خانه » خبر و دیدگاه » نگاهی بر « نخستین کتاب در باره جنبش مشروطه خواهی

نگاهی بر « نخستین کتاب در باره جنبش مشروطه خواهی

ا اظهار سپاس بی پایان ازجناب پوهاند سید سعدالدین هاشمی سابق استاد علوم اجتماعی ٬تاریخ و فلسفه پوهنتون
کابل که اثر ارزشمند خویش : « نخستین کتاب در باره جنبش مشروطه خواهی در افغانستان» را « به معتقدان٬ حامیان ٬
پیشگامان و مبارزان افغانسنتان برای آزادی٬ دموکراسی٬ عدالت اجتماعی٬ جامعه مدنی٬ حقوق بشر٬ رفاه و ترقی
اجتماعی » اهدا کرده است.

 

جهت مطالعه مضمون به لنک زیر کلک نمائید:

نگاهی بر « نخستین کتاب در باره جنبش مشروطه خواهی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com