خبر و دیدگاه

افغان کیست؟ افغانستان چیست؟

afghan_afghanistan_flag

 

اگر بتاریخ گذشته وطن خود (خراسان بزرگ و آریانا کهن) مراجعه نمایم، در دوران های نه چندان دور تاریخ وطن ما از افغان و افغانستان نام و آثاری وجود نداشته، بلکه کشور ما به نام خراسان و یا آریانا یاد میشد و مردم همین سر زمین به نام خراسانی و آریائی نامیده میشدند.

در زمان لشکر کشی چنگیز مردم اصلی سرزمین (آریانا و یا خراسان) در مقابل تجاوز چنگیز از میهن خود دفاع نمودند، هجوم چنگزیان از خوارزم تا فرغانه و از فراغانه تا بلخ، تخارستان، بامیان، کابلستان، زابلستان، هرات، اصفهان، شیراز، کرمان وغیره شهر های متمدن خراسان صورت گرفته بود و صورت ر در اثر دفاع مردانه خراسانیان از مرز بوم خود همه خراسانیان نابود گردیدند شهر ها از سکنه خالی گردیده بود.

همان بود که قوم های بیگانه از کوه های سلیمان و دیگر جا ها در شهر های بی سکنه خراسان سرازیر شدند ابتدا به قسم کوچی گری زنده گی داشتند. اما آهسته آهسته متوطن گردیدند. این قوم البته قوم افغان یا افاغنه و یا پتان ها میباشند نظر به گفتار صاحب کتاب تاریخ سلطانی از سرزمین کنعان در اثر فشار بخت نصر کوچیده شده بودند.

در کشور ما این قوم نظر به گفتار اکثر مورخین نا قلینی هستند که از کنعان ابتدا به اطراف یمن بعداً به پتانه هندوستان از آنجا به کوه های غور در اخیر به کوه های سلیمان مسکن گزین شده بودند.

قوم مذکور اکثراً در نظام های محمود غزنوی، مغلهای هندوستان و نادر افشار بحیث مزدوران جنگی ایفای وظیفه مینمودند که دو نفر این ها بنام های احمد شاه درانی و آزاد خان افغان بودند که بحیث قوماندان ملیشه ئی در اردوی نادر افشار ایفای وظیفه مینمودند و بعد از قتل نادر افشار احمد شاه درانی بصورت مرموز توسط یک شخص بی هویت بنام صابر شاه کابلی به پادشاهی انتخاب گردید.

صابر شاه مجزوب بعداً به جرم جاسوسی به انگلیس توسط رنجیت سنگ در شهر لاهور زیر پای فیل گردید و به قتل رسید.

از همان زمان تا فعلاً این قوم به کمک انگلیس در کشور ما به حاکمیت خود ادامه میدهند. امیران دست نشانده قوم افغان عبارت از شاه شجاع، دوست محمد خان، عبدالرحمن خان، نادر خان وغیره میباشد.

قوم مذکور نه تنها در کشور ما اکثریت نمیباشند بلکه در مقابل اقوام بزرگ این سرزمین مانند تاجک ها، هزاره ها یک اقلیت نا چیز هستند. از اینکه در طول چندین دهه در حاکمیت بودند و امکانات در دسترس شان قرار داشت و هم متحدین خارجی شان مانند انگلیس ها و پاکستانی ها قوم مذکور را اکثریت به جهان معرفی نموده و مینمایند.

در حالیکه اگر احصایه حقیقی نفوس کشور ما گرفته شود. قوم افغان ده فیصد، تاجک ها شصت فیصد و هزاره ها بیست فیصد و ده فیصد باقیمانده دیگر اقوام کشور ما را تشکیل میدهد.

اصلاً نام کشور ما خراسان بود و در سال ۱۸۳۸ در یک معائده ننگین بین شاه شجاع فراری، لارکلنتن نائب الحکومه هند بریتانوی و رنجیت سنگ در اثر پیشنهاد لار کلنتن از خراسان به افغانستان تغیر داده شد. البته نام خراسان نام تاریخی و با مفهوم کشور ما بود و از خراسان مردانی مانند ابو مسلم خراسانی، یعقوب لیث، طاهر فوشنجی و دانشمندانی مانند مولانا جلال الدین بلخی، ابن سینا، فارابی، ناصر خسرو، سنائی وغیره وغیره ظهور نموده بودند. انگلیس خواست که ارتباط تاریخی کشور ما را قطع نماید همان بود که یک نام قومی که هیچ گاه به این سر زمین نسبت ندارد بالای کشور خراسانیان ماندند.

اگر سوال شود در طول دو قرن که همین قوم به کمک خارجی ها در این سرزمین حکومت کرده اند چه دست آوردی دارند؟ بجز دهشت افگنی، کشت و قاچاق مواد مخدر و عقب مانده گی فرهنگی در اخیر هم فساد گسترده اداری یک مطلب دیگر را یاد آوری مینمایم. در سال ۱۳۱۵ ظاهر شاه فرمانی صادر نموده و در شماره ۱۲ حوت سال ۱۳۱۵ جریده اصلاح به نشر رسیده بود. در فرمان گفته شده زبان فارسی و زبان افغانی. بعدا چه شد که زبان فارسی دری شد و افغانی پشتو گردید. دیگر اینکه برهان الدین کشککی کتابی را به نام نادر افغان به رشته تحریر در آورده و در هند برتانوی به چاپ رسیده بود. اما بعداً یک جاده در کابل به نام نادر پشتون مسمی گردید. حالا فهمیده نشد که نادر افغان است و یا پشتون فرق بین پشتون و افغان چیست؟

در این اوآخر شخصی در ریاست امنیت مقرر شده است. شخص مذکور از سیاست های فاشیستی گل محمد خان مهمند، هاشم خان، نادر خان، نعیم خان، داود خان از آنها هم بدتر قرار گرفته دستور صادر کرده که در ریاست امنیت هیچ کس به زبان فارسی تحریر و یا اجرات به زبان فارسی کرده نمیتواند.

جناب محترم حتی شما مخالف قانون اساسی که خود متعهد آن هستید عمل نموده اید. و از همه بدتر دموکراسی نام نهاد را هم زیر سوال برده اید.

اگر به جناب فاشیست عصر حاضر گفته شود کاری را که شما پیش گرفته اید. چند دهه قبل فاشیست های خیلی خطرناک همین کار را یعنی نابودی زبان فارسی و فرهنگ فارسی را با کتاب سوزی های وهشتناک آغاز نمودند. اما آن ها با تمام تلاش های شان به فارسی ستیزی دست آوردی نداشتند. شخصیت های فوق البته در فارسی ستیزی از هیتلر الهام گرفته بودند عبارت اند از هاشم جلاد، شاه محمود خان، مجید زابلی، نعیم خان، داود خان، فیض محمد زکریا، گل محمد خان مهمند، حفیظ الله امین وغیره آن ها از فارسی ستیزی دست آوردی نداشتند شما هم بدستور آی – اس – آی پاکستان به فارسی ستیزی شروع کرده اید شما نیز ناکام هستید. فرهنگ فارسی فرهنگ مولانای بزرگ، فردوسی، عطار، سعدی، ناصر خسرو، رازی، خیام، حافظ و صد ها و هزاران دانشمند بزرگ میباشد که به جامعه بشری علم و دانش را تقدیم کرده اند. عمل شما در مقابل فرهنگ بزرگ فارسی بجز روی سیای چیز دیگری نصیب شما نمیشود.

باید گفت :- امریکا که خودرا سردمدار دموکراسی میدانید. از این فارسی ستیزی و عمل ضد دموکراسی به چه دلیل جلوگیری نمیکند. و کسانیکه اندیشه فاشستی و طالبانی دارند و بر ضد دموکراسی عمل مینمایند در مقامات تصمیم گیری رژیم قرار دارند از آن ها باید حساب گیری نماید. در غیر آن دموکراسی امریکائی زیر سوال میرود.

البته مضمون هذا بجواب سخن رانی اشرف غنی در یک مصاحبه تلویزنی و نوشته عبدالباری جهانی فاشیست های دو آتشه در انترنت میباشد !

اگر ما مصونیت داشته باشیم با تمام سران فاشیست اوغان در یک مناظره اشتراک مینمایم و تمام جنایاتی را که در طول دو قرن اخیر در کشور ما کرده اند.

با دلائل و اسناد انکار نا پذیر با منطق و استدلال علمی و تاریخی به اثبات میرسانیم که قوم مذکور نه تنها از این سرزمین نبوده بلکه همیشه وقت آله دست استعمار انگلیس قرار گرفته اند. باید گفت در طول دو قرن گذشته و فعلاً در مقابل جعلیات، دروغ پراگنی، فریب کاری و سخنان دور از واقعیت شان کسی قرار نداشته که ادعای های فاشیستی و قلدری آن ها را جواب علمی و منطقی بدهد مشکل دیگر برای خراسانیان این است که در طول دو قرن گذشته و فعلاً اوغان ها مصونیت کامل دارند هر چه که دل شان خواست میکنند و هر چه از زبان شان بر آمد میگویند.

گاهی خود را اکثریت میگویند و هم گاهی آنقدر غلو مینمیاند که خود را و قوم خود را با فرهنگ ترین مردم جهان قلم داد میکنند.

ای کاش این بی فرهنگ ها اگر دیگر کتاب های تاریخ واقعی کشور ما را و تاریخ منطقه را مطالعه نمیکند فقط جلد دوم مسیر تاریخ مولف شاد روان غبار را مطالعه نمایند. تا از جنایاتی که نادر غدار، هاشم جلاد، داود مستبد و دیگر فاشیست های اوغان نموده با خبر شوند. زیرا زمانیکه جنایات آن ها را انسان مطالعه مینماید موی بر بدن انسان راست میشود.

بطور خلاصه باید گفت :- نادر و نادریان تمام شخصیت های آزادی خواه و ضد انگلیسی را مانند امیر حبیب الله کلکانی و یاران آن، ولی محمد خان دروازی، غلام نبی خان چرخی، انیس، جیلانی خان چرخی، فامیل بسمل به ده و صد ها آزاد مرد این کشور را بدستور باداران انگلیسی شان اعدام های خود سرانه نمودند. تا باداران انگلیسی شان راضی شوند این نمونه ئی از هزاران جنایت سردمداران این قوم است که در طول دو قرن اخیر در کشور ما نموده اند. من بسیار فشرده جواب فاشیست های اوغان را بیان نموده اگر انسان بصورت مکمل جنایات امیران و شاهان دست نشانده اوغان را بیان و هم وابسطه گی آن ها را به انگلیس ها و دیگر خارجی ها بیان نماید البته چندین کتاب را در بر خواهد گرفت. اگر چه کتاب های مانند مسیر تاریخ غبار، پنچ قرن اخیر فرهنگ، سرنشینان کشتی مرگ یا زندانیان قلعه ارگ، نادر شاه چگونه به قتل رسید از عیاری تا امارت و غیره کتاب ها گوشه ئی از جنایات امیران و سران این قوم را دانشمندان گرامی به نشر رسانیده اند اما باید اظهار کرد که از هزاران جنایت صرف یک فیصدی نا چیز آن یاد آوری شده است. امید وار هستم در آینده دانشمندان و پژوهشگران محترم بالای جنایات امیران و شاهان قوم مذکور مفصلاً تحقیقات نمایند. تا نسل فعلی و نسل های آینده از چنایات آن ها آگاهی پیدا نمایند.

به رحمت الله خان نبیل باید گفت شما که فعلاً با چهره و ریش هاشم خانی دستور فارسی ستیزی را به هدایت آی – اس – آی میدهد. به شما گفته شود که زمان نادر غدار، هاشم جلاد، گل محمد خان مهمند، حفیظ الله امین وغیره فاشیست های دو آتشه سپری گردیده است. زمان را غلط گرفته اید. به امید روزی هستیم که کشور خراسانیان از زیر استبداد فاشیست های نجات پیدا کند و به شاهراه ترقی مانند دیگر کشور های جهان گام بر دارد. و از مصیبت دو قرنه اخیر رهائی یابد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا