خبر و دیدگاه

مجاهدین افغانستان کافرند – قسمت اوّل