خبر و دیدگاه

پشتیبانی جنبش دوستم وحزب وحدت محقق ازکرزی

karzai-dostom.mohaqeq

 

“حمایت وپشتیبانی جنبش و وحدت مردم افغانستان از حامد کرزی تاثیرات چشم گیری درنتایج انتخابات ریاست جمهوری  1388 خواهد داشت”

عنوان برجسته و جالب فوق به شکل شعارگونه به قسم سرمقا له درسایت جنبش در آخرن شماره ی آن به مشاهده رسید,درکشور ما افغانستان  جنگ خانمانسوز قبلا درسه دهه بیداد کرد, و,بعد ازتوقف ویا آتش بس کوتاه ,شعله های جنگ داخلی دوباره جنوب کشور را فراگرفته وبه شمال  نیز سرایت نمود,فقروتنگدستی مردم مستضعف تولید کشت مواد مخدر وسرانجام قاچاق آن , فساد درهمه عرصه های زندگی اجتماعی وسیاسی دست آوردی این دولت ناکام است, که ریاست آن بدوش حامد کرزی است.حال که دوردوم انتخابات ریاست جمهوری درپیشرو است حامد کرزی به حیث یک کاندید مطرح دراین رقابت حضور  دارد ,وباکمال وقاحت وپروی  خویش را ناجی ملت دانسته ,ازهمه امکانات دولتی جهت مبارزات انتخا باتی به نفع خویش سود میبرد, دلالان ومعاملگران سیاسی نیزمنافع شخصی وفردی را برمنافع اجنماعی ترحیح داده ,باوی ازدرهمکاری درآمده  پیروزی وی را دراین انتخابات  ممکن میدانند.                                             .

بامطالعه سرمقاله سایت انترنیتی جنبش مشاهده میگردد,تعریف وتمجید ازکرزی ستایش بیحدو حصرازوی, اورا که مسبب بحران موجودکشوراست تاسرحد اغراق بازتاب یافته است , هرانسان آگاه ووطن پرست را درحیرت فرومی برد ,باید به کرزی رای داد ,این بحران وجنگ داخلی وفساد اداری وکلیه مفاسد اجتماعی  ادامه یابد , وضبحه وناله ی مردم بیچاره کشور به جای ی نرسد !  .پیروزی کرزی حتمی است ,چون محقق ورهبری جنبش باوی معامله نموده اند,!                                                                   کمی به عقب برمیگردیم مشاهده می نمایم همین آقای محقق درزمان حوادث بهسود, دولت کرزی رادولت فاسد, تفرقه افگن,که با شیوه فاشیستی عمل می نماید متهم مینمود.حال معلوم میگردد اعتصا ب غذای وتلاش های او دراین جهت یک فریب وتزویربوده؟  اوبه حرکات وژست های حق طلبا نه,به اعتصاب غذای دست یازید,مارش ده ها هزازنفری رهبری نمود ه او در سخنرانی خود در مارش عظیم مردم  هزاره از اثر اعتصاب غذایی حوصله سخن گفتن نداشت, مردم بپچاره وستم دیده بهسود وکلا جامعه هزاره می پنداشتند جانشین واقعی عبدالعلی مزاری همین آقای محقق است. فعلا دیگر تصویره های شهیدان بهسود  در ذهن او تداعی نداشته مثل یک طوفان زود گذر بهاری به فراموشی سپرده شد, وآغای محقق امتیاز 20 فیصد ویا 30 فیصد را بدست آورد وبه آن امتیاز خون با شهیدان بهسود را شستشو مینماید وبه تماشای پیروزی کرزی را جشن برپا میدارد .

ولی در شبرغان جنبش در روز هفت جوزا تجلیل در خون خفتاگان مردم جوزجان را بجا آورد, ودر هشتم جوزا معامله ننگین کرزی وجنبش را به آگاهی مردم جوزجان رسانید رهبری جنبش به پیش گا ه کرزی زانو زده بخاطر کشتارجوزجانی ها به همه کرده وناکرده جمعه خان همدرد مهر تایید گذاشت, ستایش وتوصیف دولت مستبد تک قوی تک محوری که به گفته بادارانشان فاسد ترین دولت در جهان است, ازدولت   فاسد ومافیای مواد مخدر پیشتبانی خویش را  اعلام داشت ،تلویزیون آیِینه  هنوز هم از سفر تاریخی دوستم به بدخشان وپنجشیر یاد آور میشود ودر سخنرانی خویش از شرف وناموس مردم افغانستان ویک دخترک اشکاشمی که با وی یادآور میشود فریب فاشیزم وحرکات تفرقه  افگنانه دشمن را نخورد ودر مبارزه ثابت قدم باشد یاد آورمیشود ودوستم تعهد میسپارد که در این راستا مبارزه مینماید, ولی در عمل همسنگران دوران مقاومت رارهانموده چون  شورای هم آهنگی  قبلی  بارقبای سیاسی مقاومت گران چون احدی،حکمتیار،کرزی داخله معامله میگردد سرمقاله نویس  سایت جنبش به داکتر عبدالله که یارویاور احمدشاه مسعود است توهین وتحقیر روا میدارد ودوستم با سکوت وخاموشی این اعمال را تایید مینماید دوستم غافل ازاینکه این عناصر توسط سازمان دوکتوران برای حقوق بشردر امریکا بخاطر کشتار اسیران جنگی طالب بروی تهمت وارد نموده اورا جنایت کارجنگی میدانند, وخواهان محاکمه وی هستند, دوستم نمیداند ونمی تواند درک نمایید سناریوی دفاع از کرزی سر انجا م اومردم اورا به زیر چکمه های فاشیزم قبیله خورد خمیرخواهد ساخت و دوستم ازاین پیروزی کرزی چیزی عایدش نخواهد شد وشاید رقبای داخلی حزبی وبیرونی وی فرستادن اورا به دادگاه جنایت جنگی در لاهه را زمینه چینی نموده در این راستا سعی وتلاش را ادامه خواهند داد.زیرا دوستم راتنهاساخته, به حاشیه رانده اند ,عواقب بدی این تنهایی ازیاران درقبال خواهد داشت.

 


“حمایت وپشتیبانی جنبش و وحدت مردم افغانستان از حامد کرزی تاثیرات چشم گیری درنتایج انتخابات ریاست جمهوری  1388 خواهد داشت  ”                      

عنوان برجسته وجا لب فوق به شکل شعارگونه به قسم سر مقا له درسایت جنبش در آخرن شماره ی آن به مشاهده رسید,درکشور ما افغانستان  جنگ خانمانسوز قبلا درسه دهه بیداد کرد, و,بعد ازتوقف ویا آتش بس کوتاه ,شعله های جنگ داخلی دوباره جنوب کشور را فراگرفته وبه شمال  نیز سرایت نمود,فقروتنگدستی مردم مستضعف تولید کشت مواد مخدر وسرانجام قاچاق آن , فساد درهمه عرصه های زندگی اجتماعی وسیاسی دست آوردی این دولت ناکام است, که ریاست آن بدوش حامد کرزی است.حال که دوردوم انتخابات ریاست جمهوری درپیشرو است حامد کرزی به حیث یک کاندید مطرح دراین رقابت حضور  دارد ,وباکمال وقاحت وپروی  خویش را ناجی ملت دانسته ,ازهمه امکانات دولتی جهت مبارزات انتخا باتی به نفع خویش سود میبرد, دلالان ومعاملگران سیاسی نیزمنافع شخصی وفردی را برمنافع اجنماعی ترحیح داده ,باوی ازدرهمکاری درآمده  پیروزی وی را دراین انتخابات  ممکن میدانند .                                                           .

بامطالعه سرمقاله سایت انترنیتی جنبش مشاهده میگردد,تعریف وتمجید ازکرزی ستایش بیحدو حصرازوی, اورا که مسبب بحران موجودکشوراست تاسرحد اغراق بازتاب یافته است , هرانسان آگاه ووطن پرست را درحیرت فرومی برد ,باید به کرزی رای داد ,این بحران وجنگ داخلی وفساد اداری وکلیه مفاسد اجتماعی  ادامه یابد , وضبحه وناله ی مردم بیچاره کشور به جای ی نرسد !  .پیروزی کرزی حتمی است ,چون محقق ورهبری جنبش باوی معامله نموده اند,!                                                                   کمی به عقب برمیگردیم مشاهده می نمایم همین آقای محقق درزمان حوادث بهسود, دولت کرزی رادولت فاسد, تفرقه افگن,که با شیوه فاشیستی عمل می نماید متهم مینمود.حال معلوم میگردد اعتصا ب غذای وتلاش های او دراین جهت یک فریب وتزویربوده؟  اوبه حرکات وژست های حق طلبا نه,به اعتصاب غذای دست یازید,مارش ده ها هزازنفری رهبری نمود ه او در سخنرانی خود در مارش عظیم مردم  هزاره از اثر اعتصاب غذایی حوصله سخن گفتن نداشت, مردم بپچاره وستم دیده بهسود وکلا جامعه هزاره می پنداشتند جانشین واقعی عبدالعلی مزاری همین آقای محقق است. فعلا دیگر تصویره های شهیدان بهسود  در ذهن او تداعی نداشته مثل یک طوفان زود گذر بهاری به فراموشی سپرده شد, وآغای محقق امتیاز 20 فیصد ویا 30 فیصد را بدست آورد وبه آن امتیاز خون با شهیدان بهسود را شستشو مینماید وبه تماشای پیروزی کرزی را جشن برپا میدارد .

ولی در شبرغان جنبش در روز هفت جوزا تجلیل در خون خفتاگان مردم جوزجان را بجا آورد, ودر هشتم جوزا معامله ننگین کرزی وجنبش را به آگاهی مردم جوزجان رسانید رهبری جنبش به پیش گا ه کرزی زانو زده بخاطر کشتارجوزجانی ها به همه کرده وناکرده جمعه خان همدرد مهر تایید گذاشت, ستایش وتوصیف دولت مستبد تک قوی تک محوری که به گفته بادارانشان فاسد ترین دولت در جهان است, ازدولت   فاسد ومافیای مواد مخدر پیشتبانی خویش را  اعلام داشت ،تلویزیون آیِینه  هنوز هم از سفر تاریخی دوستم به بدخشان وپنجشیر یاد آور میشود ودر سخنرانی خویش از شرف وناموس مردم افغانستان ویک دخترک اشکاشمی که با وی یادآور میشود فریب فاشیزم وحرکات تفرقه  افگنانه دشمن را نخورد ودر مبارزه ثابت قدم باشد یاد آورمیشود ودوستم تعهد میسپارد که در این راستا مبارزه مینماید, ولی در عمل همسنگران دوران مقاومت رارهانموده چون  شورای هم آهنگی  قبلی  بارقبای سیاسی مقاومت گران چون احدی،حکمتیار،کرزی داخله معامله میگردد سرمقاله نویس  سایت جنبش به داکتر عبدالله که یارویاور احمدشاه مسعود است توهین وتحقیر روا میدارد ودوستم با سکوت وخاموشی این اعمال را تایید مینماید دوستم غافل ازاینکه این عناصر توسط سازمان دوکتوران برای حقوق بشردر امریکا بخاطر کشتار اسیران جنگی طالب بروی تهمت وارد نموده اورا جنایت کارجنگی میدانند, وخواهان محاکمه وی هستند, دوستم نمیداند ونمی تواند درک نمایید سناریوی دفاع از کرزی سر انجا م اومردم اورا به زیر چکمه های فاشیزم قبیله خورد خمیرخواهد ساخت و دوستم ازاین پیروزی کرزی چیزی عایدش نخواهد شد وشاید رقبای داخلی حزبی وبیرونی وی فرستادن اورا به دادگاه جنایت جنگی در لاهه را زمینه چینی نموده در این راستا سعی وتلاش را ادامه خواهند داد.زیرا دوستم راتنهاساخته, به حاشیه رانده اند ,عواقب بدی این تنهایی ازیاران درقبال خواهد داشت.                                                    

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا