خبر و دیدگاه

منطق دل

 

 

هـنــوز نـای نیـســـتـان آرزو نـال است

نـوای دل نـه عـربـدۀ قـیـل و قـال است

سکوت راگ سحر را زدل کنید احساس

که پر ز نغمه و آواز تال و تینتال است

دلی که عـشق حقـیـقی در آن زنـد آتـش

هماره پرشرروشـورومستی وحال است

بـیابـیـا که دو دل قـصه هـای نـو دارنـد

اگرچه گیتی گرفتارجنگ وجنجال است

دل ار دعـوت دل را کـنـد ز دل روشن

دگرنه جایی به ابهام و جادو و فال است

سرشت رابطۀ عشق ودوستی درچیست

خلوص و حرمت دل بی ریا و اغفالست

فریب چهرۀ صیاد را مخور ای دوسـت

که دام درپس آهوی پرخط و خال است

بدا که عـشق و هـنر را تجارتی کـردند

مرام سـلطۀ قــدرت ثـروت و مال است

اگر بخشش ولطف وکرم به خروراست

ولی حساب تجارت به انس ومثقال است

خلوص عـشق حقیقی در سیاست نیست

چرا که منطـق دل در کلام ابـدال است

ز اهل مشرب دل درس عشق آمـوزیـد

حـدیث مکتب افـراط درس ابطال است

ز سـرّ عـشـق چه دانـد مـدعی، هیهات

که غرق ظاهر افعال ونقش تمثال است

دلـی که در خـم زلـف سـیه فـتـد در دام

همیشه درطپش وروی موج زلزال است

ســرایـشـی نکـنـد ســاعـتــی دیجـیـتـالی

بـه گـوش دل هـنـوز نغـمـۀ گـریال است

مفیدعـمری که کـوتاه و مخـتصـر باشـد

هزار مرتبه بهتر ز هیچ صد سال است

نهـال تـازه که در بـاغ می زنـد لبـخـنـد

بـرای دادن بار و ثمـر خـوشـحال است

میان پخته و نارس فـرق در عـقل است

درخت پیر اگر میوه هـای آن کال است

حـماســه از دل تاریـــخ ســر کـنـد بـالا

هنوز قصۀ جمشید و رستم و زال است

کـهــن تبـسـم تاریـخ می کــنــد دل شـاد

هماره شعروشعور وطرب برحال است

1/1/2024

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا