خبر و دیدگاه

دفاع از حریم ماموریت معنوی، دفاع از پاسداران فرهنگ ملی، استقلال، آزادی و دموکراسی است

mahnavi

 

جا دارد که بمثابه پاسداران ارزش های ملی، سنن نبرد عالانه ملی، روح خارائین آزادی پروری، استقلال ووفاداری به تعهدات ملی بر محور منافع ومصالح ملی مان کارنامه های درخشان آقای معنوی را مورد بررسی نقادانه قرارداد، و انگیزه های ناشی از سکوت مخوف و فتنه گرانه تیم تمامیت خواه ارگ را برملا کرد و پرده از این راز های سر به مهر برداشت. 

هموظنان ما ا زآغاز پروسه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی کارکرد های متصدیان واولیای امور کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون شکایات انتخاباتی راازطریق رسانه های داخلی وبیرون مرزی تحت نظر دارند : بدون هیچ گونه ابهام واغماض باید ازعان نمود: که هردو روند انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی ازچالش ها وانسداد های ناشی از معامله گری ها، دست کاریها، جعل وفتنه گری های سبک سرانه ای ملی وکارنامه ننگین قماش های ازتبار مامورین آستان بوس  وعمال خادم ومذدورتیم تمامیت خواه ارگ که درحقیقت ما اخلاقآ مکلفیت داریم، تا این دسته جفا کار ومعامله گری که حریم ارزش های ملی را پاسداری نکردند، شامل پرونده های خاینین ملی مانند شاه شجاع ها، وسلسله های دیگر ازخانین ملی که همواره معاهده های ننگین علیه منافع ملی را بخاطر بقای قدرت خانواده گی وقبیلوی خودها قربان نموده اند درج اوراق وکارنامه های ننگین اوباشان سیاسی نمایم، تا سره را ازناسره تفکیک وتشخیص نمایم، که کیان ماموریت یافته گان مذدور، دشمن منافع وارزش های ملی مان اند، وکیان پاسداران ارزش های ملی،سنن وموقف گیری های شجاعانه ملی دردفاع از حریم حق، حقیقت، عزت واستقلال رای اند، کیان این ارزش های پسندیده را سبک ومیان تهی ساختند وبر حریم آزاده گی میخ جفا زدند، وکیان از حریم عزت، صداقت، راستی درستی مردم این سرزمین پاسداری شجاعانه نمودند، ما اخلاقآ بابانگ رسا اعلان میداریم که مردم مان درعصر ی که تکنالوژی اطلاعات وارتباطات با سرعت خییره کننده وشگفت انگیز پرده از روی راز های سربه مهرمعامله گران وحرام زاده گان تاریخ برمیدارد، خاک پاشیدن برجشم مردم دراین عصر نهایت مضحک وطفلانه پنداشته میشود، آفتاب را با دوانگشت پنهان کردن دراین عصر مضحک وخجالت آور است.

مردم ما دقیقآ میدانند که علت خشم وغضب سلطان( تیم وحلقه تمامیت خواه درارگ ) دربرابر معنوی ورفعت چرا وچگونه شکل گرفته است واز کجا آب میخورد: من از این زاویه می خواهم به مردم مان افشا نمایم: که گناه معنوی وتیم همکار ملی آن که همه از سوی رئیس جمهور دریک پروسه قانونی مقرر گردیده اند گناه آزاده گی، استقلالیت، و منافع ملی شهروندی است، به عوض اینکه به سلطان وفادار باشند ثابت نمودند، که به ارزش های ملی، استقلال رای وعمل وفادار ماندند، و این نمونه های دیگری است در تاریخ که آزاده مردان در برابر منافع سازش کارانه سلطان “نی” می گویند و نی را با صداقت وصمیمت تاریخی وملی ازطریق رسانه های همه گانی شجاعانه ومردانه با اخلاق ملی، چشمان باز وگردن افراشته مانند نیاکان غیور خویش چون عقابان تیز تک وبلند پرواز کوه های سربه فلک کشیده سرزمین مان با شفافیت برجسته نموده وازآن جسورانه بمثابه اعتماد ملی مردم حراست وپاسداری  نمودند، ومردم هم ازاین حقایق خوب آگاه اند، اما آنانیکه باچشم های از عدقه برآمده، گونه های شرم گین، باذلت و خجلت از منافع سلطان وتیم قبیله گرا حمایت غیر ملی نموده اند، درحالیکه نهاد های ملی وبین المللی این دسته جعل کار وخدمت گار قبیله را یکجا با مردم ما نکوهش نمودند، هرگز تیم ارگ نشین این دسته ها را مورد باز پرس قانونی قرار نداده واز کارنامه های شرم گین شان بمثابه سرتیم دسته های سیاه کار درمقام دفاع برآمده، چنانچه از کارنامه های رئیس عمومی ورئیس دارلاانشای کمیسیون مستقل انتخابات پیشین با پرروی دفاع نمود، ازکارنامه های کسانیکه درخدمت منافع قبیله ارگ نشینان قرارداشتند مانند شهردار قبلی دربرابر دیده گان باز رسانه ها با چشمان بسته دفاع نمود، هرگز مردم ما این جفا کاری ها را نخواهد بخشید، و افسوس این آقایون  از درس های تلخ تاریخ عبرت نمی گیرند،به گفته حکیم فرزانه دیار مان ( آنکه ناموخت از گذشت روز گار هیچ ناموزد ازهیچ آموزگار) ما باید عاقبت اندیشانه ازحریم سلامتی هویت مردمان پاسداری نمایم نه اینکه ارزش های وهویت های ملی مان را فدای تمایلات وبرتری جوی های قبیلوی مان سازیم، که سخت زجردهنده ودلخراش است،حوادث هولناک کشور ها ورژیم های دیکتاتور وخودکامه عربی درس های عبرت انگیز به ماداد آقای سلطان معظم تا اینکه  کارد به استخوان مردم برسد بخود آید وبحال خود ومردم این سرزمین رحم کنیم این مردم بیچاره که سلطه وحشتناک طالبانی را با گوشت وپوست خود لمس وتجربه نمودند ودربرابر آن نی گفتند و آقای کرزی را باوجود اختلاف بر سر انتخاب آن همین نماینده گان ازاقوام غیر جنوب بود، که در کنفرانس بن آقای کرزی را برمسند قدرت نشاندند، تا با اتحاد وهمبستگی ملی زخم های خونین ناشی از سیاست های طالبانی را مرهم گزارند وبرخلاف سیاست مسلط درجنوب به احترام به اتحاد وهمبسگی ملی رهبر دولت نوبنیاد وجدید را ازقبیله جنوب برگزیدند ودربرابر کاندید شمال نی گفتند، تا دیگر برای همیش ریشه  های اختلاف برچیده گردد، وبنیاد جدید اعتماد ملی بر روی یک انتخاب رهبر مملکت از یک قوم دیگر پی ریزی گردد، واین بحیث یک نمونه ای عالی از معیار های خود گذری ملی، مصلحت ملی ، وفاق واتحاد ملی  مورد تمجید والهام نسل های بعدی کشور مان قرارگیرد.

نگارنده این یاداشت درمجلس بزرگ ملی اضطراری شامل تیمی بود که سیزده صد رای را از نماینده مردم ازجمع وکلای منتخب مردم به سود کرزی جمع آوری نمودند،  ودربرابر کاندیدای عالی از شمال یک بانوی با شخصیت دارای معیاری های عالی تحصیلی وکرکترمنحصر به فردنی گفتند:آیا همین حق وپاسداری از اعتماد ملی  مردم که باشادمانی بر گسترش پایه های اعتماد ملی  فردی از جنوب کشور را نسبت به کاندیدای از شخصیت های بزرگ ملی در شمال، غرب وشرق ترجیع میدهند همین شیوه ای حق شناسی ومروت است، من ازآقای کرزی می پرسم، نماینده گان ملتی سرفرازی که  در کنفرانس بن و مجلس بزرگ ملی اضطراری که شما بمثابه زعیم ملی برگزیدندوحمایت گسترده ی ملی نمودند، تا دیگر درکشور ما بی ثباتی، ناامنی، افتراق واختلاف قومی نباشد وهمه بمثابه شهروندان متساوی الحقو ق کشور مان احترام گردیم وحقوق مان رعایت گرد، ونه اینکه جفاکارانه  از مقام ریاست جمهوری استفاده سیاسی وقبیلوی نموده افراد یکه با جعل وریا حقایق را ماست مالی نمودند، آنها را ستایش وکسانیکه برخلاف انتظار ارزش های ملی واتحاد ملی واستقالیت را حمایت نمودند، مورد ضرب وشتم سیاسی با استفاده از قدرت قراردادند جفا است، آیا این نمونه ای از پاسداری واحترام به حق شهروندی است.

مردم ما همه با وضاحت میدانند که تیم آقای معنوی در انتخابات تا جایکه ممکن ومقدور بود روند انتخابات را بشکل لازم آن حراست ومواظبت نمودند، واگر اشخاصی از تیم تمامیت خواه به امر ودیکته ارگ پیروز نگردید گناه  معنوی نیست،بلمقابل به ده ها شخصیت های خوب ملی از جریان تغییر وامید نیز موفق نگردیدند، که به همه مردم ما هویدا ومبرهن است،  وهرگاه آقای معنوی در برابر سیاست دیکته وفشار سر خم ننموده است، مایه عزت وسر افرازی ملی به تیم وهئیت متصدی کمیسیون مستقل انتخابات  وبالاخره دولت آقای کرزی منحیث جزی از ساختار دولت است، که کارنامه های خوب آن بازهم شامل پرونده های دولت میگردد، اما ادامه این ترفند ها وبازی های سیاسی وقبیلوی با تحریک عده ای از چهره های ماجراجو سیاسی که آب را خت وماهی می گیرند، وزمینه های عینی از شورش، شانتاژ، بغاوت والتهاب های قومی را چاق وگسترش میدهند بدون شک منافقین ودشمنان دولت ومردم ما اند، که حریم ساختار های دولت را مانند نظام شاهی مطلقه میراثی وقبیلوی میسازند، ودربرابر آن بی اعتمادی ملی را نشخوار وجاگزین سیاست ملی مینمایند، باور داشته باشند که با بکارگیری این نیرنگ ها سیاسی وقبیلوی بحران بی اعتمادی ملی را تشدید  وآب به آسیاب دشمنان وطن مان خواهند ریخت، بمقام های دلسوز نهاد های رهبری کننده دولت پیام وپیشنهاد  مینمایم که به امر منافع ومصالح ملی به این حلقه های سبک سر ودشمن اتحاد ملی اجازه ندهید، تا بیش ازاین تفرقه واختلاف ملی را شامل اجندای دست اول دولت نموده شخصت های سرفراز ملی را ناجوانمردانه شکار توطیه های آشکار وپنهان دشمنان مردم نمایند، وبرعکس آنانیکه چهره های آشوب گر واوباش سیاسی بعضآ مریضان روانی اند، با استفاده از افزاری های قبیلوی در دولت حمایت گردیده کار نامه های خوب شخصیت های ملی را مورد تهاجم وسیلاب تند تفتین وعصبیت های قومی قرارمیدهند، اجازه نداد وخوب خواهد بود که ازآدرس نهاد های عدلی وحقوقی فراخوانده شده ومورد بازپرش قرارداده شوند شواهد می رساند عده ازاین قبیله گرایان حتی بیش ازیک صد رای هم ندارند، اما بااستفاده از افزاری های دردولت شخصیت های خوب ملی را مورد تهاجم ووترور سیاسی دهشت افگنان قرار  میدهند که سخت دلگیر، نگران کننده، و ناثواب است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا