اخبار و گزارشات

حکومت «اقلیت راست» در هالند تشکیل گردید

rechtskabinet

 

بر بنای انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۶ دولت شاهی هالند، حکومت ائتلافی به شرکت حزب فراخوان مسیحی دموکرات (دارای ۴۵ کرسی)، حزب کار ( دارای ۴۳ کرسی) و حزب اتحاد مسیحی (دارای ۶ کرسی)، اقبال تشکیل یافته بود. اما این حکومت قبل ازینکه دوره قانونی خود را بپایان برساند در اثر مخالفت حزب کار مبنی بر عدم دوام وظائف عساکر هالند در افغانستان از هم پاشید و دو حزب دیگر شامل ائتلاف توظیف گردیدند که وظائف عادی و روزمره حکومت را الا ختم دوره انتخابات ثانی، یش ببرند.

در برج جون سال ۲۰۱۰ انتخابات پارلمانی آغاز یافت که در نتیجه احزاب سیاسی شامل مبارزات انتخاباتی هر کدام کرسی هائی را در پارلمان از آن خود کردند.

۱- حزب مردم برای آزادی و دموکراسی VVD (راستگرا) تحت رهبری آقای روت صاحب ۳۱ کرسی؛ 

 ۲- حزب کار PvdA (چپگرا)  تحت رهبری آقای کوهن صاحب ۳۰ کرسی؛

 ۳- حزب برای آزادی PVV (راستگرا) تحت رهبری آقای ولدرز صاحب ۲۴ کرسی؛

۴- حزب مسیحی دموکرات CDA (راستگرا) اکنون تحت رهبری آقای فرهاخن صاحب ۲۱ کرسی؛ 

۵- حزب سوسیالست SP (چپگرا) برهبری آقای رومر صاحب ۱۵ کرسی؛

۶- حزب دی شصت وشش D66 (چپگرا) برهبری آقای پختول صاحب ۱۰ کرسی؛

 ۷- حزب سبز GL (چپگرا) برهبری خانم هلضما صاحب ۱۰ کرسی؛

۸- حزب اتحاد مسیحی CU (راست مائل به چپ) برهبری آقای راوفوت صاحب ۵ کرسی؛

۹- حزب اصلاح شده سیاسی-مسیحی SGP (راست) برهبری آقای ستائ صاحب ۲ کرسی؛

۱۰- حزب برای حیوانات PVDD (چپ) برهبری خانم تیمه صاحب ۲ کرسی؛

۱۱- حزب افتخاربه هالند TON (راست) برهبری خانم ریتافردانک صاحب ۰ کرسی.

 مجلس شورای ملی هالند دارای ۱۵۰ کرسی میباشد. که ازجمله ۸۸ کرسی آن به وکلای مرد و باقی ۶۲ کرسی آن به وکلای زن تعلق گرفته است.

در این انتخابات موضوع مهم مبارزات انتخاباتی را همانا طرح برنامه های صرفه جوئ بخاطر جبران کسر بودجه دولت و شناساای راهای برون رفت از بحران اقتصادی موجود که درمجموع جهان مارا به آشفتگی مواجه ساخته است، تشکیل میداد. مردم هالند با شناختی که از احزاب سیاسی داشتند و با برداشتی که از برنامه های پیشنهادی اخزاب داشتند رای های خودرا به صندوق های احزاب مورد نظر خویش ریختند. شایان تذکر است که در هالند کاندید مستقلی وجود ندارد، طوریکه در کشور ما افغانستان اکثریت مطلق کاندیدان خودرا کاندید مستقل معرفی میدارند. بخاطر اینکه مردم هالند نیک میدانند که پیشبرد موفقانه کار به نفع کشور و مردم فقط از عهده یک تشکیلات منظم و یک سازمان سیاسی میتواند پوره باشد و نه از یک شخص.

سوال ایجاد خواهد شد که در صورتیکه انتخابات در ماه جون پایان یافته بود چرا تا این مدت حزب برنده انتخابات قادر به تشکیل حکومت نگردیده است؟

قبل ازینکه بپاسخ این سوال پرداخته شود بهتر است روی موضع گیری های احزاب سیاسی روشنی انداخته شود. تمام احزاب سیاسی هالند به دو جناح تعلق دارند. جناح راست ویا جناح چپ. اصطلاح چپ و راست در ادبیات سیاسی هالند زیاد بکار برده میشود و مفهوم و معنی آن از زمان پیدایش آن یعنی دوران انقلاب فرانسه(۱۷۹۸) تا اکنون تغیر قابل ملاحظه ای نیافته است. در آن زمان شخصی که در کنارراست رئیس مجلس شورای ملی فرانسه قرار داشت از سیاست های محافظه کارانه طرفداری میکرد و شخصی که در طرف چپ رئیس پارلمان نشسته بود از انقلاب پشتیبانی میکرد. کسانیکه از سیاستهای محافظه کارانه و ارتجاعی طرفداری کردند بنام راستگراها و آنانیکه از سیاستهای انقلابی و مترقی پشتیبانی کردند بنام چپگراها مسما شدند.

حزب مردم برای آزادی و دموکراسی با کسب ۳۱ کرسی پارلمان برنده انتخابات اعلان شد. امابرای تشکیل حکومت ۵۰ فیصدکرسی ها با اضافه یک یعنی ۷۶ کرسی نیاز میباشد بنائا این حزب باید در جستجوی احزاب هم فکر باشد تا بتواند برنامه های خودرا بیدرد سراز پارلمان پاس نموده وعملی سازد. نظر عمومی بر آن بود که حکومت باثبات ائتلافی میتواند ترکیبی از احزاب چپ و راست باشد. حزب کار برهبری آقای کهن خواهان شرکت در ائتلاف بدون شرکت مسیحی دموکرات یعنی خواهان یک ائتلاف بنفش (بانجانی) بود. اما ازآنجائیکه حزب برنده انتخابات یک حزب راستگرا میباشد این گزینه رانپذیرفت و در پی ائتلاف خا لص و ناب راست بر آمد. احزاب راستی ای که بتوانند با حزب برنده ۷۶ کرسی راپوره نمایند عبارت اند از حزب خرت ولدرز( ۲۴ کرسی) و حزب مسیحی دموکرات (۲۱ کرسی). حزب مسیحی دموکرات از ائتلاف با حزب خرت ولدرز بنا بر سیاستهای تبعیض آمیز و ضد اسلامی اش ابا ورزید. جزب خرت ولدرزبنا بر فطرت ضد چپی و تبعیض آمیزش طرفدارآتشین این ائتلاف بود. این احزاب دست راستی روز ها زیر نظر انفارمیتور های مختلف بگفتگو و مذاکره پرداختند. تااینکه به این نتیجه رسیدند که حکومت راست اقلیت باپشتیبانی معنوی حزب خرت ولدرز، تشکیل کردد. خرت ولدرز با امضای موافقت نامه ای که در آن شرایط خودرابالای دو حزب شامل ائتلاف قبولانده بود، متعهد گردید با وجودیکه در حکومت شرکت نمیورزد از طرح های پیشنهادی حکومت راست اقلیت در پارلمان پشتیبانی خواهد کرد.

سیاست اجتماعی و اقتصادی حزب راستگرای برنده انتخابات عبارت میباشد از کمرنگ ساختن نقش وکنترول دولت در امور اقتصادی یعنی آزاد گذاشتن صاحبان شرکتها از هر طریقی که پول بدست آورده میتوانند. براستگراها مهم نمیباشد که فاصله بین دارا و نادار هرقدر زیاد باشد. و راستگرا ها دولت را مکلف نمیدانند که از شهروندان خود غمخواری نمایند. خلص کلام راستگراها در پی تامین و حفظ منافع طبقه اقلیت بالائ جامعه اند.

در مقابل سیاست اجتماعی و اقتصادی احزاب چپ هالند عبارت از دخالت دست دولت با یک تناسب معقول در امور اقتصادی کشور میباشد تا کشور از ثبات لازم برخور دار بوده و قادر شود تا از گهواره تا گور از شهروندان خویش غمخواری نماید. احزاب چپ بخاطر جلو گیری از ازدیاد فاصله میان دارا و نادار جامعه طرفدار وضع مالیات مترقی میباشند. و از برکت احزاب چپ هالند است که در هالند تمام شهروندان از نعمت بیمه اجتماعی برخورداراند. خلاصه کلام احزاب چپ هالند نه تنها از منافع طبقات پائینی بلکه از منافع تمام شهروندان پشتیبانی نموده وخواهان یک جامعه باثبات و سالم اند.

البته احزاب راست وچپ هالند هرکدام برنامه های خاص خودرا دارند وبه همین دلیل است که هرکدام احزاب جداگانه خودرا دارند. دلچسپ اینست که حزب مسیحی دموکرات که خودرا یک حزب راستگرای متمائل بمرکز(میانه رو)معرفی میکند بالای طرحهای صرفه جوای حزب آقای روت انتقاد داشت اما اکنون بازهم با او در ائتلاف شامل میشود. و از طرف دیگر ائتلاف با حزب خرت ولدرز را شدیدا” رد میکرد و امروز با این بینی خمیری که گویا ولدرز در حکومت سهم ندارد باوجود مخالفت شدید یکتعداد(۳۲%) از اعضای برجسته این حزب با او در ائتلاف شامل میشود. اگر به طرحهای صرفه جو ای ولدرز نظر انداخته شود دیده میشود که با طرحهای احزاب چپ تاحدودی نزدیکی دارد. و از طرف دیگر با شنیدن نام چپ حال ولدرز دگرگون میشود. این خود نمایان گر این امر میباشد که آقای ولدرز یک انسان عوام فریب میباشد و در سوئ استفاده از مردم و استعمال مردم مهارت زیادی دارد. موضوع عمده برنامه اوفقط دو چیز است. اول- جلو گیری از اسلا می شدن هالند و دوم- قطع ویا محدود ساختن پذیرش مهاجرین از کشور های اسلامی بخصوص مراکش و ترکیه. اگر خوب دقت شود دیده خواهد شد که هردوی آن در اوضاع و احوال جهان امروز ما هرگز تهدیدی به هالند نمیباشد. مثلا در زمان پیشین هالند برای پیشبرد کارهای ثقیل و فابریکات خویش به نیروی کار ضرورت داشت که این نیازمندی خودرا به اساس پروتوکول از ترکیه و مراکو رفع مینمود. حال دیگر اروپای شرقی نیروهای کار زیادی را در اختیار اروپای غربی قرار میدهد. که این موضوع ولدرز تقریبا حل شده میباشد. موضوع تهدید اسلامیزه شدن هالند هم تقریبا حل شده است. بدلیل اینکه سابق از ترکیه و مراکش نیروهای کار که می آمد همه از قشار کم سواد آن جامعه بودند. ازاینکه دیگر کارگری از آنجا نمی آید بنائا” تهدید دین اسلام هم رفع میباشد. همین اکنون در هالند بیش از ۱۸۰۰ کلیسا خالی بوده که بعضا”بفروش رسانده میشوند تا از عمارات آن استفاده های دیگر صورت گیرد که احتمالا” مساجد هم بعد از دونسل عین وضعیت را بخود خواهند گرفت. پس میبینیم که آقای ولدرز بالای موضوعات تقریبا” حل شده یک ملیون و پنجصد هزار نفر را اغوا نموده و از آنها رای گرفته است. اگر موافقطنامه ای که به امضای رهبران این سه حزب: روت ، ولدرز و فرهاخن رسیده بخوبی دقت شود، دیده میشود که آقای روت رهبر حزب مردم برای آزادی و دموکراسی و آقای فرهاخن رهبر حزب مسیحی دموکرات به دول ولدرز رقصیده اند. این نمیانگر این امر خواهد بود که ولدرز نه تنها یک سیاست مدار زیرک بلکه یک مانیپولیتور قوی نیز از آب بدر آمده است.

از این جهت، این حکومت اقلیت راست با پشتیبانی آقای ولدرز نمیتواند یک حکومت مطلوب و قابل اعتماد باشد.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا