خبر و دیدگاه

کرزی خواهان کامل شدن سه ضلع قدرت

hamidkarzai_sitting

 

تجارب انتخابات های قبلی به وضوح نشان داده بود که گروه بر سر اقتدار و تمامیت خواه در راه تحقق برنامه های دراز مدت برتری جویی و تصاحب قدرت یکدست و تک تازی به استفاده از همه وسایل نامشروع متوسل میشود، تلاش های گروه حاکم قبل ازانتخابات و به خصوص بعد اعلام نتایج درقدم اول در رابطه به ولایت غزنی و اعلام نتایج نهایی سراسری و فشارهای دوامدار بالای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در راستای هدایت نتایج مطابق خواسته های نامشروع گروه حاکم به نتیجه مطلوب دست نیافتند و اکنون که مسله بر سر انتخاب ریس مجلس مطرح است، مجلس به دو گروه مخالف و تعدادی از نمایندگان ناظر بر اوضاع و آن هایی که برای دست یافتن به امکانات با گروه بر سر اقتدار در جریان مذاکره و معامله می باشند، تقسیم شده است.

با در نظرداشت وضعیت حاکم در مجلس گزارشاتی هم وجود دارد که درهمین چند روزگذشته گروه برسر اقتدارملیون ها دالر را برای خریداری رای تعدادی ازنمایندگان مجلس به مصرف رسانیده وهم چنان برای بدست آوردن رای اکثریت برای تصاحب کرسی ریاست مجلس تلاش دارند تا درصفوف مخالفین رخنه و باایجاد اختلاف بین آنها رای آنها را به چند پارچه تقسیم نموده ودرین زمینه عمدتا  تعدادی از عناصر صف شکن را نیز وارد میدان رقابت مینمایندواز تجربه انتخابات ریس جمهوری  برای صف شکنی استفاده نموده ، وضلع سوم مثلث را بواسطه معامله پشت پرده با این عناصر خودفروش ودشمنان دوست نمای آرمانهای ملی مردم ما تکمیل کنند.

خوب خواهد بودکه بدانیم که رای  گروه تمامیت خواه با توجه با ترکیب کنونی مجلس شورای ملی کی ها واز حمایت کی ها برخودارخواهد بود.

تفوق طلبان قومی و متعصبین مذهبی طالب طلب این دو گروه رای خالص گروه بر سراقتدار تمامیت خواه قبیلوی را تشکیل می دهند.

گروه دیگرباوجوداینکه میدانندکه این معامله بسیارننگین شرم آور وضدمنافع ملی است وهیچگونه تعلقی نه ازنظر اندیشه ونه ازنظرطرزدید وتفکر ندارند برای گرفتن امتیاز وپول وامکانات برای چند روز همکاردشمنان مردم شان میشوند.  در صورتیکه کرزی موفق شد و درین بازی به ریاست مجلس  دست یافت راه هایی رسیدن به برنامه هایی توافقات با نیروهایی تروریستی وطالبانی   با استفاده ازنفوذ ومعاملات ریس مجلس وهموارسازی وزمینه سازی   راه هایی رسیدن به برنامه هایی ضدملی توسط آن  به طالبانی ساختن اداره وقوانین کشور دست یازند.

مخالفین کرزی خوب میدانند که اگرکرزی با داشتن برنامه هایی بسیار خطرناک آنها را بعد از رسیدن به این امکانات برای ازمیان برداشتن تک ، تک آنها نقشه کشیده است،پس چرا با وجود تلاش های تعدادزیادی ازکسانیکه مخالف تحقق برنامه های کرزی استند به مخالفین کرزی دربیرون وداخل مجلس مراجعه می نمایند تا ازوقوع این حادثه نا میمون جلوگیری کنند ، این تلاش ها تا اکنون به نتیجه نرسیده ؟ مشکل درکجاست؟ آیا توان گذشت و پذیرفتن حرفهای یکدیگر را برای  یک امر بزرگ ملی وجلوگیری ازتحکیم حاکمیت تمامیت خواه وعقب گراه وقبیلوی را ندارید؟

یکباردیگر به ندای زمان گوش فرادهید مسولیت تازیخی دارید ازصف شکنی ومخالفت های سلیقوی وشخصی بگذرید ، برای تفاهم وهمکاری دست به دست هم بدهید درراه تحقق آرمانهای بزرگ مردم ،برای رسیدن به صلح پایدار ودموکراسی ازهمین امروزکارمشترک را آغاز نماید و جلو فاجعه که درحال آمدن است بگیرید و رفع مسولیت تاریخی کنید. نمایندگان اهل خرد با حرکت وبر خورد عقلانی به قضیه ودرک دقیق وتحلیل دقیق اوضاع درونی به این نتیجه خواهدرسیدکه بهترین گزینه توافق و تفاهم وهمکاری روی یک پلاتفرم مشترک منطقی ،علمی وعملی برای گذار از این مرحله بسیارحساس سیاسی تاریخ کشورماست.

تفاهم، همکاری و کارمشترک برای آرمانهای بزرگ مردم و یا اسارت مرگبار زیر حاکمیت عقبگرای قبیلوی و پاکستانی؟ انتخاب با شما ست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا