خبر و دیدگاه

کرزی در چند چهره

karzai_karzai

 

چند روز قبل روزنامه نیویارک تایمز خبری را منتشر و یک مطلب را افشا نمود که دولت ایران طی مسافرت کرزی به آن کشور دو بسته پول به ارزش ملیون ها یورو میشد به شخص حامد کرزی و رئیس دفتر اش شخصی به نام داود زئی داده بود . در نتیجه دولت ایران طی اعلامیه ئی خبر فوق را اول رد و بی بنیاد وانمود کرد بعداْ خبر فوق را تائید نمود. و در شب دوم عقرب ۱۳۸۹ –  از طریق رسانه ها شخص کرزی خبر فوق را تائید و اظهار نمود که پول فوق را نه تنها گرفته بلکه در طول چند سال گذشته از دولت ایران پول گرفته است. روز دیگر رادیو بی بی سی طی مصاحبه ئی با وزیر مالیه کرزی زاخیل وال مصاحبه ئی نمود. زاخیل وال هم موضوع را تائید نموده و اظهار نمود که قرار گفتار کرزی دولت ایران به حساب شخصی کرزی و رئیس دفتر اش پول فروان داده است. این بود خلص موضوع فوق. حال بصورت فشرده در مورد بحث مینمایم.

تاریخ معاصر کشور ما شخصیت های دو چهره را سپری کرده بود . مانند امیر عبدالرحمن، امیر حبیب الله پسر امیر عبدالرحمن خان، امیر نادر خان، هاشم برادر نادر، داود خان و تعداد افرادی از همین قماش اما کرزی شخصیت چند چهره است  مانند بوقلمون.

در این باره باید گفت: شخص کرزی یک شخصیت گمنام بود تا قبل از توافقات بن از او نام و نشانی نبود . اما بعد از حوادث ۹ و ۱۱ سپتمبر از این چهره گمنام و ناشناخته ناگهان از طریق رسانه های غربی خاصتاً رادیو صدای امریکا و رادیو بی بی سی به احتیاط نام برده میشد . اما در توافقات بن خلاف انتظار این چهره گمنام و ناشناخته بحیث رئیس اداره موقت کشور ما تعین گردید . که تعجب بر انگیز بود . در مورد تعین کرزی بحیث رئیس اداره موقت عبدالستار ( سیرت ) یکی دیگر از کاندیدای رئیس اداره موقت در مبارزات اولین انتخابات ریاست جمهوری . بصراحت چنین اظهار نمود :- ( اینجانب در کنفرانس بن دوازده رای گرفته بودم  کرزی دو رای. اما در همان شب رئیس سی –  آی –  ای –  نزد ام آمد برای من گفت که انتخاب دولت امریکا شخصی به نام کرزی است شما لطفاً کنار بروید ) در مورد تقرر کرزی دولت امریکا بلخصوص سی –  ای –  ای –  اشتباه جبران ناپذیری را مرتکب گردید که روند زمان اشتباه آنرا ثابت نمود.

بعد از اینکه کرزی به حاکمیت توسط امریکا رسید آهسته آهسته خواست که خود را از ولی نعمت خود یعنی امریکا  جدا سازد از همان روز های نخست بقدرت رسیدن خود بصورت بسیار نا محسوس و مخفی دست به کار شد . اولین کاری را که کرزی نمود هزاران طالب مسلح را که در کشتار مردم ما در زمان مقاومت ملی در زندان های دولت مجاهدین زندانی بودند . توسط فرامین خود آن ها را آزاد نمود . که افراد مذکور دوباره مسلح شدند علیه نیرو های امریکائی و ناتو به جنگ مسلحانه پرداختند.

از اجرات دیگر  کرزی این بود دشمنانان طالبان و القاعده را خلع سلاح نموده یعنی نیروهای جبهه متحد را به خلع سلاح هم اکتفا نکرده آن نیرو ها را از رژیم هم اخراج  و به نام های جنگ سالار و تفنگ سالار توهین و تحقیر هم نمود.

بعد به جابجائی افراد طالبان ، حزب گلبدین، حزب حقانی، حزب فاشیستی اوغان ملت  وغیره دهشت افگنان در وزارت خانه ها، ادارات امنیتی و سفارت خانه های کشور شروع کرد .

در حقیقت اشخاص فوق وابسطه به طالبان بودند یا دارای اندیشه طالبانی فاشیستی میباشند بعد از تصفیه مخالفین طالبان و القاعده ( نیرو های مقاومت ملی کشور ) کرزی و تیم فاسد اش با دولت های که در ظاهر با امریکا دوست هستند و در باطن با امریکا دشمن میباشند . مانند انگلستان روابط مخفی قایم نموده اگر چه در ظاهر دولت انگلیس خود را دوست وفادار امریکا میداند . اما انگلیس بجز منافع اش با هیچ کس دوستی و دشمنی دائمی ندارد . در حقیقت دولت انگلیس در ظاهر دوست و در باطن دشمن امریکا میباشد . در این مورد به چند دهه قبل مراجعه نمود و عمل کرد های دولت انگلیس را در طول قرن بیست که به ضد منافع امریکا عمل نموده است . یاد آوری مینمایم . بطور مثال در سقوط دولت شاهی ایران دولت انگلیس بصورت نا  محسوس و مخفی بالا امریکا قبولاند که  شاه ایران را حمایت نکند و انرا از ایران خارج نماید که بدبختانه دولت مردان آن زمان امریکا فریب مشوره های انگلیس را خوردند شاه را مجبور نمودند که از ایران  خارج شود.  زیرا شهنشاه ایران  روابط بسیار نزدیک و تنگاه تنگ در طول نیمه اول قرن بیست با دولت امریکا داشت چون دولت انگلیس در ایران با موجودیت شاهنشاه منافع نداشت بصورت بسیار مخفی و زیرکانه توسط دولت مردان وقت امریکا شاهنشاه را مجبور به فرار ساخت البته شاهد اداعای ما  خاطرات جنرال هایزر امریکائی میباشد . که در سقوط دولت شاهنشاهی ایران نقش قاطع و تعین کننده داشت البته منظور دولت انگلیس این بود یکی از اشخاصی که در گذشته  خود اش و پدرش در خدمت دولت انگلیس بودند باید آن شخص بجای شاهنشاه در ایران بقدرت میرسد شخص مذکور شاهپور بختیار آخرین نخست وزیر شاه بود . که آن هم بقدرت نرسد بلکه جمهوری اسلامی تحت رهبری آیت الله خمینی چهره شناخته شده ضد امریکا قدرت را در ایران بدست گرفت که فعلاً امریکا نه تنها منافع خود را در ایران از دست داده بلکه دولت جمهوری ایران در سطح منطقه و جهان از جمله کشور های است که با امریکا در رویا روی و دشمنی قرار دارد . و امریکارا در طول سه دهه به چالش کشانیده است.

از اصل مطلب دور شدم به اصل موضوع که رژیم کرزی آیا به امریکا وفادار است ویا نی باید گفت کرزی هیچگاه  شخصی نبوده که منافع امریکا را در کشور ما و منطقه حفظ نماید . بلکه کرزی چهره بسیار مشکوک است . از ابتدا زمانیکه توسط امریکا ها آورده شد . تا فعلاً با امریکا هائی وفاداری ندارد . بلکه در طول سه سال اخیر بار ها علیه امریکا از طریق گفتار های خود عمل نموده و توسط رسانه ها به نشر رسیده است . اگر بجزیات مطلب اشاره شود . از حوصله مضمون هذا بدور است . باید گفت اولین اقدام کرزی علیه امریکا دو نیم سال قبل در خوست نمود در آنجا بصراحت اظهار نمود دیگر به هیچ قدرتی اجازه نمی دهیم که مردم بی گناه ما را به قتل برساند در آن وقت در خوست  چند طالب و القاعده در اثر عملیات نیرو های امریکائی و ناتو  کشته شده بود شخص کرزی به خوست رفته به خا نواده آن ها فاتحه داده و ابراز همدردی نموده  بعداً سخنانی علیه امریکا و ناتو اظهار نمود . بار دیگر چند طالب و القاعده در منطقه سبزوار ( شدند)  در اثر بمباران هوائی نیروهای امریکا کشته شده بود.

حامد کرزی چه غوغائی نبود که علیه دولت امریکا و نیرو های امریکائی بر پا نکرد . سال گذشته در مورد جعل و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری که از طرف شخص کرزی و حامیایان طالبانی اش صورت گرفته بود . کرزی به بسیار بی شرمی اظهار نمود که جعل و تقلبی که در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته توسط خارجی ها بلخصوص  سفارت امریکا در آن دست داشته بود . دیگر اینکه بار ها کرزی غیر مستقیم دولت امریکا را تهدید نموده و اظهار میکرد مثلاً یکنیم سال قبل در یکی از صحبت های خود گفته بود که اگر امریکا برای ما هواپیما های جنگی ، چرخ بال و دیگر سلاح های پیشرفه نظامی ندهد ما میتوانیم از دیگر کشور ها مثلاً از روسیه سلاح های مورد ضرورت خود را تهیه می نمایم . این چند نمونه ئی بود که کرزی بار ها ولی نعمت خود ( امریکا ) را مستقیم وغیر مستقیم تهدید نموده است . البته جای تعجب این است که کرزی با کدام توانائی مستقیم و غیر مستقیم امریکا را تهدید مینماید . در این مورد باید گفت که همه تهدید ها را کرزی به امکانات دولت انگلیس مینماید . اینکه چند روز قبل نیویارک تامیز افشا نمود که دولت ایران بطور مخفی به کرزی پول میدهد یک حقیقت مخفی را بعد از چند سال افشا کرد . البته دولت ایران برنامه خود را در قبال کشور ما در گذشته داشته و فعلاً هم دارد . اصل مطلب این است که کرزی امریکائی ها را تحت فشار قرار میدهد . تا دولت امریکا برای دولت انگلیس جا خالی نماید و سر نوشت کشور ما را به انگلیس ها بسپارد و بدون دست آورد امریکا از کشور ما خارج شود.

دولت ایران این بار نخست نیست که بخاطر منافع سیاسی ، اقتصادی و مذهبی خود برای کرزی پول میدهد در زمان دولت مجاهدین  مخالفین دولت مجاهدین خاصتاً مخالفین شهید آمر صاحب مسعود ( رح ) را نیز تمویل میکرد . و در مخالفت با دولت مجاهدین قرار داشت . اینکه در زمان مقاومت به نیروهای مقاومت کمک مینمود . کمک های فوق بسیار ناچیز بوده صرف جنبه تبلیغاتی داشت بطور مثال در سال ۱۳۷۷ یک چرخ بال ایرانی در پنجشیر نشست نمود . رهبر مقاومت ملی کشور ما شهید احمد شاه مسعود ( رح ) سوال نمود که ایرانی ها در این چرخ بال چه فرستاده اند . برای اش گفتند که از ایران بنداژ ، سیرم و از همین قبیل چیر ها . رهبر مقاومت ملی کشور ما گفت که ایرانی ها منتظر آن هستند که مجاهدین ما شهید و یا مجروح شوند همین چیز ها را ارسال نموده اند . چرخ بال آن ها را با اموال ارسال شده شان دوباره مسترد نموده . و هم دولت ایران در زمان مقاومت یک مقدار مهمات ارسال مینمود همه مهمات ایران بی کیفیت بوده مثلاً گلوله های تانک و پی کا بعد از شلیک بجای اینکه به هدف اصابت نماید به فاصله چند متری متلاشی میگردید . در حقیقت پاکستان ، انگلستان ، عربستان و امریکا دولت مجاهدین را روبرو خنجر میزدند اما ایران از عقب خنجر میزد . در ایجاد شورای هماهنگی ایران مانند انگلستان و پاکستان نقش تعین کننده داشت . برنامه ایران برنامه مذهبی بود . نه برنامه تباری ، زبانی ، نژادی ، تاریخی و فرهنگی بلکه ایران آرزو داشت که در کشور ما اهل تشیع بقدرت برسد .

اینکه تاجک ها با مردم ایران دارای مشترکات نژادی ، تاریخی ، فرهنگی و زبانی هستند. یک حقیقت است. اما دولت مردان ایران  صرف  مسائل مذهی مورد نظر شان بوده و میباشد . اما کشور های غربی به همین اتهام تاجک ها را بلخصوص رهبر مقاومت ملی کشور ما را زیر فشار گرفته بودند . تا فعلاً هم بالای این قوم اکثریت و با فرهنگ کشور ما اعتماد ندارند و خصمانه برخورد مینمایند . اینک چند نفر به نماینده گی این قوم بزرگ و با فرهنگ میهن ما در رژیم نا مشروع کرزی قرار دارند . از این قوم بزرگ نماینده گی کرده نمیتوانند . زیرا شخصیت های فوق هیچ گاه در طول نو سال گذشته از منافع معنوی و مادی تاجک های کشور ما دفاع نکرده اند . بلکه بار ها  بر ضد منافع مادی و معنوی آن ها معاملات ننگین و شرم آوری نموده اند . مردم و تاریخ کشور ما به معاملات ننگین آن ها نفرین میفرستد.

نتیجه گیری

اینکه کرزی از کدام دولت ها پول بطور مخفی و شخصی میگیرد و به کدام مقاصد مصرف میرساند یک قضیه روشن است ضرورت به تشریح ندارد . زیرا همه مبصرین خارجی در مورد تبصره نموده اند جای تعجب این است از دو سال به این طرف دولت امریکا و جامعه جهانی مصروف مبارزه علیه فساد اداری هستند و بار ها کرزی در مورد مبارزه با فساد اداری تعهد نموده است . اما کرزی پول فروانی که مخفی از دولت ایران خارج از صلاحیت وظیفه خود گرفته و بطور مخفی و شخصی آنرا مصرف نموده و مینماید . خود اش نه تنها علیه فساد اداری مبارزه نمیکند بلکه شخص کرزی در فساد اداری غرق است. و فساد اداری را گسترش هم میدهد.

شخصی که خود اش غرق در فساد اداری و دیگر مفاسد مانند قوم گرائی ، زبان گرائی ، حتی فامیل گرائی باشد آن شخص مذکور چطور میتواند علیه فساد مبارزه نماید . عمل کرد امریکا به دو ضرب المثل فارسی میماند.

گرگ را چوپان گرفتن و یا امریکا طالب را ا دروازه کشید و از راه کلکین داخل خانه نمود.

اگر دولت امریکا میخواهد از مشکلات کشور ما رهائی یابد بطور جدی با این رژیم فاسد و طالبانی تصفیه  حساب نماید و از شخصیت های ملی که دارای اندیشه ملی هستند کمک بگیرد شخصیت های فوق هم در داخل کشور وجود دارد و هم در خارج کشور ما میباشند.

باید گفت: امریکا با این رژیم فاسد و نابکار وابسطه به طالبان ، القاعده و انگلستان ادامه دهد به سرنوشت بسیار خطرناکتر و بدتر از  ویتنام و عراق روبرو خواهد گردید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا