اخبار و گزارشات

پدی اشداون: هژمونی غرب به پایان رسیده است