خبر و دیدگاه

یاداشت های از برگزاری انتخابات در غزنی

ghaznivote

بدون شک مردم عامل اصلی تکامل تاریخی کشور اند و مردم هستند که تاریخ را رقم میزنند، افغانستان کشوریکه مردمان آن که همیشه مورد تاخت وتازحکام بومی قرارگرفته وتاریخ آن همواره از قساوت، قتل، جباریت، جنایت و ظلم و ستم حکام و بومی حکایت میکند.

جنایت کاران آن دردریف نخست ازجنایت کاران تاریخ قراردارند، گاهی مردم برای رهایی شان ازسلطه استبدادی و متحجرانه حکام ودولت ها تصمیم دیگری میگیرند ومیخواهند به بی عدالتی ها نقطه پایان بگذارند وخودکامگی هارامهارنمایند.

متآسفانه که به دلایل دست بالای باند مافیایی درسطوح مختلف نه تنهایکه به اهداف شان نمیرسند،بلکه توسط باندمافیایی درجهت ناخواسته ی دیگری سوق داده میشوند.

برای توجیه بیشتری موضع به یاداشت های انتخاباتی درولایت غزنی میپردازیم ونقش باند مافیانی غزنی را به بررسی میگیریم.مردم این ولایت که ازبی کفایتی وبی عدالتی مسؤلین حکومتی دراین ولایت به ستوه آمده اند امیدوارند به برگزاری انتخابات و رفتن پشت صندوق های رآی بتوانند باتغییری درفضای سیاسی نقطه پایان دهند.

سرنوشت همه ی مردم بدست این باند مافیایی افتاده هرتصمیمی که این بانداتخاذ نماید احدی نمیتواند کوچکترین عکس العل نشان دهد ازطرف هم باند باتجربه مافیایی از ابزارهای عوام فریب خوب استفاده میکنند،شعارهای چون قومی ،زبانی و سمتی میدهند ومیپندارند هیچ فردی دیگری غیرازاینها به فکرمردم نیست درصورتیکه  هیچ باورو اعتقادی به منافع مردم ندارند ودرصورت امکان هرگونه منافع مردم را به معامله میگیرند همانطوریکه گرفته اند.

مردم غزنی سالهاست که شاهد معامله گری برخلاف منافع ملی یست و قربانی تصامیم شوم حکام بومی وباند مافیایی قرارمیگیرند.

باندمافیایی غزنی یک مثال مشت ازنمونه خرواراست شما این گونه باند هارا درهرگوشه وکنارافغانستان به درستی مشاهده میتوانید وهمچنان خود قضاوت میتوانید که چه گونه قضاوت کنید.

بیشتراین مسله درکارزارانتخاباتی کشورنمایان شد و نمونه واضح این  باند رادرکنارحامد کرزی مشاهده میشود.

دومین دورانتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی همانطوریکه درسایرنقاط کشور برگذارشده درولایت غزنی مانیزشاهد برگذاری انتخابات بودیم دراین روز وچند روزقبل از برگزاری انتخابات غزنی آب وهوای دیگری بخود گرفته بود،زیرا راه های ولسوالی ها مسدود بود به هیچ کس اجازه داده نمی شد که حتی ازروستاهای شان بیرون شوند چی رسد به اشتراک درپروسه انتخابات.همچنان دوکان های شهر درست دو روزقبل مسدود شده بودند.

سخن اصلی اینجاست که دولت منجمله نهادهای امینتی و کمسیون انتخابات آنچنانیکه وعده داده بو د انتخابات را درست برگذارنتوانستد درنزدیکترین مناطق مرکزشهرامنیت تآمین نبود به همین دلیل وسایل انتخاباتی نیزدرآن مناطق انتقال داده نشد.

حضوراشتراک خانمها دراین پروسه نسبت به هرولایت دیگر کمرنگ تربود.

من در ریاست امور زنان رفتم حتی چهار زن جهت رای دهی دراین ریاست نیامده بودند شلیک چند راکت ازنزدیکترین نقطه مرکزشهر،برخوردهای زیادی مخالفین دولت بانیروهای امنیتی، تهدیدات گروه طالبان در رابطه به اشتراک مردم دراین پروسه ازجمله مشکلات مردم برای رفتن پشت صندوق های رای درتمام نقاط ولایت غزنی بود.

ازسوی دیگر مقامات دولتی (تیم کاری ولایت) از این فرصت درجهت تقلب بیشترین استفاده را بردند،زیرا این تیم که باندمافیایی خوانده می شوند.کسانی اند که  برنده شدن حامدکرزی را تداوم بی عدالتی بی کفایتی وجنایت وباقی ماندن خودشان درپست های که ازبدوتآسیس حکومت کرزی هستند میدانند.زیرابا تغییرحکومت این افراد نه تنهااینکه برطرف میشوند بلکه محکمه حکومت جدید  انتظار ایشان را میکشند.

تیم متذکره که شامل(کاظم الله یارمعاون ولایت،نیازمحمدسهاک ریس اداری،حکیم الله غزنیوال شهردار،سلطان حسین عباسیار ریس زراعت،ویس منیب ریس اجرایوی،سنایی مایل ریس انکشاف دهات،عزیزی مستوفی غزنی،عبدالرحمان حکیمی سناتورمشرانوجرگه)می باشند  دست بالای درتقلب و کمپاین به نفع حامدکرزی داشته اند.

حتی مردم را درصورت رای ندادن به حامدکرزی تهدید کرده اند.

دراینجا جادارد ازفعالیت های بی پایان حکیم الله غزنیوال وکاظم الله یار درجهت پیروزشدن حامدکرزی یادآوری نمود.

تیم متذکره که ازبیرون غزنی بویژه ازجانب اسدالله خالد سرپرست وزارت امور سرحدات و قبایل رهبری میشود توانست باتقلب خود برای جناب ایشان اظهار بدارند که ما باند مافیای غزنی درکنارشما وحامد کرزی هستیم و ازشما میخواهیم که درصورت برنده شدن ما را ازیاد نبرید،چراحکومت نامشروع و بی کفایت درولایت غزنی به افراد وفادار مانند ما ضرورت دارد چون مایان اعضای تیم مافیای اسدالله خالد درجهت بی کفایتی،بی عدالتی غزنی را در ردیف نخست ازولایات که هیچ توجه درجهت رشد وانکشاف شهری،اقتصادی فرهنگی نشده قراد دادیم تا سال 2013 اگردراین سمت ها باقی ماندیم به شما ومردم غزنی وعده میکنیم که غزنی در رده نخست ولایات ناامن قرارخواهد گرفت.

این تیم درکناروالی غزنی و سایرهمدستان شان اینرا نیزبه اثبات رسانیدند که اگرمسؤلیت بزرگترازاین را حامدکرزی برای شان بسپارد به وجه احسن به پیش میبرند،گمان میرود که تقلب درغزنی به شکل گسترده ی صورت گرفته شاید درهیچ ولایت چنین بی قانونی صورت نگرفته باشد.

گفتنیست که کاظم الله یار درمنطقه حیدرآباد مردم را تهدید کرده چیزی که ازجانب جنرال قاسمی مسؤل یکی ستادهای انتخاباتی داکترعبدالله عبدالله گفته شده وی همچنان افزوده است که رای های مناطق منگور و قره باغی درحرمسرا توسط والی وحاجی فضل احمد مسؤل دفترکمپاین حامد کرزی پرشده و شاروال غزنی دریور ویک افراد دیگرخود را درمنطقه آرزو همرای افراد یک شرکت امنیتی خصوصی وظیفه داده تا صندوق ها را به نفع حامدکرزی پرکنند.

وی میگوید چگونه مکمن است درساحات که یک نفرحاضربه رآی دادن نیست صدها  رای به نفع یک نامزد مشخص آورده شود. درمورد انتخابات شورای ولایتی نیزچنین تقلب و معامله گری صورت گرفت مخصوصاً این معامله بین حکیم الله غزنیوال و والی غزنی صورت گرفته است. نقطه قابل توجه دیگراین است که مسؤلین اگرساحه را درمی یافتند که خلاف خواست شان رای دهی جریان دارد فورا ساحه را ناامن میکردند همچنانیکه کردند درساحه نوآباد چنین کاری صورت گرفت.

جنرال قاسمی  همچنان می افزاید که درمنطقه اسفنده نیز افراد وابسته به شرکت خصوصی امنیتی  که ازجانب والی غزنی جهت تقلب به نفع حامد کرزی به بهانه گرفتن امنیت توظیف گردیده بود صندوق ها را به نفع حامدکرزی پرکرده اند.

این برای همگی واضح و روشن است که حام دکرزی برای رسیدن به قدرت نامشروع ازهرگونه امکانات دولتی استفاده نموده است وهمانطوریکه باپایمال نمودن قانون اساسی بعدازاول جوزا اینرا نیزثابت ساخت برای باقی ماندن دراریکه ی قدرت ازهیچ گونه جنایت دریغ نمیکند.

اما مردم بااشتراک  دربعضی ازساحات و استفاده رای به نامزدان مورد نظرشان باردیگرثابت نمودند که هیچ تهدیدی مانع تصمیم شان شده نمی تواند آنها به  فرد مورد نظر شان رای دادند وازآرمانهای برحق شان دفاع مینمایند.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا