خبر و دیدگاه

پشتونها یهودی نیستند

pashtun_jewish

 

جاه طلبی و تمع ورزی انسان را به خاک سیاه مینشاند؛ اما جاه طلبی و تمع ورزی بی حد حصر خانهای پشتون یا اوغان ضمن بخاک نشادن خود شان مردم عادی پشتون را هم سیه روز کرده و بخاک سیاه نشانده است. من از برادران پشتون زبان و پشتون تبار خواهش میکنم از این خانهای جاه طلب و قدرت طلب پیروی نکنند، که اینها هم خود و هم همه اقوام کشور را با خود بچاه می اندازند. برای اینکه خوب متوجه شوید این خانهای و سرداران بر سر شما و همه مردم چی بلای آورده اند پس با من همراه شوید.

 یکی از جاه طلبی این خانها و سرداران این است که جعلکاری کنند و خود را به همه چیز بدروغ میچسپانند تا بزرگ جلوه کنند. همین جعلکاری حالا پاشنه آشیل شان شده است. پشتون ها یکی از شاخه های نژاد آریایی هستند, اما از شاخه های اصلی بدور افتادند. در مسیر مهاجرت بزرگ آریایی ها پشتونها به داخل هندوستان رفتند. ردپای پشتونها را حتی در جنوب هند هم میتوان یافت. همین حالا قبایل پشتون با تعداد زیاد با نام “پتان” در در هندوستان زنگی میکنند.

پشتونها بدلیل چسپیدن بیش از حد به عنعنات پسمانده قبیلوی از جمله قوانین قبیلوی پشتونوالی از مردم بومی هندوستان که پیشرفته تر از خود شان بود دور ماندند. این رفتار پشتونها با واکنش هندوها هم روبرو شد. آنها هم از پذیرش پشتونها در جوامع خود اباورزیدند. این باعث شد پشتونها به زندگی کوچی گری دوام بدهند. از زندگی شهری و پیشرفتی که دیگر ملتهای از آن برخوردار بودند بی بهره بمانند. دوری از جوامع پیشرفته تر بر خوی خشونت طلبی پشتون ها افزود. بطوری که امروز میتوان گفت پشتونها خشن ترین خوی و خصلت را در بین مردمان جهان دارند. تمع ورزی بیش از حد خانهای پشتون برای تصاحب قدرت باعث شعله ور شدن جنگهای زیادی با هندی ها شد. نتیجه این جنگها شکست پشتونها و مهاجرت معکوس بسیاری از آنها به طرف شمال شد.

 پشتونها برگشتند و در دو سوی کوهای سلیمان مسکن گزیدند. اگرچه قبلا گروهای از اوغانها در همین مناطق بودباش داشتند.از شمال کوهای سلیمان بفاصله کوتاهی بطرف شمال دیگر اقوام آریایی و نژاد زرد زندگی داشتند. این آریایی ها و زرد پوستان خیلی پیشرفته تر از پشتونهای از جنوب برگشته بودند.

 پشتونها به اسلام عقیده دارند, اگرچه این عقیده اسلامی شان بشدت به خرافات و عنعنات پسمانده قبیلوی از جمله پشتونوالی آلوده شده که کمتر شباهتی به اسلام دارد. بدلیل داشتن عقاید اسلامی ,بصورت پراگنده از داستانهای قرآن شریف خبر دارند. از جمله داستانهای دور دراز قرآن شریف قصه پیامبران بنی اسرائیل و قوم یهود است, که بسیار بچشم می آید. در قرآن شریف آمده است که خداوند ده ها پیامبر را برای اصلاح قوم یهود روان کرد اما این قوم براه راست هدایت نشد که نشد. از این جهت قوم یهود در ردیف قوم لوط و دیگر اقوام اصلاح ناپذیر قرار میگیرد که چندین نوبت مورد غضب خدا قرار گرفتند. بسیار از مسلمانها که برداشت چپه ای از داستانهای قرآن دارند به قوم یهود حسد میورزند یا رشک میبرند که ببین چه قومی پرافتخاری, که این همه پیامبر را خدا از بین این قوم برگزیده.

 در این مسیر سرچپه پشتونها چندین گام از دیگران جلوتر بودند. قبایل پشتون یا اوغان بدلیل بی سوادی و پسمانده گی از اصل و نسب خود هم دور مانده یا بلکل فراموش کردند, وقتی خانهای پشتون متوجه کبودهای فراون نسبت به دیگر ملتهای منطقه شدند, برای جبران کمبودها آغاز کردند به ساختن نسبهای دروغی برای خود. پشتونها تحت تاُثیر برداشتهای چپه از اسلام اصل نسب خود را به یهودی ها چسپاندند. اصل یهودی بودن خود را همه جا تبلیغ کردند و داستانها به هم بافتند. بسیاری از خانهای پشتون از جمله ظاهر خان خود را با افتخار یهودی خوانده اند. این جریان ادامه داشته تا اینکه قضیه اشغال فلسطین توسط یهودی ها پیش آمد. این بود خانها و ملا های پشتون از کرده خود پشیمان شدند شروع کردند به انکار اصل یهودی بودن خود. اما کار از کار گذشته بود. چون عقیده اصل یهودی بودن برای نیمی از قبایل پشتونها یک عقیده عمومی شده بود. این عقیده تا حالا هم به قوت خود باقی است.

 اینکه افرادی با سند مدعی هستند که پشتونها یهودی هستند درست میگویند چون سند دارند. من خودم بارها ازپشتونها شنیدم که میگفتند ما اولاد سلیمان یا موسی هستیم. فکر نکنید این خطای آخر خانهای پشتون بود بلکه آنها خطاهای دیگری هم از این جنس مرتکب شدند.

بعضی دیگر از خانهای پشتون با کمک ملا های بیسواد خود را به عربها چسپاندند. گفتند ما فرزندان بابا خالد هستیم . خالد ابن ولید یکی از سرداران صدر اسلام بود که افتخارات زیادی آفرید. این سردار یک خصوصیت منفی هم داشت آنهم اینکه نبرد را با خشونت بی مورد همراه میکرد, که این خشونت مورد نفرت حضرت عمر فاروق بود. بناّ حضرت عمر بعد از رسیدن به خلافت در نخستین گام خالد را از فرماندهی سپاه اسلام برکنار و خانه نشین کرد. پشتونها تحت تاُثیر فرمانده خالد خود را عرب و فرزندان بابا خالد خواندند.

پسانتر پژوهشگرانی آمدند با دلایل و گواهی های محکم برای دغلکاران قبیله پرست ثابت کردند که امکان ندارد شما عرب باشید. قبل از اسلام هیچ عربی از رود دجله به این طرف زندگی نداشته. هیچ موُرخی چی شرقی و غربی از موجودیت اعراب در این مناطق خبر ندادند. خانها و جعلکاران قبیله پرست وقتی با این مستندات روبرو شدند چند وقتی رو به خاموشی و سکون آوردند. اما نمی شد به این سکوت ادامه داد باید راه چاره ای سنجیده میشد 

 بعد از چند وقت سکوت رو آوردند به یک جعل دیگر تا چارهُ دیگری سنجیده باشند. چون خانها و ملا های بیسواد و قبیله پرست در دروغگوی و فریبکار ی تخصص دارند بناً در دروغ بافی و جعل کار کم نمی آورند.

این بار گفتند ما هم فرزندان بابا خالد هستیم و هم آریایی, به این معنا که بابا خالد اصلا عرب نبوده بلکه پشتون بوده است. باز شروع کردند به داستان سرای و دروغ پردازی در باره بابا خالد پشتون و صحابی رسول الله. وقتی دیدند خودشان عرب نمی شوند در نتیجه خالد ابن ولید سردارعرب را پشتون ساختند. این عقیده رایج در بین نیمی از قبایل پشتون است که ما اولاد بابا خالد پشتون هستیم. این کار خطای است که خود خان های قبیله پرست جا خوش کرده در بین پشتونها با کمک ملا های بیسواد خود انجام داده اند. اگر کسانی به جعل خود شان استناد کند مقصر خود خانهای پشتون هستند. اینجا من بیاد آیه شریفه قرآن کریم می افتم که می فرماید: ومکرو و مکرالله والله خیر الماکرین .

دقیقا خدا اینها را به مکر خودشان گرفتار کرده است. امیدوارم اگر مسلمان هستند و به اسلام اعتقاد دارند از خدا بترسند و توبه کنند به امید اینکه خدا آنها را ببخشد. وگرنه همچنان مورد لعن و غضب خدا خواهند بود.

این مسائل یک نکته را ثابت میسازد که خانها , سرداران و ملاهای جا خوش کرده در بین قبایل پشتون ۹۹% به جز دروغ , نیرنگ , فریب و جنایت به چیزی دیگری نمی اندیشند. از این رهگذر متاسفانه تنها چیزی که نصیب مردم غریب پشتون شده سیه روزی بود و بس. بر مردمان عادی پشتون است که از این خانها و سرداران مکار و خانمان برانداز دست بردارند.

 اما جریان قبایل گمشده یهودی

یهودی ها عقیده دارند ده قبیله از قبایل یهودی در همان مهاجرت بزرگ از مصر بسوی فلسطین و صحرای سینا به راه شان بسوی شرق ادامه دادند. دیگر کسی آنها را ندیده است. اگر اصل گمشدن قبایل یهودی درست باشد, امکان دارد از همان جا حتی به اروپا, آسیای مرکزی, صحراهای عربستان سعودی و یا هند رفته باشند. امکان دارد خود یهودی ها این داستان را جعل کرده باشند تا به این وسیله به تحکیم موقیعت خطرناک خود پرداخت باشند.

شاید این پرسش نزد بعضی دوستان پیدا شود, که چرا یهودی ها دست جعل تاریخی ده قبیله گم شده بزنند؟ باید به آگاهی دوستان برسانم فعلا طبق آئین یهود دیگر مردم دنیا نمی توانند به آئین یهود بپیوندند. طبق آئین یهودی کسی می تواند یهودی باشد که تبارش یهودی بوده باشد. همین امر باعث شده دین یهودی گسترش پیدا نکند. گسترش نکردن آئین یهود باعث کندی رشد آنها شده است. این وضعیت دولت یهود را با کمبود سرباز و جنگجو روبرو کرده است.

 بر همین اساس جعل داستان ده قبیله گم شده یهودی همیشه بدنبال نیروی جنگجو هستند تا با عنوان قبایل گم شده یهود به خود شان جذب کنند. اگر در جای از دنیا مردمی یا قومی را مطابق با خواست خود ببیند آنها را بانام قبایل گم شده یهود بخود جذب میکنند. تا هم جبران نیری جنگجوی را کرده باشند هم با اعتراض خاخام های تندرو روبرو نشوند. با این وضعیت حتماً از انیکه پشتونها خود را یهودی میخوانند خبر شده اند و برای اطمینان خاطر پیدا کردن جاسوسها یا پژوهشگرانی را به منطقه روان کردند تا مطمئن شوند که این موضوع درست است یا نه . نتیجه این پژوهش ها همان فیلمی است که فعلا در انترنت پخش شده است. در این فیلم با مردمان پشتون یا اوغان گفتگو میشود که آنها از اصل یهودی بودن خود با افتخار یاد میکنند , که پدران چنین میگفتند و چنان میگفتند. مثل فارسی دری است که میگوید “چاه کن همیشه در تهی چاه است” دروغی را که خانهای پشتون با کمک ملاهای نادان از روی پستی ساختند تا برای خود پیشینه بلند بالا بسازند حالا تبدیل به لقمه گلو گیری شده است. حالا این لقمه را نمی توانند تف کنند یا قورت دهند. اگر بگذارند در جای خود باشد تبیعطا خفه خواهند شد.

 اگر انکار کنند باید بگویند مردم عام پشتون دروغ میگویند. آن کتابهای تاریخ ما جعلی بود و ما قبلا دروغ گفته بودیم. که هیج یک از این جعلکاران نه شجاعت و نه وجدان این را دارد که بیاید به جعل خود اعتراف کند.

اگر قبول کنند که یهودی هستند پس تکلیف این همه دروغهای که هم به پشتونها و دیگر اقوام گفتند چی میشود؟

ضمن اینکه با قبول یهودی بودن باید از تمام زیاده خواهی ها و دست اندازی ها بحقوق دیگر اقوام دست بردارند, که این کار برای خانها و سرداران پشتون بسیار سخت است.

اگر چٌپ و خاموش باشند بمعنای قبول یهودی بودن تلقی خواهد شد. اگر چنین شود باز هم برای شان تبعات منفی دارد. البته دلایلی دیگر هم هست مبنی بر اینکه چرا خانها و سرداران پشتون خود را از نژاد آریایی نمی دانستند؟ و چرا خود را یک روز به عربها و روزی دیگر خود را به یهودی ها میچسپاندند؟ این دلایل بیشتر را من در یک مقاله دیگر برای شما بازگو خواهم کرد.

 در این پژوهشها سهیونیستها دریافتند پشتونها خود شان میگویند ما یهودی هستیم. همچنین دریافتند خانها و سرداران پشتون در خودرای و بی منطقی در دنیا بی همتا هستند. همچنین خشونت طلبی در این قوم بحد اعلا رسیده بلقوه میتواند جنگجوهای خوبی برای حفاظت از اسرائیل باشند.اسرائیلیها دریافتند قومی که دنبالش بودند پشتونها هستند. دولت یهود یک مرکز تحقیقاتی پژوهشی در ممبای هند دایر کرده تا مثلا با نمونه گیری از خون پشتونها تطبیق دی ان آی پشتونها با یهودیها کشف کنند آیا پشتونها یهودی هستند یانه.

 تلویزیون بی بی سی فارسی هم یک گزارش مفصل از هند در این باره داشت. یهودی ها در واقع دنبال پژوهشهای علمی و دانشی نیستند بلکه آنها مشغول یهودی سازی پشتونها هستند. همه کتابهای مذهبی یهودی را به زبان پشتو چاپ و در بین پشتونها پخش میکنند. این جریان را از سالهای ۱۹۷۰ به این طرف شروع کرده اند. بسیاری معتقد هستند تعداد زیاد از پشتونها یهودی شده و به اسرائیل انتقال داده شده است. نویسنده دانا و توانای افغانستانی آقای بشیر احمد انصاری یک مقاله مفصل در باره یهودی کردن پشتونها و جذب آنها توسط اسرائیل بزبان عربی نوشته اند. این مقاله در رسانه های کشورهای عربی بسیار مورد توجه واقع شد. برگران این مقاله همراه با واکنش رسانه های عربی به این مقاله در رسانه های انترنتی افغانستان هم منتشر شده که با استقبال بسیار روبرو شد.

اسرائیل از یهودی کردن قبایل پشتون دو نشانه را دنبال میکند.

۱ – از خشونت و جاه طلبی خانها , سرداران و ملاهای پشتون برای حفاظت از اسرائیل استفاده میکند.

۲ – از باقی پشتونهای یهودی شده در منطقه یک کانون بحران در دل آسیا درست میکند. یعنی اگر موفق شوند نیمی از پشتونها را یهودی کنند میتوانند با تجهیز و دادن پول آنها را علیه کشورها و ملتهای منطقه استفاده کنند.

 برای همه آگاهی و دانای میخواهم که خوشبختی در دانای و توانای است.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا