خبر و دیدگاه

طالب‌ها در جنگ سوریه علیه داعش

انکشاف اوضاع و استفاده افزاری کشور های منطقه از وجود طالب ها در‌کشمکش های رقابت های جاری در‌خاور میانه وافغانستان مایه نگرانی است .اگر واقعا روابط‌ طالبان به همین منوال شکل گیرد وادامه یابد،‌ ما در‌سیاست کشور های همجوار‌افغانستان وجهان شاهد تغیرات . همسویی ومخالفت های‌تازه با گروه طالبان ودر مجموع با حامیان ومخالفان شان خواهیم بود‌ ، که در‌نحوه واستراتیژی جنگ و حمایت از‌گروه های‌دهشت افکن در‌افغانستان با توجه به منابع تسلیحاتی‌، لوجستکی‌ومالی‌شان نیز‌تغییرات ‌رونما می‌شود

روشن است که بعد از‌پیدایش‌گروه دهشت افگن طالبان وسایر‌احزاب در‌پاکستان، عملکرد و برنامهء شان مستقیما زیر‌نظارت سازمان استخبارات نظامی‌‌آن کشور‌ طرح وتعمیل می‌ شد. در‌ زمان اقامت خود احزاب جهادی در پاکستان وایران زیر‌نظارت استخبارات آن کشور ها به مثابهء بازیگر‌ان اصلی جنگ بر علیه دولت افغانستان زیر‌حمایت شوروی وقت فعالیت می نمودند وناگذیر‌ باید از‌پالیسی‌ تخریبی‌ شان بر علیه دولت حاکم در افغانستان وکشور اطاعت میکردند. بعد از‌روی کار آوردن گروه طالبان پاکستان به همان شیوهء تخریبی بر ضد حکومت مجاهدین که خود حامی وسازندهء آن بود ادامه داد.

شواهد حاکیست که پاکستان همواره و پیوسته ،‌بنا بر‌ شرایط خاص گروه ای‌ را بیشتر در‌ ترکیب‌رهبری‌ دهشت افگنان تجهیز‌ تسلیح وپشتیبانی میکند که مزدور و خود فروخته مطیع وگوش به فرمان باشد. با نظرداشت همین پالیسی استخبارات پاکستان ، گروه های‌‌دهشت افگن را از‌‌زمان جهاد بر‌علیه حاکمیت ح د خ ا وشوروی در‌تفاهم وهدایت مستقیم کشور های‌غربی‌در‌رأس انگلیس وایالات متحده امریکا عربستان وقطر‌بازنگری کرده ومطابق منافع خود در افغانستان در‌ترکیب و تشکیل شان تغییرات را رونما ساخته است‌.

پس از‌ گذشت ایام تعدادی‌از گروه های دهشت افگن به نیت شوم نظامیگران پاکستان پی برده اند ودر‌صدد رهایی از‌حیطهء کنترول ان ها پرچم نا فرمانی بر‌افراشته و با‌استقلال‌عمل‌در‌انجام عملیات در‌افغانستان پرداخته اند. منظورم بخشی از‌افراد طالبان است که اکنون با ایران و‌روسیه سازش‌ کرده و در‌‌جنگهای سوریه علیه داعش مورد استفاده قرار می گیرند.

استفاده از گروه طالب ها بر‌ضد داعش در‌ سوریه با ژرف نگری ویژه و دسترسی‌ به اطلاعات وسیع نگارش یافته است‌. عمیق وهمه جانبه است ، نباید ازآن سطحی گذشت‌. اراکین دولت ،‌به اصطلاح نخبگان ویا تازه به دوران رسیدگان ، باید آنرا در‌نظر گیرند. مبصرین وتحلیل گران نباید تنها با ذکر‌ “جنگ افغانستان بسیار پیچیده و استخباراتی است اکتفا نما یند. این پیچیدگی‌ مستلزم مو شگافی و اتخاذ تدابیر‌ سیاسی نظامی وراهبردی‌‌است‌‌ که در‌ بازنگری با توجه با جهت گیری‌های جنگجویان وسایر‌عناصر‌ دهشت افگن و حامیان شان باید طرح وتدوین شود.

متاسفانه ، در وجود رهبران‌ کنونی که جلالت مآب را پیوند نام خود ساخته اند چنان کفایت وابتکاری را نمی توان انتظار‌داشت‌ .بخصوص اینکه در وزارت های افغانستان افراد فاسد بنابر‌ روابط‌ شخصی وابستگی‌ با زور‌ گویان ومافیای قدرت جاسازی‌شده اند. انکشاف اوضاع غیر‌ قابل پیشگویی ، روز تا روز‌بنا بر مداخلات وتقابل نیروهای‌ خارجی‌رقیب در منطقه وفرامنطقه ، بخصوص در کشور ما، ابعاد گوناگون وخطرناک به خود میگیرد.
تشدید درگیری نظامی، رقابت های‌سیاسی وزدوبند های‌ که با گذشت هر‌روز‌ در‌منطقه خاور میانه وخلیج بخصوص سوریه وعراق وکشور های عربی، فلسطین واسراهیل شکل میگیرد در‌روند تشکل ایتلافات و توافقات میان روسیه ،‌ سوریه وایران و پاکستان از‌یک طرف وهمکاری‌ روسیه وچین وپاکستان از‌طرف دیگر بی تاثیر نبوده است .

فقدان پالیسی‌ واستراتیژی در دولت افغانستان و حضور فعال‌ حامیان دهشت افگنان طالبی وحزب‌اسلامی‌ به مثابه نوکران خود فروخته پاکستان در داخل نظام ، دولت افغانستان را روز تا روز‌ در مهار کردن فعالیت دهشت افگنان عاجز وناتوان ساخته است‌. به خصوص حضور جاسوس های پاکستان در رده های بالا در وزارت‌های‌ امنیت داخله ودفاع مردم افغانستان را در یک مرگ تدریجی وجمعی مواجه ساخته است. به همین دلیل پاکستان به مثابه تخته خیز تجاوز ودهشت افگنی در افغانستان قادر‌‌شده تا در‌ هر‌زمان گوی سبقت را در‌ عرصهء سیاسی‌ ونطامی‌ در توجیه مداخلات در امور افغانستان در معادلات چند بعدی‌ برای‌بسیچ گروهء طالبان علیهء داعش از‌زمامداران بی کفایت افغانستان ‌برباید که ادامهء وضع کنونی موجب نگرانی‌شهروندان افغانستان در داخل وخارج کشور گردیده وپرسش بر انگیز است.

چند نقطه را در مورد این بازی ها وزدوبند ها ‌نباید نا دیده انگا شت که بر پیچیدگی وضع افزوده است.-

-کشور های همسایه ما طور‌عموم به حضور نظامی امریکا در‌افغانستان خرسند نیستند.

– پاکستان روسیه، چین و ایران حضور‌ امریکا را به منافع دراز مدت واستراتیژیک خود نمی پندارند.

– هند به خاطر کاهش نفوذ پاکستان و چین به حضور‌ نظامی امریکا در‌ افغانستان چندان مخالفت ‌ندارد با وجودیکه قرار‌معلوم بر‌طالب های ضد دولت پاکستان به خاطر مساله کشمیر همکاری دارد و کوشش میکند پاکستان را در‌نظر‌امریکا به کشور حامی ومولد دهشت افکنی‌ تجرید کند.

عدم موجودیت حزب نیرومند ملی وغیر وابسته به شبکه های استخبارات خارجی معضل عمده است .

در‌افغانستان انقطاب‌ وانشعاب‌احزاب‌ چپی وراستی معمولا به خاطری‌رخ میدهد که احزاب‌‌مشکل‌تشکیلاتی دارند، رهبر محور هستند‌. رهبر ها به کیش شخصیت به مرور ایام مبدل می‌شوند.رهبر ها عقل کل اند به مجرد مرگ طبعیی ویا اتفاقی تمام شیرازه احراب‌از هم می‌پاشد وبه گروه های‌کوچک ورقیب همدیگر مبدل می‌شوند. اینگروه ها تمام وقت خود را در وصف رهبر سابق توصیف وتعریف غم واندوه ضایع می سازند در حالیکه در وجود رهبران هم معجزهٔ صورت نگرفته بود که صلح وامنیت ورفاه همگانی را شا هد باشیم. گروه های انشعابی در‌نتیجه موجودیت واستفاده از امکانات مالی کشور های کمک کننده به قوتهای اقتصادی مبدل می‌شوند ، حیثیت مرشد وپیشوا را اختیار می کنند، احزاب بدون توجه به بازسازی‌ساختاری وتشکیلاتی و شمولیت وارتقای کادر های فعال در‌ رده های بالا به دلیل‌ کبر‌سن ویا حوادث طبعیی بعد از مرگ رهبران در‌جهت ضعف واضمحلال حرکت می کنتد.

ویا به مرور ایام کارایی وموثریت خود را از‌دست می‌دهند وعدم موجودیت رهبران و افراد کلیدی را در ناتوانی خود در مقابل چالش جدید توجیه میکنند. همه به دور‌یک نفر‌جمع می‌شوند ودر عدم آن عقل کل‌، به دسته های کوچک ،‌ضعف رهبری‌‌و‌راهبردی‌دچار می‌شوند. علاوتا، بنا بر‌ ساختار‌‌سنتی وقبیلوی جامعه در کشور ما در میان خود گروه های منشعب بیشتر‌ اعضا بر‌ وابستگی های قومی زبانی ومحلی‌ اتکا ومیلان نشان می دهند.
ــ روسیه تلاش دارد تا انتقام شکست خود را در‌افغانستان از امریکا بگیرد زیرا کمک های نطامی‌سیاسی ومالی امریکا وهمپیمانان اش در‌زمان جنگ با روس ها یگانه عامل مهم پیروزی مجاهدین وشکست حکومت زیر حمایهء شوروی بود. ،‌شکی نیست که نیروهای‌چندین گروهی‌ مجاهدین در‌جنگ نقش خود را بازی کردند اما بدون کمک های‌مالی‌ نظامی‌وسیاسی امریکا پاکستان عربستان وایران پیروزی مجاهدین در‌شاخ آهو بود.

طالب ها به چند دسته تقسیم شده اند مانند همه احزاب چپ وراست :

– طالب‌های که عملا در افغانستان در‌انتحار انفجار ودهشت افگنی برعلیهء مردم ودولت در جنگ اند و به حمایت پاکستان وعربستان وممکن تا حدودی‌ ایران ، حضور فعال دارند. عدهء با حزب اسلامی برخی با دولت وگروهء هم با ایران وروسیه در تماس هستند. در تمام ارگان های دولت حامیان و هواخواهان شان فعال اند
‌اما نباید فراموش کرد که پاکستان به حیث بازیگر‌شیاد‌ ومکار‌ در هر دوطرف معادله در افغانستان نقش فعال‌ دارد. پاکستان بدون انگلیس وامریکا نفس کشیده نمی تواند وتمام نظام اش پارچه و‌ خاک اش در عدم حمایت و کمک مالی غرب تجزیه می‌شود ‌.

ـ چیزی که مهم است اینست که همه جوانب درگیر جانبدار‌‌ادامهء نا امنی وجنگ در‌افغانستان هستند.

چرا و چطور؟‌

برای ابنکه تدوام دهشت افگنی در افغانستان زمینه دوام نا آرامی را در کشور های روسیه ایران چین مساعد می‌سازد تا در عرصه اقتصادی وسیاسی توان رقابت با امریکا وغرب را از‌ دست بدهند. به هر پیمانه که نارامی درافغانستان اوج گیرد ذهنیت ها از‌چپاول مواد زیر‌زمینی‌اش منحرف‌می‌شود.

خلاصه در وجود نظام‌بوسیده  وبی کفایت کنونی مردم افغانستان برای‌سال ها تداوم جنگ را شاهد خواهند بود که شاید چند نسل را بلع کند، تا زمانی که لیاف‌ ملا نصر الدین وجود دارد جنگ ادامه دارد. حکومت دست نشانده امریکا، کرزی‌وغنی هردو در عمل ونطر‌ حضور طالب ها‌ را هرچه پر رنگتر‌‌ در ترکیب دولت می خواهند.

شواهد حاکیست که از‌طریق هوایی کمک های لوجستکی وسایل نجات در‌موقع شکست کامل طالب ها در‌نبرد با نیرو های اردوی ملی از طرف امریکاهی‌ ها فراهم شده است.

در عمل وگفتار امریکا مانند پاکستان منافقت دیده می شود وادامه جنگ را به منافع خود می داند تا حضور دراز مدت خودرا در افغانستان توجیه کند .

اصطلاح ایجاد نقاط‌ گرم را در‌‌استرتیژی های دراز مدت قدرت های‌استعماری نباید‌نا‌دیده گرفت. این‌استراتیژی‌در افغانستان عبارت است از‌ غارت وچپاول ذخایر‌زیر زمینی افغانستان ،

در گیر نگهداشتن روس وچین در‌فعالیت های‌تخریب کارانهٔ طالب داعش‌ ممکن در آینده گروه دیگر به نام “فاحش؟ ” ” طو فان ؟” ” سردمداران اسلام؟” وسایر‌ ارازل‌ واوباش را به وجود بیاورند‌
استفادهء از موقعیت سوق الجیش افغانستان به خاطر زمینگیر‌ نگهداستن حریفان وقدرت های‌ اتومی که در‌حومه ان قرار‌دارند .

همچنان کنترول و مدیریت عواید بلیارد دالر‌ی‌‌از‌کشت مواد مخدر به خاطر‌تمویل دهشت افگنی و مصاب‌ سازی‌ نیروی بشری‌در‌‌کشور های‌رقیب‌به شمول افغانستان که به فاجعه بشری‌می انجامد.

اما در حال حاضر زمامداران حاکم با لاف های‌اغراق‌آمیز‌ از جهاد‌وشکست روس‌ ‌، کشور را به پرتگاه سقوط کامل مواجه ساخته اند مردم گواه اند که امروز نه تنها مردم افغانستان بلکه همه هست وبود این سرزمین به شمول پرنده ها،‌موش ها ، خر ها ، ریشهء درختان ،‌دختران وپسران ،‌مو سفیدان در‌معرض نابودی‌و حراج مافیای داخلی وخارجی گذاشته‌شده اند تا همه رااز بیخ وبن محو سازند تا زمانیکه خود شان با میخ پنجم ضربه شوند . در ان موقع چار‌میخ قبلی که در چشمان وگوش های‌شان را پوشانیده از‌شدت آن میخ پنجم براید وچشم وگوش شان را باز گرداند واز خواب غفلت وجهالت بیدارشان سازد که در آنوقت سودی‌ نصیب هیچ کسی نخواهد شد.

_

نوت: این تبصره در‌رابطه به گزارش   جناب سید حسیب مصلح و در‌پیوند با استفاده بخشی از گروه طالب ها از طرف کشور ایران در جنگ سوریه بر علیهء داعش می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا