خبر و دیدگاه

طا لبان ریشو؛ به کمک طا لبان دریشی پوش بقدرت رسید ند

طا لبان ریشو؛ به کمک طا لبان دریشی پوش حا کم برجمهوریت دروغین ، بقدرت رسید ند ، اما درحکومت داری ، به گونه ی فا جعه باری شکست خورد ند!
ازاین نگاه که با ند طا لبان ،متشکل ازطا لب های دریشی پوش وهتلچی درامریکا وانگلیستان ود یگر کشورهای غربی وطا لب های ریشوی پای دو درکو یته وپشا ور وکمی مدرسه رفته در پا کستان ، هم به قبیله های افغان تعلق دا رند هم نوکران امریکا وانگلیس وپا کستان می با شند. به سخن د یگر ، گروه طا لبان متشکل ازطا لبان دریشی پوش وطا لبان ریشو- تروریست وبی خبر ازدین وسیا ست ، توسط امریکا وانگلیس وپا کستان ، علیه دولت اسلامی مجا هد ین سا خته شده بود ند وعلت سا خته شدن آن ها نا فرمان برداریی مجا هد ین تا جیک ازشبکه ی زیر زمینی -پا کستا نی- امریکا ی- انگلیسی بود. ازنظر سا ختاری ، اطلاعا ت دقیق دارم که درسا ختارتروریستی ی طا لبان ریشو ، افغان ها / پشتون های دوسوی مرز دیورند ،مرزمیان افغا نستان وپا کستان جا سازی شد ند. افغان های قبا یلی که مطلق تا بع آی اِس آی / شبکه ی اطلا عا تی- امنیتی ارتش پا کستان بود ند ومی با شند. ازاین نگاه که پا کستان بعد از وفا ت شوروی ، دروا شنگتن ولندن بی اهمیت شده بود ، نظا می ها وامنیت کاران آن برنا مه ی تروریسم کاری را درافغا نستان با سا ختن گروه طا لبان بنام تطبیق شریعت برای عوام فریبی تیاروراه اندازی کرد ند. همچنان ، ازاین نگاه که امریکا وانگلیس بعد ازکمونیسم ، اسلام را درد سر یا رقیب برای خود فرض کرده بود ند، همکارپا کستان درتروریسم کاریی طا لبا نی برای بد نام کردن اسلام درافغا نستان شد ند ورشد اسلام هرا سی وگروه های محا فظه کاردرغرب هم مشوق یا انگیزه دهنده به آن ها شد.
درشرا یطی که پا کستان به پا یکاه تروریسم پروری وافغا نستان به آزما یشگاه تروریسم طا لبا نی تبد یل شده بود ، اسلام هرا سان غربی وچینی وروسی هم ، برای بد نام کردن اسلام ، همسازتروریسم کا ران پا کستا نی شد ند. ازاین نگاه که 98 در صد اعضای گروه طا لبان توان تلا وت قرآن را ندارند ، بخا طر بیست وهفت سا ل توحش وتروربنام اسلام ، مورد پسند اسلام هرا سان درغرب وشرق وا قع شد ند! طوریکه د یده شد ، پا کستان برای جلب حما یت عربستان ، القاعده را ازعرب های آواره درقلمروخود سا خت ودرکنار طا لبان جا بجا کرد. ازاین نگاه که ، بخا طرحما یت امریکا ازاسرا ئیل و قربا نی کردن فلسطینی ها ، بسیاری جوا نان عرب مخا لف آن می با شند ، شماری ازجوا نان عرب ، به القا عده پیوستند والقا عده هم درکنار طا لبان به نفع برنا مه ی تروریستی پا کستان قرارگرفت یا قراردا ده شد. برای نما یش نوکریی طا لبان به پا کستان ، همین بس است که فرما نده آن ها نصیرالله با بروزیردا خله آن کشور بود وامارت اول طا لبا نی تحمیل شده بر کا بل دراوا یل اکتوبر1996 – اواخرماه سنبله سا ل 1375 خورشیدی را او اداره می کرد وفیض حمید رئیس آی اِس آی درروز ششم ماه سپتا مبر2021- روز شا نزدهم ماه سنبله سا ل 1400 خورشیدی به کا بل آمد وکا بینه ی دوم طا لبان را سا خت. به سخن د یگر، امارت اول طا لبان را وزیر دا خله ی پا کستان وامارت دوم آن ها را فیض حمید فرما نده شبکه ی امنیتی ارتش سا خت واکنون ند یم انجم جا نشین او اداره می کند. یعنی ملا هبت الله امیر امارت طا لبان یا وجود خارجی ندارد یا فرمان بردار مطلق ند یم انجم رئیس شبکه ی امنیتی ارتش پا کستان می با شد.
جا لب این است که ، امارت اول طا لبان را وزیر خارجه پا کستان وهمتا یان عربستا نی وامارا تی او برسمیت شنا ختند ، اما امارت دوم آن ها را خود پا کستان هم جرئت نمی کند که برسمیت بشنا سد. علت عمده ی بی تفا وتی عربستان وامارا ت متحده ی عربی به امارت دوم طا لبان ،سهم نگرفتن ارتش پا کستان به کمک نظا می های آن ها در جنگ یمن علیه هوتی های طرفدار حکومت ملای ایران می با شد. با وردارم که حکومت ملای ایران بنام دروغین دشمنی طا لبان با امریکا ، نگاه مثبت نسبت به آن دارد ، اما ازترس ایرا نی ها در دا خل وخارج ایران ، جرئت برسمیت شنا ختن آن را نمی کند. اعضای دا یم وغیردا یم شورای امنیت سازمان ملل هم برسمیت شنا ختن امارت طا لبان را منوط به سا ختن حکومت فرا گیردر جا معه ی چند قومی افغا نستان ورعا یت حقوق بشر وحکومت قا نون وپا سداری از حقوق زنان وحق تحصیل دختران سا خته اند. هند وچین وروسیه هم که دا رای جمعیت های بزرگ مسلمان می با شند ؛ ازاین پرسمان ابراز نگرا نی کرد ند که افغا نستان زیر اداره ی طا لبان پا یگاه تند روان وتروریستان مذ هبی شود وازمسلمان های آن ها سربازگیری کند. هند که دا رای بیشترین جمعیت مسلمان بعد از اند و نیزیا درجهان اسلام می با شد ، با برگزاریی گردهمای کشورهای منطقه درباره ی افغا نستان بد ون شرکت پا کستان ، نشان داد که اوضاع آن را ریزبینا نه زیر نظر دارد. کشورهای آسیا یی مرکزی هم همسو با هند درمبارزه با تهد ید تروریسم مذ هبی نا شی ازاما رت تروریستی طا لبان / شا خه ی ریشوی ارتش پا کستان می با شند ؛ وجبهه ی مقا و مت ملی- رزمی مخا لف طا لبان در دوسوی هند وکش هم توقع دارد که همسا یه های افغا نستان ما نع تروریسم کاریی پا کستان در آن شوند.
ازاین نگاه که ، هم طا لبان دریشی پو ش هم طا لبان ریشو ، جا سوسان ونوکران پا کستان وهمچنان نوکران امریکا وانگلیس می با شند ؛ بهتراست که همکاریی اولی در رسیدن دومی به قدرت را بررسی همه جا نبه کنم. کمک طا لبان در یشی پوش و سهمدارعمده در جمهوریت ننگین در به قدرت رسیدن طا لبان ریشو- تروریست / شا خه ی ریشوی ارتش پا کستان ، یکی از موضوعات مهم تاریخ نا شاد افغا نستان می با شد. دراین را ستا ، وا قعیت این هست که ، همان گونه که طا لبان در یشی پوش با وجود حضور بلند مد ت نا تو وکمک های هنگف ما لی ونظا می امریکا ود یگر کشورهای غربی وهند ، حکومت کرده نتوا نستند! بد ون شک ، امارت طا لبان به کمک پا کستان دوپه وغرق در فقروفساد ما لی واداری وسیا سی ،حکومت کرده نمی توا ند. این که چرا طا لبان دریشی پوش با وجود حضورنا تو/ بلاک نظا می جهان غرب وکمک های هنگفت ما لی ونظا می اعضای آن به خصوص امریکا ، حکومت کرده نتوا نستند ، برمی گردد به نا دا نی وغارت گری وطمع کاری ونوکریی سه گا نه ی آن ها به سازمان های: اطلا عات مرکزی امریکا وایم آی شش / سازمان جا سوسی بریتا نیا وآی اِس آی / شبکه ی جا سوسی ارتش پا کستان. طرفه اینکه ، طا لبان دریشی پوش بد لیل هم قبیلگی با طا لبان ریشو- تروریست ود شمنی با قوم های غیرافغان که بیشتراز هفتاد در صد نفوس خرا سانِ افغا نستان نا میده شده توسط هند بریتا نیا وروسیه ی تزاری ، درسا ل 1880 ترسای را شکل می دهند ؛ زیر فرمان شبکه ی امنیتی پا کستان ، افغا نستان را به آن ها تحویل وبا بکس های مملو از ده ها میلیون دا لر فرار کرد ند!
جا لب این است که ،در صف طا لبان دریشی پو ش ،چند نفردا نشگاه د یده ی کم دا نش وجود دا شتند وشبکه های جا سوسی امریکا وانگلیس وپا کستان ، آن ها را بدروغ تکنوکرات نا مید ند. تکنوکرا ت های دروغین که با وجود کمک های هنگفت ما لی- نظا می غرب ، حکومت سازی وبازسازی کرده نتوا ستند. بنا برآن ، به صرا حت ، می گو یم که طا لبان ریشو – تروریست هرگز حکومت کرده نمی توا نند. وقتیکه می گو یم که طا لبان ریشو- تروریست حکومت کرده نمی توا نند ، استد لا لم متکی بردومسئله می با شد:
نخست ،به کمک طا لبان دریشی پوش بقدرت رسید ند ؛
دوم ، توان اداری وسیا سی واخلاقی حکومت سا ختن وحکومت کردن را ندارند.
دررا بطه به اصل نخست ، به صرا حت ،می گو یم که طا لب کرزی وطا لب غنی وطا لب خلیلزاد ، آن ها را بقدرت رسا ند ند. بطورنمونه ، طا لب کرزی درآغازورود طا لبان زیرفرمان نصیرالله با بر وزیر دا خله ی پا کستان ، مطا بق نوشته ستیف کول در ص 287 ” جنگ های اشباح ” مبلغ 50 هزار دا لر به آن ها داد.” وقتیکه جورج بوش بنام جنگ علیه تروریسم ، طا لبان ریشو- تروریست والقا عده همکارشان را روا نه ی پا کستان کرد و طا لبان دریشی پوش را درجای آن ها به ارگ کا بل نصب کرد وطا لبان دریشی ازگونه ی غنی را همد ستان او سا خت. طا لب کرزی وطا لبان دریشی پوش همکارش ، به فرمان پرویز کیا نی رئیس شبکه ی امنیتی ارتش پا کستان ، دوباره زمینه سازی وهمکاری برای بازگشت طا لبان ریشو به افغا نستان برای جنگ علیه تا جیک ها کرد ند. طا لب خلیلزاد وطا لب کرزی وطا لب غنی ، پیشتر هم درامریکا وپا کستان ، به نفع طا لبان ریشو – تروریست کارمی کرد ند.
بطورنمونه ،ستیف کول در صفحه های 287 ، جنگ های اشباح ، نوشته است که :” خلیلزاد گفته بود که می خوا هد نیروی ضد طا لبان را ازپشتون ها در پشاور بسازد.” نیروی ضد طا لبان سا ختن خلیلزاد برمی گردد بد شمنی او با تا جیک ها وخد مت گاری به نظا می های پا کستا نی. زیرا که ، تا جیک ها مخا لف سلطه ی پا کستان بر افغا نستان می با شند. پیشترازنیروی ضد طا لبان سا ختن درپشاور ، خلیلزاد ازحا میان اصلی طا لبان درامریکا بود. برای نمونه ، ستیف کول در صفحه های : 338-339 جنگ های اشباح ، نوشته است که : ” خلیلزاد به شورای امنیت ملی امریکا گزارش داده بود که طا لبان بنیاد گرای ضد امریکا ، ما نند ایران ملای نمی با شند وضد شیعه ی ایران هم می با شند. ازاین رو، امریکا با ید ازآن ها حما یت کند. بعد ازآن ، خلیلزاد به شرکت نفتی یونیکا دعوت وجذ ب شد.” شرکت نفتی یونیکا ل ، شرکتی بود که می خوا ست نفت وگازآسیا ی مرکزی را ازطریق افغا نستان به پا کستان وازآنجا به ازطریق دریا به غرب انتقا ل دهد. برنا مه ی که بخا طر تروریسم کاریی طا لبا نی پا کستان درافغا نستان ، ازمیدان بیرون کرده شد.
دررا بطه به اصل دوم ، یا نا توا نی طا لبان درحکومت سا ختن وحکومت کردن برافغا نستان ، نمونه ی بارز، کار نا مه های ضد اسلامی وضد انسا نی آن ها در هشت ماه ودو روز گذ شته می با شد. بطور نمونه ، در هشت ماه ودو روز که ازعمر سیاه وننگین امارت جا هلی- تروریستی- پا کستا نی- وطن فروش طا لبان می گذرد ، غیراز ورود وحشیا نه به خا نه های مردم بنام جمع آوری اسلحه ودر اصل برای قتل وغارت وچپا ول دار وندار آن ها وزن ستیزی وبستن مکتب های دخترا نه وقتل وتروربیشتراز 500 نفرازافراد بارزنهاد های اداری ونظا می وامنیتی حکومت سا بق ، کاری د یگری نکرده اند. کارهای زشت وضد اسلامی که ما هیت طا لبان را به مردم معرفی ونفرت بی پا یان آن ها را برانگیخته است. شا یان یاد آوری می دا نم که ، طا لبان هم غارت گرهم د شمن اسلام هم د شمن مردم افغا نستان می با شند. در باره ی دشمن اسلام بودن طا لبان ، به تذ کر این مسئله بسنده می کنم که ، پولیس های مرد حق ندارند که وارد خا نه های مسلمان ها شوند واززنان ومردان خا نه ها پرسان کنند. وارونه ی آن ، طا لبان جا هل وتروریست با ورود به خا نه های مردم وآذاروازیت آن ها بویژه زن ها ودخترها ، ثا بت کرد ند که دشمن اسلام ومسلمان های افغا نستان می با شند. وقتیکه ورود طا لبان جا هل وتروریست به خا نه های مردم وبی حرمتی به حریم امنیتی زنان را با بسته کردن مکتب های دخترا نه و بیرون کردن زن ها ازمیدان کار وفعا لیت های اجتما عی-فرهنگی- اداری و… جمع کنم ، جز نماد بارز وحشی ومرتد ودشمن اسلام وانسا نیت بودن آن ها نمی با شد.
بنا بر آن ، درپسین بخش مقا له ، قا بل یاد آوری می دا نم که ، طا لبان ریشو- تروریست هم به کمک طا لبان دریشی زیر فرمان آی اِس آی / شبکه ی امنیتی – جا سوسی ارتش پا کستان ،همزمان با حضور سربازان امریکای درمیدان هوای کا بل وفرارطا لب غنی دزد بقدرت رسید ند. بطورنمونه ،طا لب غنی که با دزدی 169 میلیون دا لر از کا بل به ازبکستان وازآنجا به ابوظبی مرکز امارات متحده ی عربی پناه برده بود ، در یک نسشت ، به یک گروه ازتا جران افغان گفت که :” تمام افغا نستان را به ما لک اصلی آن که طا لبان می با شد ،سپردم ( رک به ایران گلوبل : گروه انترنتی فرهنگ گفت وگو، جمعه 3 سپتا مبر2021-دوازدهم سنبله 1400. همین که طا لب غنی وطا لبان دریشی پوش همکاروهمتبارش حکومت کرده نتوا نستند وافغا نستان را به طا لبان ریشو-تروریست همتبار خود ودراصل به پا کستان سپرد ند، در اصل خود را مسخره کرد ند! بنا بر آن ، طا لبان ریشو-تروریست هم حکومت کرده نمی توا نند. به این خا طرکه ، توان حکومت سازی وتا مین امنیت مردم را ندارند. افزون برآن ، طا لبان به قبیله های افغان دوسوی مرزد یورند تعلق دا رند نه با قوم های غیرافغان که بیشتراز70 درصد نفوس خراسانِ افغا نستان نا میده شده توسط استعمارهای کهنه را شکل می دهند. به سخن د یگر، طا لبان هم پا یگاه مردمی ندارند هم کارنا مه ی آن ها دشمنی آشکاربا اسلام ومسلمان ها می با شد. ازاین که 98 درصد اعضای طا لبان توان تلاوت قرآن را ندارند وامیرموهومی ونخست وزیر ووزیران ووا لیان آن ها تنها توان تلاوت قرآن را دارند نه فهم آن را وهمچنان مد عی تطبیق شریعت می با شند، د شمنی آن ها با اسلام چه ازروی جهل چه ازروی تعصب قبیلگی موجه وتا حدی زیادی آشکارمی با شد. بنا برآن ، امارت طا لبان را درحکومت داری شکست خورده ودرخشونت موفق می دا نم. ازاین رو ،معنای خشونت را تبارز ونو شته را پا یان می دهم. در تعریف خشونت ، به لغتنا نه دهخدا ، مشهور ترین واژه نا مه درزبان گهربار فارسی ود یگر لغتنا مه ها می روم. درزمینه ، علی اکبر دهخدا می نویسد:خشونت ازنظر لغوی به معنای خشکی ، تندی وسختی است. در فرهنگ آکسفورد :خشونت به معنای تجاوز،زیان ، آسیب ، شد ت ، تهد ید ، غضب ، بی حر متی کردن ، توهین کردن ، به حریم کسی یا چیزی تجاوزکردن ، وتجا وزوغضب آمده است ؛ همچنان ، عهد شکستن وتخلف کردن را معنا می دهد. درزبان روسی ، خشونت ، درشتی ، غضب ، تندی کردن ، ضد نرمش وآرا مش است. در اصطلاح ، خشونت هرنوع فتار تند یا خشن که به منظورایجاد درد ورنج وآسیب رسا ندن به قربا نی صورت می گیرد را شا مل می شود. بنا برآن ، کارنا مه ی امارت تروریستی طا لبان ، نماد بارز خشونت در افغا نستان می با شد. ازاین نگاه که اسلام در اصل به معنای صلح وآشتی وبرا دری می با شد ، خشونت وامارت خشن طا لبان درآن جای ندارند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا