خبر و دیدگاه

نامه به دولت افغانستان و قابل توجه جدی دیوان کیفری بین‌المللی

justice

kamjow
دکتر بصیر کامجو

مــاشهــــروندان کشور! بمقام محــترم جمهوری اسلامی افغانستان و دیـــوان کیفـــــری بــین المللی  ( International Criminal Court یا ICC)عرض حرمت وادای ادب می نمائیم. وامیدواریم که دولت افغانستان درمورد بازرسی نیت واندیشه واعمال سیاست حامد کرزی در دوران حاکمیتش، مبنی بر حمایت مستقیم ایشان از تروریستان طالب وتشدید جنگ وتداوم جرم وجنایت، در کشور ومنطقه پروندۀ ایشان را بدون تأخیر وبدور از مصلحت های تبارمنشی رسماٌ به دادگاه کیفری بین المللی بسپارند.

 

جهانیان آگاه اند که دراخیرسال ۲۰۰۱ میلادی برای پایان دادن جنگ ودهشت وخشم وخشونت حاکمیت پشتونی طالبان در افغانستان ؛ سازمان ملل متحد با حمایت آمریکا وسایر کشورهای صنعتی جهان ، مبنی بر تأمین امنیت و ثبات و ایجاد نظام سیاسی متعادل فراگیر درافغانستان، کنفرانس بین المللی را در بن آلمان تدویر نمودند . ودرآن کنفرانس حامد کرزی،  با حمایت مستقیم آمریکا وبریتانیا به حیث رئیس جمهوری افغانستان انتصاب شد.  

حمایت غرب ازحامد کرزی وتیمش به این نیت بود که وی با همتباری وهم خونی پشتونی ایکه با طالبان دارد،  رژیم ایشان را کنار زند وبادرایت کامل  زیرساخت های جامعه مدنی را در افغانستان ایجاد کند وامنیت و ثبات وآزادی و همبستگی ملی را نهادینه سازد .

اما برخلاف آقای کرزی از همان آغاز ودرتمام  دوران حاکمیتش، راهـــبرد سیاسی ” تداوم استقرار حاکمیت تک قومی ” پشتونی خویش را بگونه مرموز، با اقدامات عملی چند بُعدی وسنجیده شده درافغانستان به اجرا گذاشت. از صلاحیت های مطلق العنان وشاهانه ایکه در قانون اساسی خود ساخته ایشان، درج گردانیده شده بود واست، بگونه ضد دموکرات استفاده ناجایز سیاسی نمود.

ورهبران سیاسی ودولتی تاجیکان، اززنده یاد رئیس جمهوری برهان الدین ربانی آغاز تا زنده یاد مارشال محمد فهیم قسیم معاون اول ریاست جمهوری را با همدستی، استخبارات پاکستان وگروه طالبان (شورای کویته) وشرکای بین المللی اش، با تزویر وریاء از صحنه سیاسی بیرون ساختند .  

وبرای رسیدن به اهداف راهبردی خویش، روند انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی ازراه انتخابات آزاد و دموکراتیک را سم ‌پاشی کرد وآنرا باچالش های خیلی بزرگ روبرو ساخت، ودر زمینه اقدامات معلوم حال زیر را به انجام رسانید .:

 ـــ برای اغفال کردن اذهان مردم و مجامع بین المللی گویا :  انتخابات سری ، آزاد و دموکراتیک رادر کشورراه اندازی کرد. مگر در حقیقت برخلاف اساسات دموکراتیک برای استقرار حاکمیت شؤونیزم قبیله پشتون ، اقدامات یکجانبۀ زیر را به اجراگذاشت.  

ـــ اعضای رهبری کمیسون های انتخابات براساس اهداف راهبردی سیاسی ویژه ، از جانب رئیس جمهور مقرر گردیدند وتا امروز از بودجه دولت معاش می گیرند .

ـــ وزارت خانه ها و تمام نهاد های تأثیرگزار ایکه در روند انتخابات نقش تعیین کننده داشتند مانند : فرماندهان پولیس مرکز وولایات نزدیک به کل از افراد وتبار خود خواسته خویش را جابجا کرد .

ـــ رئیس محکمه عالی ودادستان کل کشور نیز با میل وخواست رئیس جمهورتقرر حاصل نمودند وتاکنون به همان منوال جریان دارد .

ـــ فعالیت های قانونی مجلس نمایندگان  پیوسته در دائره اراده و آز رئیس جمهورقرارداشته و در حصار درماندگی گیرگذاشته شده بود واست .

ـــ گروه های تروریستِ نام نهاد طالبان پشتون ، منحیث نیروی فشارنظامی وسیاسی بالای شهروندان کشورما به اشاره چشم درونی رئیس جمهور درهنگام نیاز ، به خشونت آفرینی آماده باش گردانیده شده بودند واکنون هم در خدمت استقرار وتحکیم حاکمیت قبیله پشتونی اشرف غنی قرار دارند  .

ــ زبان رسانه های رسمی دولت منعکس دهندۀ افکار آرمانی و انتزاعی رئیس جمهور وسیاست های قومگرایانۀ وی درمدت زمان حاکمیتش بوده واکنون جریان دارد .

ــ  سرنخ مشکل تقلب در انتخابات دور اول ودوم  بدست رئیس جمهورحامد کرزی قرار داشته است . و مولد واقعی فتنه تقلب در انتخابات دور سوم نیز خود رئیس جمهورحامد کرزی واشرف غنی برای حفظ بقاءِ حاکمیت قبیله می باشند .

سوای مسایل فوق، دست آورد های ناشی از جنگ وجنایت و دهشتی را که بوسیله حاکمیت سیاسی حامد کرزی وتیم همتبارش در جریان چهارده سال حکمروایی ایشان علیه بشریتِ روا داشته اند، بگونه ایجاز ، مشت نمونۀ از خروارآنرا نام می بریم :

ــ ماهیت ذاتی قبیلوی سیاست حامد کرزی :

حاکمیت شؤونیزم ومرکزگرای تیم حامد کرزی بی کفایت ترین ، ناکاره ترین وفاسد ترین وشرارت پیشه ترین حکومت درتاریخ جهان، به بشمارمی آید از اینرو هست که تاکنون مردم ما در کوره داغ این سیاست فتنه انگیزی می سوزند .

زیرا این دستگاه جنایتزا در جریان چهارده  سال رهبری سیاست و اقتصاد وفرهنگ این سرزمین را به گروگان گرفته بودند ودارند . هیچ کار سازنده وحیاتی ای  برای مردم این میهن انجام ندادند.  بلکه همدست با گروه همتبارایشان طالبان ودستگاه استخباراتی پاکستان در پیشبرد سیاست بی ثباتی ، تشدید ناامنی وازدیاد خشم و خشونت، قتل و کشتار، اعمال زور و تعرض و تجاوز ، رشوت وفساد اداری، تولید مواد مخدر ، به ستم گرفتن دارایی عامه … نقش اهریمنی ذاتی خود را در همه عرصه های حیات اجتماعی بازی نمودند.

چرا ؟ زیرا تداوم عمر رهبری حکومات تک تبارو مرکز گرای شؤونیزم قبیله پشتون ،   تنها در تشدید جنگ ، دود وباروت وخمپاره ، قتل و کشتار درآمیخته است .

با استقرار حاکمیت قانون ومردم سالار ، تأمین ثبات و امنیت ، آزادی وصلح  در کشور ما ، عمر این گروه های دهشت افکن به  پایان می رسد .

ما مردم بومی این سرزمین مردخیز به این اندیشه باور مندیم که یکروز نی ، یکروز آفتاب ثبات و همبستگی یخ های تنفر وانزجار وعقب گرایی را آب می سازد. ومردم ما از شر این نیرو های اهریمن وابسته به غیر ، برای همیشه نجات خواهند یافت .  

بر اساس گزارش ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ملل متحد ، افغانستان به رهبری حامد کرزی و تیمش ،  بزرگترین تولید کنندۀ تریاک درجهان است. که در سال ۲۰۱۱ زیاده از ۶۳۷۰ تُن ودر سال ۲۰۱۴ زیاده از ۶۴۰۰ تُن نزدیک به ۹۵ در صد تریاک جهان را در این دوره تولید نموده است.

در این گزارش از قول ” یان‌کوبیش ”  نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفته شده که :  “اقتصاد مواد مخدر در افغانستان یکی ازعوامل بی‌ثباتی دراین کشوراست.

تولید و تجارت غیرقانونی موادمخدر همزمان منابع مالی را در اختیار شورشیان قرار می‌دهد و اقتصاد، امنیت و نهادهای افغانستان را تهدید می‌کند.”

اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید حدود یک میلیون شهروندان افغانستان  بین سنین ۱۵ تا ۶۴  به مواد مخدر معتاد هستند.

که  از جمله     ۰۰۰ ۷۰۰  هفت صد هزار معتاد این کشور به هیچ نوع درمان ، دسترسی ندارند.

اعتیاد یک میلیون شهروند ما به مواد مخدر، بزرگترین جرم و جنایت آشکار حاکمیت حامد کرزی وتیمش علیه بشریت بوده که در مدت زمامداری ایشان بر مردم ما بوِیژه بشهروندان کابل ، آگاهانه روا داشته اند.

حامد کرزی با پیشبرد سیاست شمشیر ریاء ومصلحت، افتخار آمیز موفق شد که رسالت ستمگستر تک تباری پشتونی خویش را جهت تضعیف و نابودی شهروندان صلحخواه این سرزمین انجام دهد.  و  یک میلیون خانواده شریف این میهن را در ماتم بیماری، فقر واحتیاج ــ جگر گوشه های شان،غریق درد والم استخوان سوزسازد.  و این نیروی یک میلیونی انسانهای جامعه مارا  از حق زیست وآموزش وپرورش و از دائره فعالیت های اجتماعی و سیاسی وخانوادگی بیرون نماید  .

ــ صیانت حیاتی وامنیت قلابی حاکمیت کرزی به مردم ما :   

تلفات بخش ملکی :

حامد کرزی بمثابه رئیس جمهوری افغانستان بکمک نیرو های آیساف ، رسالت داشت که با گروه های تکنوکرات خویش ، امنیت و ثبات را در کشورجاری سازد.

بوسیله کمک های مالی آمریکا واروپا وسایر کشور های جهان صنعتی  زیرساخت های جامعه مدنی را ایجاد کند. گام های آغازین در جهت اشتغال مردم و تأمینات اجتماعی و بهداشتی وآموزش و پرورش بگذارد .

با تأسف که این تیم ناآگاه و بی برنامه ،  برعکس ! بعوض تأمین امنیت و ثبات وهمبستگی ملی ؛ سیاست تسلیح وتمویل دوبارۀ گروه های افراطی طالب وتشدید جنگ و خــشم و خشونت و انشقاق ملی وچندگانگی  قومی را،   در جامعه  از سر گرفتند. وکشور را به جزائر زبانی و قومی و مذهبی ــ تبدیل نمودند.

بگونه مثال :

۱ ــ تلفات مردم ملکی در جریان حاکمیت حامد کرزی بقرار ذیل است :

براساس آمار داده شده ملل متحد در کابل ، در جریان سالهای حاکمیت حامد کرزی ، طالبان در هر سال ۶۰۰۰ نفر همشهری کشور مارا بقتل رسانیده‌اند که بر اساس ارقام داده شده از سال دوهزارو دو تا دوهزارو چهارده  ، منجر به قتل  ۰۰۰ ۶۵  شصت و پنج  هزار نفر گردیده اند .

جرم این مقتولین متوجه  حامد کرزی و اشرف غنی احمد زی و حنیف اتمر (سابق وزیر داخله ) وتیم کاری ایشان می باشد. که هرسه نامبرده بصورت مستقیم و غیر مستقیم درتسلیح و تمویل دوباره نیروهای طالبان در سراسر کشور و رهایی این قاتلان از پنجه قانون و از بند زندانهای دولتی، نقش بسزای داشته اند.  

بگونه نمونه : سازمان ملل متحد در گزارش شش ماه اول سال جاری ۲۰۱۱ اعلام کرده است که در این مقطع زمانی شش ماهه  ۱۳۰۰ غیر نظامی جان باخته اند و نزدیک به ۲۵۰۰ تن دیگر زخمی شده اند.

از ارقام بالا میتوان استخراج کرد که بر اثر وقوع جنگ های پار ، همه ساله حدود زیاده از ۵۰۰۰ نفر زخمی شده اند .  که در فرآیند حاکمیت حامد کرزی  مجموعاً به ۶۵۰۰۰ هزار زخمی می رسد .

۲ ــ تلفات بخش نظامی :

ــ نیرو های پولیس همه ساله به ترتیب ذیل از طرف طالبان کشته شده اند :  ۶۰۰ ، ۶۸۸ ، ۷۲۴ ، ۶۳۹ ، ۱۲۹۲ ، ۵۶۹ ، ۳۴۹ ، …. به همین منوال اگر حد میانگین تلفات  پولیس در سال را ۷۰۰ نفر تخمین نمایم . در آن صورت جمع تلفات کشته شده پولیس در ۱۴ سال  حاکمیت دوسره حامد کرزی به  ۹۸۰۰ می رسد.

همچنان پولیس به ترتیب در سالها این حاکمیت  به این کمیت  ۲۰۷۷ ، ۱۰۳۶ ، ۱۲۰۹ ، ۱۱۴۵ ، ۷۴۳ ، ۵۲۲ ، …  نفر زخمی شده اند . اگر به این اساس  تعداد میانگین زخمی شدگان پولیس را سالانه به ۱۰۰۰ تخمین زنیم .  که مجموعه کلی آن در مدت ۱۴ سال به ۱۴۰۰۰ نفر زخمی می رسد :

ــ کشته شدگان اردو در سالها به این کمیت ۲۷۸ ، ۲۵۹ ، ۲۹۲ ، ۸۲۱ ، ۵۱۱ ، … بوده است . در تطابقت به این ارقام معلوم ، میتوان حد میانگین تلفات اردو را در سال ۴۰۰ سرباز محاسبه کرد . که در مدت ۱۴ سال مجموعه ای کشته شدگان اردو به ۵۶۰۰ سرباز می رسد.

زخمی شدگان اردودر بترتیب سالهای حاکمیت وی  به کمیت  ۷۵۰ ، ۸۷۵ ، ۸۵۹ ، ۷۷۵ ، ۲۵۶ ، ۲۷۸ ، ۲۹۲ ، ۸۲۱ ، ۵۱۱ … بوده است . براین پایه اگر حد میانگین تلفات زخمی اردو را درسال ۶۰۰ سرباز محاسبه کنیم . درمدت ۱۴ سال مجموعاً ۸۴۰۰ سرباز می رسد .  

کشته شدگان توسط نیروهای زمینی آیساف در دوران حاکمیت کرزی به ترتیب بقرار ذیل :

۱۵۴۰ ، ۵۶۰ ، ۱۳۶۰ ، ۲۰۷۷ ، ۷۶۹ ، ۳۳۴ ، ۱۰۰۰ ، ۵۹۸ ، ۴۴۰ ، ۳۰۲۱ ، ۲۰۰۰ ، ۲۵۰۰ ، ۱۵۰۰ ، … اند  . اگر حد میانگین تلفات شهروندان ملکی و گروه  طالبان را توسط نیروهای ایساف در سال ۱۵۰۰ نفر محاسبه نمائیم .  در مدت ۱۴ سال مجموعاً به  ۲۱ هزار نفر می رسد .

کشته شدگان توسط نیروی هوایی آیساف در دفاع از حاکمیت کرزی  به ترتیب سالها  ۱۳۰۰ ، ۴۲۰۰ ، ۱۱۴ ، ۶۸۰ ، ۳۵۹ ، ۱۷۱ ، ۳۰۰۰ ، … بوده است .  اگر حدمیانگین تلفات شهروندان را ۸۰۰ نفرتخمین نمائیم طبق آمار فوق در ۱۴ سال نزدیک به ۱۱۲۰۰ نفر می رسد  .

زخمی شدگان توسط نیروی هوایی آیساف :  به این کمیت ــ ۵۰۰۰ ، ۶۸۰۰ ، ۳۵۶۶ ، ۴۳۶۸ ، ۴۵۰۷ ، ۱۹۵۴ ، … ثبت گردیده است . که براساس این آمار  در مدت ۱۴ سال حدود ۲۹۰۷۸  نفر از شهروندان ملکی و طالبان زخمی شده اند . (۱)

نتیجه

ـــــــــــــــــ

شرح مجموعه تلفات نظامی و ملکی شهروندان ما در ۱۴ سال حاکمیت حامد کرزی بقرار ذیل ایت :

اول ــ تلفات انسانی ناشی از کِشت خشخاش به :

ــ  یک میلیون  ( ۱۰۰۰۰۰۰  ) نفر معتاد به مواد مخدر می رسد.

دوم ــ تلفات ملکی که ازطرف نیروهای طالب وسایر نیروهای مسلح کشته شده اند :

ــ کشته :   ۶۵۰۰۰ نفر

ــ  زخمی : ۷۰۰۰۰ نفر

ــ کشته شدگان توسط نیروی آیساف: ۲۱۰۰۰ نفر

ــ کشته شدگان توسط نیروی هوایی آیساف : ۱۱۲۰۰ نفر

ـــ زخمی شدگان توسط نیروی هوایی : ۲۹۰۷۸  نفر

 

سوم ــ تلفات نظامی :  

ــ پولیس کشته : ۹۸۰۰ نفر

ــ پولیس زخمی : ۱۴۰۰۰ نفر

ــ اردو کشته :  ۵۶۰۰ نفر

ــ اردو زخمی : ۸۴۰۰ نفر

جمع تلفات ملکی و نظامی مردم ما در این مدت ۱۴ سال جنگ سازمان یافته حاکمیت سیاسی قبیله پشتون به رهبری حامد کرزی :

 

ــ کشته ( ۱۱۲۶۰۰ ) یکصدو دوازده هزار و ششصد نفر

ــ زخمی (۱۱۶۴۷۸ ) یکصدو شانزدهـــــزارو چهارصدو هفتادوهشت نفر می رسد .

ــ  ویک میلیون  ( ۱۰۰۰۰۰۰  ) نفر معتاد به مواد مخدر می باشد.

 

این بود نتایج اعمال کِشت خشخاش ، تشدید جنگ وجرم وجنایت ، راهبردی سیاست حاکمیت افغانی حامد کرزی که در جریان چهارده سال با حمایت همه جانبه سیاسی و نظامی ومالی آمریکا وکشور های غرب صنعتی بالای مردم بی دفاع ما تطبیق گردیده است.

این دست آورد شرم آورحامد کرزی و تیم همتبارش است که با ورود پای ایشان به ریاست جمهوری درمورد تأمین امنیت و ثبات، نگهبانی جان ومال،  آزادی شهروندان این مرزبوم به مردم ما قول و قرارایمانی ووجدانی بسته بودند، مگر نکردند.

اما برخلاف با اندیشه های تبارگرایانه پشتونی،  باعث قتل وکشتار هزاران هزار مردم ملکی وقتل های زنجیره یی گردیده اند.

ما شهروندان کشور بار دیگر ازدولت جمهوری اسلامی افغانستان خواستاریم ،  تا حامد کرزی را که مرتکب این همه جنایات نا بخشودنی علیه بشریت وشهروندان کشور ما شده اند.  بصفت قاتل ملت وخائن ملی، به دادگاه کیفری بین المللی (International Criminal Court یا ICC) معرفی نمایند .

موفق باشید

منابع و مآخذ  

ـــــــــــــــــــــ

۱ ــ ویکی پیدیا انگلیسی تلفات قطعات نظامی خارجی وباشندگان افغانستان  Civilian casualties in the War in Afghanistan (2001–present)

الف: Afghanistan Casualties Military Forces and Civilians در ویب سایت

ــ راپور از اداره مهاجرین سازمان ملل

ــ بوتسون یونوورستی راپور الی سال ۲۰۱۱

ــ راپور یوناما ازسال۲۰۰۱ ــ ۲۰۱۱  

ــ راپور سال ۲۰۱۲ توسط یوناما

ــ راپوراداره یوناما در سایت گاردین انگلند  

ــ از راپور اداره تحقیقاتی کانگریس

تمامی راپورهای جنگ افغانستان را درین جا مطالعه کنید Afghan Archives – Civilian Casualties Village is wiped out as 2,000lb of Allied explosives miss Taliban target در ویب سایت.

نوشته های مشابه

‫۵ دیدگاه ها

  1. When nobody comes here anymore, the bottom is in.Yoim,gru absolutely right. We won’t be on your blog because me and clot would be busy whealing and dealing and everyone else would have bought their house and homes would be looked as shelter and not as retirement funds or investments strategies.

  2. نتنها در دوران حکومت کرزی این همه خیانت ها موجود بود بلکه هنوز بی عدالتی در سراسر مملکت ما بیداد میکشد. مشکل کرزی نیست مشکل مردم نا آگاه ما است وقت شما حرف به آدرس کرزی ویاکدام خاین دیگر حواله میکنید ببنید که به هزاران نفر نا خود آگاه از جرم وخیانت شان دفاع میکنند واعمالشان را توجه میکنند مردم افغانستان تا چندین نسل دیگر دچار همین مشکل خواهد بود

  3. کرزی مرتکب یک جنایت بزرگ ملی مالی هم شده است. کشور های خارجی در حدود یک تریلیون دالر بنام افغانستان مصرف نموده اند. این مصرف در حالی صورت گرفته است که چرخ دولت افغانستان بدست کرزی قرار داشت. مصرف این مبلغ بزرگ در هیچ کشور دنیا از طرف کشور های خارجی بمصرف نرسیده است. ولی متأسفانه که در اثر خیانت کرزی از مصرف این مبلغ بزرگ به افغانستان سودو یا فایده قابل لمسی نرسیده است. بعد از ۱۴ سال هنوز هم بیش از شصت فیصد از بودجه ملی افغانستان از پول کمک و خیرات کشور های خارجی تامین میشود. ولی از لحاظ شخصی کرزی و آنعده برادرانش که در این خیانت شریک بودند صاحب ملیونها دالر شدند. خیانت و فساد و ترورزم پروری و نفاق افروزی ازمشخصات دوره حکمروائی کرزی بوده است. کرزی قابل مجازات و محاکمه میباشد.

  4. در یک نشریه خواندم که در حین جنگهای واخلی در حدود ۲۰۰ زن که بعد از تجاوز به قتل رسانیده سده بود در منطقه بادام باغ کابل دریافت شد این را نیز در کزارش خویش ریاد نمابد .

  5. عدالت حکم مینماید که کرزی بجرم خیانت به افغانستان و بجرم قتل و کشتار مردم بیگناه با زمینه سازی از طرف کرزی مورد پرسان و محاکمه قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا