسایگون هجوم می آوردندتاتوسط چرخبالهابه عرشۀ کشتی انتقال داده شوند و ازوطن شان فرارنمایند. قوای امریکاتوانست شمارزیادهمکاران ویتنامی خودرانجات دهندوبه امریک برسانند، اماکسانیکه ازبخت بددرآنجا باقی ماندند، یقینأ به سرنوشت ناگواردچارشده باشند.

باآنکه شماری ازترجمانهاواعضای خانواده هایشان ازافغانستان بااستفاده ازویزۀ خاص ترجمانی به امریکاآمدند، هنوزهم حدود12هزارترجمان منتظر ویزه میباشدوادعامیکنندکه طالبان آنهارامیکشند. امریکابایدبه تعهدی که باترجمانها نمود، پابند باشد، مگرواقعات انتحار، انفجار و حملات افراطی های اسلامی مثل القاعده، طالبان وداعش برمراکزتجمع دراروپا وامریکاوجاهای دیگر ایجادبدامنی ووحشت، ذهنیت مردم عادی رادرامریکاواروپا تغییرفاحش داده وآنهارادرقبولی مهاجرین بویژه ازکشورهای اسلامی بسیارمردد ساخته است. تغییرذهنیت مردم امریکا درجریان مبارزات انتخاباتی2016ریاست جمهوری بصورت خیلی روشن انعکاس داده شدکه دانلدترمپ یک آدم تجارت پیشۀ غیر سیاسی باابرازضدیت شدید بامهاجرت به امریکا، بویژه ازکشورهای اسلامی، ازنامزدان سیاستمدارپرشهرت جمهوریخواهان، بصورت قابل ملاحظۀ پیشی گرفت وبصفت کاندیدحزب معرفی شده واحتمال دارد درروزرأیدهی8 نومبر2016 رئیس جمهورشود .

اکثریت اعضای کنگرۀ امریکامربوط به حزب جمهوریخواهان، طرفدار صدورویزه به ترجمانهانمی باشندوتلاش میورزند تامانع ورودمهاجرین شوند، اماکسانی هم ازهمین حزب درکنگره وجوددارندکه نمیخواهند ازیکسو باپشت پازدن به تعهدباترجمانها، امریکارادرانظارجهانیان بد معرفی دارندوازسوی دیگرحیات ترجمانهارابه خطرجدی مواجه نمایند. سناتورمککین عضوبرجستۀ سنای امریکا ازایالت اریزوناوکاندید ریاست جمهوری انتخابات گذشته، تعلل درصدورویزه به ترجمانهارا شرم وننگ به حکومت امریکاخواند وحکومت رامتهم به عهدشکنی نمود. سناتورمککین خطاب به یک سناتورازحزب خودش که مانع صدورویزه میباشد،گفت:« مردم به قتل میرسند، خطررادرک نمیکنید؟

اینک برگردان گزارش خدمت تقدیم میگردد :

ازمحمد ستانکزی وعدۀ راکه مقامات امریکادرافغانستان درسال2012 هنگام قبولی وظیفۀ ترجمانی برایش داده بودند، بخاطردارد:» به ما کمک کنید، ماشماراسالم نگهداری مینماییم.« پس ازچهارسال، هراس ازانتقام طالبان، ستانکزی رازندانی خانه کرده است. هنوزهم اوانتظارمی کشدکه امریکاییهابه وعدۀ خودوفا بدارندوبه اواجازۀ آمدن به امریکا رابدهند، درعوض کنگرۀ امریکابالای برنامۀ صدورویزه که سبب نجات وی ودیگران میگردد درمجادله ومباحثه میباشد. مناقشۀ داخلی جمهوریخواهان که چندان طرفدارمهاجرت به امریکانمی باشند، این سئوال راخلق کرده که آیاویزۀ خاص برای ترجمانهاکه باقوای امریکا درجریان جنگ کمک کرده اند، دوباره به اجراگذاشته خواهدشد، در صورت عدم صدورویزه، تقاضای حدود12هزارترجمان درحالت بلا تکلیفی قرارخواهد گرفت .

جنرال کلف لند سخنگوی مرکزفرماندهی قوای امریکادرافغانستان گفت: »ماتلاش کردیم تااین حقیقت رابه افغانهاحالی سازیم که مابه وعده های خودمتعهدمیباشیم، این موضوع زمینه رامساعد میسازدکه درشمنها پروپاگندنمایندکه مابه تعهدات خودپابند نمیباشیم، درآن صورت اعتبارمازیرسئوال میرود.«سناتورمککین رئیس کمیتۀ پرقدرت نظامی سنا وطرفدارقدیمی برنامۀ ویزه، بسیاربه شدت درجواب یک سناتورجمهوریخواه که ازصدورویزه جلوگیری میکند، درداخل جلسه بیان داشت: » مردم به قتل میرسند، آیاخطر رادرک نمیکنید؟«

وزارت خارجۀ امریکاهشت سال پیش یک برنامۀ صدورویزه رابرای کسانیکه رودر روباتهدیدجدی بخاطرکمک ترجمانی زبانی یاتحریری درافغانستان وعراق باقوای امریکابودند، صادرکرد. دردو ونیم سال گذشته به اساس گزارش رسمی به بیش ازهشت هزارافغان واعضای خانواده هایشان ویزه داده شدکه طرف استقبال مقامات نظامی نمایندگان هردوحزب جمهوریخواه ودموکرات واقع شدوآنرایک ضرورت امنیت ملی تلقی نمودند.

کنگرۀ امریکا دربرابربرنامۀ وزارت خارجه، ممسکانه برخوردکرد و صدورویزۀ خاص رابصورت تدریجی براساس لایحۀ دفاعی سالانه اجازه داد، ازاخیرسال 2014نمایندگان کنگره حدودهفتصدویزه رابرای ترجمانهای افغانستان تخصیص داد، تا دهم جون کمترازسه هزارویزه باقی مانده بود، درحالیکه حداقل 12هزار ویزه لازم بود، قراربود متقاضیان تا30 دسمبردرخواستهای خودراتقدیم بدارندکه مورد بررسی وارزیابی قرارگرفته بتوانند.

امسال تغییراتی وارد شده، شماری ازنمایندگان جمهوریخواه به اصدار ویزه نظرمنفی داشتندوپرسان نمودند درحالیکه ویزه هاازسالهای پیش دروزارت خارجه نااجرا مانده، آیامیتوان ویزۀ بیشترتقاضاکرد؟ سناتور گروسلی که ریاست کمیتۀ عدلی رابدوش داردودرامورمهاجرت با صلاحیت میباشد، درخواست امسال حکومت اوباما رابرای چهارهزار ویزۀ دیگر موردسئوال قرارداد. پس ازآنکه کنگره قادرنشدموضوع صدورویزه های بیشتررا درمجلس نمایندگان تصویب نماید، درمجلس سنا یک گروه سناتوران هردوحزب تلاش کردندبایک سازش 2500 ویزه رااضافه بدارندکه بامخالفت سناتور لی ازایالت یوتا روبروشد. سناتور لی گفت مخالفت اوعلیه ویزه نیست، بخاطری است که لایحۀ پیشنهادی او به رأی گذاشته نشد. سناتورمککین سناتورلی رامتهم ساخت که» اجازۀ قتل کسانی راامضامیکند« که جانهای خودرابخاطر کمک به امریکا به خطرانداخته بودند.

ستانکزی که درخانۀ یکی ازاقارب خوددرافغانستان بصورت پنهانی زندگی میکند، درجملۀ هزاران نفریست که انتظارویزه رامیکشندکه برای ترجمانهای قوای امریکادرافغانستان درنظرگرفته شده است. آقای زرمحمدستانکزی که 24سال دارد، درسال2013زمانی تقاضای ویزه کردکه یک امام مسجدبه پدراواخطار داده بودکه فرزندش راازکار کردن باامریکاییها منع کند، درغیرآن به قتل خواهدرسید. پسانترها او گفتکه چسان اوهنگامیکه ازمسجدسوی خانه میرفت، موترحاملش مورد حمله قرارگرفت وسه دور بروی آتش کشوده شد. ستانکزی دریک مصاحبه اظهارکرد اگرطالبان اوراوکسانی راکه امیدوارویزۀ امریکامی باشند، پیداکنند، می کُشند.

هنوزنه مجلس نمایندگان ونه سنای امریکاحاضرنیستندصدورویزه های زیادتررا براساس لایحۀ دفاعی قبول نمایند، ولی قانونگذاران تلاش می نمایندتاخزان امسال به سازشی دست یابندکه غیرمحتمل معلوم میشود. به باورسناتور شاهین، سناتوردموکرات ازایالت نیوهمشایر ویکی از حامیان جدی اعطای ویزه، فکرمیکندکه بسیاری ازمقاومتهادربرابر اعطای ویزه ناشی ازافزایش ناراحتیهایی میشودکه ازناحیۀ مهاجرین ایجادشده است. یک پیشنهادجمهوریخواهان سفارش میکند که از تخصیص سالانه پنجاه هزارویزه به مهاجران عادی به امریکا، میتوان به ترجمانهاویزه تدارک نمود، آنان این کاررا برای جلوگیری ازهجوم زیادمردم به امریکامی نمایند.

درسال انتخابات که بسیاری رأی دهندگان ازین تقاضای دونالدترمپ که مهاجرین ازکشورهای اسلامی ازامریکا دورنگهداشته شود، استقبال کردند. راین کراکر که درعراق وافغانستان سفیرامریکابود، گفت او بسیارانگیزه های آزاردهنده رامشاهد میکند:» من ازاعضابصورت واضح نشنیده ام، ولی بعضأ تعجب میکنم که درخفا بی میلی هایی رامی بینم که احساسات ضداسلامی میباشند.«

جان کربی سخنگوی وزارت خارجۀ امریکابیان داشت که بررسی موشگافانه درخواستهابشمول نشان انگشت وعلامات فارقۀ روی، جزء یک بررسی کامل ضدتروریسم میباشد.

حکومت امریکاسعی ورزید باسرعت تقاضاهاازجانب افغانهاوعراقیها همراهی و ویزه صادرکند، اماتغییرمقررات راکه ازطرف قانونگذاران واردشد، شماری ازتقاضاهای ویزه رافاقد شرایط کردوشماردیگرراماه هاوسالها به تعویق انداخت . بسیاری ازترجمانهاگفتندچون به تهدید جدی مواجهند وزندگی شان هرروزدرخطرقراردارد، نمیخواهند فرصت راازدست بدهند.

چنانکه حکومت اوبامادرحل مشکلات ویزه تلاش میکند، بی حرکتی کنگره هرگونه امکانات رادرپایان سال برای متقاضیان نو ویزه ازمیان می برد. این موضوع حامیان برنامۀ اصدار ویزه رابشمول شماری از افسران وجنرالان مثل جنرال دیودپتریوس، جنرال ستانلی مک کرستان فرماندهان پیشین قوای امریکادرافغانستان وجنرال نیکلسن فرمانده کنونی امریکا رابه هراس انداخته وبه کنگره فشارانداخته اندتابرنامه را احیا بدارد. آقای کراکرگفت تنهابحث این موضوع که آیاکسانی به امریکا کمک کرده اند، کمک صورت گیرد، آسیب زامیباشد، زیرا مردم رابه این فکر وامیداردکه امریکاییهاچسان مردمی میباشند.

محمدنسیم هاشمیار29ساله که باامریکاییها کارکرده وویزه اش بخاطر (عدم وفاداری وعدم ارائه خدمات شایسته) ازطرف سفارت ردشد، او اسنادومدارکی ازامریکاییهادراختیار داردکه خدمات ویراستایش کرده اند. یکی ازمدارک هاشمیار را (کلیدموفقیت) می پندارد وتقاضا کرده که موضوع ویزۀ او بازبینی شود. هاشمیار که خودوخانواده اش مورد تهدید میباشند، گفت: » من زندگی خودرا برباد داده ام« او اکثرأ ازخانه خارج نمیشود واگربیرون برود باخودسلاح حمل میکند. /

(منتشرۀ هفته نامۀ امید شماره 1026 مورخ 26 اکتوبر 2016)

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. I prefer pink version, after gave birth to my daughter, I fall in love with pink lol…. like your starrberwy filling too, wish can have a bite now.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا