خبر و دیدگاه

مقام وزارت مبارک ‌تان ‌باد

سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري ديروز دوازده نامزد وزير را براي کابينه دولت در مجلس نماينده‌گان معرفي کرد. در جمع اين نامزد وزيران آقايان:
1- دگر جنرال طارق شاه بهرامي در سال 1346 در قريه چهار باغ ولسوالي قرعه‌يي ولايت لغمان تولد گرديده، تعليمات ابتدائيه را در مکتب ابتداييه چهارباغ ولايت لغمان وتعليمات بکلوريا را در ليسه سيد نورمحمد شاه ولايت کابل درسال 1362 به پايان رسانيده بعد از فراغت از صنف دوازده شامل دانشگاه حربي و درسال 1365 به درجه ليسانس به حيث دوهم بريدمن فارغ گرديده است. درسال 1367 کورس عالي افسران را سپري نمود و درسال 1393 ازکالج مساعي قرارگاه وقوماندانيت کشور شاهي انگلستان، درجه ارکان حرب را به دست آورده است. وي آموزش هاي نظامي در امريکا و انگلستان را نيز داشته است.
آقاي بهرامي وظيفه ابتدايي را از معاونيت تولي آغاز کرده آهسته آهسته تا به اين مقام رسيده آقاي بهرامي در پست هاي مختلف در چوکات وزارت دفاع ملي ايفاي وظيفه کرده، زماني آمر دفتر فرماندهي قول اردوي (201) سيلاب بوده همچنان از سال 1388 تا سال 1391 به حيث فرمانده قطعه (444) کوماندو در ولايت هلمند ايفاي خدمت نموده است.
جنرال بهرامي به حيث فرمانده قطعه (444) کوماندو در ولايت هلمند کارنامه هاي بارز جنگي را از خود بر جا گذاشته، برعلاوه وظايف محاربوي به منظور دفع و طرد حملات طالبان در چندين عمليات سنگين و پيچيده آن ولايت ازجمله عمليات تصرف مجدد ولسوالي هاي مارجه، نادعلي و واشير در زمان هاي مختلف سهم بارز و تعيين کننده را ايفا نموده است.
بعد از تشکيل حکومت وحدت ملي وي درسمت رييس عمومي اخذ و همآهنگي اطلاعات دفتر شوراي امنيت که يک ساختار نو؛ به منظور ايجاد همآهنگي اطلاعات درسطح ملي بوده ايفاي وظيفه کرده است درحوت سال 1395 در بست ستر پاسوال به حيث معيين ارشد امنيتي وزارت امورداخله مقرر گرديد .
درماه ثور 1396 بر اساس فرمان رياست جمهوري به حيث سرپرست وزرات دفاع ملي افغانستان منصوب گرديده است وي متأهل بوده سه پسر ودو دختر دارد .
2 –انجينير ويس احمد برمک سرپرست وزارت امورداخله در سال 1351 درولسوالي رخه ولايت پنجشير تولد گرديده، تعليمات ابتدائيه و ثانوي خويش‌را در مکتب سيدال‌ناصري خير خانه و دوره ثانوي را در ليسه خواجه عبدالله انصاري کابل به اتمام رسانيده است. وي بعد از اتمام دوره ليسانس رشته مهندسي در دانشکده انجنيري دانشگاه کابل، دوره ماستري خويش را در رشته مطالعات توسعه يي، قانون و حکومتداري خوب، اقتصاد سياسي جنگ، منازعات، خشونت، مديريت و رهبري بحران، روش هاي بازسازي و روند دولت سازي در کشور هاي بعد از جنگ، از طريق برنامه چيونينگ (Chevening) انگلستان دربخش مطالعات شرقي و افريقايي دانشگاه لندن به پايه اکمال رسانيدند.
آقاي برمک در سال‌هاي 1374 الي 1381 در نهاد هاي مختلف بين المللي به شمول برنامه انکشافي ملل متحد(UNDP)، دفتر ملل متحد کار کرده است.وي در سال هاي 1390 الي 1392 در زمان حکومت آقاي کرزي وزير انکشاف دهات بوده است.
بعد از ختم دوره ماستري و برگشت به وطن، آقاي برمک از اوايل سال 1381 الي اواخر اين سال به حيث مشاور ارشد پاليسي، برنامه ريزي و نهاد سازي وزارت احياء و انکشاف دهات، بعداً به حيث رييس اجرائيوي برنامه ملي سرک سازي دهات، سپس براي مدت دوسال به حيث رييس اجرائيوي برنامه همبستگي ملي و متعاقباً از سال 1386 الي 1390، به حيث معين برنامه هاي وزارت احياء و انکشاف دهات، با نقش کليدي در طرح و ديزان برنامه هاي بزرگ ملي مانند برنامه توسعه منطقوي وزارت احياء و انکشاف دهات، برنامه صنايع روستايي، برنامه سرک سازي دهات، برنامه توسعه همه جانبه زراعت و انکشاف دهات و برنامه حمايت از انرژي قابل تجديد ايفاي وظيفه نمودند.
سپس از سال 1390 الي 1392 به حيث وزير احياء و انکشاف دهات کار نموده اند همچنان آقاي برمک دراوايل حکومت وحدت ملي، براي مدت سه ماه به حيث نماينده خاص رييس جمهور در امورحکومتداري و امنيت و نيز سپس منحيث نماينده خاص رييس جمهور در امور رسيده‌گي به حوادث ايفاي وظيفه نموده است.
سپس به تاريخ 22 اسد 1396، طي فرمان رييس جمهور، آقاي برمک به حيث سرپرست وزارت امور داخله مؤظف شده است، آقاي برمک متاهل بوده و يکي از جمله انجينيران لايق و پر کار است .
3- خانم نرگس «نهان» بنت محمد رفيق در ولايت کابل در يک خانواده روشنفکر ، ديده به جهان گشوده است.
خانم نهان به اساس فرمان 95 مورخ 22/07/1394 رياست جمهوري با ايجاد واحد انسجام پاليسي رياست جمهوري به حيث رييس اين واحد در بست خارج رتبه، مقرر گرديده بود.
خانم نهان در دوران حکومت آقاي کرزي در پست هاي مهم دولتي ايفاي وظيفه نموده چنانچه وي زماني به حيث رييس عمومي خزاين وزارت ماليه، معاون دانشگاه کابل در امور اداري و مالي، مشاور ارشد مالي و اداري وزير معارف و مشاور ارشد پلانگذاري و همآهنگي در وزارت تحصيلات عالي کار نموده است و از مدت تقريباً يک سال به اين سو نظر به فرمان رييس جمهور به حيث وزير معادن و پطروليم ايفاي وظيفه مي‌کند. خانم نهان تا کنون ازدواج نکرده است .
4- محمد حميد طهماسي سرپرست وزارت ترانسپورت متولد سال 1358 ولايت غزني است.
وي تعليمات ابتدايي و ثانوي خويش را در زادگاهش به اتمام رسانيده بعداً شامل دانشکده حقوق و علوم سياسي کابل گرديد.
وي زماني‌که در سال 1384 از دانشگاه فارغ گرديد به حيث سارنوال در مربوطات اداره لوي سارنوالي کشور مقرر گرديد کار در سارنوالي طهماسي را با نکات قوت و ضعف سيستم عدلي افغانستان آشنا ساخته و اساس مراحل نهايي ترقي را برايش پايه گذاري کرد.
آقاي طهماسي يک حقوق‌دان است در دانشگاه هاي خصوصي مانند دانشگاه باختر ، مشعل و يومف سويس مضامين حقوقي را تدريس نموده است.
دانش حقوقي و بلديت با حکومتداري مردمي محلي هردو نيازهاي اساسي يک مقام تصميم گيرنده است. ايفاي وظيفه به عنوان مشاور حقوقي اداره مستقل ارگان‌هاي محلي دقيقاً به اين دو نياز پاسخ مثبت ارائه کرد. زيرا طهماسي با شرکت در جلسات متعدد پاليسي سازي محلي و مرور قوانين مربوط به ادارات محلي قدرت لابي گري براي طرح پاليسي هاي جوابده در وجودش را بيش از پيش نيرومندتر ساخت.
وي دوره ماستري خود را نيز در سال 1392 روي سياست جنايي تقنيني افغانستان و ايران در مورد تخلفات کودکان به پايه اکمال رساند. آقاي طهماسي در ماه عقرب سال 1395 به عنوان معين تأميناتي وزارت امور داخله مقرر شد. وي متاهل بوده داراي يک فرزند است .
5- پوهنمل مجيب‌الرحمن کريمي، سرپرست و نامزدوزير وزارت احيا و انکشاف دهات، پوهنمل مجيب‌الرحمن کريمي فرزند دين محمد کريم، در سال 1356 در ولايت خوست متولد شد.
مکتب را در ليسة عالي غرغشت ولايت خوست و تحصيلات ليسانس خويش را در رشته‌ زراعت، در دانشگاه کابل در سال 2001 به پايان رسانده است.پوهنمل مجيب‌الرحمن، تحصيلات ماستري‌اش را در عرصة پلان‌گذاري ساحه‌اي و انکشاف دهات در دانشگاه بين‌المللي ATI تايلند در سال 2014 به پايان رسانده است. وي تقريباً شانزده سال در ادارات مختلف ايفاي وظيفه کرده است.
جناب کريمي از 2003 تا 2007 در برنامه‌ همبستگي ملي وزارت احيا و انکشاف دهات به حيث ترينر آموزشي، مدير عمومي آموزش و ارتقاي ظرفيت، کار کرده است.
از سوي ديگر، آقاي کريمي از 2007 تا 2012 در دفتر معاونت سازمان ملل (يوناما) به عنوان کارمند ساحه‌اي و مسؤول همآهنگي ايفاي وظيفه کرده است.
وي در سال 2015 به حيث رييس دانشگاه شيخ زاهد خوست تعيين شد و بعداً به تاريخ 30 سنبله 1396 طي حکمي از سوي رييس جمهور به عنوان سرپرست و نامزدوزير وزارت احيا و انکشاف دهات تعيين شد.
وي متاهل بوده داراي سه فرزند است .
6- گل آغا شيرزي فرزند حاجي عبداللطيف که نام اصلي آن محمد شفيق است به قوم بارکزي بوده در دوران جهاد عضويت تنظيم محاذ ملي را داشته با پيروزي مجاهدين آقاي شيرزي به عنوان والي قندهار منصوب شد و قدرت زيادي در تمامي مناطق جنوبي افغانستان داشت. گفته مي شود در جنگ هاي داخلي افغانستان پدرش توسط نيروهاي حزب اسلامي حکمتيار کشته شد و او لقب شيرزي (پسر شير) را براي خود انتخاب کرد.
در سال 1380 آقاي گل آغا شيرزي در سرنگوني حکومت طالبان نقش مهمي داشت. بعد از سقوط حکومت طالبان والي قندهار شد وي در آن زمان از جمله شخصيت هاي مهم و همکار آقاي کرزي بود.
آقاي شيرزي مدت کوتاهي را در سمت وزارت فوايد عامه و وزارت امور شهرسازي و مسکن کار کرد و در سال 2004 به عنوان والي ننگرهار در شرق افغانستان تعيين شد. او در اين سمت، فعاليت زيادي در عرصه بازسازي ولايت ننگرهار از خود نشان داد. اين فعاليت‌ها در حدي بود که آقاي شيرزي به «بولدوزر» معروف شد.
گل‌آغا شيرزي در سال 2013 براي شرکت در انتخابات رياست‌جمهوري 1393 افغانستان از پست خود استعفا داد و همراه با سيد حسين عالمي بلخي به عنوان معاون اول و محمدهاشم زارع به عنوان معاون دوم وي در اين انتخابات حضور يافتند، اما کامياب نشد.
آقاي شيرزي شخصيت با کرکتر و از جرأت خوبي برخوردار است . وي اخيراً به حيث سرپرست وزارت سرحداد-اقوام و قبايل تعيين گرديد.
7- انجينير يما ياري فرزند راز محمد ياري در سال 1360 خورشيدي در يک خانواده روشنفکر در ولايت هرات چشم به جهان گشوده است.
وي تعليمات ابتداييه و متوسطه را در کابل به اکمال رساند، اما تحصيلات عالي خويش را در مقاطع مختلف در نهاد هاي معتبر علمي خارج از کشور به پايان رسانيده است.
مدارک تحصيلات عالي وي قرار ذيل است:
ديپلوم ليسانس درجه اول در حوزه علوم انجنيري ساختماني از دانشگاه معتبر بين المللي برايتون کشور انگلستان. جايزه ويژه محصل ممتاز از انستيتيوت انجينيري ساختمان (ICE)آن کشور به موجب تلاش هاي فوق العاده و ارائه پژوهش هاي علمي و تخصصي در حوزه مطالعات انجينيري ساختماني کسب نمود. وي براي ادامه تحصيلات عالي در مقطع کارشناسي ارشد ( ماستري) وارد دانشگاه بين المللي، معتبر و مشهور کشور انگلستان امپريال کالج لندن گرديد که در سال 2010 ميلادي گواهي نامه کارشناسي ارشد (ماستري) خويش را در رشته علوم انجينيري و اداره تجارت به دست آورد.
آقاي ياري در حکومت وحدت ملي به صفت رييس عمومي ادارة تدارکات ملي کار نموده بر علاوه اين وظيفه وي عضويت شوراي عالي اقتصادي را نيز داشت. سر انجام به تاريخ 15 اسد سال 1396 ذريعه فرمان رياست جمهوري، آقاي ياري به عنوان سرپرست وزارت فوايد عامه توظيف گرديدند.
8- شهزاد گل آريوبي، فرزند وزير گل در سال 1359 در ولايت پکتيا متولد گرديده و تحصيلات عالي خود را در رشته اداره و تجارت تکميل نموده است، برعلاوه آن، تحصيلات کوتاه مدت ديگر چون ديپلوم در کمپيوتر ساينس، ديپلوم در تکنالوژي معلوماتي، PRINCE II، تخصص در مديريت پروژه ها، تخصص در بخش پلان و پاليسي، برنامه ريزي براي مديريت مؤثر را نيز فراگرفته، برعلاوة آن، آقاي آريوبي سند فصاحت زبان انگليسي را از سازمان ملل به دست آورده که يکي از باپرستيژ ترين سند درين عرصه مي‌باشد.
شهزاد گل آريوبي در بخش حکومتداري الکترونيکي، زيربناي تکنالوژي معلوماتي، امنيت سايبري و شبکه سازي يا نيتورکنگ و سيستم GIS نيز تخصص دارد و به زبان هاي پشتو، دري، انگليسي، عربي و اردو بلديت دارند.
آقاي آريوبي درسال 1395 به حيث رييس عمومي ادارة «آسان خدمت» وزارت ماليه تعيين گرديده بود و اخيراً طي حکم شماره 1572 مؤرخ 16/5/1396 رييس جمهوري به حيث سرپرست و نامزد وزير وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي تعيين گرديد.
9- داکتر محمد مصطفي”مستور”فرزند محمدهاشم سرپرست وزارت اقتصاد درسال 1347 درشهرکابل تولد يافته است.
وي بعد از فراغت از ليسه حربي ، تحصيلات عالي خويش را در دانکشدة طب دانشگاه کابل به انجام رسانيده،تحصيلات بعــدي خويش را به سطح ماسـتري (MBA)اداره ومنجمنت درمؤسسه تحصيلي پريستون شهرپشاورپاکستان به پايه اکمال رسانيده است.
وي ازسال 1372الي1383 دراکادمي علوم طبي موسسات غير حکومتي(درزمان زمامداري طالبان)وبعداً به حيث رييس بخش کمک هاي خارجي وزارت صحت عامه ايفاي وظيفه نموده است . درماه قوس 1385به حيث رييس بودجه وزارت ماليه انتخاب گرديد وبعد ازسپري شدن سه ونيم سال درپست رياست بودجه،براساس حکم مقام رياست جمهوري اسلامي افغانستان به حيث معين مالي وزارت ماليه مقررگرديد.
وي به زبان‌هاي ، دري، پشتو، اردو و انگليسي تسلط کامل دارد. گفته مي‌شود که آقاي مستور عضويت چندين سازمان منطقوي و بين المللي ،همکاري‌هاي اقتصادي وانکشافي را داراست.
10- نجيب الله خواجه عمري نامزد وزير وزارت تحصيلات عالي است پيش از اين عبداللطيف روشان به حيث سرپرست وزارت تحصيلات عالي معرفي شده بود بعداٌ گفته شد که آقاي روشان داراي تحصيلات عالي نبوده، اسناد تحصيلي آن قناعت پارلمان را فراهم کرده نتوانست.
در مورد آقاي نجيب الله خواجه عمري اطلاعات زيادي تاکنون نشر نگرديده آنچه که من مي‌دانم وي داراي تحصيلات عالي و قبلاٌ استاد دانشکده انجينيري بوده و از چندي به اينسو به حيث يکي از معاونين شوراي امنيت ملي ايفاي وظيفه مي‌کرده است .
11- آقاي فيض الله ذکي نامزد وزير وزارت کار وامور اجتماعي، شهدا و معلولين است. وي در سال 1340 متولد گرديده و 56 سال عمر دارد. وي به قوم ازبيک است. آقاي ذکي ليسانس خود را در رشته زمين شناسي از دانشگاه کابل اخذ نموده و بعد وارد سياست شده و از اعضاي رهبري حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان به رهبري جنرال عبدالرشيد دوستم است. آقاي فيض الله ذکي در سال 2005 به عنوان نماينده مردم جوزجان به مجلس نماينده‌گان افغانستان راه يافت.
آقاي ذکي مدتي به عنوان سخنگوي جبهه متحد ملي که مرکب از حدود 20 حزب سياسي مخالف دولت حامدکرزي بود، کار کرد. در روز هاي نخست رييس دفتر جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رييس جمهور بود بعداً به حيث معاون شوراي امنيت ايفاي وظيفه کرده و در حال حاضر سرپرست وزارت کار و امور اجتماعي است. آقاي ذکي شخص آگاه، متواضع و خوش برخورد است .
12- جناب آقاي نصير احمد دراني زماني معين وزارت معدن و در حدود سه سال وزير انکشاف دهات بوده اند، در مورد بيوگرافي و زندگينامة شان هموطنان ما قبلاً آگاهي دارند .
نوت : نخواستم در مورد پيوند هاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، قومي و قبيلوي اين نامزد وزيران تبصره اي داشته باشم تا خدا ناخواسته به ضرر يا مفاد شان تمام نشود. آنچه را که مي‌توانم به يقين بگويم اين که دوازده کانديد وزيران از همين پارلمان رأي اعتماد به دست مي‌آورند دلايل چيست .
1.بدون نجيب الله خواجه عمري کانديداي وزارت تحصيلات عالي ديگر وزيران فرصت زيادي براي کمپاين خويش داشته اند هر عضو مجلس نماينده‌گان را ديده اند و به آن ملاقات و تعهد هاي داشته اند .
2. اعضاي مجلس نماينده‌گان مي‌دانند که اگر با اين وزيران رأي اعتماد ندهيم رييس جمهور يکبار ديگر آن‌ها را به صفت سرپرست در وزارت مربوط توظيف مي‌نمايند و ما هر قدر صدا بلند کنيم نه ارزشي دارد و شنونده اي، پس از همين لحظه براي اين دوازده نامزد وزير اين‌که مسلکي اند يا غير مسلکي، اين‌که چيزي مي‌دانند يا نمي‌دانند، اين‌که در زدوبند هاي سياسي دامن زدن به تعصبات قومی و زبانی در فساد چه جايگاهي داشته و دارند، اینکه در جریان انتخابات ریاست جمهوری به نفع کاندید ها چقدر پول مصرف کرده اند اینکه چقدر برای اعضای پارلمان مهمانی در هوتل ها داده اند اینکه چقدر تحفه های نقدی و جنسی در خدمت شان قرار داده اند اینکه در تقرری ها برای بعضی از نماینده ها چه وعده کرده اند اینکه در قرار داد پروژه ها دست کدام وکیل را فشار داده اند کاری ندارم خدا هم میداند مردم هم میدانند از همين لحظه مقام وزارت براي‌شان مبارک باد .

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا