خبر و دیدگاه

حامدکرزی و زلمی خلیلزاد

zafari-aw
نویسنده: عبدالودود ظفری – المیدا کالیفورنیا

* خلیلزاد خودرا پادشاه ساز می خواند،

* خلیلزاد آرزوداشت رهبرافغانستان شود،

* خلیلزاد بصفت وایسرای امریکایی، هدایت می داد،

* کرزی وخلیلزاد وابسته به همدیگر بودند،

* مجلۀ اکانومیست سؤال کردکه شخص بی کفایتی مانندکرزی چگونه به ریاست جمهور رسید ؟

* کرزی وخلیلزاد بدون اعتنابه منافع ملی افغانستان وامریکا، درپی حصول منافع شخصی خود بودند،

* لخدربراهیمی نمایندۀ سازمان ملل اعتراف کردکه جامعۀ جهانی مردم افغانستان را ناکام ساخت !

بهلول لودی، مربوط به سازمان ضدجنگ، طی مقالۀ زیرعنوان » خلیلزاد وگنگ های افغانستان«، دراخیرسال2007، سوابق حامدکرزی و دوستی ویرا باخلیلزاد بصورت مشرح بیان داشته بود. باوجودیکه از نشرمقاله مدتی میگذرد، چون یک بخش بحرانی تاریخ معاصرافغانستان را پژواک میدهد وبرسرنوشت مردم مابصورت مستقیم تأثیرداشته است، مردم حق دارندازآن آگاهی یابند وبدانندکسانیکه کشورشانرا به تباهی نزدیک کردند، واین درامۀ حزن انگیز تاکنون هم بزعامت غنی احمدزی ادامه دارد، وخود جزو داره ودستۀ گنگ بیروت میباشد، دارای چسان شخصیت میباشند .

حامدکرزی وزلمی خلیلزادمسوؤل طرح وتطبیق سیاستهای پس از تهاجم امریکابرافغانستان در2001بوده اندکه نتایج نکبتبارآن اکثریت مطلق مردم مارازمینگیر ساخته، نارضایتی عام رابرانگیخته وهزاران انسان بویژه جوانان راازوطن متواری ساخت وتمامی دروازه های امید را بروی مردم بسته اند. کرزی وخلیلزاد که 14سال دررأس هرم قدرت قرارداشتند اکنون تلاش میورزندکه درآینده هم یاخود براریکۀ قدرت باشند ویادرتعیین زعیم بعدی نقش کلیدی بازی نمایند. برای تحقق هدف شان ازهرامکانی استفاده مینمایند. ظاهرشدن بیموردکرزی در اجتماعات وفاتحه خوانی ها، دیداربااشخاص بانفوذ بلی گوی، دعوت از کلانهای مفتخور قبایل دراقامتگاه خود، اعطای تحفه وتارتق به آنهاو قبول پتو، چپن ولنگی ازآنها، اقدام به سفرهای بیجای خارجی، اشتراک درمراسم تدفیق محمدعلی کلی، همه بخاطریست که خودرادرانظار و اذهان مردم بویژه هواخواهانش زنده نگهداردوزمینۀ بازگشت خودرابه قدرت آماده سازد. حلقۀ بدنام وچاپلوس کرزی که شامل شماری از وزیران بیکفایت، وکلای استفاده جو، مامورین عالیرتبه ووالیهای فاسد، کلانهای قبایل میباشند، اورابه چنین کاری امیدوارمیسازند.

مردم کشورکه حقه بازیهای کرزی وناکارگی های ویرا درجریان ریاستش دیده اند، او رامستحق هیچ نوع امتیازی نمی شمارند، چنانچه اخیرا خدمتگزاران کابل تصمیم گرفته اندکه علیه اقدام نابخردانه وغیر ملی غنی احمدزی که میدان هوایی بین المللی کابل رابنام کرزی مسما ساخته است، براه پیمایی بپردازند، زیراهیچکس بجزمردم بویژه شهریان کابل، حق ندارد نام میدان هوایی کابل راتغییر دهد .

زمانیکه خلیلزاد درقدرت بود ودرحکومت بوش مقام بلندداشت، خودرا (پادشاه ساز) میپنداشت، قادر بودحکومت امریکا راعلیه سیاستهای ناروای پاکستان دردشمنی باافغانستان برانگیزد وتاحدی مانع قتل و کشتارمردم بیگناه آن شود، کارمؤثری انجام نداد، ولی حالاکه یک آدم عادی میباشد، هیچگونه نفوذی درحکومت اوباماندارد، محض به خاطرمطرح سازی خود به سفرهای متواتربه افغانستان میپردازد، در مصاحبه های تلویزیونی ظاهرمیشود ونظرات مفت ارایه میداردکه پاکستان بایدمثل کوریای شمالی بخاطرحمایت ازطالبان وتروریسم جهانی ازجامعۀ جهانی تجریدگردد. اکنون این نظرات میان تهی مانند نوشته روی یخ میباشدکه درپرتول شعاع آفتاب قرارداده شود.

اینک برگردان بخش اول مقالۀ آقای بهلول لودی مربوط به (نهادضد جنگ) خدمت مطالعین ارجمند تقدیم میشود :

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

حامدکرزی نواسۀ خیرمحمد مربوط قبیلۀ پوپلزایی ازروستای کرز، نزدیک شهرقندهارمیباشد. خیرمحمدخانوادۀ خودرابرای جستجوی یک زندگی بهتربه شهرقندهارانتقال داد. بصورت معمول پشتونهای قبایل اصیل به نام خانوادۀ خودیادمیشوند، بنابرین آنها اجبارا نامهای وصفی انتخاب مینماید، مانند کرزی یعنی متولدقریه کرز. افراد متعلق به اقوام دیگرازین امتیاز برخوردارنمی باشند.

خیرمحمدبخاطریافتن فرصتهای بهترازقندهاربه کابل نقل مکان کردو درآنجابه نوارسید. چون درشهرکابل هوتل وجودنداشت، زمانیکه سران وکلانهای قندهار بکابل می آمدند، ازجانب خیرمحمددعوت میشدندکه درخانۀ وی بمانند. مادرکلان حامد موضوع پخت وپزوکالاشویی رابه دوش داشت. خیرمحمدبزودی توجۀ حکومت راجلب نمودوبه یک منبع دلخواه استخباراتی دربارۀ اوضاع قندهارتبدیل شد، وی درپاداش کارصادقانۀ خودبه حکومت، به معینیت یک وزارت گماشته شدوبنام (معین خیرو جان) شهرت یافت، که درنزدقندهاریها این یک اصطلاح تحقیرآمیز بودکه میزان خیانت ویرا نشان میدهد. پدرحامدکرزی، عبدالاحدکرزی بااستفاده ازروابط معین خیروجان، درحلقه های پایانی خانوادۀ شاهی راه یافت ویکی ازدلقکان بیشمار دربارشد. عبدالاحد با حماقت وگستاخی، علیه یکی ازاعضای کهترخانوادۀ شاهی بذله گویی کردکه باپرتاب خاکستردانی کرستل بروی جواب گرفت وخون زیادی ضایع نمود. عبدالاحدکرزی ازانتصاب خوددرشورای ملی قدر دانی نکردو انتظار پاداش بزرگتر راداشت.

معلوم میشودکه حامد، پسر احدکرزی ازعین مشکل رنج میبرد. کسانی که گرفتارچنان مشکل روانی باشند گفتارنامناسب ورفتارنادرست می داشته باشند. برخوردحامدکرزی بابوش رییس جمهورامریکادرانظارعام درمورد ایران، یکی ازرفتارهای نامناسب اجتماعی جامد(جان) کرزی میباشد.

هنگام اشغال شوروی، عبدالاحدکرزی با(مظنون ها) درپاکستان جایی که پول فراوان وجودداشت، پیوست. شماری ازپسران خودرابه امریکا اعزام کردتا دارایی های خانواده راکه ازراههای مشکوک بدست آمده بود، درآنجاسرمایه گذاری نمایند. حامدکرزی همیشه هدف مزاح خانواده بود ویک آدم نامناسب به زندگی درامریکا فکرمیشد، بهمین خاطر برای تعقیب منافع خانواده به پشاور رفت وبه تنظیم صبغت الله مجددی، یکی ازرهبران کهتر ومتلون مزاج جهادشامل گردید.

مجلۀ اکونومست طی یک مقاله درآنزمان سوال کردکه چسان شخص ناشایسته مانندحامدکرزی توانست مقام ریاست جمهورافغانستان رابه دست آورد. جواب درانکشاف روابط میان زلمی خلیلزاد وحامدکرزی دیده شده میتواند. روابط SYMBIOTIC (وابسته به یکدگر)، میان خلیلزاد یک امریکایی جاه طلب وحامدکرزی یک پشتون کم ارزش، زمانی آغاز شدکه خلیلزادهنگام اشغال شوروی، یک موقف فرعی مشاوریت در وزارت خارجۀ امریکا درامور افغانستان بدست آورده بود.

خلیلزاد یک نام ناآشناوبدون ارتباط درافغانستان بود، ضرورت داشت دربارۀ قضایای محلی معرفت پیداکند وباطایفۀ کرزی رابطه داشته باشد. ازسوی دیگر خانوادۀ کرزی رابطۀ خلیلزاد رابا وزارت خارجه و مقامات دیگرامریکا برای پیشبرد داعیۀ ولی نعمت سابق خود، ظاهرشاه ودر انجام برای خود مفید تلقی میکردند. یک بررسی ازشخصیتهای کرزی وخلیلزاد نشان میدهدکه هردودارای انگیزه های قومی ومنافع شخصی خودمیباشند، برمنافع ملی افغانستان یاامریکاچندان اعتنایی ندارند.

اینکه خلیلزاد چسان به پلکان بالای پالیسی سازی دردورۀ جورج بوش رسید دقیق مستندسازی شده است. تنهاهمین کافیست که گفته شود ارتباط بامحافظه کاران نو امریکاوادعای تخصص درموردجهان اسلام، بویژه دربارۀ افغانستان، عوامل عمدۀ پیشرفت وی بودند، درغیرآن شغل او بهترازهمصنفان افغانش دردانشگاه بیروت نمی بود.

چیزیکه کمترازآن یادمیشود، جاه طلبی شغلی خلیلزاد درافغانستان میباشد، اکنون بصورت فزاینده روشن شده میرودکه پس ازخروج قوای شوروی ازافغانستان وانتظار سقوط رژیم نجیب الله، خلیلزادبه تنظیمهای هفتگانه درپشاورپیشنهادکرده بودکه پس ازرژیم کمونیستی وی باید رژیم بعدی رادرافغانستان رهبری کند. پیشنهادتعجب آور خلیلزاد توسط رهبران مجاهدین که خودشان برای احرازقدرت باهم در جنگ بودند، به سختی رد شد. این داستان میتواند لقب (زل شاه) راکه او درواشنگتن کمایی کرده بود تشریح نماید.

اکنون این نظرقبولشده میباشدکه موافقتنامۀ بن سندی بود بصورت شتابزرده تهیه شده بود، تاحدی توانست بصورت ظاهری نظم وموازنۀ رادرحالی تامین کندکه قدرت رااتحادشمال(جبهۀ متحد) غصب کرده بود. اتحادشمال ادعاداشت که افغانستان راازرژیم طالبان نجات داده اند وفکرمیکردندکه قوتهای هوایی وزمینی امریکا عوامل فرعی درآوردن تغییردرکابل بودند. سازمان ملل به نمایندگی ازجامعۀ جهانی در بن به امورانجام شده که توسط اتحادشمال پیش شده بود، مشروعیت بخشید. یگانه امتیازی که جبهۀ شمال قایل شدآن بودکه به کرزی بیچاره، یک رهبران پشتون، ادارۀ انتقالی بادادند. خلیلزادهنوزهم تقاضاداشت که او پادشاه سازبود، همچنان پادشاه ساز باقی بماند. رویدادهای بعدی نشان دادکه آن لاف میانخالی نبود بلکه نتایج مصیبت آمیزدرپی داشت.

حالاتیکه جامعۀ جهانی پس ازسقوط رژیم طالبان بدان روبروبود، مشابه حالاتی بودکه متحدین پس ازآزادسازی فرانسه مواجه بود. حکومت ویچی متلاشی شد، حزب کمونست فرانسه درتمام قدمه های نهادهای دولتی رخنه کردند، حکومت پالیس اعلان شدوجنرال دوگول رهبری فرانسه رابدوش گرفت. دوگول وشماراندک حامیان او بسیار سیاستمدارانه وماهرانه کمونیستهاوآشوبگران راازحکومت خارج کردند.

متأسفانه لویه جرگه های مختلف که توسط خلیلزاد بصفت نمایندۀ خاص جورج بوش، آرایش داده شدند، بجای آنکه یک حکومت تکنو کرات، غیرسیاسی رابخاطربازسازی فزیکی واجتماعی رویکارآورند، حالت موجودمهندسی شده در بن رابیشترتحکیم نمودند. آیااتحادشمال ازخلیلزاد پیشی گرفتندوبراو شرایط راتحمیل کردندویا اوبصفت کسی که دارای هدف درازمدت باشد ودرعقب تاج وتخت قرارداشته باشد، هدایت صادر میکرد.

باتعیین خلیلزاد بحیث سفیرامریکادرکابل، اشتیاق اوبرای راه اندازی یک انتخابات قلابی بخاطر انتخاب کرزی وروابطش باکرزی فزونی یافت. ازجمله کسانیکه درین گیرودار ها دخالت داشتند، به غلط آنرا (پروسیۀ صلح) نامیدند، تنها لخدربراهیمی نماینده خاص سازمان ملل درافغانستان اذعان نمودکه جامعۀ جهانی مردم افغانستان راناکام ساخت.

اکنون وسیعا گفته میشودکه حکومت افغانستان ازگروههای مختلف مافیایی رقیب باهم تشکیل یافته است. درآغاز، اتحادشمال درحکومت تسلط داشت، به تلاش خلیلزاد شمارزیاد مافیای امریکایی بسرعت وارد کابل شدند که زر اندوزند ومقامات بلند پایۀ دولتی رابدست آورند. آنهاموقفهایی رااشغال کردندکه شایستۀ آن نبودند. خلیلزاد امیدواربود که مثل یک(تصمیم گیرنده)، دریک منازعۀ اجتناب ناپذیرمیان گروه های رقیب درافغانستان حکم براند، درحقیقت خلیلزاد(آمرهمه آمران و متولی) افغانستان بودکه هم به فطرت وهم به تشنۀ قدرت بودن وی سازگاری داشت.

روزنامۀ نیویارک تایمز روابط خلیلزادسفیرامریکا وحامدکرزی رییس جمهورافغانستان رایک رابطۀ نوکرمنشانه ترسیم کرده بودکه کرزی هروقت  توسط اختیاردارامریکایی(خلیلزاد) هدایت مشدوآن توهینی بود به غرورملی مردم افغانستان. من بصورت یقین باوردارم که(رهبر) افغانستان به درستی توصیف شده بود، (زل شان) ازخواندن آن بسیار حظ میبرد، ولی کبر وحماقتش برسیمای امریکادرافغانستان بشدت صدمه وارد نمود. خوشبختانه خلیلزاد بزودی ازکابل خواسته شدوآرزو های اوکه حیثیت وایسرای امریکا رادرکابل داشته باشد، بخاک یکسان گردید. بدون تعجب حتا خروج خلیلزاد ازکابل خالی اززیبایی بود، خلیلزاد کرزی ودیگران راتشویق کرده بودکه توسط مکاتیب از بوش التماس بدارندکه او درمقامش درکابل بماند.

بارفتن خلیلزاد ازکابل، بیچاره کرزی تنهاماندکه ازخود دفاع کند، ولی ازحمایت سیاسی ونظامی انگلستان برخورداربود. ناکامی نظامی قوای انگلیس درهیرمند وبی میلی بسیاری ازکشورهای ناتو به ضیاع خون و ثروت بخاطر زنده ماندن رژیم مریض، قدرت ذهی کرزی رابصورت فزاینده فرسوده نمود. حامیان ومخالفان سابق کرزی دوباره دورهم جمع شدندتا آیندۀ خودرا اطمینانی سازند وجبهه ایکه به غلط جبهۀ ملی نامیده شده بود، یکسال پیش تشکیل شد. آنچنانیکه جنرال اکین بری (سفیرامریکادرکابل) چندی پیش پیشبینی کرده بود که رژیم ازداخل مواجه به انفلاق میباشد، رویدادهای بعدی برآن صحه گذاشت./(دنباله دارد)

(منتشرۀ هفته نامۀ امیدشماره 1023 مورخ10اگست2016، امریکا)

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا