خبر و دیدگاه

گزارش «شفافیت بین الملل» یک اشتباه محض است

corruption

 

یکی از مقامات داخل ارگ ریاست جمهوری که نخواست نامش افشاء شود به رسانه ها گفته است که خبر پخش شده ازطرف نهاد «شفافیت بین الملل» برای ما برعلاوه اینکه نگران کننده است بل تکان دهنده نیز میباشد. وی گفت که این نهاد در تازه ترین گزارش خود اعلان نموده که افغانستان یکی از فاسد ترین کشورهای جهان بعد از سومالی و برما میباشد. این مقام ارشد ارگ نشین با صراحت اعلان نمود که دولت های غربی و همچنان نهاد های وابسته این دولت ها در صدد تخریب روند رو به صعود اقتصاد کشور ما اند.

او علاوه نمود که افغانستان بعد از سقوط طالبان و سرازیر شدن پول و نیروهای خارجی دست اورد های بسیار بزرگی را نصیب شده است. افغانستان همیشه خواسته در یکی از بخش ها از خود شایستگی و لیاقت به خرچ دهد و به جهانیان نشان دهد که اگر ما یک کشور صنعتی نیستیم و نمی توانیم موتر، هواپیما و…. بسازیم حد اقل در بخش های دیگر کارهای فوق العاده ای انجام داده ایم. او اشاره نموده که به قول این نهاد افغانستان یکی از کشور های است که در فساد مقام سوم را دارد. که هیچ خردمندی که اندکی عقل داشته باشد این گرازش را یک مضحکه ساختگی غربی دانسته و انرا رد خواهد نمود. این روز ها که ریس جمهور ما از سیاست گذاری های غربی ها انتقاد میکند و میخواهد تمام نیروهای امنیتی خصوصی را منحل کند، آنها به همه دیده درایی به پخش افواهات میزنند. به همین مناسبت شورای عالی دولت، کابینه، شورای ملی, مجلس سنا در یک نشست فوق العاده عنقریت اعلامیه را صادر خواهند نمود و از نهاد شفافیت بین الملل خواسته خواهد شد که اسناد موثق ارایه نماید که به کدام سند و مدرک افغانستان در رده سوم کشور های فاسد جهان قرار گرفته است؟

او همچنان علاوه نمودکه در اخیر اعلامیه این نشست فوق العاده آمده است که توهین و تحقیر کشور و مردم ما به حدی رسیده که یک نهاد نام نهاد به نام شفافیت پا را از گلیم خود دراز نموده و درجه بندی فساد میکند و بی شرمانه کشور عزیز ما را صاحب مقام سوم در فساد میخواند.

به گفته ایشان دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم است که اقامه دعوا نموده و نهاد متذکره را به دادگاه های بین المللی فرا خواند.

او افزود که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عین شفافیت، شواهد و مدارک بسیار زیادی در دست دارد که گفته های این نهاد نام نهاد را رد کند.

جناب شان که از اعلان مقام سوم فساد به کشور سخت ناراحت بودند بٌغض گلوی شان را میفشرد و اشک در چشمانش حلقه زده بود معلوم میشد که خیلی ناراحت است و وجدانش اجازه نمی دهد که دقیقه ای سکوت کند و یا خاموش باشد.

او گفت که جناب ریس جمهور دستور داده است که این چنین نهاد های شرارت پیشه دروغگو را که باعث بدنامی کشور ما میشود باید هرچه زود تر به داد شان رسیده شود.

او همچنان اشاره ای به گزارشات قبلی بعضی از نهاد های دیگر خارجی نمود که سال های قبل نیز همچو گزارش ها را پخش کرده بودند و افغانستان را دومین کشور فاسد دنیا بعد از سومالیا معرفی کرده بودند. او افزود که در آن زمان ما (دولت جمهوری اسلامی افغانستان ) نگران این گزارش نبودیم. اما امسال این گزارش به هیچ وجه قابل قبول دولت ما نیست.

ایشان افزودند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان سعی و تلاش بسیار زیادی را بخرچ دادند که که ازاین بهتر در جامعه جهانی مطرح باشند.

ایشان در اخیر افزودند که ما از نهاد محترم و سازمال ملل متحد میخواهیم که براساس واقعیت ها گزارش ترتیب دهند نه اطلاعات جعلی و بی اساس.

ایشان افزودند که اطلاعات واقعی آنست که ما با توجه به سرازیر شدن ملیارد ها دالر درکشور، و زرع ملیون ها تن تریاک، تشکیل سازمان ها و تشکیلات بسیار قوی که در نوع خود در سطح جهان بی نظیر است چگونه ممکن است مقام سوم را داشته باشیم؟ ما که در بخش های فساد ادرای فساد مالی، مافیای زمین، مافیای اقتصادی، مافیای پول, مافیای مواد مخدر,مافیای تروریزم، مافیای فاشیزم و دها مافیای دیگر سرامد همه مردم جهان و کشور های جهان استیم چگونه ممکن است که در رده سوم کشور های فاسد دنیا باشیم؟ آیا این توهین به دولت مانیست ؟ کدام عقل سلیم می پذیرد که افغانستان با درنظر داشت این همه عوامل، سایل و اسباب فساد در رده سوم جهان باشد. آیا در کشور های سومالیا و برما به این مقدار دالر و این مقدار تریاک تولید شده است ؟ آیا به این تعداد سازمان های مافیایی در این دوکشور که از ما پیشی گرفته اند وجود دارد؟

کدام عقل سلیم قبول میکند که ملیارد ها دالر دراین کشور ها سرازیر شده است؟ آیا شما رسانه های محترم داخلی سراغ دارید که این مقدار پول در کدام کشور در طی یک قرن اخیربه مصرف رسیده باشد؟

با توجه به ارقام پول، مقدار همکاری ها و تشکیلات مافیایی, خیلی درد آور و تکان دهنده خواهد بود که در مقام سوم جاداشته باشیم. من واقعا متاسف ام که چرا این غربی ها بر اساس مدارک و اسناد درست درجه بندی نمی کنند. کشور ما الحمدالله با درایت شخص ریس جمهور, کمک نیروهای بین المللی صاحب تشکیلات بسیار معتبر مافیایی شده است که نظیر آن در هیچ یک از کشور های جهان منجمله سومالی و برما دیده نشده است. امروز بخشی از مافیای زمین سخت مصروف ساختن شهرک ها در داخل و قصرها, هوتل ها در دٌوبی اند. اگر خداوند خواسته باشد این ساختن شهرک ها در دٌوبی نیز مد نظر است. واقعا تاسف برانگیز است که یا شواهد و مدارک این نهاد خیلی ضعیف است و یا نا آگاهانه اقدام به توهین دولت ما میکنند.

من فقط به طور نمونه میخواهم بیان کنم . ببینید محترم داود زی ریس دفتر محترم ریس جمهو رکه نه وزیر است نه سفیر و نه کدام کاره دیگر فقط ریس دفتر مقام است. پنج باب اپارتمان بسیار مجلل در دٌوبی دارند، سه آپارتمان در آمریکا دارند، وچندین شهرک در داخل کشور وبه طور دقیق نمی دانم که چه مقدار دالر و یور به بانک های خارجی دارند. پول های آقای احمدی نژاد فقط میان کرزی صاحب و داود زی صاحب تقسیم میشد و بس. باز هم همین رسانه های غربی افشاءسازی کردند و آوازه و دروازه را به راه اندختند که کم بود میان ریس جمهور و دوتن از معاونین شان که از این خریطه های یورو غافل بودند نزاعی برخیزد. بعد از این اعلان که احمدی نژاد به طور مخفیانه به ریس دفتر محترم کرزی صاحب پول داده است و او هم مخفیانه آن پول ها دو تفسیم نموده وحتی دو معاون را که در اطراف ریس صاحب جمهور غٌمبٌر میزنند به اندازه دو توت ارزش نداده است سرو صدا های برپاشد. بعد ازاین گزارش کشمکش و بگو مگوی شدیدی میان کرزی صاحب و دو معاون شان در دهلیز های ارگ صورت گرفت و گزارش های هم در نزد من (مقام ارشد ارگ) است که جناب مارشال و جناب خلیلی صاحب نزد آقای کرزی رفته و او« نا جوان» و «ناخرابات» خطاب نموده اند که پاس هم پیمانی را فروگذاشته و پنچ انگشت را به دهان برده است. یادم نرود که قبل از گفتگو های تند این دو معاون با جناب کرزی صاحب معاون پیشین شان آقای احمد ضیا نیز تیلفونی همرای کرزی صاحب تماس گرفته و او را متهم به« دریا نوشی» نموده اند.

با وجود این همه کشمکش ها الحمدالله با نشست اضطراری شخص ریس جمهور و معاونین محترم شان معضله حل شد و حق این دو معاون که به حساب کرزی صاحب و داود زی صاحب ریخته شده بود به حساب دو معاون انتقال یافت.  دولت های غربی میخواهند با این طرفند های خود در درون ارگ شکاف میان ریس جمهور و معاونین شان ایجاد نمانید ولی غافل از اینکه در تقسیم پول میان ایشان تفرقه ایجاد نمی شود.بلکه مسایل کوچکی مانند حاکمیت ملی, حقوق شهروندان, امنیت مردم, دولت سازی, و نظام سازی,قانونگرای است که باعث بروز نفاق میشود و افغان ها را از هم دور میسازد.

من(مقام ارشد ارگ) متیقن استم که ریس دفترشخص اول سومالیا و برمه در خانه های کرایی زندگی میکنند دٌوبی را شنیده اما به چشم هم ندیده اند.شهرک سازی، قصرسازی، مافیاپروری نه در فرهنگ سومالیا است و نه درفرهنگ کشور نظامی برما.

شکل فساد در کشورما کاملا متفاوت با کشور های مانند سومالیا و برما است. ریزش پول رشوت که بخشی از فساد است و ثانیا فساد مالی و اداری از در ودیوار ارگ ریاست جمهوری گرفته تا وزارت ها ریاست ها سفارت ها و…مانند باران موسم برسات مناطق هاره درحال باریدن است پس چگونه ممکن است که در مقام سوم فاسد ترین کشور های جهان باشیم؟ در کشور ما از ریس جمهور گرفته یا والی های ولایت از مجراهای مخفی و پنهانی پول بدست می آورند که هرکدام شهرک ها دارند، مستقلانه با کشور های بیرونی معامله میکنند یکی مافیای قدرت را بدست دارد

یکی مافیای زمین است یکی مافیای مواد مخدر است و بسا مفاسد و مافیای دیگر. قدرت والی ها در کشور ما بحدی است اگر ازمقام ولایت عزل شوند به مقام مشاوریت نصب میشوند . این و دها موارد گفته و ناگفته خود تفاوت فاحش میان فساد در کشور های سومالی، برمه و کشور ما را نشان میدهد.

با توجه به شکل فساد و تشکیلات مافیایی بسیار منظم، به نظر حقیر بنده (مقام ارشد ارگ) بسیار بعید است که ما در مقام سوم باشیم. من فکر میکنم که نهاد شفافیت بین الملل باید یک بار تجدید نظرنموده و رده بندی ها را براساس لیاقت دولت ها در ترویج فساد با درنظرداشت تشکیلات مافیایی سبک و سنگین نمایند. اگر معیار گفته های بالا باشد الحق که ما در مقام «نخست» استاده خواهیم شد و حق به حق دار واقعی خواهد رسید و مقامی را که شایسه ماست و طی ده سال برای آن شب و روز مبارزه کرده ایم نصیب خواهیم شد.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا