انتخابات

انتخابات دور دوم ولسی جرگه، بازگشت به جنگ و ستیز

fraud-afghanistan

 

به دلیل نبود توافق نظر میان رئیس جمهور، جمهوری اسلامی افغانستان و کمسیون برگزاری انتخابات بخاطر آرای بدست آمده از صندوق ها و کشورهای تمویل کننده انتخابات دور دوم ولسی جرگه ومخالفین سیاسی نظامی حکومت، دراین روزها بحث وگفتگو های داغ و زد وبند ها در ارتباط با خلاء قدرت پارلمانی ونبود یک نهاد قدرتمند بعد از پایان کار ولسی جرگه موجود  تا فیصله نهائی سوال های جدی وجود دارد که بدون پاسخ ماندن این سوالات میتوان عوض بحران زدائی به طرف بحران فضائی خواهیم رفت.

انتخابات درافغانستان مانند حاکمیت ودولت نوپایش چیزیست نو وتا حدودی برای اکثریت به اتفاق مردم که از سواد محروم اند ، نا آشنا به نظر می رسد ، انتخاباتی که دوره اول آن اگرچه مردم کشور با آن نا آشنا بودند، با دلگرمی تمام وعلاقه وافر مردم وحضور بی د لیل آن ها برگزار شد ومردم افغانستان احساس کردند که پس از سالهای دراز جنگ وخونریزی ، توانستند نفسی راحت کشیده وگامی به سوی دموکراسی بنهند . و نماینده های خود را انتخاب کنند و مانند انتخابات دور دوم در آن وقت عدم شفافیت و سرو صدا ها کمتر وجود داشت

همانگونه که گفته شد انتخابات درکشور ما نو وقابل قدر توسط مردم بود ، به همین میزان دموکراسی نیز نو وکاملاً تازه به نظر می رسید ، آنچه که درکشور های دیگر مخصوصاً ممالک اروپایی که عمری دراز از آن سپری شده است . پذیرش واستقبال از دموکراسی درافغانستان به حد سریع وبی وقفه بود که شاید درهیچ جای دنیا به این پیمانه از آن استقبال نشده بود ، اما فهم ودرک دموکراسی به معنای درست آن دراین کشور بسیارضعیف ودرسطح سواد عامه مردم بود ، آنچه که منشاء بروز مشکلات مردم حساب می شود. به این دلیل نبود دموکراسی درکشوربه نظر اکثریت مردم ، به بیداد ودیکتاتوری وجنایت تشبیه شد وحضور آن را اکثریت بهانه برای  ایجاد خواسته هاومقاصد خلاف ایده وعقاید مردم ساختند.

با این وضعیت ، تعبیر مخالف دموکراسی از آنچه که درکشور یافت می شود ، ظهور استبداد ، دیکتاتوری وناهمگونی های ا جتماعی همراه با خشونت علیه اقلیت ها ومخصوصاً زنان به حساب می آید ، خشونتی که یک پایش به دموکراسی گره خورده وپای دیگر آن به افراط گرایی ، جمود گرایی وتنگ نظری اجتماعی . براین اساس زمانی که مردمان یک کشور درمیان دو پدیده جدید وقدیم آرد می شود ودرزمانی که دموکراسی خلاف جنگ تعبیر می گردد وجنگ وخشونت دربرابر دموکراسی ، احساس نبود یک حاکمیت درکشور به مثابه افغانستان حتی برای یک دوره کوتاه چه عوامل ودستاوردهایی را به همراه خواهد داشت ؟ واضح است که پیشامد خلاء قدرت پارلمانی که یک نهاد قانون گزاری است درکشور حتی به مدت بسیار کوتاه آن ، موازنه سیاسی واجتماعی دراین سرزمین را وارونه خواهد کرد ودراین صورت بیم آن می رود که بازهم افغانستان سرزمینی باشد برای آزمایش های سلاحهای جدیدی که اکنون حتی توسط کشورهای همسایه نیز تولید وبه فروش می رسد گذشته از آن که اکنون روسیه نیز قصد دوباره بازگشت به صحنه های سیاسی ورقابتی با امریکا را در ذهن می پروراند ایران وپاکستان نیز همان کمر بسته های بوده وهستند که در کمین نشسته اند از انتخابات گرفته تا اخلال امنیت پول های وافر رشوت میدهند مزدور میگیرند وبحران آفرینی میکنند در چنین شرایطِ

بنابراین آنچه که بسیار مهم به نظر می رسد ، درایت ودرک سیاسی افغانهاست تا دیگر فرصت بازگشت در روی آوری به جنگ وصلح ودموکراسی به معنای افراط وتفریط آن را مهیا نسازند .از نظر من بر گزاری انتخابات ولسی جرگه وشفافیت آن مهم تر از آن بود که در کشور ما برنده آن کیست؟ بلکه یک ضرورت بدون چون وچرا پندشته میشد اگر پارلمانِِ که در تقلب و تزویر همراه با فساد روی کار آمده باشد دولت مانند مرغیست که بال نداشته باشد.

نقش بر گزاری انتخابات اگر شفاف صادقانه وعادلانه میبود به مثابه پیروزی مردم افغانستان و جامعه جهانی پنداشته میشد بر عکس به هر عنوانی که انتخابات دور دوم ولسی جرگه غیر شفاف وسوال بر انگیز بر گزار شد در حقیقت اعلان پیروزی طالبان است.در هر انتخابات شفافیت بر گزار شدن ان مهم است و روی صحنه امدن یک اداره بی طرف در چارچوب قانون اساسی کشور به شفافیت انتخابات یاری می رساند. به عقیده من. زیاد توجه صورت میگرفت که نگرفت تا انتخابات پار لمان مطابق به قانون اساسی افغانستان آزاد، شفاف، بدون مداخله و دور از تقلب برگزار میشد افسوس که با عدم درک مسئولین از وضعیت موجود آنچه که ضرورت بود نشد حالا باید درک نمود با انتخابات پر از تقلب که سپری شده بعد از این حاکمیت موجود توان آنرا ندارد که بدون پارلمان پاسخ گو که نماینده گان حقیقی مردم باشند با فشار های ملی و بین المللی دست وپنجه نرم کند بدون تردید رفته، رفته به زانو خواهد افتاد در شرایط موجود رسالت همه ماست تا بکوشیم یک بار دیگر به بهانه این آن قانون اساسی کشور را زیر پا نکنیم. تشویش دارم این تظاهرات و این اعتراضات که علیه تقلب گسترده در انتخابات ولسی جرگه براه انداخته شده خاموش نخواهد ماند. جهت جلو گیری از بحران فضائی که هر روز گسترده تر میشود بهتر است کمیسیون محترم انتخابات مردانه وار با کمی وکاستی ها تخطی ها وتقلب های سازمان یافته از طرف هر مقام ومکان که صورت گرفته افشأ واعتراف کند واز عملکرد های نا درست معذرت خواهی صورت گیرد. در لحظات آخر بکوشند حد اقل بکوشند بالاتر از پنجاه فیصد حق به حقدار برسد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا