خبر و دیدگاه

انتخابات درآیینهٔ استراتیژی غرب درافغانستان

در امتداداستراتژی غرب در افغانستان ،مشروعیت‌ بخشیدن سلطۀ استعماری درکشور، پردازش فرآورده های دموکراسی کاذب،تحکیم وتداوم برنامه های راهبردی، وچپاول منابع طبیعی ،بلاخره تعیین مقدرات سیاسی کشوربدست کشورگشایان ،بازهم درامهٔ تکراری وبی مزه ،تحت نام” انتخابات ریاست جمهوری”،درشهر کابل پایتخت افغانستان برای ساده باوران براه افتید.
آمریکاباردیگرمسابقات مهندسی شده انتخاباتی را در یک میدان بزکشی وبا شرکت وسیع چاپ اندازان آزموده شده که قهرمان آن از قبل معلوم است راه اندازی نموده است.
غرب درنظردارد تاباپامال ساختن وجهه اخلاقی وبرخوردگستاخانه به اراده جمعی خلق زخم زده افغانستان ودریک همایش کاذب، عنصر دست نشانده شانرا باردیگر نه ازدرون قلوب خونچکان مردم بل ازمیان “صندوق کمسیون های نامستقل وجعلی انتخابات” بیرون آورده ویک رژیم دست نشانده رابرفراز خاکستر خشم وغضب مردم استقرار بخشیده ودوران مصیبت،اسارت،فقر وآتش وخون را در افغانستان طولانی سازد.
وبگاه گلوبال ریسرچ با اقتباس ازمنابع رسانه های جهانی،جریان انتخابات افغانستان را موردکنکاش قرارداده خاطر نشان میسازد:
“مردم براین باورندکه این رای آنها نیست که موفقیت و یاشکست یک نامزد را تعیین میکند، بلکه این “دست های نامرئی” است که نقش اصلی را برای تصمیم گیری در موردنتایج انتخابات بازی میکنند. بدون مصالحه با دولت وجنایتکاران، یا روابط باکشورهای عضو منطقوی و اعضای ناتو، پیروزی درانتخابات تقریباًغیرممکن است”[۱] کمپاین انتخابات ریاست جمهوری وترکیب” کاندیدان اصلی”وبرگزیده غرب وانتصاب وکلای پارلمانی درانتخابات جعلی اخیر نشان می‌دهد که در گستره قطبی شدن فضای جامعه، استیلاگران، دولت تحت الحمایه وهمپیمانان تاریخی و ارتجاعی آن وتاجران اصلی دین ،قوم وزبان نمی‌گذارند تااین شبستان ظلمتبار به پایان رسیده و خورشید آزادی وعدالت در افغانستان طلوع نماید.آنها، شمع ،روشنی ودادخواهی ودرنهایت بینواترین توده های تکیده افغانستان را به نشانه گرفته ومردم را درقفس فراخ به اسارت درآورده اند.
اتحادارتجاع وامپریالیسم ممیزه اصلی انتخابات موجود را تشکیل نموده و آنهامشترکاًدرخط مقابل سیکولاریسم،ترقی خواهی ،دادخواهی ومردمان آزاد اندیش صف بسته اند.
پیشوایان سازمانهای دین گراوتاجران عوامفریب وآدم فروشان قرن ۲۱ با فروافتیدن نقاب کذب از رخسار شان نشان، دادند که در راستای بقای سیاسی و منافع غارتگرانه وچپاولگرانه شان چگونه وبه سهولت همه “مرز های قرمز شان” را دور زده وبا کاندیدان غرب و دشمنان خودخوانده شان برای اسیر ساختن مردم کنار می آیند.آنها درین بساط به همه خطوط آرمانی شان وداع نموده و پیروان شانرا به صحرای ناامیدی بی‌باکانه رها نمودند.
بارزترین نمودکمپاین انتخابات پارلمانی وپروسه شکل گیری ترکیب انتخابات ریاست جمهوری، اتحادارتجاع وامپریالیسم وصف آرایی واحد در برابرنیروهای روشن ضمیر،ترقیخواه ودادخواه افغانستان وتجدید عهد وپیمان سیاسی برای اسارت مردم وویرانی افغانستان بود.
مزید برفیلترکاری های کمسیون نامستقل انتخابات وگزینش نمایندگان ارتجاع ،پول، زر وزور ،تلخ ترین بخشی همایش انتخابات پارلمانی، عبارت ازفقدان نیروهای ترقیخواه و نبوداتحاداین نیروها در افغانستان وانقطاب شدید این نیروها دریک تابش جاه طلبانه وخود خواهانه بود.
در یک دید انداز ژرف نگرانه ،زمان برای” چپ “در افغانستان توقف نموده است.چپ نتوانسته است تا درسهای تلخ تاریخ را فراگرفته، از تسویه حساب های تاریخی سربیرون آورده وبه نبرد های میان سازمانی وانقطاب سیاسی پایان دهند.
نقش ویرانگرانهٔ رهبران پشت پرده ونیمه راه دراروپا،برای متلاشی
نمودن نهضت ترقی‌خواه وتحمیل انشعابات پیهم بالای احزاب چپ بویژه بعد ازفروپاشی حاکمیت دموکراتیک وپامال ساختن جوانه های مجدد جنبش دادخواه، نهایت بزرگ وجبران ناپذیر است.
بیگمان در انتخابات آینده حمایت چپ از کاندیدای ارتجاع وامپریالیسم لکه سیاهی خواهد که برای همیش برجبین آنهاآذین یافته و رهبران آنها درسمت تلاشهای بیهوده در دایره قدرت های خیالی ودر شرکت در رخداد های فاجعه بار وضد ملی پاسخگوی تاریخ باقی خواهد ماند.
به نظر آگاهان، هرگونه تلاش در راستای مشروعیت بخشیدن انتخابات غیردموکراتیک وغیر قانونی، برای حمایت نمایندگان ومهره های غرب وارتجاع به منزله مشروعیت بخشیدن نظام پوشالی ،به اسارت درآوردن مردم وتداوم اشغال واستعمار در افغانستان وتحکیم پایه های استعماری خواهد بود .
این همیاری های سیاسی، نهضت آزادی و استقلال را به شدت ضربه زده ومسیر آزادی طلبی را مخدوش خواهد ساخت.
وبگاه گلوبال ریسرچ ماهیت انتخابات را در افغانستان مورد بررسی قرار داده اظهارمیدارد”تازمانی که این کشورازاشغال بیرون نشود و از A تا Z تحت کنترل ایالات متحده و ناتو باشد، هیچ انتخابات قانونی نخواهد بود”[۲] یکی از مظاهر روشن دیگر که بطلان انتخابات را به نمایش می‌گذارد،عبارت از تسلط طالبان بر قلمرو هفتاد درصد اراضی کشور،دلسردی مردم از نظام وتحریم انتخابات درافغانستان است.
انتخابات پارلمانی وچشم اندازترکیب وگرایشات در جریان ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری،وحضور فعال ارتجاع سیاه درصحنه آرایی های انتخاباتی، رساترین صدای تاریخ رادر راستای بسیج،اتحاد وهمبستگی نیروهای ملی،ترقیخواه ومیهن پرست وایجاد جبهه بزرگ میهنی در افغانستان به صدادر آورد.هرگونه تعلل برای بسیج واتحاد نیرو های ترقی‌خواه در برههٔ مخاطره آمیز کنونی،محاکمه تاریخی را برای سران احزاب،سازمانها و نیروهای ترقی خواه در برخواهد داشت.
ماهیت دولت برآمده از انتخابات آینده
……………………………………
در پرتو دگردیسی های جهانی ومنطقوی،افول جهانی امپراتوری آمریکا، و حضور پرقدرت رقبای آنکشوردر افغانستان، تحولات نظامی ودگرگونی های میدانی کشور ،دیده میشود که آفتاب اقتدار آمریکا در افغانستان به پایانی ترین مراحل غروب خود رسیده است.
حرف برسر پایان حضور مستقیم آمریکا در افغانستان است،اما آمریکا در تلاش است تابرای تداوم اهداف استراتژیک اش به حفظ پایگاه های نظامی وحضورش در وجود مزدوران جنگی ودولت نیابتی در افغانستان ادامه دهد.
مسلماً در پروسه گفتمان صلح باطالبان،حفظ پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان به دلایل واکنش های شدید منطقوی چندان ممکن بنظر نمی رسد اما امکان حضور آمریکا،توسط یک دولت نیابتی وتبانی های پشت پرده باپاکستان ممکن است. مظاهر چنین تبانی در اکثر رخداد ها وزمینه ها قابل لمس است‌.
به قول آگاهان با توجه به جو موجود سیاسی در کشور و منطقه و گفتمان صلح باطالبان ،احتمالأدرنمایشنامه انتخابات آتی هُمای بخت از فراز کاخ ریاست جمهوری دکترغنی به پرواز آمده وبر فراز وبرشانه های نمایندگان تازه نفس غرب یعنی بریتانیا نشست خواهد کرد.بنظر می‌رسد که کاندیداتوری دکتر غنی درانتخابات ریاست جمهوری آینده به هدف مشروعیت بخشیدن انتخابات وتاسیس دولت دلخواه در نظر گرفته شده است.اینبار او در نقش تاجگذار مامور ساخته شده است.
هیچ گونه تغییرماهیوی و استراتیژیک دردولت آتی بوقوع نخواهد پیوست.دولت بعدی ماموریت ناتمام دولت دکترغنی را در جهت تحقق خواسته‌های غرب ومدریت پروژه های اسلام گرایی به اکمال خواهد رسانید.مجموع دگرگونی هادردولت بعدی در”اسپانسرشیپ” آن بدست یک هم‌پیمان دیگر امریکا تبلورخواهد یافت .
دولت آینده به دلایل نفوذ اعظم وسطح تاثیرگذاری منطقوی پاکستان در میان متحدین منطقه در نخستین قدمه ها،اولویت تداوم گفتمان صلح باطالبان و درنهایت استقراردولت طالبانی را در افغانستان در دستورکارش قرار خواهد داد.
چنین رویکرد به احتمال قوی تحت نظر آی اس آی پاکستان وبا مشارکت کشور های غربی چون آمریکا وبریتانیا ودر توافق با کشور های منطقوی به کرسی خواهد نشست.
گمان میرود که دولت آینده یا بطرز مستقیم در ساختار درونی ودرزیر سایه ترمیم کابینه ویا ایجاد”دولت موقت”مشارکت وسیع وقدرتمندانه طالبان را در بساط اقتدار سیاسی تحت مدیریت « آی آس آی» پاکستان به مثابه اداره گر اصلی نیروی طالبان در کشور مدیریت خواهد کرد.
با توجه به دست پاچگی وشتاب پروسه صلح توسط آمریکا نمیتوان گزینه برپایی دولت موقت وقطع پروسه انتخابات را نادیده انگاشت.پیشرفت در گفتمان صلح با طالبان موضوع برپایی انتخابات وعدم آنرا مشخص خواهد کرد.
پاکستان، باطرح بیرون ساختن پایگاه های نظامی آمریکا از افغانستان ممکن است برای امنیت ومنافع کشور های منطقوی چون روسیه ،چین،ایران وکشور های آسیای میانه بابت امنیت مرز های شان اطمینان خاطر داده وبستر لازم را برای تسلط کامل آن کشور بر جغرافیای سیاسی افغانستان توسط لشکرنیابتی طالبان پدید آورد.
ضرب آهنگ گرایشات سیاسی در اتمسفیر شکل گیری کاندیدای انتخاباتی نشان میدهد،که سران مجاهدین در همرنگی کامل بابرنانه های راهبردی غرب،ماشین استعماری را به چرخش آورده ودر برابر قدمه های طالبان در سکوی اقتدار سیاسی، آماده گل افشانی اند. اینکه چگونگی تسویه حساب طالبان در برابر نیروهای جهادگرا،ثروت دارایی وقصر های طلایی آنهاچه گونه خواهد بود،باید منتظر پاسخ تاریخ بود؛

منابع:

[1]Global research,29 October 2018
A Ridiculed Election Show of US-NATO on the Stage of Afghanistan
By Defend Democracy Press

[2],the same article
……………………………………………………………….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا