خبر و دیدگاه

تنها راه نجات کشور ، دوری جستن از کرزی است

 

 

کارکردهای سیاسی حامد کرزی در جریان سه دهۀ اخیر بگونۀ است که گویا دست ابلیس را از پشت بسته  و مسبب تمام بدبختی های سرزمین ما گردیده است  . 

اگر به حامد کرزی بی ریا نگاه کنید ، تنها یک چهره ظاهری از انسان را به ارث برده است. وباقی تمام ارزشهای انسانی وانسانیت رافدای استقرار حاکمیت سیاسی  ناسیونالیسم افغانی کرده ، ودر جهان درنده خویی وحش خود بسر می برد .و همه چیز را با چشم آزتک بینی افغانیت نگاه می کند. 

اکنون این آدم تلاش دارد تا با تزویر وفریب برخی از رهبران تاجیک ، هزاره  و ازبک  را گِرد هم جمع کند وزمینه تفاهم و سهمگیری آنهارا دررژیم آدمکش تالبان به رهبری خودش وتحت مدیریت نهاد های سرمایه جهانی ، مساعد گرداند . 

وتاازین راه بتواند رژیم تک قومی ومستبد مافیایی ، ضد زن وضد دانش تالبانی افغان  خویش را در عرصه ملی وبین المللی به نمایش بگذارد وپیش زمینه  های سیاسی  برسمیت شناختن این حاکمیت فاسد را به ملل متحد ومنطقه وجهان سازگار ترجلوه دهد . 

درتاریخ کشورما درج است که درجریان  ۲۷۴ سال موجودیت حاکمیت سیاسی ناسیونالیسم افغان وابسته به خارجیان  ، مردم ما هیچگاه در میان این رژیم های تک قومی عبدالرحمانی وامان الله  ، نادرخانی وظاهر شاه ،  تره کی وامین ، نجیب وکرزی ، اشرف غنی وتالبان ، از دید ماهیت سیاسی ، انسانی واخلاقی ــ کدام تفاوتی ندیده اند. همه رژیم های افغانی یکسان ــ  آدم می کشند ، تعرض به ناموس وشرف ، مال وزمین  ودارایی مردم می کنند. و با پیشبرد سیاست جنگ وجنایت پیوسته وحشت می آفرینند ، خلاف هنجارهای بین المللی و وفق برنامه های قوم گرایی ــ ، همتبارهای افغان پاکستانی  خود را زیر نام کوچیها ومهاجر ، به استانهای کشورما خراسان ــ افغانستان انتقال می دهند وسیاست جابجایی ناقلین افغان را درسه سدۀ اخیر بدون وقفه ادامه داده اند . 

حالا که مردم بومی خراسان ــ افغانستان از رژیم تروریست و واپسگرای تالبان افغان بستوه آمده اند. وتوده های میلیونی دارد که برای ریشه کن ساختن این رژیم ، به یک قیام سرتاسری آماده می شوند. حامد کرزی این آدم  پخمه وچلمن ، همزمان بادرک اوضاع سیاسی کشور ، به سفرهای لابی گری سیاسی خود برای نجات حاکمیت وحشی وبیفرهنگ تالبان اقدام عملی نموده است.   

چون برخی از رهبران تاجیکان  ، زود باور، کم مایه وبی اراده  هنوز هم دنباله روی حامد کرزی هستند. به گونه ایجاز در این نوشته برخی از کارکرد های خون آشام  وی را به بیان می گیریم . که مردم ونسل دگر اندیش کشور، این مرد دروغ گو وبی احساس دوچهره دریک جسم را خوب بشناسند .   

 

اول ــ سیاست تولید  وترافیک مواد مخدر حامد کرزی وغنی احمدزی : 

بر اساس گزارش روز چهارشنبه ۲۶ جون ۲۰۱۳ ملل متحد ، افغانستان به رهبری حامد کرزی و تیمش بزرگترین تولید کننده تریاک درجهان بوده است. که در سال ۲۰۱۱ زیاده از( ۶۳۷۰ تُن ) شش هزاروسه صدوهفتاد هزار تُن ، نزدیک به ۹۵ در صد کل تریاک جهان را تولید نموده است. که در آمد مالی آن درسال نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دالر آمریکایی می رسید .

در این گزارش از قول یانکوبیش نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفته شده که ” اقتصاد مواد مخدر در افغانستان یکی از عوامل بی ثباتی دراین کشوراست. تولید وتجارت غیرقانونی مواد مخدر همزمان منابع مالی رادراختیار شورشیان قرار میدهد و اقتصاد، امنیت و نهادهای افغانستان راتهدید می کند.”

اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید حدود یک میلیون شهروند افغانستان بین سنین ۱۵ تا ۶۴ ساله به مواد مخدر معتاد هستند. که از جمله ۰۰۰ ۷۰۰ هفت صد هزار معتاد این کشور به هیچ نوع درمان دسترسی ندارند.

اعتیاد یک میلیون شهروند ما به مواد مخدر، بزرگترین جرم و جنایت آشکار حاکمیت سیاسی افغانی به رهبری حامد کرزی وتیم همتبارش بوده که در مدت زمامداری سیزده ساله ایشان بر مردم ما روا داشته اند .

  

کِشت  خشخاش( کوکنار) در ولایات جنوبی وجنوب شرقی در دوره حامد کرزی وغنی احمدزی ، که توانست یک میلیون مرد وزن  تاجیک وهزاره را زمین گیرسازد .

 

دوم ــ پیشبرد سیاست خون و خشونت حامد کرزی و غنی احمدزی :  

جمع تلفات ملکی ونظامی در دوره حامد کرزی که بدست تالبان بقتل رسیده اند بقرار ذیل است : 

ــ ( ۱۱۰۳۰۰ ) یکصدو ده هزار و سیصد نفر کشته

ــ ( ۱۱۷۸۰۰ ) یکصدو هفده هزارو هشتصد نفر زخمی .

اینجا از هزاران واقعه دلخراش قتل وکشتار مردم ما بوسیله تالبان برهبری حامد کرزی وغنی احمد زی ، چند نمونه آنرا به مشاهده می گذاریم . 

 

سربازانی که بخاطربی کفایتی وخیانت رژیم افغانی کابل درقوش تپه جوزجان بوسیله تالبان افغان برادران خونی حامد کرزی غنی احمدزی بقتل رسیدند .

  

سربازان اردو که در تبانی وسازش با رژیم افغانی کرزی واحمدزی   ،  بوسیله تالبان بقتل رسیدند . منبع بی بی سی .

  

نمونه ای از کودکان هزاره و یکی از ده ها نمونه ای ازین دست  که دردوره کرزی واحمدزی بقتل رسیده اند .

  

قتل وکشتار یک نمونه ای  از صدها انتحار وانفجارتالبان برادران خونی حامد کرزی وغنی احمدزی در کشورما . 

یک جنایت دیگر ، نمای از معتادین مواد مخدر در زیر پل سوخته کابل  ، در دوره حکومت افغانی حامد کرزی وغنی احمدزی . 

 

سوم ــ قتل های زنجیره ای در حاکمیت حامد کرزی : 

در زمان حاکمیت حامد کرزی بود که پیشبرد رویکرد قتل های زنجیره ای رهبران تاجیک وپارسی زبان در کشور براه انداخته شد . 

حامد کرزی با شیوه های مرموز وسازمان یافته بوسیله کارگزاران همتبار خود موفق شد که : مصطفی کاظمی وزیر ونماینده پارلمان ورهبر یک حزب ،  فرمانده ژنرال داوود ، فرمانده ژنرال سیدخیلی ، فرمانده ژنرال شاه جهان نوری ، واستاد فقید ورئیس جمهور خراسان ــ افغانستان وپیشوای معنوی تاجیکان برهان الدین ربانی  ، درگذشت مشکوک و ابهام آمیز سردار لشکر مارشال فهیم قسیم … وصد ها شخصیت نستوهِ دیگرمتعلق به حوزه مقاومت اول را بقتل برساند . 

 

قتل  فقید ، گرانقدر برهان الدین ربانی رئیس جهمور و رهبر تاجیکان بوسیله تالبان در دوره حامد کرزی انجام پذیرفت  .

قتل مرموز فقید مارشال فهیم قسیم ، معاون نخست رئیس جمهور ووزیر دفاع خراسان ــ افغانستان بوسیله کارگزاران رژیم کابل در دوره حامد کرزی انجام پذیرفت .

 

قتل آشکار فقید مصطفی کاظمی سابق وزیر تجارت ونمایندۀ پارلمان بوسیله کارگزاران رژیم کابل در دوره حامد کرزی انجام پذیرفت .

فقید ژنرال داوود فرمانده نیروهای زون ۳۰۳ وزارت داخله درشمال بوسیله کارگزاران رژیم کابل در دوره حامد کرزی انجام پذیرفت .

فقید ژنرال شاه جهان نوری فرمانده امنیه ولایات بدخشان وغور وتخار ، بوسیله کارگزاران رژیم کابل در دوره حامد کرزی انجام پذیرفت .

فقید ژنرال عبدالرحمان سید خیلی فرمانده ولایت کندز بوسیله کارگزاران رژیم کابل دردوره حامد کرزی انجام پذیرفت .

چهارم ــ پیشبرد سیاست ریا وتزویرحامد کرزی علیه اقوم غیرافغان : 

با ایجاز کامل در این بخش برخی از سیاست های مملواز مکر و فریب ، ریاکاری ودروغ پردازی ، تغابن وتقلب ، دورویی وظاهرنمایی حامد کرزی را به شرحه می گیرئیم . 

۱ ــ حامد کرزی در دولت برهان الدین ربانی به اتهام جاسوسی به کشورپاکستان ، مدتی در زندان کابل  دربند بود . 

 

۲ ــ حامد کرزی در تأسیس گروه تالبان نقش کلیدی داشت  ودر سالهای نخستین از جملۀ  فعالان برجسته گروه تالبان  بود . 

 

۳ ــ حامد کرزی ــ در تدویر جرگه بزرگ (الزامی ) اضطراری توافق براین کرده بود  که سرود ملی کشور به دوزبان فارسی وپشتو اعلام گردد ، مگربه قول وقرار خود نه ایستاد ، سرود ملی را مختص به زبان پشتوافغانی اعلام نمود . با این عمل خود اساس حقه بازی سیاسی وسالوسی را بنیان نهاد . 

 

۴ ــ حامد کرزی ، مسودۀ قانون اساسی کشور (خراسان ــ افغانستان) راکه آرای اکثریت نمایندگان مجلس  به نظام پارلمانی رای داده بودند ، نادیده گرفت و خلاف اراده نمایندگان مجلس ، آنرا با تدبیر های خود ساختگی وچاره جویی های نازک فریبانه ، آگاهانه نظام ریاسیتی را به منصه اجرا قرار داد. 

 

۵ ــ حامد کرزی به مبلغ ۶۰۰ میلیون دالر از کمکهای جهانی را جهت تسلیح وتقویت گروه تالبان در اختیار آنها قرار داد. تا برادران تروریست وجنایت پیشه وی با قدرت بیشتر بتوانند مردمان پارسی زبان را بقتل برسانند . چنانیکه تاامروز قتل وکشتار تالبان علیه مردم بومی این سرزمین ادامه دارد . 

 

۶ ــ حامد کرزی با تدبیر دور اندیشانه برای استقراروتداوم حاکمیت سیاسی  قوم افغان ــ روند خلع سلاح حوزه مقاومت یعنی استانهای مربوطۀ  تاجیکان ، هزاره  ها وازبکها را به اجراگذاشت .  وی ابتدا بوسیله  اشرف‌غنی احمدزی  تمام نهادهای امنیتی را پاک ‌سازی کرد . و سپس با زیرکی وریا  تالبان مسلح را از جنوب به شمال انتقال داد. اودرسخنان خویش تلاش می کرد که تالبان جنایت کار را برادربخواند . تا ذهنیت آشتی ناپذیری مردم در برابراین گروه انتحاری دهشت انگیز متداول گردد . 

 

۷ ــ حامد کرزی بربنیاد نگرش های اتنیکی وقومی خویش در سیزده سال حاکمیتش تالبان را بدون حکم دادگاه از زندان ها آزاد کرد . 

ــ وحملات هوایی بالای تالبان را غیر مجاز اعلام نمود . 

ــ وتهاجمات  شبانه جزوتام های ویژه اردو را بالای تالبان متوقف ساخت  .  

ــ حتا به تمام نیروهای ارتش دستور داد که با سلاح سنگین به تالبان فیر نکنند . 

ــ اما هنگامی که اشرف غنی احمدزی در مدت چهار سال اول حکومت اش تنها وتنها  ۴۵ هزارسرباز اردو غیر افغان را در جنگ های ساختگی  بوسیله تالبان بقتل رسانید . حامد کرزی در گفتگوهایش با رسانه ها  وبویژه با خبر نگار بی بی سی آقای هارون نجفی زاده ، باز هم در خط دفاع از تالبان همخونش  گلو پاره می کرد. این است مراتب نبود عزت نفس در وجود این شارلاتان  .  

 

۸ ــ در دوره حامد کرزی بود که تحقق برنامه اصلاحات مرموز اداری براه انداخته شد . به این هدف که تا جلوی ورود کارمندان آگاه وصاحب اندیشه ومیهن دوست حوزه مقاومت یعنی تاجیکان وپارسی زبانان  را در قدرت ونظام سیاسی سد واقع شوند. در فرآیند بیست سال تطبیق سیاست اصلاحات اداری اسرار آمیز حامد کرزی وغنی احمدزی هزاران هزار کارمندان آگاه وکارفهم ودارای اندیشه وشایستگی را از کار بیکار ساختند .  وهتا امکانات دست رسی به یک لقمه نان خشک به شهروندان تاجیک وپارسی زبان این حوزه را آگاهانه مختل ساختند . 

 

۹ ــ  درزمان حاکمیت حامد کرزی بود که بوسیله آن با ترفند های بلیسانه  ، میان رهبران جنبش مقاومت اول اختلافات سلیقه ای وچندگانگی ایجاد گردید. کرزی بگونه ای عمل می کرد که برخی را از قدرت کنار می زد وبرخی را پول وامکانات می داد ودر قدرت شریک می ساخت. کرزی با پیشبرد چنین سیاست بدخواهانه ، همبستگی جبهه مقاومت ملی تاجیکان وپارسی زبانان رابه بازی گـــــرفت . تا وتار شان نمود .

 

۱۰ ــ در دوره حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۳ ــ  ۲۰۱۴ تقلب انجام یافت  . شمارش آراء را که در یک ویا دو روز می بایست به پایان برسد ، باتأسف تحت مدیریت حامد کرزی شمارش برگه های رای انتخابات ریاست جمهوری  تا یک سال دوام کرد . که تاکنون در تاریخ جهان چنین انتخاباتی تجربه نشده است . سرانجام با دروغ ، ساختگی و ریا اشرف غنی را که هتا ۱۷ در صد آراء از کُل برگه های رای را هم بدست نیاورده بود ، براساس نگرش های تباری ،  خونی قومی وافغانی خویش وی را  رئیس جمهورقلابی اعلام کرد .  

 

۱۱ ــ حامد کرزی دانسته  فیصله شورای ملی یعنی قانون تصویب شده مجلس نمایندگان را در پیوند به درج احوال نفوس براساس نگاه  قومی که (در شناسنامه  هر شهروند اگر تاجیک است باید تاجیک نوشته شود ، اگر افغان است ، افغان نوشته شود ، اگر هزاره است ، هزاره ثبت گردد واگر ازبک است ، ازبک درج  گردد … ) . اما حامد کرزی این سند تصویب شده مجلس نمایندگان را هوشیارانه توشیح نکرد . واین مشکل هویت سال ها در مجلس نمایندگان به انگیز جنگ وجدال میان وکلای قوم افغان وپارسی زبانان تبدیل گردید وتا امروز وروزها وسالهای دیگر ادامه خواهد داشت.  

۲۶ دسمبر ۲۰۲۲  

بااحترام

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا