خبر و دیدگاه

پیام کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 


به نیروهای ملی، دموکرات، دادخواه و ترقی خواه افغانستان
مورخ ۳۱ مارچ ۲۰۲۴

فرستنده: کمیته انسجام کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

رفقای گرامی، همرزمان و هم باوران آرمانهای سترگ تاریخی!
طوری که میدانید کشور عزیز ما افغانستان در یکی از بحرانی ترین وسیاه ترین چرخشگاه خفقان آور تاریخی نفس کشیده و تحت چتر ابر سیاه در یک عقبگرد تاریخی بسر میبرد.
آزمون های جانگداز تاریخی طی سه دهه ای اخیر پس از لابراتوار سیاسی نیروهای اسلام گرا،فند منتالیست ها وتکنوکرات در اهرم اقتدار سیاسی به خوبی نشان داد که این جریانات مستدام افغانستان را به سمت سیاهچاله های عمیق سوق داده، بقا، هستی و وجود کشور عزیزمان افغانستان را به سوی نیستی و نابودی سمت و سو داده و آن را از شاهراه تکامل، ترقی و مدنیت خارج می سازند.
انها هیچ برنامه ای برای پایان بحران، رهایی و نجات افغانستان در دستور کار شان ندارند.
تاریخ گواه است که طی دوران  دهه های اخیر ،با حفظ نمایشنامه های کاذب، تحولات سمبولیک سیاسی،افسار اصلی اقتدار سیاسی در کشور،در دست اجنبی قرار داشته که برنامه های استراتژیک آنها توسط دولت نیابتی در چهره ای طالبان وبه قیمت گزاف یعنی قربانی کشور و مردم افغانستان دنبال می گردد.تصویر کنونی افغانستان معاصر تحت چنبره نظام طراز قرون وسطایی،پامال ساختن ارزش های حقوق بشر تبعیض ملی،تبعیض سیستماتیک علیه زنان افغانستان وبستن درب آموزش و تحصیل برای دختران و زنان کشور همچنان منع کردن زنان از حق کار  وده ها رویکرد فاجعه بار دیگر،نشان میدهد که افغانستان در اعماق بحران تاریخی غوطه نموده وبا تندی این مسیر تحت سلطه طالبان بیش از پیش هموار میگردد.
هکذا تاریخ وجیبه ای بزرگ رهای  ونجات را بدوش نیروهای ملی،مترقی و دموکرات و کلیه شخصیت های راستین وطن ومردم ترقی‌خواه آزادپرور افغانستان واگذار نموده است.
حزب آبادی افغانستان مستدام به ندای تاریخ پاسخ بایسته ارایه داشته و تحقق آرمانهای بزرگ تاریخی پیوسته در راستای نجات افغانستان را در همبستگی با سایر نیروهای همسو ،در سرلوح کار وپیکار خود قرار داده وبیدریغ درین راه گام برمی‌دارد ‌   
رفقای گرامی ؛
به تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۲۴ ترسایی، کنفرانس با شکوه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در اروپا دایر گردید.درکنفراس برمبنای برنامه و مشی سیاسی حزب، ضرورت همبستگی نیروهای ملی دموکرات، ترقی خواه وداد خواه کشور وجمع آمد تمامی نیروهای ترقی‌خواه ملی زیر سقف واحد به مثابه مرکزی ترین شعار مطرح شد و خاطر نشان گردید که در لحظات طوفانزای کنونی وبحران بیسابقه ،ادامه مداخلات پبهم وگسترده کشور های مقتدر جهان وبرخی همسایگان مداخله جو،حضور لشکریان و جنگجویان جنگ های نیابتی وتروریستی  ،بنیادگرایان اسلامی و گروه های رنگارنگ ارتجاع سیاه  ومتحدین سیاسی آنان که اینک بیش از سه دهه هرکدام این ها کوه یی از دشواری ها را برای مردم افغانستان،صلح ،امنیت،ترقی و توسعه کشورایجاد نموده وافغانستان را در لبهٔ پرتگاه نیستی قرار داده اند.ضرورت اتحاد و همبستگی جزایر مربوط به نهضت ترقی‌خواه افغانستان به حیث کلیدی ترین موضوع به مثابه  آب واکسیجن برای تداوم حیات سیاسی ما بیش از پیش مطرح است.
به فرمان تاریخ وصدای زمان، موضوع وحدت، اتحاد،وهمبستگی نیروهای ملی وترقیخواه افغانستان به اصلی ترین شعار همه نیروها،گروه ها ،طیف های سیاسی واجتماعی ،احزاب وسازمانها و همه لایه های سیاسی واجتماعی و کلیه نیروهای ترقی خواه دموکرات وداد خواه ،جوامع مدنی وشخصیت های مستقل سیاسی واجتماعی در فراخنای بزرگ ومقدم برهمه بر وحدت ،ایتلاف ویاایجاد” جبهه وسیع نیروهای ملی ودموکرات” مبدل شده وتاریخ از ما میطلبد تا این آهنگ رسا راشنیده و آنرا جدی بگیریم.
این درحالیست که در شرایط ناگوارکنونی به موازات بحرانات چند پهلوی سیاسی، اوضاع درون نهضت ترقی‌خواه ملی،نسبت به هرزمان دیگر بحرانی تر ویآس انگیز است.
در قطار جزایر فراوان سیاسی در بدنه های جنبش هرروز پارچه هاوجزایر بیشتر افزودگردیده وگشایش میدان های بزرگ فکری وسازمانی،برجریان اتحادو همبستگی نیروهای ملی سایه افگنده وراهیابی خطوط مشترک ووجوهات همسو را میان همسفران تاریخی ما ونسل نوین وبرخاسته از دامان تاریخ را که در جستجوی راهیابی مراکز مبارزات ترقی‌خواه بسر میبرند،غبار آلود ساخته است.
نسل جوان ،نسل پرخروش ونسل دوران ساز،مشتاقانه در جستجوی راهیابی خطوط مبارزات سیاسی بسر برده ،اما پیدایش افکار و راهکار های مشترک برای ایجاد پایگاه و مراکز همبسته ،متحد و معتبر سیاسی در مقیاس افغانستان بر پیکار وجریان بسیج وهمبستگی این نسل در زیر سقف واحد اثر گذاشته و این وضعیت آنها را به نسل های سرگردان در آورده است .  
مبرهن است که انقطاب وپراگنده گی این نیروها درموجودیت جزایر متعدد ومختلف سیاسی نمیتواند تاقایق سیاسی این احزاب را در ساحل مقصود همراهی نماید. تداوم اوضاع ناهنجار سیاسی طفره جستن وفراراز پروسه وحدت و همبستگی نه تنها  اینکه توانایی وقدرت سیاسی احزاب را به چالش های بزرگ گرفتار ساخته است بل چون موریانه ،بافت درون سازمانی احزاب را نیز شدیدأ صدمه زده وبا ایجاد فضاو اتمسفر دلسرد کننده ،روند مبارزه سیاسی را به چالش های بزرگی گرفتار نموده وفضای عزلت نشینی را هم در داخل سازمانهاوهم در بیرون از آن فزونی بخشیده است.
تجارب درد ناک سیاسی دو دهه اخیر نشان میدهد که چه دیواره های عظیم بی اعتمادی ،مدارج خود خواهی وجنون جاه طلبی در میان نیرو های همطراز سیاسی شکل گرفته وبر پیوند های فکری وسازمانی تاریخی ما اثرات زیانبار بجا گذاشته است.
شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به این باور است که تمامی نیروهای ملی ودموکرات به این درک بنیادی رسیده اند که بدون اتحاد وهمبستگی سراسری میان همه نیرو های همطراز افغانستان،نمیتوان به اهداف و آرمان های سترگ وبهی خواهانه دست یافت ونقش موثر را در سمت وسوی سیاسی افغانستان بازی کرد.پس بهتر است درین برهه یی از تاریخ همه موانع مصنوعی وتفاوت های سیاسی ،سازمانی وعقیدتی را کنار گذاشته به صدای مادر وطن پاسخ شایسته داد وباب وحدت ،اتحاد وهمبستگی را بخاطر نجات میهن وافغانستان عزیز باز کرد. 
شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در روشنی مشی حزب ودر عمل در میدان مبارزه سیاسی، این دهلیزگاه بزرگ را گشوده است،ودست همبستگی در قالب اشکال مختلف وحدت ،اتحاد،جبهه دموکراتیک ملی وایتلاف را بسوی احزاب وسازمان های برادر دراز نموده واز همه رفقا،سازمان ها واحزاب رفیقانه میطلبد که باهم همسفر شده وکاروان بزرگ وحدت و همبستگی نیرو های ترقی‌خواه افغانستان را یکجا همراهی نماییم.
امروز حوزه اروپا به یکی از بزرگترین پایگاه و کانون تجمع نیروهای ترقی‌خواه افغانستان مبدل شده است ،بیایید تا درفش واحدو گلگون اتحاد و همبستگی نیروهای ترقی‌خواه افغانستان را برفراز این قاره بر اهتزاز در آورده ،الگوی نوینی ایجاد کرده وتکیه گاه بزرگ معنوی را برای مبارزین فداکار داخل کشور برپا نموده ورسالت بزرگ تاریخی را درین عرصه به انجام برسانیم.
 
به پیش بسوی انسجام، وحدت و همبستگی نیروهای ملی دموکراتیک ترقیخواه افغانستان! 
 
  با حرمت
کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا