انتخابات

انتخابات دور دوم ولسی جرگه، بازگشت به جنگ و ستيز

fraud-afghanistan

 

به دلیل نبود توافق نظر میان رئيس جمهور، جمهوري اسلامي افغانستان و کمسیون برگزاری انتخابات بخاطر آراي بدست آمده از صندوق ها و کشورهای تمویل کننده انتخابات دور دوم ولسی جرگه ومخالفین سیاسی نظامی حکومت، دراین روزها بحث وگفتگو های داغ و زد وبند ها در ارتباط با خلاء قدرت پارلمانی ونبود یک نهاد قدرتمند بعد از پایان کار ولسی جرگه موجود  تا فيصله نهائي سوال هاي جدي وجود دارد كه بدون پاسخ ماندن اين سوالات ميتوان عوض بحران زدائي به طرف بحران فضائي خواهيم رفت.

انتخابات درافغانستان مانند حاکمیت ودولت نوپایش چیزیست نو وتا حدودي برای اکثریت به اتفاق مردم که از سواد محروم اند ، نا آشنا به نظر می رسد ، انتخاباتی که دوره اول آن اگرچه مردم کشور با آن نا آشنا بودند، با دلگرمی تمام وعلاقه وافر مردم وحضور بی د لیل آن ها برگزار شد ومردم افغانستان احساس کردند که پس از سالهای دراز جنگ وخونریزی ، توانستند نفسی راحت کشیده وگامی به سوی دموکراسی بنهند . و نماینده های خود را انتخاب کنند و مانند انتخابات دور دوم در آن وقت عدم شفافيت و سرو صدا ها كمتر وجود داشت

همانگونه که گفته شد انتخابات درکشور ما نو وقابل قدر توسط مردم بود ، به همین میزان دموکراسی نیز نو وکاملاً تازه به نظر می رسید ، آنچه که درکشور های دیگر مخصوصاً ممالک اروپایی كه عمری دراز از آن سپری شده است . پذیرش واستقبال از دموکراسی درافغانستان به حد سریع وبی وقفه بود که شاید درهیچ جای دنیا به این پیمانه از آن استقبال نشده بود ، اما فهم ودرک دموکراسی به معنای درست آن دراین کشور بسیارضعیف ودرسطح سواد عامه مردم بود ، آنچه که منشاء بروز مشکلات مردم حساب می شود. به این دلیل نبود دموکراسی درکشوربه نظر اکثریت مردم ، به بیداد ودیکتاتوری وجنایت تشبیه شد وحضور آن را اکثریت بهانه برای  ایجاد خواسته هاومقاصد خلاف ایده وعقاید مردم ساختند.

با این وضعیت ، تعبیر مخالف دموکراسی از آنچه که درکشور یافت می شود ، ظهور استبداد ، دیکتاتوری وناهمگونی های ا جتماعی همراه با خشونت علیه اقلیت ها ومخصوصاً زنان به حساب می آید ، خشونتی که یک پایش به دموکراسی گره خورده وپای دیگر آن به افراط گرایی ، جمود گرایی وتنگ نظری اجتماعی . براین اساس زمانی که مردمان یک کشور درمیان دو پدیده جدید وقدیم آرد می شود ودرزمانی که دموکراسی خلاف جنگ تعبیر می گردد وجنگ وخشونت دربرابر دموکراسی ، احساس نبود یک حاکمیت درکشور به مثابه افغانستان حتی برای یک دوره کوتاه چه عوامل ودستاوردهایی را به همراه خواهد داشت ؟ واضح است که پیشامد خلاء قدرت پارلمانی که یک نهاد قانون گزاری است درکشور حتی به مدت بسیار کوتاه آن ، موازنه سیاسی واجتماعی دراین سرزمین را وارونه خواهد کرد ودراین صورت بیم آن می رود که بازهم افغانستان سرزمینی باشد برای آزمایش های سلاحهای جدیدی که اکنون حتی توسط کشورهای همسایه نیز تولید وبه فروش می رسد گذشته از آن که اکنون روسیه نیز قصد دوباره بازگشت به صحنه های سیاسی ورقابتی با امریکا را در ذهن می پروراند ايران وپاكستان نيز همان كمر بسته هاي بوده وهستند كه در كمين نشسته اند از انتخابات گرفته تا اخلال امنيت پول هاي وافر رشوت ميدهند مزدور ميگيرند وبحران آفريني ميكنند در چنين شرايطِ

بنابراین آنچه که بسیار مهم به نظر می رسد ، درایت ودرک سیاسی افغانهاست تا دیگر فرصت بازگشت در روي آوری به جنگ وصلح ودموکراسی به معنای افراط وتفریط آن را مهیا نسازند .از نظر من بر گزاري انتخابات ولسی جرگه وشفافيت آن مهم تر از آن بود كه در كشور ما برنده آن كيست؟ بلکه یک ضرورت بدون چون وچرا پندشته ميشد اگر پارلمانِِ كه در تقلب و تزوير همراه با فساد روي كار آمده باشد دولت مانند مرغیست که بال نداشته باشد.

نقش بر گزاري انتخابات اگر شفاف صادقانه وعادلانه ميبود به مثابه پيروزي مردم افغانستان و جامعه جهاني پنداشته ميشد بر عكس به هر عنواني كه انتخابات دور دوم ولسی جرگه غير شفاف وسوال بر انگيز بر گزار شد در حقيقت اعلان پيروزي طالبان است.در هر انتخابات شفافيت بر گزار شدن ان مهم است و روي صحنه امدن يك اداره بي طرف در چارچوب قانون اساسي كشور به شفافيت انتخابات ياري مي رساند. به عقيده من. زیاد توجه صورت ميگرفت كه نگرفت تا انتخابات پار لمان مطابق به قانون اساسی افغانستان آزاد، شفاف، بدون مداخله و دور از تقلب برگزار ميشد افسوس كه با عدم درك مسئولين از وضعيت موجود آنچه كه ضرورت بود نشد حالا بايد درك نمود با انتخابات پر از تقلب كه سپري شده بعد از اين حاکمیت موجود توان آنرا ندارد که بدون پارلمان پاسخ گو كه نماينده گان حقيقي مردم باشند با فشار های ملی و بین المللی دست وپنجه نرم كند بدون تردید رفته، رفته به زانو خواهد افتاد در شرایط موجود رسالت همه ماست تا بکوشیم یک بار دیگر به بهانه این آن قانون اساسی كشور را زیر پا نكنيم. تشويش دارم اين تظاهرات و اين اعتراضات كه عليه تقلب گسترده در انتخابات ولسي جرگه براه انداخته شده خاموش نخواهد ماند. جهت جلو گيري از بحران فضائي كه هر روز گسترده تر ميشود بهتر است كميسيون محترم انتخابات مردانه وار با كمي وكاستي ها تخطي ها وتقلب هاي سازمان يافته از طرف هر مقام ومكان كه صورت گرفته افشأ واعتراف كند واز عملكرد هاي نا درست معذرت خواهي صورت گيرد. در لحظات آخر بكوشند حد اقل بكوشند بالاتر از پنجاه فيصد حق به حقدار برسد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا