خبر و دیدگاه

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای مردم افغانستان