خبر و دیدگاه

سقوط برگ متال عواقب ناگوار بعدی

nuristan_taliban

 

در حدود یک هفته مردمان مسلمان و با غیرت ولسوالی برگ متال ولایت نورستان در مقابل متجاوزین پاکستانی از خانه و کاشانه خود مردانه  دفاع کردند، ناله و فریاد شان به گوش هر شنونده طنین انداز بود. تقاضای کمک از وزارت خانه های مربوط داشتند اینکه شنیدن یا نه شنیدن  و عمل مثبت  انجام نداده اند مربوط به مسولین امور است، من نه نظامی ام و نه رتبه جنرالی و دگرجنرالی دارم، اما تحلیل که از وضعیت موجود در کشور  و سقوط ولسوالی  برگ متال دارم، نهایت پریشانم ساخت شاید افغان های دیگری نیز با من هم صدا باشند.

ahmad_saidi2سر زمین ما نقاط مختلف آسیب پذیری  دارد که یکی بالای دیگری  تعثیرات منفی بجا می گزارد  تعثیرات ناگوار که از سقوط آن ولسوالی برگ متال  به بعد رخ خواهد داد نهایت کوشنده است دشمن می تواند از این جا و از این مکان  جای پای محکم در بدخشان و نقاط دیگری شمال بیابد آن وقت نا وقت خواهد بود گاهی حیرت زده می شوم که با یک صدو بیست هزار قوت های خارجی اضافه تر از دو صد هزار قوت های داخلی ما یک ولسوالی را از دست چند نفر طالب پاکستانی نجات داده نمی توانیم جای هر گونه سوال است شاید علت اساسی این باشد که نمی دانیم کی چی کاره است تفکیک وظایفه و صلاحیت ها در پرده ابهام است مطابق قانون اساسی کشور الحمدو الله سارنوالی پولیس جنایی محاکم و حتی کمسیون مبارزه با فساد تحت ریاست جناب عثمانی صاحب فعال اند وظایف شان نیز مشخص است اما  چندی قبل طی کنفرانس از زبان جناب آقای اسد الله وفاه شنیدم که فرمودند والی نورستان و قومندان امنیه آن ولا یت در وظیفه غفلت کرده اند  باید مورد تعقیب عدلی قرار گیرند  اینکه سپردن این دو شخص اول نورستان به سارنوالی به صلاحیت آقای وفاه است یا نیست گوش کر و چشم کور میبینند و می شنوند کاری ندارم صلاح مملکت خویش خسرو ان دانند   شاید این حرکت باعث تزلزل تصمیم این دو مقام در مبارزه بخاطر نجات برگ متال نیز شده باشد.

اما بر می گردیم به آشوب آفرینی بخاطر رسیدن به أهداف استراتیژیک:

سیر تحولات نظامی , سیاسی وامنیتی در کشور حکایت از آن دارد که غرب  در تلاش بازی جدید با نتائج جدید در منطقه است.ادامۀ آشوب وجنگ در افغانستان را ناشی از یک تصمیم عمدی وقصدی در اذ هان مجسم میسازد .این تصورازانجا ریشه میگیرد که نیک برنز، مسئول امور مربوط به ایران در وزارت خارجه آمریکا، به یک برنامه تحقیقاتی بی بی سی گفت که شرکت های نفتی در صورت امضای قرارداد با ایران برای توسعه ذخایر نفت و گاز آن کشور ممکن است با جریمه های نقدی و سایر مجازات ها روبرو شوند چنانچه در این روز ها بدون اجازه قرار داد  امضا گردیده و هم یکهفته قبل، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی اظهار داشت کشورش به هیچصورت راضی نیست انتقال گاز از طریق ایران به کشور های هند وپاکستان صورت گیرد وآمریکا آمادۀ تحریم شرکت های است که در پروژۀ انتقال گا ز از ایران سهیم باشند. . در حا لیکه کشور های هند وپاکستان شدیدا به تمدید پاپ لین گاز جهت رفع مشکلات ابتدائی شان نیاز دارند پس  مشکل این کشور هارا از غرب  از کدام رهگذر جبران خواهد کرد ؟.یقینا غرب تلاش  میکند  شرائط را مساعد سازد تا نیاز مندی کشور های آسیای شرقی را از  گاز ترکمنستان  مرفوع سازد که خارج از موضوع برگ متال است اما جنگ های اقتصادی زمینه ساز جنگ های نظامی اند.

اما  به اصطلاح میثاق های صلح آمیز جرگه ملی  مصالحتی که در روز های نزدیک اگر باز به تعقیب نیوفتد  دایر می شود  تا جنگ های افغانستان  که نمونه بارز  آن در این روز ها ولسوالی  برگ متال ولسوالی پسابند و شهرک و تیوره ولایت غور که   به بازی موش وپشک شباهت دارد این گمان وتصور را تقویت می بخشد که آمریکا وانگلیس و بعضی از افغان ها  زمینه های تقویت طالبان را با تحریک إحساسات مردم مساعد میسازند ومیکوشند به نحو از انحاء مردم را در پهلوی طالبان قرار دهند  چنانچه کشتار افراد ملکی کمک نکردن به مردمان که خود دفاع می کنند  زمینه ساز این فرضیه است. وشما شاهد هستید که طالبان چه ظلم و جفا های که نمی کنند و برگ متال  را دوباره مر کز حکومت خود قرار داده من می دانم که دولت با کمک قوت های خارجی بعد از ارایه چندین کنفرانس مطبوعاتی با تلفات کم و بیش ولسوالی برگ متال را پس می گیرد اما در حقیقت حنای بعد از عید گفته می شود و یا آذان پیش از وقت عقیده من این است.

* باز پس گیری یک ولسوالی وسقوط ولسوالی دیگر به منظور تجهیز ومسلح ساختن غیر مسقیم طالبان صورت میگیرد شاید آگاه هانه باشد یا غیر آگاه هانه باز پس گیری یک ولسوالی وسقوط ولسوالی دیگر به مفهوم پیروزی ودست آورد مشابه نیست که اگر دولت یک ولسوالی را از دست داده ولسوالی دیگر را به تصرف خود در آورده است.طالبان با تصرف یک ولسوالی پیروزی زیاد بدست میآورند. سلاح ومهمات , امکانات لوژستیکی ومخابراتی را به مراکز خود انتقال میدهند و در مطبوعات قدرت نمایی می نمایند  در حالیکه بعداً با تلفات  دولت بر مشت خاکستر وخاک تسلط مجدد حاصل مینماید. عدۀ گمان میکنند اگر برگ متال  سقوط کرده  مارجه و ناد علی  هنوز به دست ماست  از تصرف طالبان بیرون شده . نه خیر مسئله چنین نیست ,پیروزی مشابه وبالمثل صورت نگرفته, طالبان تمام امکانات یک ولسوالی را به کوه ها ودره ها انتقال و با تجهیز گروپ تازه از سلاح خود دولت  باز ولسوالی دیگر را تسخیر می نمایند  ,طالبان بعد از تصرف وانتقال سلاح ومهمات  وآتش زدن تعمیر ولسوالی خود شان منطقه را ترک میگویند. این دلاوران اردوی ملی وقوائی حافظ صلح نیست که مجددا بر منطقه غلبه کرده اند , بلکه پالیسی جنگ وگریز طالبان زمینه تصرف مجدد را برای اردوی ملی و قوت های خارجی  مساعد می سازد به باور من   .اگر موافقۀ نیروهای خارجی نباشد طالبان قادر به ادارۀ ولسوالی وحکومت داری درین شرائط نیستند. این آمریکا وانگلیس است که گاهی  موسی قلعه گاهی مارجه و گاهی برگ متال یا خان شین و غورک  را به صفت یک حکومت نمونه طالبان که دران نظم ,امنیت ,تسلط وحاکمیت بر قرار است حفظ نموده اند.

 به نظر من وضیعت موجود  خیلی پیچیده است  در صورت شکست دنیا شاید جغرافیائی افغانستان همچنان در جهان ماندگار باشد وکشور بنام افغانستان با خصوصیت های اختناق, فشار, قتل وکشتار در دوام تاریخ باقی بماند واما اینکه بنام افغانستان مؤفق باشد تردید های جدی وجود دارد. درصورت شکست نیروهای ناتو نمیتوان افغانستان را مؤفق خواند اگر مؤفقیت حاصل شود شاید از طالبان باشد نه افغانستان واگر کسی یا کسانی  مؤفقیت مخالفین دولت را مؤفقیت افغانستان تعبیر می کنند مزدوران بیگانه اند ,این اظهارات بعضی اوقات از گلون عده از مقامات نیز شنیده می شود که  نهایت قابل تأمل است.وانسان میتواند نتجه گیرد که این اشخاص قلبا در قطار کسانی قرار دارند  که در وطیفه تعلل می کنند و شکست نیروهای حافظ صلح در افغانستان را به نام شعار استعمار شکنی وبیگانه ستیزی یک مؤفقیت وغرور می داند.والا پر واضح است که با شکست روند مبارزه علیه طالب والقاعده هیچ مؤفقیت وپیروزی نصیب افغانها نخواهد شد.دنیا شاید نا کام شود اما افغانستان  سعادت وپیروزی ر ا نصیب نمی شود.

درست است که یکی از عوامل دیگری جنگ  همانا بر نامۀ فلم  سازی نیروهای حافظ صلح در افغانستان است.کسانیکه  به جامعه شناسی غربی وارد اند این مسئله بدرستی میدانند که غربی ها به پول وسر مایه بسیار ارزش قائل اند وایشان از هر دقیقه کار خود عائد بدست میآورند و بیکار نشستن را عبث میدانند ,همان است با استفاده از وقت وامکانات دست داشته به  تهیه فلم می پردازند, تا از فروش آن آیندۀ خودرا تضمین ویا لا اقل قسمت از نیاز شرکت های فلم سازی هالیود را با فروش پارچه فلم های مستند که گرفته اند مرفوع سازند ودر بدل آن مبلغ هنگفت بدست آورند. اینها گروپ های زیاد در داخل قطعات نظامی تشکیل داده اند که در ساختا و تکمیل فلم بایدیگر همکاری میکنند واین کار برای شان حیاتی است. وقتی گروپ میخواهد این فلم را تهیه کنند ضرورت است تا سقوط وجود داشته باشد و واپس گیری در کشور عجیب حالت حکم فرما است هر شکست و گریز را تاکتیک قلم داد می کنیم اعتراف و حقیقت آنچه که است بزرگی شمرده می شود.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا