خبر و دیدگاه

کرونا و فروریزی دیوار های قوانین علمی و فلسفی