خبر و دیدگاه

سکوت دولت در برابر سیاست تصفیه های قومی در وزارت خانه ها

afghanistan_map2

 

بعد از ایجاد اداره موقت و انتقالی تا اکنون تیم تمامیت خواه با شیوه های ماکیاولستی در امتداد پیاده کردن یک سیاست تفنن و اغماض باعنوان های درشت داشتن مهارت و تخصص در کمپیوتر و انگلیسی عده از عوامل نفوذی متمایل با پاکستان و غرب را که از حواریون تیم تمامیت خواه منسوب بودند، در رده های اساس دولت جابجا نمودند. که منجر به انتقادات گسترده کارکنان مجرب متخصص و وطندوست واقع گردید، در چنین وضعیت ترفند دیگری را بخاطر بر چسپ زدن دسته های از کارکنان متجرب و متخصص دولت بهانه حضور جنگ سالاران را دراین سمت ها توجیه نمودند.

تا جلو التهاب ها وتخریش های رو بتزاید ناشی از عوامل نفوذی خودرا که اکثرآ با اسناد مرموز ساخت پاکستان وغرب مهره سازی گردیده بودند منتفعی ومخدوش گردانند . این حلقه های سبک سر ومتعصب بر این هم بسنده نکرده بخاطر اهداف محدود گرویی تنش ها وانقطاب ها سیاسی را درمیان دسته جات همکار بادولت جدید پی ریزی ونقب گذاری نمودند تا باشد بخاطر اهداف متحجر ومریض کوچک قومی  شان کشور دربستر بحران های عمیق ناشی از اختلاف. قسمی فرو رود که برادارن تروریست شان مجددآ حاکم برسرنوشت مردم ما گردند  .و این سیاست ها درز های کلانی را ازطریق رسانه های بیرونی که دسته جات تمامیت خواه عوامل بکارگیری دردسترسی برآن وسیع درآن وقت داشتند.

لبه تیز تبلیغات را با نام گذاری ها وبرچسپ زدن های رقبای سیاسی بنام جنگ سالار وتکنوکرات آنقدر تشدید نمودند که درنتیجه این دسته جات به افزار های کر وگنگ عوامل افزاری دشمنان درکمین نشسته دولت نوپا را مساعد ساختند وسیل آسا بااستفاده از اسناد جعلی تحصیلی بخش اعظم از جوانان فاقد هویت وارزش های ملی را در دستگاه ها وساختار های دولت جابجا ونصب نمودند . به این بسنده نکرده خود این عوامل نفوذی را دردستگاه دولت به هسته های روینده اهداف مریض وانقطابی دراز مدت راهبردی تبدیل نمودند . چون برمنوال حرف عام مردم که دولت گوش شنوا ندارد.

حالا دیگر بر تمامی سیاست ها وبرنامه های خورد وکلان دولت نظارت مستقیم راهبردی این دسته جات فکری وسیاسی تحکم دارد. ودراین چند سال اخیر با فریب .ترفند . فشار عوامل جابجائی ونفوذی خویش درکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی تحت عنوان توازن سازی ملی درکمیسیون … نصب شده اند. باراه اندازی نمایش وشعبده بازی های تمامیت خواهانه افراد بیشتر ی را دردستگاه های دولت جابجا واکنون بدون شک خودرا بیک سیستم مسلط وحاکم تبدیل نموده، که قادر اند کلیه سیاست های سالم ملی را با همین عوامل جابجائی این دسته جات مریض ومتعصب بچالش بکشند . وحتی سوالات روز امتحان را در دسترس افزار های متعصب خویش ازقبل قرارمیدهند واگر شهروند باشرفی بااین سیاست ها مقاطعه نموده، انجام تلخی برایش ارمغان آورده است: در وزارت خانه های که متعصبین تیم تمامیت خواه اسکاندار ومتصدی رهبری آن اند. ازاین دست فاجعه ها زجردهنده وروان کاه فراوان صورت گرفته بگذار فریاد برآرم: که آی: آدرس های که خودرا علمبردار رهبری اقوام دیگر جازده اید وازاین شاخصه ها درصدر رهبری دولت رسیده وتیکه دار مااید.

باخود بیاید این پرونده ایست که شامل حال شما هم میگردد ودرروز قضاوت دادگاه الهی چه پاسخ خواهید گفت: بخش اعظم از وزارت خانه های گویا متعلق بیک قوم خاص بوده بهمه مردم تعلق ندارد ورهبری وسمت های دارای حقوق استثانی دروزارت خانه های سکتوری وعده ازوزارت خانه دست اول به اصطلاح عوام به قوم ممتاز برادر پشتون ما تعلق دارد ادارات ملی پشتونیزه شده است . وازطرفی دیگرهمه درتمام سطوح نهاد های ناظر داخلی وبیرونی داد از عقب گرد وکم ثمربخش بودن برنامه های دولت دارند پروژه های کلان ملی سالم تطبیق نمی گردد . قراردادهای منفعت آور کلان متعلق به ساخت وبافت خود این وزرا وحواریون سلطان معظم است . که شرکت های سهم دار خود را شامل پروژه ها ی ملی میسازند . اما هیچ نهادی تااکنون این پرسش را مطرح نکرده که عوامل کندی برنامه های بهزیستی ملی در چه نهفته است.

و چرا دولت با وجود گماریدن چندین نهاد راهبردی مبارزه با قانون گریزی وفساد اداری بر چالش ها ی ناشی از پدیده های منفی این دست فایق نمی آید. هزاران شهروند با توانمندی ها ومهارت های اداری ومسلکی از وظایف برکنار ودرعوض آنها افراد متمایل با سیاست های تیم تما میت خواهانه جابجا میگردد اماافسوس که هیچ مرجع شنوا وبازپرس کننده خودرا ملزم به روبیدن این سیاست ها وافراد آن دردستگاه دولت نمیدانند واین مراجع بازپرس کننده تا سطح معاونین رئیس جمهور نیز ازاین وضعیت جاری مینالند . اما بااین همه فریاد ها ونالیش ها رئیس جمهور خم به ابرو نمی آورد . وآنرا ناشی از مداخله خارجی میداند تا این بار مردم علیه خارجی ها نحوه سردهند وخارجی ها نیز بلنوبه تیم حواریون آقای کرزی را ملزم بروضعیت ناپسند کنونی میشمارند. مردم : هرچند انتقادات ازاین دست مصیبت های فراونی را برمن تحمیل نموده اما من متعهد بر حفاظت از منافع حریم انسان دردمند این سرزمین میباشم وهرگز این انتقادات اراده ام را متزلزل ومجروح نخواهد کرد وازهمه همدیاران دردمند خویش میخواهم تا دراین مبارزه هدفمند وانسانی صدای انتقاد خودرا بلند نموده نگذارید مادر بیمار این سرزمین بیش ازاین افسرده وسرگردان گردد وبدون شک به آدرس این دسته جات تمامیت خواه باصراحت وصداقت خطاب میکنم که این سیاست ها دسته جات همفکر تانرا بر سرمنزل مقصود نخواهد برد. چنانچه حدیث مردم است ( کوه هرقدر بلند است برسر خود راه دارد).

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا