خبر و دیدگاه

طالبان حق تحصیل به دختران را نمی‌دهد