خبر و دیدگاه

آقای کرزی آستین بر زده

آقای کرزی آستین بر زده ، تا باز بحکومت داریی مودل گذشته اش برسد !
قرار اعلامیهٔ حکومت، جناب کرزی عضور هیآت یازده نفری ای خواهد بود که فردا به دوحه بروند. جنابشان را که امروز با طمطراق زاید الوصفی درحال صحبت دیدم ، چون شعبده بازان چیره دست و سنتی دربرابر یک عده از ژورنالیستان لب به خودنمایی باز کرد و از روزگاری سخن گفت که اورا فیصلهٔ تاریخیی بن به صفت رییس حکومت مؤقت بوطن فرستاده بود، این زمانیبود که تعداد حیوانات خانگی چیزی کمتر از سکنهٔ اصلیی میهن درکشور باقی مانده بودند. صحبت امروزش را بدلیلی مورد تحلیل قرارمیدهم که بیادم آمد او باامضای قرارداد استراتیژیک باآمریکا تا روزهای اخیر حکومتش مخالفت نشانداد – تا اشرف غنی را باینگونه هم درچاله بیندازد و هم افتخار ببخشد که او توانسته باشهامت تمام بمجرد برنده شدن در انتخابات قرارداد استراتیژیک را با آمریکا بامضأ برساند. او بااین شیوه ازیکسو وانمود کرد که درافغانستان خیلی خدمت کرده و هم باامضای قرارداد موافق نبوده چنانچه اکنون همه میدانند که این قرارداد پای طالب را با تمام قدرت و رسمیت در افغانستان باز کرده – ازینرو خواست صحبتش را بامقدمه ای از کارروایی های بزرگش درساختار حکومت و تشکیل اردوی ملی و غیره با گردن بلند بنمایش بگذارد ، اما او تا کنون هیچ اعتراف نکرده که درجریان تشکیل اردوی افغانستان چه تعداد از پاکستانی هارا بدون کنترول وارد نظام عسکری و چه تعداد را دارندهٔ تذکره های افغانی نمود. اگر اینکارهای جنابشانرا نادیده گرفته تنها باایجاد نظام دل خوش کنیم باید علاوه کنیم که ایشان نظام افغانستان را از بنیاد با حضور جاسوسان پاکستان مشبوع ساختند و ازهمان آغاز جا گیری روی کرسی ریاست جمهوری جفاهای بی شماری درافغانستان نهادینه کردند- که امروز دردش را ملت باجان خویش حس میکنند . ایشان علاوه براینکه رشوه و دزدیهای بزرگ را درادارات دولتی و مؤسسات عایداتی کشور رواج بخشیدند و حتی اجازهٔ رشوه ستانی به افراد خاص خود دادند برادران و اعضای خانواده را نیز درمقامات بلند دولتی و عایداتی کماردند که تا امروز نزد همه این سوال حل نشده . اجازهٔ وروود هزاران هزار موتر شخصی بدون درنظر داشت گنجایش و با (فرمان) پاکستان خلاف سیستم افغانستانرا رواج دادند که امروز مشکل بزرگ اقتصادی حیاتی و امنیتی درافغانستان ازان بابت بمشاهده میرسد و راه بیرونرفت ازانرا کسی نمیداند. بآمریکا اخطاردادند تا از تفتیش طالبان بصورت خانه بخانه خودداری کنند و هزاران تخلف دیگر که تا امروز کشور درگیر فاجعه های ناآشی از بی بندو باریهای جنابشان بسر میبرد ند. به دزدان جرأت دادند تا درهرکوچه و گذر -قتلهای بیهراس ادامه دارد . خانه ها دزدی میشوند بر خانمها و دختران جوان تجاوز میشود وکسی نمیتواند جلو این وحشت را بگیرد همه این جفاها جمع شده چون حلقهٔ بزرگ ووزنین بر گردن حکومت غنی باعث بدنامی های او گشته . خودسریهای اداری و فساد اداری ایکه در زمان آغای کرزی در کشور رواج یافته تا اکنون دورهٔ غنی رنجش را حتی دردرون ارگ میکشد. اینکه چرا اکنون تصور میکنم آقای کرزی درچنین شرایط باز آستین و پاچه برای گرفتن ریاست جمهوری بر زده به این دلیل است که از یکسو میخواهد به مردم برساند که نتیجهٔ کار غنی ناکام بوده و باآمدن او همه جا گل و گلزار خواهد شد. و دلیل دیگری که شاید بخواهد برای ریاست جمهوری مبارزه کند اینخواهد بود که از یکسو طالبانرا با خود دارد و از سوی دیگر قسمش راست میشود که او درموجودیت آمریکا آرزوی ریاست جمهوری را نداشته واکنون که آمریکا افغانستانرا ترک خواهند گفت، میدان برای کار و پیکارآیندهٔ او هم درموجودیت طالبان آماده و مساعد خواهد بود. وهم ضربه ای برپیکر یگانه رقبای سیاسیی طالب که از دیر زمان درقالب گروه های باصطلاح جهادی توانسته اند بااتحاد و همبستگی میان همدیگر ازتمام امتیازات پولی و مال ومکنت اقتصادی سیاسی و دولتی به مقاماتی رسیده اند ، ضربهٔ کاری و خورد کننده وارد کنند .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا