خبر و دیدگاه

نخیر ما صاحب خانه نیستیم

american_hiting_afghan

خاله ملالی نستوه چه خوابی دیده، بیدار شو که صبح شده

از بیکاری کلکین روزنامه آرمان ملی ره ده انترنت باز کدم که کمی هوای تازه بمشامم برسه، که چشمان کم نورم به نوشتۀ خاله ملو مستوه خورد. نام خدا خوب با کلمات بازی کده و خوده ده نوشته ش بسیار زیاد فام نشان داده و باز ده بین گپهای خود از پالوان اسپنتا زیار تاریف کده و اگه قدرت میداشت از او رستم زمانه میساخت. بیچاره خاله ملو، حتما برش وعده داده شده که در حکومت آینده ده صورتیکه بابه کرزی میدان بزکشی ره ببره، باز خاله ملو ره ده دایره حلال می اندازند. هم خرما و هم ثواب.

خاله ملو جان مه نمیخواهم که  سر هرسطر نوشته ات تبصره کنم و وقت خود و مردمه بگیرم. اول بیاد داشته باش که پالوان تو یک وزیر تحمیلی بیگانه ده کابینه اوغانستان اس و غیر قانونی و خلاف قانون اساسی وطن ده چوکی خوده چسپانده که زور بابه کرزی و پارلمان اوغانستان هم به او نرسید. پس تو خاله گک ناق از اسپنتا بت درست کدی.

دوم ای که پالون شما اسپنتا یک معلم خوب است و من با شما هم نظر هستم اما نه ده سیاست و مدیریت، بلکه جناب ایشان استادی خوده ده تقلب و قاچاق از کشور ترکیه بدست اورده اند، اگه قبول ندارین از خودشان سوال کنین که چند تا دوسیه پولیس ده ترکیه بجرم قاچاقبری داشتن، دیگه خاله ملو وختی از جریان خبر نداری زیاد قصه نکو که سر مردمه بدرد میاری. حالی خودت کله ته ده چادری که نداری کو، وختی مردم حقیقته میگویند باز تو جرئت میکنی و میگی که ای کار ترور شخصیت است و ادعا کدی که تناقص ده گفتار رسانه است و گفتار مردمان صدیق و غیر قاچاقبر و غیر وابسته خبر رسانان را نادرست و شایعه میخوانی. افسوس که یک زن هستی و مه به زنان مخصوصا اوغانستان احترام دارم اگه نی برت بسیار چیز ها نوشته میکدم که خوشت میامد و باد از این به رسانه های اوغانستان که شریفانه و مخلصانه و با جیب خالی و عشق بوطن کار میکنند، چرند نمی گفتی .

خاله ملو مالوم میشه که تو هم ده سیاست دست کمی از پالوان اسپنتا نداری، ای بخش نوشته تره مه خو نفهمیدم خودت لطفا توضیح بته که هدفت چیست؟  من نه دولت افغانستان و نه نهاد های غیر دولتی افغانستان را محکوم می کنم که چرا از منابع بیرونی تمویل می شوند؛ چون این رشته آغاز دیگری دارد. مه خو فکر میکنم که ای اغاز شما ادامه بدبختی و بار دوش جهان بودن اس و بس و بیاد داشته باش با این ادامه نامیمون ما هرگز انتظار استقلال نداشته باشیم، حالی او ساده خودت فکر کو وختی بیگانه پول میته خو نوکر میخره باز نوکر چه وخت میتانه که صاحب خانه شوه؟

خاله ملو بیا از ای نوده پیوند کو که نوشته کدی : وقتی رسانه ها از “چالش در رفتار” و ” تناقض در گفتار” که کشف ناقص خود شان است، حرف می زنند. یعنی از دید خودت تلاشهای نویسنده های محترم برای ابراز حقایق کشف ناقص اس. خدا انصافت بته کتی ای توهین کدنت.

باز نوشته کدی که پالوان تو پیشآهنگ روشنفکران است و سنگ همیش نثار درخت پر بار است. ده ای وطن هیقه قاط الرجالی امده که اسپنتا پیشآهنگ طبقه روشنفکر میشه و هیقه زیاد فام است که سنگ بر سر میخوره و آه از سینه بیرون نمیکنه، افسوس که بابای ساختگی ملت ظاهر شاه مرده اگه نی از او باید سوال میکدی که وختی پدر اسپنتا اوره بر غلام بچگی به ارگ شاهی برد حتی ظاهر شاه اوره قبول نکد حالی تو اوره سر ما درخت سیب میسازی، نی بابا جان والله که درخت بید باشه. تره بخدا از اسپنتا کم تاریف کو که قصه مریم رجوی و شوهرش سر شما دوباره تازه نشوه.

خاله ملوتو ده وزارتی کار میکنی که اختیارش ده دست کرزی نی بلکه ده آلمان است و یک وزارت دست نشانده است یادت اس وختی پارلمان اوغانستان پالوان تره از کار برکنار کد اولین صدا از المان بلند که ما کمکهای خوده قطع میکنیم.  تو هنوز و با تاسف مانای استقلال و آزادی  را درک نکرده ای پس برایت دوستانه نصحیت میکنم که خوده ده کار های که مربوط تو نیست تیله نکو که یگان دفه همی تیله کدنها به ضرر ادم تمام میشه آنهم اگر طرف خانم باشه. بان که خود پالوانت جواب مردمه بته حالی تو سر پیاز و یا ته ی پیاز که خوده مثل  م ده دوغ گد میکنی.اسپنتا چپ و تو بودنه بگیل واری قرقر میکنی امید که نوشته اول و اخرت باشه و دیگه مردمه توهین و تحقیر نکنی. ده آخر برت میگم که نخیر و بازهم نخیر ما صاحب خانه نیستیم و تا زمانیکه عساکر بیگانه ده کشور ما وجود دارن، مالکین اصلی آنها هستن نه ما.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا