خبر و دیدگاه

نقض حقوق بشر اسلامی

 

مردم أفغانستان باید در مقابل ایدیولوزی ” دوق” شدید مبارزه کند. دیروز طالبان اعلان کردند که اعدام مردم و قطع دست از سر گرفته میشود.  قطع دست وقتی جاری می شود که مجرم  از حرص عمل دزدی را انجام داده باشد. در صورتیکه مجرم از فقر مرتکب گناه شود دست دولت باید قطع شود. لطفا به این داستان حضرت عمر رض توجه کنید :
خلیفه دوم اسلام حضرت عمر
از عمرو بن العاص حاکم مصر  پرسید
اگر یکی در قلمرو حکومتت دزدی کرد با او چه میکنید؟
عمرو بن العاص گفت:
 مطابق حکم خدا دستش را قطع میکنم.
خلیفه دوم مسلمانان برایش گفت:
بخدا قسم اگر گرسنه یی نزد من آمد، من دست ترا قطع  می کنم !
موضوع دوم این است که مجرم باید محکمه شود و حق داشته باشد تا وکیل مدافع بگیرد که این حق را طالبان از مردم گرفتند .
طالبان یک گروه متحجر و عقب مانده هستند که هر گونه مصالحه با ایشان جفا به مردم مسلمان افغانستان است. ابنها به نام اسلام افغانستان را به کمک پاکستان ترور کرده اند و ما مردم مسلمان افغانستان که به حقوق بشر جهانی و حقوق بشر اسلام که مؤرخ ١٩ سپتامبر ١٩٨١ مطابق ٢٨ سنبله ١٣۶٠ هجری شمسی توسط مجلس اسلامی بین المللی تدوین شد احترام کامل داریم. در ماده هفتم حقوق بشر اسلامی شکنجه مردم مطلق منع شده است و مردم را نه می توان بدون محکمه اعدام کرد و یا دست او را قطع کرد .
رژیم طالبانی را من دوق نام گذاشته ام که مخفف آن ” د” یعنی دیوبندی هند که توسط مکتب استعمار به وجود آمد ؛  حرف ” و” یعنی وهابی که یک فرقه مطلق محتجر عربی هستند و عربستان سعودی دست شان با وهابی ها بسته است ؛ حرف ” ق” یعنی قومی و قبائلی که در افغانستان و مخصوصا طالبان مروج است . جالب أست که این مخفف که من ساختم یعنی “دوق”  یکی از معانی آن در زبان عربی احمق شدن است .  امروز مردم افغانستان به نام دین و سنت اصلا در مقابل یک ایدیولوژی جدید به نام دوق قرار دارند یعنی احمق که از اسلام محمد ص هزاران سال فاصله دارند. مصالحه و شناختن این گروه افغانستان را به تباهی می کشاند و افغانستان باید به این ها هرگز وقت ندهد که پیشروی کنند و میخ خود را به نام دین و سنت گور کنند و مردم را استثمار کنند . درست است که جنگ راه حل نیست و اما یک گروه نادان و احمق را هم به رسمیت شناختن راه حل نیست و باید ابنها با افکار ناب و ارزشمند اسلامی به مبارزه بر خواست نه اینکه بعد ایشان موقع داد تا نفس به راحت بکشند . هر گونه  همکاری با دوق خیانت به مردم و دین اسلام است. تنها کسانی ازین ها جانبداری می کنند که
الف به فرقه وهابی بستگی دارند
ب قومی و قبائلی هستند
ج  ضد همه نورم های واقعی اسلامی و بین المللی هستند
فرید یونس
٢۵ سپتامبر ٢٠

 

 

نوشته های مشابه