خانه » فرهنگ و هنر (برگه 16)

فرهنگ و هنر

دیده گاه پسامدرنیسم در باره ی زبان

  رویکرد هرمنوتیکی وقرائت های متفاوت از متن در حوزه ی ادبیات ونقد ادبی، یکی از نظریه های مهم “پسامدرنیسم” ...

متن کامل »

موسیقی معاصر افغانستان و فصل شباب، صدیق شباب

  موسیقی در افغانستان، در کنار بسیاری از عرصه ها و بستر های که هنوز فرصت پرداخت، نقد و تحلیل ...

متن کامل »

جهان جهانی

  زندگی مـیکنیم در روزگاری که درشـتگویی جای درسـتگویی و پلید نگاری جای پاکیزه نویسـی را تنگ کـرده اسـت؛ زندگی ...

متن کامل »

خاطره ها همچو بازتاب فانوسی، نقشی برسقف می بندد

  درین اواخر پیام های از دوستان و دشمنان داشته ام که بیانگر واکنش های متفاوتی بوده است؛ در فرجام ...

متن کامل »

چگونگی تشکل زبان فارسی دری

  درباره ی خاستگاه زبان فارسی دری، نباید به جغرافیای مشخصی چشم دوخت. این زبان طی فرایندِ همگرایی زبان ها ...

متن کامل »

برنامه “سخن و اندیشه” و شگردهای اهریمنانه ی آقای حلیم تنویر

  از دیر زمان است که این برنامه سرا پا نیرنگ و دروغین در ظاهر سخن و اندیشه، و در ...

متن کامل »

پشتو و دری دو زبان ملی و رسمی افغانستان

یگانه چیزی که بقای هویت ملتها را تضمین میکند، نگهداری و حفاظت فرهنگ و زبان است. در طول تاریخ ما ...

متن کامل »

گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی

‘گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی’  شعری از شاعر فقید قهارعاصی میباشد که آقای عارف کیهان، صدیق شباب ،طاهر ...

متن کامل »

بهار آمد خوش و خرم مبارک باد!

بهار به عنوان روزی نو، ریشه در عمق تاریخ دارد وتا همین اکنون پژوهش گران نتوانسته اند سر آغازی برای ...

متن کامل »

فلسفه نوروز

سخن تازه از نوروز گفتن دشوار است. نوروز یک جشن ملی است،‌جشن ملی را همه می‌شناسند که چیست، نوروز هر ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com