خبر و دیدگاه

با پشتون، تنها تجزیه‌ زنده‌گی بخش است. تجزیه شویم،‌ اگر چهل کشور هم شویم.