خانه » خبر و دیدگاه » اسماعیل خان، با تآسف زبونانه سهم مجاهدین را ازتوبره قدرت زاغان سماورچی و غاصبان قدرت مردمی گدایی کرد

اسماعیل خان، با تآسف زبونانه سهم مجاهدین را ازتوبره قدرت زاغان سماورچی و غاصبان قدرت مردمی گدایی کرد

karzaiislamelkhan

ما بدون شک با صراحت گویش میتوانیم بیان بداریم که، شکست پاکستانیها، القاعده وطالبان مزدورشان بدست مقاومتگران سر به کف سرزمین خورشید وعقابان بلند پرواز هندوکش وپامیرافتخار بار، روز نجات واستقلال مردم غیور وفرهنگ پرور تمدن آشنای خراسان کبیر وافغانستان امروزی به شمار می آید وهیچ استقلالی را بالاتر از این رهایی از چنگال خون آشام تروریستان رهبری شده وفرهنگ ستیزان خود کش وبیگانه پرور، نمیدانیم. دراین راه صدها فرزند این سرزمین جان دادند وبه قیمت جان شیرین خویش برای ما، شرایط امروزی را هدیه کردند، ما همه مدیون ومرهون فداکاریهای فرزندان پاک اندیش واز خود گذر میهن خویش هستیم وهرگونه آزادی که امروز میسر است، حاصل پیکارومقاومت دلیران واعیاران خراسان (افغانستان امروزی) میباشد. کسی حق ندارد که دست آوردهای جان باختگان این راه را متعلق به کسانی بداند که، مصروف پخت وپز وعیش ونوش درغرب واروپا بودند وشرم بر آن عده مشاوران خرد باخته ریاست مطلق العنان اقای کرزی باد که نا بخردانه، آزادی بیان ودموکراسی نیم بند امروزی را دست آورد رژیم فسق وفساد ودرعین حال فاشیست قبیلوی اقای کرزی جا میزنند!

رزیم سراپا فاسد اقای کرزی برهمگان روشن وهویداست. اگر بیشتر بشگافیم گند این رژیم نه تنها افغانستان را ، بلکه جهان را نیز بد بوی خواهد ساخت، اما خردمندانه اگر پیرامون این رژیم نگریسته شود، تآسف به حال آن کسانیکه خود را مسلمان درجه اول واز همقطاران قهرمان ملی افغانستان ومجاهد میدانند، چگونه از چنین رزیم تا گلو در فساد غرق پشتیبانی میکنند، این اشخاص فردا در قیامت در پیشگاه خداوند دانا چه پاسخ خواهند داشت؟

روح پاک احمد شاه مسعود، مجاهد نستوه ومتعهد هرگز از این همراهان خشنود نخواهد بود واین افراد فرصت طلب ودر پیشگاه مردم مشخص شدند که، پول ومعامله بر سر چوکی نزد اینها مهمتر ازآبرو وخدمت به مردم به حساب می آید؛ طور مثال ، میتوان با دلایل روشنتر به مدعای خویش اشاره کرد:

اسماعیل خان، یک مجاهد ویکی از یاران همسنگر مسعود گران اندیشه بود، با آمدن آقای کرزی ومشاوران غربیش، چه بلای نبود که بر سرش نیاوردند؛ میرویس جوان را نا مردانه به شهادت رساندند وبا توطئه گوناگون از زادگاهش بیرونش کردند ومیخواستند که این مرد خدمتگار هرات باستان را حتی جانش را بگیرند؛ کیها این کارهارا کردند؟ امان الله دزد سرگردنهء سبزوار( شیندند) را برعلیه این مجاهد فداکار تحریک وبر انگیختاندند ومردم هرات را دچار نا امنی ساختند وبازسازی را متوقف، امروز ما دیدیم که، با بی شیمگی ورمق باختگی این مجاهد نامدار، در پهلوی کسیکه تا گلو بدنام فساد اداری وقاچاق بنگ وتریاک وهیروین چرس است، نمودار گشت ودر بین هزاران فرزند با فرهنگ هرات ، از کسی اعلان حمایت کرد که مایه ی شرمساری است ؛ تمام فداکاریها وخدمتگزاریهایش را زیر سوال قرار داد. آقای اسماعیل خان ! شمارا به روزه ایکه در دهن دارید سوگند که این حمایت را در بدل کدام مایه وچوکی چند روزه کرده اید؟ آیا سزاوار حمایت شما است؟ یا اینکه ما همیشه بایست که گدای سهم مردم ویا مجاهد جان بکف از کسانی باشیم که مانند باد آورده شده اند وبر شانه ما بار کرده شده اند؟ وجدانآ انسان باید خجالت بکشد!

گدایی میکند سهم مجاهد را زکرزی خان

چنین است همت از خود فراموشان بی احسان

آقای کرزی در زیر سایه ای فرزندان مبارز این سرزمین به قدرت آورده شد وامروز این فرزندان سهم خویش را با بی همتی از این مزدور مزدوران طلب میدارند، استاد محقق در بدل چند چوکی بی اعتبار ووعده های خام دروغین اقای کرزی بدون اندیشه تسلیم گردید وتوجه به حال بندهای اساسنامه حزبش هم نکرد، کورکورانه در پای معاهده فریب ونیرنگ اقای کرزی امضا کرد ومردمش را به بهانه اینکه فلان ولسوالی ولایت میشود واقای کرزی وعده خدمت داده است، میفریبد تا چوکی چند روزه ای در این دستگاه فساد مزاج میسرش گردد؛ ولی خوشبختانه مردم افغانستان وبه ویژه هزاره های غیور وبا درک خردمندانه میدانند که، چه باید بکنند. فریب معامله گران وچوکی پرستان را نخواهند خورد ونزد این مردم با شهامت، تغیر در سیستم اهمیت دارد، نه گدایی چند چوکی که از پارلمان رای نگیرد. مردم میخواهند که، در تعین سرنوشت خویش سهم داشته باشند، استاندار، بخشدار وشهردار خویش را خود وبا اراده خود برگزینند وخود را شریک قدرت احساس نمایند. هرکسی که مخالف این خواست نیکو باشد، با مردم فاصله دارد وهرچه میگوید، دروغی بیش نیست و دروغگو نزد خداوبندگان خدا شرمنده خواهد شد.

قدرت مردم تعین کننده سرنوشت همبودگاه وزندگی بهتر خواهد بود. اینقدرت را این روزها ما ازنا فرمانیهای مدنی اقوام شمال وبه خصوص ازبیکان، تاجیکان وهزاره های شمال بخاطر دوباره آمدن آقای ژنرال دوستم به میهنش، دیدیم وشاهد بودیم.رهبری معامله گر جنبش ملی واسلامی را د راین تظاهرات ندیدیم وهم از زبان آنها نشنیدیم که خواستار برگشت ژنرال دوستم شده باشند. از این حرکات مردم وخاموشی رهبری جنبش دیده میشود که در توطئه عودت دوباره اقای دوستم ، رهبری معامله گر جنبش ملی دست دارد وهم از زبان متحدش اقای محقق نیز تا اکنون شنیده نشده است که ، تقاضای برگشت دوستم را اشاره کرده باشد، نتیجه میرساند که پشت پرده با اعمال فاشیزم ومشاوران کرزی ویاران به ظاهر دوست اقای دوستم شریک هستند واین توطئه البته سرچشمه اش مذاکرات وپیش شرطهای طالبان و حزب اسلامی است که اقای دوستم را به چنین سرنوشت بکشانند؛ ولی بیخبر ازاین هستند که فرزندان شمال وهمه گوشه های کشور دوستم را  نسبتآ دوست دارند واین دوستم بود که در پهلوی قهرمان ملی وسایر مجاهدین پاک بین وپاک اندیش کشور با سرسختی در برابر پاکستان وطالبان تروریست والقاعده قهقرایی مبارزه کرد ودراین راه کامیاب بدر آمد. دیدیم که با چه توطئه نامردانه علیه دوستم دستهای نامریی کار کردند ودر پشت این همه نامردیها رژیم فاشیستی اقای کرزی قرار داشت وتا اکنون هم قرار دارد. این شیوه های نا مطلوب حکومت کرزی برای طرفداران اقای دوستم پنهان نمانده وحرکات مردمی نشان میدهد که، مردم، خردمندانه تصمیم میگیرند وبا پشتیبانی آگاهانه از اقای دوستم ، روند مبارزه انتخاباتی به گمان اغلب تغیر خواهد خورد ومردم رای خودشان را به صندوق فسق وفساد تحت امر چند نفر خود فروخته معامله گر ، هرگز نخواهند ریخت واز اقای دوستم هم امید این را دارند که، مطابق اساسنامه جنبش وخواست برحق مردم، آنهارا رهنمایی کند واراده ای مردم را با زور وزر فدای معامله دیگران نسازد؛ شرط جنبش تغییر در سرنوشت مردم وحد اقل تقسیم قدرت وگزینش والیها وشهردارها وولسوالها از سوی مردم می باشد، کسی که مخالف این خواست باشد، سزاوار رای مردم خواهد بود؟ این سوال را اقای دوستم بایست پاسخ بدهد !

از مارشال قسیم فهیم نیز لازم است یاد آور شوم ، مارشال بهر صورت نفردوم است واگر از یارانش بریده وبه دستگاه پول وقدرت فساد آور اقای کرزی پیوسته است ، شاید خصلت پول پرستیش وزورگویش اورا به اینجا کشانیده باشد؛ من افسوس به این میخورم که، این افراد در طول مبارزه ایکه در پهلوی قهرمان ملی کرده اند، یک بهره از خرد او هم نبرده اند . شاید در جهاد هم از پی غوث سازی نفس گرسنه بوده اند وجهاد را وسیله ای پر سازی جیب وشکم ساخته بودند وامروز از روح وروان جان باختگان راه ازادی ومقاومت نیز حیا ندارند وهمه افتخارات جهاد را در پای معامله ریختند وسرافگندیده از پی قدرت نالان وخروشانند؛

مسعود بزرگ ! یکبار برخیز ویارانت را ببین ، که در بند چه یاوه گراییها ومعامله ومهملات گیرمانده اند. کجکول بدست واز اقای کرزی سهم گدایی میکنند وبالای همه قواعد وشگردهای اندیشمندانه شما ومردم خویش پای بی اعتنایی نهاده اند وباز اب را در جوی کسانیکه با تفکر قرون وسطی، مردم وفرهنگ مارا در تنگنا قرار داده اند، میریزند ونامش را وحدت ملی نهاده اند؛ قوماندان جرات هم از کرزی پشتیبانی کرد؛ اینها کسانی هستند که باید از کرزی پشتیبانی کنند. ایمان وباور اینها قدرت فساد آور وپول وزور است. تاریخ وایام زورگویان کم رنگ شده است واینها صف خویش را در پهلوی اقای کرزی یافته اند، زاغ با زاغ هم پرواز است وشاهین با شاهین ! ولی دراینجا همت فرزندان راستین پنجشیر را خدشه دار ساخته اند واز دور بنام مردم پنجشیر معامله بر پا کرده اند واین دلالان سرچوک توان رفتن به پنجشیر را ندارند که صدای خویش را از مرکز مقاومت آزادی خواهانه بکشند وپاسخ مردم غیور پنجشیر را بشنوند. شما از آزادگی مسعود قهرمان بشرمید وهمت آن فرزند خداپرست ومجاهد را بیاد بیاورید که میگفت: زندگی در زیرطعن بیگانه بدتر از مرگ است ویکروز آزاده زیستن بهایش را دنیا ندارد، ایا شما چنین هستید؟ از کجای اقای کرزی خوشتان آمده است؟ از فساد تا گلو، از قاچاق وبدنامی بین المللی اش ، از برادران خوشنامش ، از مشاوران خلقی واوغان ملتیش ، از سیستم پوسیده ای توتالیتر وفاشیستی وقبیلویش ، از دروغهای هویدا وهمیشگیش ؟ در همه بدنامیهای اقای کرزی شما هم شریک خواهید بود وروزتان را پس از پیروزی آقای کرزی خواهیم دید که بکجا کشانیده خواهید شد.

من آنم که در پای خوکان نریزم

مراین قیمتی در لفظ دری را

این مرد روزگار را دربارهای با شآن وشوکت آنروزگار، بدربار فساد آگندشان دعوت کردند، اما در پاسخ دعوتشان ، سرود بالا را فرستاد وتبعید را هزاربار برتر از مدیحه سرایی دربار دانست وزیر بار دونان هرگز نرفت. نامش بعد از هزار وصد سال زنده است وتا همت وخرد دراین دنیا هست ف نام این فرزندان خراسان نا پدید نخواهند گشت ومبارزه ازادمنشانه و فروغنده ای مسعود نیکو نام هم تا بر قراری عدالت اجتماعی وحاکمیت مردمی در محراق خاطرات همه  پا برجا خواهد بود وتسلیم طلبی ومعامله گرایی شما، در تاریخ فرهنگ ما جایگاه سیاه ورمق باختگی را دارا خواهد بود.

آزادگان همیشه بمانند بر قرار

بر پیکر زمین ودل شاد ماهزار

پاینده آزادی وزنده باد روح توانای همتگرایان خردمند.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com