خبر و دیدگاه

جیب خرچ احمدی نژاد به کرزی «عٌرف» است

karzai_ahmadinejad3

 

چندی قبل رسانه های غربی فاش ساختند که پاره ای از کارمندان ارشد ارگ ریاست جمهوری افغانستان مزد بگیر های سازمان استخباراتی سیاه CIA اند. که در بدل اطلاعات پول دریافت میکنند. آنهانیز افشاء کردند که گروهی ازاین افراد اجیر در مقابل اطلاعات مزد دریافت میکنند و گروهی هم به طوردام دار از سازمان استخبارت آمریکا پول دریافت می نمایند. هنوز افشا نشده که سازمان های استخباراتی انگلیس, فرانسه، جرمنی و… به کدام ارگانهای دولتی پول میدهند و اطلاعات دریافت میکنند.

در این روز ها نیورک تایمز افشاء نمود که ریس دفتر آقای کرزی از ایران پول دریافت می نماید.گرچه این خبر ازطرف سفارت جمهوری اسلامی ایران به شدت رد شد ولی روز بعد ریس جمهور کرزی اعلان کرد که ازکشور همسایه یعنی ایران یورو (واحد پول اروپا) دریافت می نماید .این پول های ایرانی در مصارف ویژه ارگ ریاست جمهوری به مصرف میرسد.

جالب این است که سفارت ایران دادن پول را به شدت رد میکند، اما آقای کرزی اخذ پول را تایید می نماید. به گفته آقای کرزی این پول ها که مقدار آن به ملیون ها یورو در طی تقریبا ده سال میرسد در مصارف ویژه ارگ ریاست جمهوری به مصرف رسیده است.

حال سوال این است که از منظر قانونی و حقوقی و بادر نظرداشت وضیعت کنونی کشور اخذ پول از کشوری مانند ایران که همیشه متهم به دخالت در امورداخلی کشور میباشد چه معنی میتواند داشته باشد؟

اخذ پول به طور مخفیانه از کشور های همسایه نشان میدهد که حتی کرزی هم میتواند در عین دست نشانده بودن از طرف غرب، یک جاسوس تمام عیار برای ایران باشد.

و جالبتر از آن گفته های یک کارشناس است که به گمان قوی غدودی از گاو برایش رسیده که به راحتی و بسیار جالب اظهار نظر می کنند و برای رشوت و پول های مخفیانه توجهی منطقی و قانونی جستجو میکنند. این کارشناس کارکشته که قطع بینی بانو عایشه را بخشی از کلتور و عنعنه صفحات جنوبی کشور معرفی میکرد, این بار دادن پول های مخفیانه جمهوری اسلامی ایران را برای دفتر ریاست جمهوری وشخص آقای کرزی «عٌرف » خواند. پول دادن مخفیانه به دفتر ریس جمهور بدون شفاف بودن مدرک و حساب بانکی آن میتواند عٌرف میان دو کشور باشد.

اگر پول ازمجرا های درست دریافت شود قانونی است و اگر از مجراهای غیرقانونی، مخفیانه و در یک معامله بدست آید آنگاه میشود« عٌرف»!

توجهات این کارشناس برازنده شاید ازکاردانی, حقوق دانی و لیاقت بالای وی باشد و یاهم به اصطلاح عامیانه ما که « یک لنگ شریک است».

چرا این کارشناسان محترم پارا فرارتر از حوزه عقل و خرد نهاده و با بی عقلی تمام حجاب های ستبر بر تعصبات و خرافات قبیلوی خود می افگنند؟ چرا بر تن هرخرافات قبیلوی و جنایات غیر انسانی خود جامه عقلانی میبافند؟

آبروریزی بجای کشیده که ریس جمهور از مجرا های غیر مشروع و دور از انظار شهروندان پول بدست می آورد و کارشناس قبیله گرا بر آن مهر تایید گذاشته و آنرا قانونی و مشروع جلوه میدهند. در قاموس این کارشناس بی عقل عنعنه، کلتورافغانی، و عٌرف جایگاه خاصی دارد. برای پوش هر خیانت، جنایت و آبروریزی از عناصر عنعنه، عٌرف، کلتور و… استفاده میشود.

اگر مکتب به آتش کشیده میشود عنعنه افغانی است. اگر بینی یک بانو قطع میشود کلتور افغانی است.اگر حمله انتحاری علیه مردم صورت میگیرد عمل استشهادی است. اگر ریس جمهور پول غیر قانونی دریافت میکند عٌرف است. معلوم میشود که این کارشناس جمود فکر کارخانه واژه سازی و اصطلاح سازی را بازنموده و برای هر خلاف ورزی، خرافات قبیله ای, جنایت ضد انسانی خود بنام کلتور,عنعنه و عٌرف پوشش میسازد.

اصل مطلب این است که کرزی مربوط به قوم و قبیله خود شان است و برای همین منظور چاره ای ندارند جز توجهی هر جنایت و خیانت به عٌرف، عنعنه و کلتور افغانی. اگر چنین پول های غیرقانونی و مخفی برای مارشال فهیم و یاهم آقای خلیلی که غیر پشتون اند داده میشود در آن صورت نه عنعنه بود نه کلتور افغانی و نه عٌرف کشوری بلکه مارشال فهیم و آقای خلیلی از جمله جاسوسان ایران معرفی میشدند که حاکمیت ملی کشور را به خطر انداخته اند و غلامان حلقه بگوش بیگانه ها و صدها اتهام ناروای دیگر.

گرچه ما نمی خواهیم از کسی دفاع کنیم برای اینکه ممکن است دادن این پول ها مشمول حال تمام مقامات ارشد دولتی باشد ولی نکته اصلی این است که آقای کرزی پشتون است فاشیست های بی فرهنگ برای جیب خرچ های غیر قانونی وی واژه میسازند و آنرا عٌرف میخوانند. برای قطع بینی بانوعایشه اصطلاح میسازند و آنرا عنعنه و کلتور افغانی نام میگذارند برای ترورست و جنایت کار حیثت قایل میشوند و از آن مقاومت ملی میسازند!!.

خیلی شرم آوراست و شاید این بار نخست باشد که یک کشور متهم به مداخله سالهاست برای ریس جمهور ما ملیون ها یورو رشوت بدهد. همه به یاد داریم که آقای کرزی زمانی در یکی ازبیانات خود از موجودیت جاسوس های بیگانه در داخل نظام یاد نمودندولی هرگز این جاسوس ها افشاءنشد .حالا آفتابی شده که تمام ارگ نشینان و کارکنان ارشد نظام وابسته به استخبارات کشورهای همسایه، اروپایی و آمریکایی بوده و در بدل پول برای بیگانه ها اطلاعات تهیه میکند. بادر نظرداشت این رسوای های شرم آور دوباره به گفته های آن کارشناس محترم برگردیم که رشوت، فساد اداری, قاچاق مواد مخدر، بی نظمی، بی عدالتی، بی تعهدی در امورات کاری، و دها خیانت و جنایتی که در این کشور روان است بخشی از عٌرف، عنعنه و کلتور ماست.

این را میگویند پشتون والی! این را میگویند دفاع از حریم قبیله گرایی. چون آقای کرزی مربوط به قوم پشتون است باید هر خیانت، جنایت، رشوت، فساد وی رادر ترازی عٌرف عنعنه و کلتور اوغانی میزان نمود.

میان «عٌرف» و «مداخله» خط باریکی به اندازه پشتون بودن و غیر پشتون بودن کشیده شده است. اگریک پشتون متهم به رشوت و فساد و جاسوسی شود این یک عٌرف است. اگر یک غیر پشتون در مقام ریاست جمهوری و یا پایین تر ازآن متهم به رشوت و اخذ پول ازبیگانه ها و به ویژه ایران شود در آنصورت این شخص ولو اگر ریس جمهور باشد یک جاسوس، یک خایین است و کسی است حاکمیت کشور را زیر سوال برده است و عمل دولت ایران یک مداخله آشکار است.

اینکه چرا مبارزه علیه فساد معنی و مفهومی ندارد برای این است که یک ریس جمهور رشوت خور نمی تواند با فساد مبارزه کند. رشوت بخشی از فساد است . و این غیر ممکن است که ریس جمهور خود رشوت اخذ نماید و علیه فساد مبارزه کند. این به قول معروف تیشه بر ریشه خودی است. مبارزه رشوت خور بافساد بسیار مضحک و خنده آور و محال مطلق است.

ایران هم مداخله میکند و هم به ریس جمهور ما جیب خرچ روان میکند. همیشه میشنیدم که اکثریت فاشیست ها قبیله گرایان برای بدنام سازی چهره هاو نخبگان غیر پشتون تهمت های ناروای جاسوس بودن به دولت ایران را مطرح میکردند و همیشه اقوام غیر پشتون به ویژه هزاره ها و تاجک هارا جاسوس ایران قلمداد میکردند. اکنون آشکار شد که برعلاوه حلقه غلامی پاکستان حلقه غلامی ایران را نیز به گردن اویخته اند. ازمنظر فاشیست های ترورست پرور ایران یک کشور مداخله گراست ایران در بی نظمی های کشور نقش دارد ایران از سران تنظیم های غیر پشتون حمایت می کند و صد ها اتهام دیگر . زمانیکه اخذ پول دوام دار آنهم از مجرا های غیر قانونی به ریس جمهور افشاء میشود و کرزی به ناچار آنرا تایید میکند, بلافاصله دستگاه واژه سازی و اصطلاح سازی فاشیزم فعال میشود و از کتاب قبیله واژه های بنام عٌرف, عنعنه و کلتور بیرون می آید و برتن جنایت و خیانت پوشانده میشود.

کسانیکه سنگ جهاد و مقاومت در مقابل تروریزم را به سینه میکوبند نیز سکوت کرده اند معلوم میشود این سکوت را نخواهند شکست برای اینکه آنها نیز از این کیسه خلیفه مزد دریافت میکنند. دراین میان مردم است که در این معامله گری های جنایت کارانه و خاینانه این تعداد جهادی، غیرجهادی به استقبال مرگ میروند و در بد ترین شرایط زندگی فقط زنده اند نه اینکه زندگی میکند.

 

______

در همین زمینه:

پست ترین عمل توسط کرزی و داود زی

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا