خبر و دیدگاه

حامد کرزى یک طرح بسیار شومى را روى دست دارد

karzai_longi

گزارش هاى موثق از کابل مى رسانند که حامد کرزى مى‌خواهد پیش از ختم غایله نامشروع دادگاه اختصاصى و قبل از معرفى‌ باقى ‌وزرا یک جرگه بزرگ عنعنوى نامشروع را دایر کند. حامد کرزى تصمیم گرفته است که افرادى را از بین نامزدان بازنده در آن جرگه شامل سازد و سپس آنان را توسط جرگه اختصاصى به صفت نامزدان برنده با گرفتن تایید راى از اشتراک کنندگان در آن جرگه بالاى شوراى ملى افغانستان تحمیل کند. یک معین رژیم به این قلم گفت که حامد کرزى مى‌خواهد به خواست هاى غیر قانونى نامزدان بازنده و تصامیم ناشروع و ضد قانونى دادگاه اختصاصى جنبه قانونى بخشند.

مقام مذکور علاوه کرد که قرار است هشتاد و نه نامزد بازنده به صفت اعضاى برنده مجلس عوام افغانستان در جرگه بزرگ عنعنوى شامل ساخته شوند. هفتاد و هشت تن از این افراد افغانان پشتون تبار، هفت تن افغانان تاجیک تبار، دو تن افغانان ازبک تبار، یک تن افغان ترکمن تبار و یک تن هم افغان بلوچ تبار است.

حامد کرزى همچنین پس از نایل شدن به اهداف خاص خود خواهان معرفى باقى ‌وزیرهاى هیئت وزراى رژیم خویش است. اگر چه در باره نامزد وزیریى چهار وزیر بین حامد کرزى‌ و سران قومى‌افغانان مناطق جنوب، غرب و مناطق مرکزى توافقاتى نهایى حاصل شده است، اما هنوز بر سر معرفى باقى وزیراى‌ مطرح هیچ نتیجه نهایى به دست نه آمده است.

قرار است هفت نماینده غزنى از مجلس عوام بیرون ساخته شوند تا مطابق خواست حزب اسلامى افغانستان توازن قومى با نوک برچه در آن ولایت برقرار شود.

حامد کرزى ‌توانسته تا حال یک نود شش وکیل مجلس عوام را جهت تامین برنامه ها و خواسته هاى خود در بخش دایر کردن جرگه بزرگ عنعنوى، معرفى چهار نامزد وزیر مورد نظر و تغییر در ساختار اعضاى مجلس عوام شوراى ملى، قبول طرح برنامه سوق الجیشى امریکا (پایگاه هاى دایمى) و تغییر در ساختار قانون اساسى رژیم کنونى جذب کند.

به قول آقاى احمدى یک تن از گردانندگان برنامه انتخاباتى مخالفان سیاسى حامد کرزى در زمان شمارش آرا مردم غزنى اعضاى حزب اسلامى به هیئت مخالفان سیاسى رژیم گفته بودند که اگر شما به خواست ”ما“ تن در نه دهید، ما با استفاده از زور هفت تن از نمایندگان مورد نظر خود را به صفت نمایندگان پشتون هاى غزنى در شوراى ملى شامل خواهیم ساخت. در آن جلسه گفتگو ها در داخل شوراى ملى با پرخاش و تهدید ختم شده بود، و نمایندگان جسور، مشروع و برنده غزنى با پافشارى به خواست برحق خود جلسه را ترک کردند و تسلیم تهدید هاى نمایندگان حزب اسلامى افغانستان در شوراى مذکور ‌نه شدند. جالب است که آقاى احمدى توسط نمایندگان حزب اسلامى در شوراى ملى مورد تهدید جسمانى‌هم قرار گرفته بود. اما توطئه طرح شده از طرف رژیم براى گویا ایجاد توازن قومى بین نمایندگان غزنى در شوراى ملى افغانستان باعث شد تا رژیم بحران تحمیلى و ساختگى مذکور را به دادگاه نامشروع اختصاصى به کشاند و نتایج انتخابات را تا اکنون زیر سوال قرار دهد.

دادستان کل رژیم، که یک فرد مستبد، غاصب و تبارگراى شناخته شده است، اکنون تصمیم دارد با اعضاى انتصابى جرگه عنعنوى روى تصیمیم نهایى پیرامون گویا قانونى ساختن ورود نامزدان بازنده در شوراى ‌ملى وارد مذاکرات سرى در کابل شود.

یک تعداد از وزرا که مخالف طرح حامد کرزى هستند کوشش مى‌کنند تا پیش از دایر شدن جرگه مورد نظر حامد کرزى باقى نامزد وزیران باید به شوراى ملى‌معرفى گردند. اما استدلال طرفداران طرح کرزى این است که در صورت گرفتن راى اعتماد براى وزیران مطرح توسط مجلس عوام مهر تایید به قانونى بودن حضور آنان در شوراى‌ مذکور محسوب مى گردد. از این رو کرزى نه مى‌خواهد پیش از دایر شدن جرگه مورد نظرش نامزد وزیران باقى مانده را به شوراى ملى‌ معرفى کند. سه تن از وزرا که خواهان پیوستن به ایتلاف مخالفان سیاسى رژیم هستند، شبانه روز در تلاش کسب رضایت و توافق کرزى براى‌ معرفى‌ باقى‌ نامزد وزارى رژیم هستند تا از استمرار این بحران تحمیلى در جرگه مورد نظر کرزى جلوگیرى کنند و طرح کلى کرزى علیه حضور طرفداران داکتر عبدالله عبدالله در شوراى ملى را خنثى سازند.

معین مذکور همچنین گزارش داد که اطلاعات موثق دریافت شده است که مقامات بلند پایه روسیه تحت نظارت مستقیم نخست وزیر روسیه ارتباطاتى را با نمایندگان حزب اسلامى افغانستان برقرار کرده اند. روس ها خواهان اشتراک حزب اسلامى افغانستلن به رهبرى گلبدین حکمتیار در اداره رژیم کنونى هستند. روسیه به حزب اسلامى افغانستان وعده ارسال اسلحه از طریق تاجیکستان، ازبکستان و ایران را داده است و گفته است که روابط آن حزب را با دولت ایران بهبود خواهد ساخت. ایران هم با دریافت سلاح از روسیه کوشش دارد دهشت افگنى را به مناطق شما افغانستان به گستراند. ایران حضور فعال سران مقاومت در راس امور لشکرى ‌و امنیتى مناطق شمال کشور را یک مانع بزرگ بر سر راه تطبیق اهداف خود در افغانستان مى ‌شمارد. روس ها اکنون ترجیع داده اند که براى دفع حضور طالبان در افغانستان از حزب اسلامى به رهبرى حکمتیار حمایت کنند. افسران خلقى و پرچمى شامل در حزب اسلامى افغانستان از از خارج جهت پیوست به ارتش افغانستان وارد کابل مى شده اند و به دستور روس ها مى‌خواهند ستون فقرات ارتش و نیرو هاى امنیتى افغانستان را در مناطق شمال به دست خویش به گیرند. شهنواز تنى توانسته است طرح تشکیل واحد هاى ویژه را با سرافسرى خلقى‌هاى مورد اطمینان خود تشکیل دهد و با بسیارى از افسران سابق خلقى در تماس شود و از آنان براى حضور فعال در واحد هاى‌ نظامى مذکور تعهد همکارى کسب کند. شهنواز تنى از همکارى با طالبان دل سرد شده است چون طالبان صد ها تن از افسران خلقى نفوذى در صفوف نیرو هاى ‌خود را از صحنه رانده اند یا حذف کرده اند. به قول همان معین وزارتِ رژیم کرزى مقامات روسى در کابل هم با شهنوار تنى در ارتباط هستند. افسران خلقى در کشور هاى خارجى حلقاتى را ایجاد کرده اند و به صورت مرتب و رهبرى شده با شهنواز تنى در ارتباط هستند.

بریتانیا هم که خواهان حضور فعال طالبان در رژیم کرزى است سعى‌ دارد جهت خنثى سازى نفوذ روسیه در بین نیرو هاى‌ مخالف رژیم حزب اسلامى را در کنار خود داشته باشد. بریتانیا نه مى‌خواهد امریکا همه منابع انرژى خاور میانه و خاور دور را تحت نظارت خود داشته باشد. بریتانیا در خفا مخالف حضور دراز مدت نیرو هاى امریکا در افغانستان است. اما دولت پاکستان با دول روسیه و ایران بالاى طرح متحد ساختن مخالفان حضور نیرو هاى نظامى امریکا در افغانستان وارد مذاکرات سرى شده است. پاکستان خواهان همکارى فعال روسیه در مسلح ساختن نیرو هاى دهشت افگنان در افغاستان است. روسیه از نفوذ فعال امریکا در خاور میانه و خاور دور در هراس است. سه هفته است که ایران هم با رییس جمهور اوکرین جهت دریافت سلاح براى دهشت افگنان حزب اسلامى افغانستان و طالبان وارد گفتگو شده است. ایران خواهان تجزیه افغانستان است و براى نایل شدن به این هدف خود براى دامن زدن به اختلافات قومى در بین اقوام افغانستان سرمایه گزارى کرده است. ایران مانند پاکستان و روسیه از موجودیت یک افغانستان قوى یک پارچه و داراى روابط حسنه با امریکا بیم دارد.

مشکل عمده در این است که سران جهاد و مقاومت هنوز از روند جریانات تحمیلى هیچ نه آموخته اند. آنان هر گه گاهى در پرتو برنامه هاى سلیقوى خود متفرقانه پیام هاى سردرگم اعلان مى کنند، و گرد هم آیى هاى بى نتیجه دایر مى نمایند. سرنوشت افغانستان زمانى شکل خواهد گرفت که نسل جوان متحدانه تحت یک رهبرى مسلمان، مدبر، سالم، مستقل و ملت گرا براى سر و سامان دادن به اوضاع درهم و برهم کشور و ختم دادن به بحران هاى تحمیلى وارد کارزار سیاست گزارى در افغانستان شوند. 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا